О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 910                                     19.09.2014 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на деветнадесети септември 2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Пенка Василева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 96 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.2 и 3 от ГПК и във вр. с чл.87 от ЗЗД.

   

    Постъпила е Искова молба вх. № 8629/01.07.2013г./л.3- 5 от делото/ от 1 бр. ищец- пълнолетния български гражданин Н.Н.А. от гр.Кърджали, в момента пребиваващ в Затвора- Пазарджик, с иск по 45 от ЗЗД.

 

    Исковата молба е оставена без движение с Протоколно Определение в о.с.з. на 21.04.2014г./л.122 от делото/, като на ищеца е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани констатираните първоначални нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, което Определение е връчено на назначения му особен представител- адвокат по ЗПП на 15.07.2014г./л.246 от делото/ и впоследствие му е връчено и лично на него на 01.08.2014г./л.249 от делото/.

 

    Нито в рамките на първоначалния 1- седмичен срок до 08.08.2014г., нито до днес- 19.09.2014г. ищецът нито лично, нито чрез назначения му по негово искане процесуален представител- адвокат по ЗПП, не е отстранил никое от първоначалните нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

   

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание първоинстанционно съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването му на ищцовата страна/ищеца и процесуалния му представител- адвокат/, с частна жалба чрез настоящия първоинстанцонен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.2 и ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, и във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно Искова молба вх.№ 8629/01.07.2013г./л.3- 5 от делото/ на ищеца Н.  Н.А.- ЕГН ********** от гр.Кърджали, понастоящем пребиваващ в Затвора- гр.Пазарджик.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 96/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на ищцовата страна :

    1.Ищеца- Н.Н.А. ***.

    2.Пълномощника му адв.Н.Т. от АК- Ст.Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищцовата страна, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :