О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  

№837                                               08.08.2014 година                  град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            Граждански състав

На осми август                                                                                        2014 година

В закрито заседание, в следния състав: 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА     

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева, въззивно гражданско дело номер 1311 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

Постъпила е жалба от “ХДИ Застраховане” АД – София, представлявано от изпълнителния директор П.В.А. чрез юрисконсулт Е.Т., против действията на частен съдебен изпълнител Румяна Манджурова, рег. № 868 на КЧСИ, район на действие ОС – Стара Загора, а именно по отношение на дължим адвокатски хонорар и такси по изпълнението, инкорпорирани в покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20148680400141.

Препис от жалбата е връчен на адв.П.К., в качеството й на пълномощник на взискателите, но становище в тридневния срок не е постъпило.

Частният съдебен изпълнител на основание чл. 436, ал. 3 ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия, като счита жалбата за неоснователна и не следва да бъде намалявано така приетото за дължимо адвокатско възнаграждение по горепосоченото изпълнително дело. 

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от ЗА. Изпълнителното производство е гражданско производство за принудително реализиране на граждански притезания, регламентирано в Част пета от ГПК. В този вид производство намират приложение нормите от Част първа „Основни положения.”, като в Раздел втори “Държавни такси и разноски” на Глава 8 „Такси и разноски” са уредени правилата относно определянето и присъждането на разноските. Доколкото органът, който има компетентността да провежда изпълнителното производство, е съдебният изпълнител, то следователно той е и органът, който следва да осъществява произнасянето по исканията за присъждане на разноски. Ето защо при наличие на заявено искане по реда на чл. 78, ал. 5 от ГПК, независимо че в настоящия случай е озаглавено като жалба, съдебният изпълнител е следвало да се произнесе с постановление и едва след това неговите действия могат да подлежат на обжалване пред окръжния съд съгласно чл. 435, ал. 2 от ГПК. Поради това в настоящия случай подадената от “ХДИ Застраховане” АД – София жалба против действия на ЧСИ Румяна Манджурова е недопустима – тя е насочена срещу принципно подлежащо на атакуване действие на частния съдебен изпълнител - постановлението за разноски, но в този случай такъв акт липсва в кориците на изпълнителното дело.

Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да остави без разглеждане жалбата на “ХДИ Застраховане” АД – София против действията на ЧСИ Румяна Манджурова, обективирани в поканата за доброволно изпълнение относно разноските в размер на 5 760 лв. за адвокатско възнаграждение и таксите на съдебния изпълнител по ТТРЗЧСИ (които такси да бъдат намалени в случай на намаляване на адвокатския хонорар) и да прекрати производството по делото.

Жалбата следва да се изпрати на ЧСИ Румяна Манджурова за произнасяне по възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение и евентуално преизчисляване на такси по ТТРЗЧСИ.

 

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на “ХДИ Застраховане” АД – София, против действията на частния съдебен изпълнител Румяна Манджурова, рег. № 868 на КЧСИ, район на действие ОС – Стара Загора, по изпълнително дело № 20148680400141, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Искането на жалбоподателя за присъждане на разноски в тази инстанция е неоснователно, поради обстоятелството, че жалбата не се разглежда по същество, а производството се прекратява като недопустимо.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХДИ Застраховане” АД – София против действията на ЧСИ Румяна Манджурова, рег. № 868 на КЧСИ, район на действие ОС – Стара Загора, обективирани в поканата за доброволно изпълнение относно определената такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ, както и разноските за адвокатско възнаграждение по изп. д. № 20148680400141 по описа на ЧСИ Румяна Манджурова, като преждевременно предявена.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1311/2014 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

ВРЪЩА жалба вх. № 1502/10.04.2014 г. срещу действията на ЧСИ Румяна Манджурова – рег.№ 868, район на действие ОС – Стара Загора по изпълнително дело №  20148680400141 и УКАЗВА на съдебния изпълнител, че следва да се произнесе с изричен акт по направеното искане от длъжника за намаляване на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя и таксите по ТТРЗЧСИ, което да бъде съобщено на страните.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.