О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер   763                                   11.07.2014г.                     град  С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД        ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 11.07.                                                                                       Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                  2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков частно гражданско дело номер 1300 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е на основание чл.122, във връзка с чл.118  от ГПК и чл.7, ал1 от Закона за закрила от домашно насилие.

 

Производството по делото е образувано по повдигнат спор за подсъдност между Р. районен съд и Б. районен съд с определение № 387/18.06.2014г., постановено по гр.дело № 755/2013г., по описа на РС-Р.. РС-Р. твърди в същото определение, че не е компетентният съд, който да разгледа възникналия правен спор и молбата за издаване на съдебна заповед за незабавна защита и счита, че делото следва да бъде изпратено на надлежния и компетентен РС-Бургас.

 

Подробни съображения и доводи са изложени в определението на РС-Р., с което е повдигнат спора за подсъдността.

 

Окръжен съд – С., след като обсъди събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на двата първоинстанционни съда – Р. РС и Б. РС, намери за установено следното:

 

Първоинстанционното гр.дело  № 755/2013г., по описа на РС-Р. първоначално е образувано по описа  на РС-Б. / с № 9821/2013г./ по писмена молба за издаване на съдебна заповед за незабавна защита от Л.Г.Т., против Д.Г.Д., с правно основание чл. 8, т. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН.

 

 С определение № 9397/07.11.2013г. Б.т районен съд е прекратил производството по своето гр.дело № 9821/2013г., по описа на РС-Бургас и е изпратил делото по подсъдност на РС – Р., като се е мотивирал с това, че е налице хипотезата на чл. 7, ал. 1 от ЗЗДН, според който компетентен да наложи мярката за защита в това число и незабавната защита по смисъла на чл. 18 от ЗЗДН е районния съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

 

Старозагорският окръжен съд, в настоящия съдебен състав намира, че делото е подсъдно като първа инстанция на Р. районен съд, в съдебния район в който се намира постоянния адрес на молителката Г., а не на Б. районен съд, поради следните съображения:

 

Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 ЗЗДН предвижда специална подсъдност по делата по този специален закон, а именно: компетентен да наложи мярката за защита е районния съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице. 

 В тази връзка видно от изисканата справка от РС-Б. по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. се установява, че към момента на завеждане на молбата за издаване на съдебната заповед за незабавна защита пострадалото лице и молителка Л.Г.Т. е с постоянен адрес – с. Т., община Р., ул. “П.” № . от 25.08.2009г., а с настоящ адрес – гр. С., ул.” Х.” № . от 23.02.2012г.

Впоследствие молителката Л.Г. е променила настоящия си адрес, но това е станало едва с молба вх. № 913/20.02.2014г., в която връзка е и посочила по делото новия си адрес, на който следва да получава всички съдебни книжа и призовки, а именно – гр. Б., кв. “А.”, ул. “Г.” № ..

В тази връзка въззивният съд намира, че съгласно специалната разпоредба на чл. 120 от ГПК настъпилите след подаване на ИМ промени във фактическите обстоятелства, обуславящи местната подсъдност, не са основания за препращане на делото. В тази връзка се налага категоричният извод, че към момента на завеждане на молбата на молителката в РС-Б., същата е била с постоянен адрес  с. Т., община Р., ул. “П.” № . и настоящ адрес в гр. С., поради което това са били двата местно компетентни съда, между които е имала възможност същата да избира. В конкретния случай Б. районен съд съвсем правилно и обосновано е изпратил молбата на компетентният Радневски районен съд да бъде разглеждана от същия, съобразно правилата на местната подсъдност, визирани в специалния чл. 7, ал. 1 от ЗЗДН.

Също така въззивният съд следва да отбележи, че дори и след изпращането на делото на надлежния РС-Р. и след промяната на настоящия адрес на молителката – станало след завеждане на делата, отново постоянния адрес на ищцата се явява с. Т., община Р., ул. “П.” № ..  

Възникналият между тези районни съдилища спор за определяне на местната подсъдност на делото следва да се разреши от компетентния С. окръжен съд, защото в неговия съдебен район се намира последният отказал да го разгледа, а именно РС-Р. (чл. 122, ал.1, изр. 2 ГПК).

Поради гореизложените подробни съображения и доводи С.окръжен съд, в настоящия съдебен състав счита, че делото е подсъдно като първа инстанция на Р. районен съд, в съдебния район на който се намира постоянния адрес на молителката, а не на Б. районен съд, тъй като делото следва да се разгледа по постоянния или настоящия адрес на молителката Л.Г. към момента на завеждане на молбата й за издаване на съдебна заповед за незабавна защита, а именно 07.11.2013г., като към този момент същата е била с постоянен адрес гр. Раднево и към настоящия момент също е с този постоянен адрес.

Налага се извода, че делото следва да бъде изпратено на компетентния за разглеждането му съд, а именно РС - Раднево.  

На основание чл. 122 от ГПК, настоящият съдебен състав счита, че определението на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване с частна жалба, тъй като не се прегражда по-нататъшния ход на делото и не е предвиден специален ред за обжалване на това определение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ като компетентен да разгледа гражданско дело № 755/2013г. по описа на РС-Р., образувано по писмена молба за издаване на съдебна заповед за незабавна защита с вх. № 46511/07.11.2013г. при РС - гр. Б., заведена от молителката Л.Г.Т. с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Т., община Р., ул. “П.” № ., по чл. 8, т. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН - Районен съд – Р..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                         

 2.