О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 912                                     19.09.2014 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на деветнадесети септември 2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Пенка Василева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 84 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.129, ал.2 и 3 от ГПК и във вр. с чл.105 от СК/2009г./.

   

    Постъпила е Искова молба вх. № 9205/30.07.2014г./л.2 от делото/ от 1 бр. ищца- пълнолетната българска гражданка Г.Н.С. ***, с иск по чл.105 от СК.

 

    Исковата молба е оставена без движение с Определение в з.з. на 31.07.2014г./л.4 от делото/, като на ищцата е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани констатираните първоначални нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, което Определение й е било връчено редовно на посочения домашен адрес на 13.08.2014г./л.6 от делото/.

 

    Нито в рамките на първоначалния 1- седмичен срок до 20.08.2014г., нито до днес- 19.09.2014г. ищцата нито лично, нито чрез ангажирани от нея процесуален представител не е отстранила никое от първоначалните нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

   

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищцата, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание първоинстанционно съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на ищцата, с частна жалба чрез настоящия първоинстанцонен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.2 и ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2 пр. посл. във вр. с ал.2 и чл.128, ал.2 от ГПК, и във вр. с чл.105 СК, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно Искова молба вх.№ 9205/30.07.2014г./л.2 от делото/ на ищцата Г.Н.С.- ЕГН ********** ***- къща.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 84/2014г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на ищцата на посочения й домашен адрес.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищцовата страна, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :