Р Е Ш Е Н И Е

  

№273                                               08.08.2014 година                   град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На осми август                                                                 2014 година

В закрито заседание, в следния състав: 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева, въззивно гражданско дело № 1313 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

Постъпила е жалба от Сдружение “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” чрез адв. Д.М.Д. срещу действията на частен съдебен изпълнител Румяна Манджурова с рег.№ 868 на КЧСИ, район на действие ОС – Стара Загора, по-конкретно срещу постановлението за разноски.

 

Препис от жалбата е връчен лично на взискателите за становище, но такова не е постъпило. Жалбата е правилно администрирана, заплатени са необходимите такси и са постъпили мотивите на ЧСИ Манджурова във връзка с настоящото дело, съгласно чл.436, ал.3 от ГПК.

 

Частният съдебен изпълнител счита жалбата за неоснователна, тъй като твърди, че е съобразил размера на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателите с Наредба № 1/2004 г., както и с ТР № 6/2012 г.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Жалбата е допустима и по същество е основателна.

 

Изпълнително дело № 20138680400443 по описа на ЧСИ Румяна Манджурова е образувано по молба на взискателите Ф.А., Ю.А., М.А. и Ф.И. и Ф.Х. чрез техния пълномощник – адв. Венцислава Петкова. От подадената молба е видно, че с нея се иска образуване на изпълнително дело по приложения изпълнителен лист и се иска запор на банковите сметки на длъжника в Корпоративна търговска банка. Представено е пълномощно и договор за правна помощ и съдействие между адв. Венцислава Петкова и взискателите, от което е видно, че е договорено възнаграждение в размер на 3 100 лева. Не е посочено уговорената сума да е платена.

На 25.11.2013 г. ЧСИ Манджурова е изпратила покана за доброволно изпълнение до “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”– София, като поканата е получена на 28.11.2013 г. Подадено е възражение от пълномощниците на длъжника за прекомерност на адвокатския хонорар по изпълнителното дело. По така подаденото възражение ЧСИ Манджурова е изготвила постановление за разноски от 09.12.2013 г., връчено на 12.12.2013 г. на “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”– София. В срока по чл. 436 от ГПК по пощата е подадена жалба, в която се иска да се отменят изцяло действията съдебния изпълнител по отношение на разноските, инкорпорирани в постановлението, с което в тежест на длъжника са начислени 1785 лева адвокатско възнаграждение и 7409, 84 лева такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ. Евентуално се иска намаляване на адвокатския хонорар до размер от 100 лева – само за образуване на изпълнителни дело съгласно Наредба № 1/2004 г. за размера на адвокатските възнаграждения. Моли се съдът да присъди и направените по делото разноски на пълномощника на длъжника в размер на 600 лева, за което е представена фактура.

 

Настоящият въззивен състав намира, че предявеният адвокатски хонорар по изпълнителното дело в размер на 3 100 лева в полза на адв. Петкова (пълномощник на взискателите) следва да бъде отхвърлен като недължим. Съгласно ТР № 6/2012 г. от 06.11.2013 г. по т.д. 6/2012 г. на ОСГТК само когато е доказано извършването на разноски, те могат да се присъдят на основание чл. 78 от ГПК. В договора за правна помощ има посочена сума, но не и че тя е реално платена, поради което не може да се счете, че има доказано извършени разноски за адвокатски хонорар от страна на взискателите и те не могат да се възложат в тежест на длъжника по изпълнителното дело.

По отношение на възраженията за недължимост на таксата по т. 26 от ТТРЗЧСИ настоящата инстанция намира, че нейният размер следва да бъде преразгледан от съдебния изпълнител предвид изменението в частта по отношение на адвокатския хонорар.

 

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”– София против действията на частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 20138680400443 по описа на ЧСИ Румяна Манджурова следва да бъде уважена като основателна в частта относно адвокатския хонорар, а по отношение на пропорционалната такса делото следва да бъде върнато за произнасяне на ЧСИ Манджурова.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.437, ал.4, изречение едно от ГПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

         ОТМЕНЯ постановление от 09.12.2013 г. на частен съдебен изпълнител Румяна Манджурова – рег.№ 868, район на действие ОС – Стара Загора, за приемане на разноски на взискателите по изпълнително дело № 20138680400443, по отношение на адвокатски хонорар в размер на 1785 лева.

ВРЪЩА жалба вх. № 5168/21.12.2013 г. в частта относно искането за отмяна на разноски по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ за произнасяне от ЧСИ Румяна Манджурова – рег.№ 868, район на действие ОС – Стара Загора по отношение на дължимата пропорционална такса.

След произнасяне на ЧСИ Румяна Манджурова – рег.№ 868 жалбата следва да се администрира незабавно до ОС Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството в частта относно обжалването на размера на пропорционалната такса по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                               

 

 

2.