О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 928                             24.09.2014 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември                                                 Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 98 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Образувано е по молба от Г.Х.К. и А.Г.К., с която моли съда да постави под пълно запрещение Д.Х.К..

 

Със свое определение от 08.09.2014 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 98/2014 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищците, в който да отстрани следните нередовности:

1. да представят платен документ за внесена държавна такса в размер на …лв. по сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка;

2. да представят платен документ за внесен депозит … лв. по депозитната сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка за назначаване на адвокат за особен представител на ответника;

3. да представят документ, установяващ родствените връзки между страните, посочени в ИМ;

4. да представят адв. пълномощно на адвокат Г.Г., извършил заверката на представените с ИМ документи;

5. да представи още два броя преписи от всички приложения към ИМ за всички участващи по делото като страни, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено Х.М.К.– пълнолетен от домашните на 10.09.2014 г., поради което законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 17.09.2014 г., /сряда, работен ден/.

 

Тъй като ищците не са изпълнили определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения им за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 98/2014 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищците, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 98 по описа за 2014 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищците, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищците по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….