О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 860                               11.09.2014 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На единадесети септември                                                                    2014 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 86 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е образувано е по искова молба от Д.В. Тонева против “Райфайзен лизинг България” ООД, А.Х.Х. и ЧСИ Гергана Илчева с правно основание чл. 440 от ГПК, с която моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени наложения запор от ЧСИ Гергана Илчева по посоченото изп. дело, върху внесената от ищцата парична гаранция в размер на 7000 лв.  по ДП № Зм418 по описа на ОД на МВР Стара Загора.

 

С Определение от 02.09.2009 г. постановено в закрито съдебно заседание, съдът е оставил без движение ИМ по гр. д. № 86/2014 г. по описа на ОС гр. Стара Загора и е дал едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да конкретизира петитума на ИМ – дали обжалва действията на ЧСИ с които отказва да отмени наложения запор или иска да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника А.Х.Х..

 

С молба № 10 363/08.09.2014 г. ищецът уточнява, че иска да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника А.Х.Х., като моли да се приеме, че установителния иск не е насочен към ЧСИ Гергана Илчева.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 104 т. 4 ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Следва да се отбележи, че установителния иск е винаги оценяем, като цената на иска е определяща както за размера на държавната такса, така и за родовата подсъдност на делото.

 

От изложените фактически обстоятелства и уточненията направени от ищеца се извежда извода, че е предявен установителен иск с правно основание чл. 440, ал. от ГПК, с който ищеца иска да установи, че имуществото към което е насочено вземането по изпълнителното дело – паричната сума от 7 000 лв., са лични спестявания на ищцата.

 

 

Тъй като цената на иска /сумата от 7 000 лв./ е определяща за родовата подсъдност на предявения иск, съдът намира, че родово компетентен да разгледа настоящия спор е Старозагорският районен съд. Следва освен това да се отбележи, че за родовата подсъдност, съдът следи служебно.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд – Районен съд Стара Загора.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 86/2014 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд Стара Загора.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :