О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№833                       07.08.2014                      гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

                                                                        ТРЕТИ състав

На седми август 2014 г.

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                       

Секретар ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК  УРУКОВ

гр.дело № 1053 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.253, ал.1 от новия ГПК/2008г./,  във връзка с чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от адв. Ц.В. в качеството му на процесуален представител на М.П.П. *** против В.М.В. *** и П.М.И. ***. Твърдят в исковата си молба, че ответникът – длъжник  В.М.В. и неговата сестра втората ответница  П.М.И. са се разпоредили  с цел намаляване имуществото на длъжника ответника  В.М.В. и съответно увреждане интересите на кредитора – ищец М.П.П. чрез осуетяване на принудително изпълнение  спрямо следния недвижим имот предмет на  доброволна делба оформена с Договор  за доброволна делба от 12.02.2009 г. с акт № 87, том.І, рег. № 1189 на нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 на НК.

 

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ, № 11 /единадесет/, разположен на петия етаж /четвърти/ жилищен етаж от жилищна -сграда, находяща  се  в  ****  със: застроена  площ  от  94. 15 кв. м  състоящ, се от  две спални, дневна, столова с кухненски  бокс, баня, тоалетна, антре и тераса, при граници  и съседи на апартамента : От север апартамента на Г. и И.Н. ,  стълбище и апартамента  на  В. и П. М. и И.Д.И. от изток , от юг – двор от запад -апартамент на Г. и И.Н., който самостоятелен обект по схема с идентификатор № 68850.503.458.1.11 с предназначение: жилище, апар­тамент , при граници и съседи на самостоятелния обект по кадастралната схе­ма, на същия етаж: обект № 68850.503.458.1.12 и обект ІІІ 68850.503.458.1.10, под обекта обект № 68850.503.458.1.8, над обект № 68850.503-458.1.14, заедно с принадлежащото избено  помещение № 20 /двадесет /при  граници със съседи на избеното помещение : о т север-коридор, от изток мазе на Я. и К.Д., от юг двор и от запад—коридор и таванско помещение № 10/десет/ при граници и съседи на таванското помещение  от север-коридор, от изток-таван на В.М., П.М. и И.Д.,от юг-двор и от запад-таван на Г. и И.Н., заедно със съответните идеални части от общите помещения на сградата, а именно: на първия етаж:  помещение за смет в избения етаж: 30. 80 идеални части от котелното помещение, съоръженията към него и пералня, както и заедно с 3,154 %  идеални части на сграда № 1 както и заедно с 3,154 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850. 503.458 по кадастралната карта на гр. Стара 3агора, одобрен със заповед   Р Д-18 -65/30. 05. 2008год.на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и ка­дастър,

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- ГАРАЖ № 8 находящ се в комплексен обект полуподземни гаражи, построен  с отстъпено право на строеж върху общинско дворно място,находяща се в гр. С.З.,с актуален административен адрес по данъчна оценка и кадастрална схема-***,който самостоятелен обект е с идентификатор № 68850.503.458.3. 8 състоящ се от една гаражна клетка, със застроена площ от 18 кв. метра - м.с предназначение:гараж в сграда, с граници по нотариален акт за собственост: двор, гараж № 7, двор, със съседи самостоятелни обекти па ка­дастрална схема: на същият етаж:обект № 68850.503.458.3.7, под обекта-няма и над обекта-няма и заедно със съответния процент идеални части от общите части на сграда. N° З както и заедно със съответния процент реални части от отстъпено право на строеж в дворно място в което  същата е построена , представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.503. 458, по кадастралната карта на гр. С.З., одобрена със заповед № РД-65/30.05,2008 ги на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в ****, цялото с площ от 950 кв.м, пред­ставляващо УПИ XIV- 393 в кв.31/тридесет и първи/ по подробния устройствен план на ****, утвърден със заповед № 1111 от 21»10.1983 год.заедно с всички подобрения  и трайни насаждения в имота, при граници на дворното място от север-УПИ Х-393, от изток-улица, от юг- УПИ ХІІІ-394, от запад-УПИ-ХV 393,394 и УПИ XІІ-389.

 

Моли съда да постанови Решението си, с което да обяви за недействителна ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА, оформена с Договора за доброволна делба на горепосочените съсобствени недвижими имоти с акт №87, том.1, рег. №1189 /12.02.2009г./, както и да се обяви за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ДОГОВОРА ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА на съсобствени недвижими имоти от 12.02.2009 год. АКТ № 87, том I, рег. 1189  на Нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 на НК, с район на действие СРС.

 

Ищецът М.П.П. редовно и своевременно призован, не се явява в заседанието по съществото на делото на 24.06.2014 год. не изпраща представител и не заема становище по основателността на предявения от него иск.

 

Първият ответник В.М.В., редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Г., редовно упълномощена от по-рано, която взема становище, че първият обективно съединен иск е недопустим, а останалите два обективно съединени иска са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат изцяло отхвърлени по съображенията, подробно изложени по съществото на делото и в депозираната по делото писмена защита.

 

Втората ответница  П.М.И. - редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. П., надлежно упълномощена от по-рано, която взема становище, че първият обективно съединен иск е недопустим, а останалите два обективно съединени иска са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат изцяло отхвърлени по съображенията, подробно изложени по съществото на делото и в депозираната по делото писмена защита.

 

След като се запозна с изложеното в Исковата молба, със събраните до настоящия момент доказателствата по делото,  с писмените защити представени по делото и като взе предвид приложимите по случая материално-правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

С писмено становище-молба вх. № 5413/ 25.04.2013 год. при ОС-Стара Загора ищецът М.П. П., чрез пълномощника му адв. В., във връзка с разпореждането на съда за оставяне без движение на исковата му молба, същият е уточнил и конкретизирал петитума на исковата си молба както следва:

Производството е образувано по Искова молба от ищеца , в уточнения петитум на която са предявени три обективно съединени иска против двамата ответници, а именно :

1.Първият с правно основание по чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД,  с който се иска да се приеме за установено, че участничката в делбата П.И.М. /сестра на длъжника/ е знаела за увреждането му, като кредитор на брат й В.М. И..

 

2.Вторият със същото правно основание да се обяви за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕНА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА, оформена с Договора за доброволна делба на горепосочените съсобствени недвижими имоти с акт №87, том.1, рег. №1189 /12.02.2009г./

 

3.Третият иск със същото правно основание , с който се иска да се обяви за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ДОГОВОРА ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА на съсобствени недвижими имоти от 12.02.2009 год. АКТ № 87, том I, рег. 1189  на Нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 на НК, с район на действие СРС.

 

ОТНОСНО ПЪРВИЯ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕН ИСК ИСК:

 

Предявеният от ищеца иск за установяване на знанието на втората ответница П.М.И. се явява процесуално недопустим, тъй като по същество този иск е за установяване на факт. Съгласно изричната разпоредба на чл. 124, ал.4, изр.2 ГПК иск за установяване съществуването на факт с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон. За установяването на сочения от ищеца факт няма нормативна разпоредба, която да допуска това. Нормата на чл.135, ал. 2 от ЗЗД презумира знанието на определен кръг лица при разпореждания с имущество, извършени от длъжник. Презумпцията, съдържаща се в закона, обаче не може да бъде предмет на отделен иск, поради липса на правен интерес за това. Тази презумпция е уредена от законодателя единствено във връзка с отменителния иск на кредитора по чл.135, ал.1 ЗЗД. Недопустимо е да се установява с нарочен иск факт, който законодателно се приема за такъв по презумпция. Ето защо първоинстонционният съд намира, че така предявеният първи обективно съединен иск от ищеца иск е недопустим и поради това производството по него следва да бъде прекратено.

 

ОТНОСНО ВТОРИЯТ И ТРЕТИЯТ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ ПО ЧЛ.135, АЛ.1 от ЗЗД:

В процеса на събиране на доказателства във връзка с предявените отменителни искове по делото са били приети относимите към делото писмени доказателства, от преценката на които се установява следното:

Видно от договора за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 12.02.2009г., № 87, т. 1, рег. № 1189 на нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 на НК между двамата ответници е извършена доброволна делба на съсобствените им при равни права недвижими имоти, по силата на която втората ответница П.М.И. е получила в реален дял апартамент № 11, разположен на пети етаж от сградата, находяща се в гр. С.З., ***, находящ се в комплексен обект полуподземни гаражи в гр. *** и празно дворно място, находящо се в **** - всички подробно описани в поправената искова молба. Първият ответник от своя страна В.М.В. е получил пълно парично уравнение на дела си от описаните недвижими имоти. По този начин е ликвидирана на практика съсобствеността между тези двама ответници.

 

От приетото като доказателство по делото и неоспорено от другата страна съдебно решение под № 26 от 23.04.2012г., /на листи 166-170 от делото/, постановено по гр. дело № 1148/2011г. на Старозагорски окръжен съд, съответно влязло в законна сила на датата 19.03.2012 год., се установява със сила на присъдено нещо между трето, неучастващо в настоящото производство лице - М.И.С. и страните по настоящото дело, че П.И. и В.В. са осъдени да предадат владението на процесиите недвижими имоти на М.И.С.. Тъй като решението е постановено по предявен от М.И.С. ревандикационен иск с правно основание чл.108 ЗС, то съдържа и установяване на правото на собственост на това лице по отношение на описаните процесни имоти, които са абсолютно същите и по настоящия иск. Като законна последица от това установяване на собствеността съдът е отменил договора за доброволна делба от 12.02.2009г., № 87, т. 1, рег. № 1189 на нотариус Денчо Недялков рег. № 181 на НК, сключен между двамата ответнци, който не може да бъде противопоставен на действителния собственик. По посоченото гр. дело № 1148/2011г. на Старозагорски окръжен съд правото на собственост на М.И.С. е признато и установено въз основа на направени в нейна полза саморъчни завещания от М. В. И. и Д.Д. И., които са породили правно действие от момента на тяхната смърт.

 

Посоченото решение след влизането му в сила на 19.03.2012 год. е задължително за съда по изричната разпоредба на чл.297 ГПК. Задължително е за страните по делото, по което е постановено, тъй като силата на пресъдено нещо на съдебното решение обвързва срещупоставените страни - ищците и третите лица, които са конституирани да им помагат, от една страна, и ответниците и третите лица, които са коституирани да им помагат, от друга страна. В същото положение са универсалните правоприемници на страните, като и частните им правоприемници, когато частното правоприемство е настъпило след предявяването на иска. Обвързващата сила на съдебното решение по вещни искове се разпростира и по отношение на третите лица - кредитори, когато възможността им да се удовлетворят зависи от принадлежността на вещта към имуществото на длъжника. Обективните предели на силата на присъдено нещо обхващат съществуването или несъществуването на правоотношението, което е предмет на делото. / В посочения смисъл е задължителната практика - Решение № 378 от 28.07.2010 г. по гр. д. № 148/2009 г. на Върховен касационен съд и правната теория БГПП, Девето преработено и допълнено издание-стр.363- 365, Проф. Ж.Сталев/ .

 

Налага се категоричния извод, че след влизането в сила на 19.03.2012 год. на решение под № 26 от 23.04.2012г., /на листи 166-170 от делото/, постановено по гр. дело № 1148/2011г. на Старозагорски окръжен съд, за ищеца вече не е налице правен интерес от воденето на вторият и третият обективно съединени искове по чл.135, ал.1 от ЗЗД, тъй като имотът предмет на процесния договор за доброволна делба не се намира в патримониума на първия и втората ответници, а вече принадлежи на трето неучастващо по делото лице. Наличността на гражданския спор поражда нуждата, а следователно и правния интерес от исковата защита. Правото на иск е призовано да отговори на нуждата от защита и да удовлетвори интереса от защита, затова то ги предпоставя. Затова първото условие за възникването и съществуването на правото на иск е интереса от търсената с иска защита. /В същия смисъл е правната теория “БГПП, Девето преработено и допълнено издание”-стр.177, Проф. Ж. Сталев./. Настоящият съд намира, че към момента на завеждане на делото правния интерес е бил налице у ищеца за воденето на тези искове, но впоследствие с влизането в сила на 19.03.2012 год. на решение под № 26 от 23.04.2012г., /на листи 166-170 от делото/, постановено по гр. дело № 1148/2011г. на Старозагорски окръжен съд, за ищеца вече този правен интерес е отпаднал и не е налице. В същия смисъл е и Решение под № 11 от 1979 год. на ІІІ г.о. на ВС на РБ.

 

Предвид посоченото, исковете по чл.135, ал.1 от ЗЗД са недопустими, поради липса на правен интерес у ищеца, тъй като длъжникът В.М.В. не е съсобственик с дял от процесните имоти към момента на извършването на делбата, чиято отмяна се иска, а правото на собственост принадлежи на трето лице, различно от страните по делото. От установените и признати права на собственост на това трето лице М.И.С., ищецът по настоящото дело, претендиращ да е кредитор на ответника В.В., е обвързан със силата на присъдено нещо. Договорът за доброволна делба е отменен и не съществува вече в правния мир, като последица на установеното право на собственост на лицето М.И.С. върху процесните недвижими имоти, предмет именно на настоящия иск по чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, поради което на практика липсва действие на разпореждане с имущество на В.М.В..

 

Ето защо предявените отменителни искове се явяват недопустими поради липсата на правен интерес на ищеца за воденето на същите и поради това производството по делото следва да бъде прекратено.

 

В тази връзка съдът следва на основание чл.253, ал.1 от ГПК да отмени  определението си от последното съдебно заседание на 24.06.2014г., с което е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания, като в тази връзка и вместо това съдът следва да прекрати производството по делото поради недопустимост на предявените искове.

 

На основание чл.78, ал.4 от ГПК ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответниците направените от последните разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция, съобразно прекратената част на производството по настоящото дело, което се прекратява изцяло.

Ищецът следва да бъде осъден да заплати на първия ответник В.М.В. разноски за възнаграждение за един адвокат на този ответник адв. М. Стоянова /сега Г./, но тъй като съдът намира, че не са налице доказателства по делото за направени разноски от този ответник в тази насока /представено е само пълномощно на името на адв. М. Стоянова – на лист 47 от делото/, поради което такива разноски за този ответник не следва да бъдат присъждани.

Ищецът следва да бъде осъден да заплати на втората ответница П.М.И. разноски за възнаграждение за един адвокат на този ответник адв. Д.П. общо в размер на 1500 лева, /съгл. представените договор за правна защита и съдействие от 16.02.2012г. и списъка на разноските по чл.80 от ГПК – съответно на л. 230 и 231 от делото/.

 

Ето защо предвид гореизложеното и на основание чл.253, ал.1 от ГПК във връзка чл.124, ал.1 от ГПК и във вр. с чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

       ОТМЕНЯ своето протоколно определение, постановено в последното открито съдебно заседание на 24.06.2014г., с което е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил делото за решаване, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1053/2011 год. по описа на ОС - Стара Загора, поради недопустимост на предявените с уточнената исковата молба обективно съединени искове по чл.135, ал.1 и ал.2 от ЗЗД.

 

Осъжда М.П.П. с ЕГН ********** *** да заплати на П.М.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща направените от тази ответница разноски по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му страните пред Апелативен съд Пловдив чрез Окръжен съд Стара Загора.

 

 

       

 

       

                                       

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :

 

                                                                    /Н.УРУКОВ/