О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 918                                                       19.09.2014 г.                                              град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на деветнадесети септември 2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Стойка Стилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 102 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК и във вр. с чл.79, ал.1 във вр. с чл.258 от ЗЗД.

   

    Постъпила е писмена Искова молба вх.№ 10 611/16.09.2014г. от физическото лице- пълнолетната българска гражданка Ж.Н.М. ***, живуща постоянно в гр.А., Република Г., срещу също физическото лице- също пълнолетния български гражданин И.М. К. от гр.С. с искане съдът да го осъди да й възстанови сумите от общо 5 бр. отделни плащания на стойност съответно 6 000 евро, 6 000 евро, 1 625 евро, 7 200 евро и 900 евро/общо 21 725 евро/, с левови равностойности съответно малко под 12 000 лв., 12 000 лв., 3 000 лв., 14 000 лв. и 1 800 лв./общо 43 170 лв./, ведно със законните последици от това, както и разноските по делото.

 

    След като се запозна с изложеното в исковата молба, с доказателствата по делото и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и актуални процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

    Предявените обективно и субективно общо 5 бр. отделни искови граждански претенции от ищцата срещу ответника с в размери под 25 000 лв. за всеки един от тях, макар че общият им сбор е в размер над 25 000лв., по- точно 43 179 лв. с частичните приспадания на сумите от самата ищца в ИМ.

 

    Следователно спорът е първоначално родово неподсъден пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, и същият следва да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен РС- гр.С..

   

Настоящото съдебно Определение за прекратяване на производството по делото може да се обжалва съгласно правилата на чл.121 от ГПК от всяка от страните по делото, в законния 1- седмичен срок от връчването й, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.С. пред въззивния му АС- гр.П..

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК и във вр. с чл.79, ал.1 във вр. с чл.258 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- С.

 

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по образуваното пред него първоинстанционно гр.д.№ 102/2014г. по описа на ОС- С. поради първоначална родова неподсъдност за разглеждане на облигационния спор.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва от всяка от страните, в законния 1- седмичен срок от връчването му с частна жалба чрез ОС- гр.С. пред АС- гр.П..

 

    РАЗПОРЕЖДА след влизане в законна сила на настоящото съдебно Определение, делото да се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на първоначално компетентния първоинстанционен РС- гр.С..

 

 

                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :