Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 Номер 284/24.09.2014 г.                                                  град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                 ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 24.09.                                                                                      Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

 

                       

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар

като разгледа докладваното от съдия Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело номер 1375 по описа за 2014 година

 

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Обжалван е запор на касовата наличност – действие на ЧСИ Д. Д., извършено по изпълнително дело № 20138670400223 с призовка за принудително изпълнение, изх. № 3120/04.08.2014г.

 

Жалбоподателят “СБДПЛПФЗР – Р.” ЕООД с. Р. заявява, че в запора не е посочена конкретната парична сума за която той се отнася. Освен това  е наложен запор върху парични суми, които не могат да послужат за принудително изпълнение, тъй като дружеството е субсидирано от държавния бюджет. Моли, да се отмени изцяло запора на касовата наличност.

 

Постъпило е възражение от адв. Д. Г. -  пълномощник на взискателя С. Г. В., че е наложен запор на банковите сметки на дружеството без сумите постъпващи като субсидия от републиканския бюджет, тъй като длъжникът разполага със средства от наеми и други, които не са субсидия от бюджета.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ Д. Д.. Намира жалбата за неоснователна, поради следното: С призовка за принудително изпълнение изх. № 3120/04.08.2014г. длъжникът е уведомен, че е наложен запор на касовата наличност с посочен размер на задължението – 9 110.57 лева, а относно твърдението, че изпълнението е насочено върху суми субсидирани от държавния бюджет заявява, че в касата на болничното заведение постъпват суми за извършени услуги на клиенти, както и такива от отдавано от длъжника имущество под наем и други дейности, несвързани пряко с дейността по лекуването на заболявания. Върху тези средства е насочено изпълнението. Субсидията се получава по банковата сметка на длъжника, по която от наложения по делото запор същата е изрично изключена.

 

Като извърши преценка на представените по делото доказателства и във връзка с доводите на страните, въззивният съд намира за установено следното:

 

Посоченото изпълнително дело е образувано по молба вх. № 3671/11.12.2013г. от адв. Д. Г. като пълномощник на Е.Б.Б. с приложен изпълнителен лист от 10.12.2013г. По искане на адвоката е наложена възбрана на притежаван от длъжника недвижим имот и е наложен запор на касовата наличност на сумите постъпващи ежедневно в касата на дружеството от датата на получаването на призовката за принудително изпълнение.

Видно от призовка за принудително изпълнение на л. 31 от изп. дело длъжникът е уведомен, че се налага запор на касовата наличност  от датата на получаване на призовката, като постъпващите ежедневни суми следва да бъдат превеждани по посочена банкова сметка. ***о към датата на изпращането на призовката за принудителното изпълнение 04.08.2014 год. е в размер на 9 110.57 лева. Видно от приложеното запорно съобщение на лист 16 от изп. дело наложения запор върху вземанията по банковите сметки в левове и валута е без сумите постъпващи като субсидия от републиканския бюджет. Това е изрично подчертано. Съгласно специалната разпоредба на чл.520, ал.1 от ГПК  (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г. - обявено за противоконституционно от КС на РБ, относно заличаването на думите "общините и другите", бр. 5 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия от държавния бюджет. Но според ал.3 на същия член (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Изпълнението на парични вземания върху друго имущество - частна собственост на длъжниците по ал. 1, се извършва по правилата на този дял.

Поради изложеното въззивният съд счита, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Наложеният запор е законосъобразен.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                    Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  подадената жалба от “СБДПЛПФЗР – Р.” ЕООД с. Р., ул. “Ц.” № 1, ЕИК ....., представлявано от управителя д-р М. М. Д., против запор на касовата наличност – действие на ЧСИ Д. Д., с рег. № 867 на нотариалната камара, с район на действие Окръжен съд – С., извършено по негово изпълнително дело № 20138670400223, с призовка за принудително изпълнение, изх. № 3120/04.08.2014г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                    2.