Р Е Ш Е Н И Е

 

  282 /24.09.2014 година                                                         Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                             ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 24.09.                                                                                                   2014година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА       

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор

като разгледа докладваното от  съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1395 по описа за  2014 година.

 

 

Производството е по чл. 435, ал.2 ГПК.

 

Постъпила е жалба от В.Л.М. срещу постановление по изпълнително дело № 351/2014г., по описа на ЧСИ Д. Ц.от 19.06.2014г.

 

Жалбоподателят счита, че размерът на приетия от ЧСИ адвокатски хонорар е значително завишен и не е съобразен с фактическата и правна сложност на делото. Моли да се намали приетия адвокатски хонорар до размера установен в чл. 10, т. 1 от Наредба № 1/2004г.

 

Постъпило е писмено възражение от Е.Д.У., която счита, че жалбата е неоснователна. Развива подробни съображения и моли да се остави без уважение частната жалба. На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ Д. Ц.. Счита  жалбата за неоснователна, тъй като действията на взискателя няма да се изчерпят само с образуването на изпълнителното дело, а ще бъде необходимо периодично да се посочват нови способи за изпълнение. Освен това производството било усложнено и от другите кредитори, с които взискателката се конкурира.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Въз основа на изпълнителен лист издаден по ч.гр.дело № 3074/2014г., по описа на РС-Бургас е образувано изпълнително дело № 351/2014г. по описа на ЧСИ, срещу “В.” ООД - гр. Б. за заплащане на задължение в общ размер на 5 327.23 лева, от които главница в размер на 3 174.18 лева, лихви, разноски по изпълнителното дело, адвокатско възнаграждение и такса по т. 26 от Тарифа за такси и разноски по ЗЧСИ в полза на ЧСИ, както и неолихвяема сума в размер на 1 000 лева, представляваща адвокатско възнаграждение.

 

С  обжалваното постановление ЧСИ е приел в качеството на разноски на взискателя по изпълнителното дело направените от същия разходи за един адвокат в размер на 1 000 лева, съгласно договор за правна защита и съдействие.

 

По делото е представен договор за правна защита и съдействие между Е.Д.У. и Адвокатско съдружие “С. и Г.” с предмет – образуване, водене и защита по изпълнителното дело. Договорено е възнаграждение 1 000 лева, която е заплатена.

 

Съгласно чл. 10, т. 1 от Наредба № 1/2004г. за образуване на изпълнително дело възнаграждението е 200 лева и за процесуално представителство, защита и съдействие по същото – ½ от съответните възнаграждения посочени в чл. 7, ал. 2, т. 2. 

 

Видно от представения изпълнителен лист общият размер на задължението е 5 327.23 лева. Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата, възнаграждението е в размер на 298 лева, във връзка с разпоредбата на чл. 10, т. 2 от Наредбата. Дължимото възнаграждение за образуване на изпълнителното дело е 200 лева и общият размер на дължимото възнаграждение е в размер на 498 лева.

 

Ето защо размерът на възнаграждението от 1 000 лева е прекомерно завишен в сравнение с правната и фактическа сложност на делото, поради което следва да бъде намален на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК до сумата 498 лева, съобразно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Въззивният съд намира, че изпълнителното дело не е с правна и фактическа сложност. С молбата за образуване на същото, на основание чл. 18 от ЗЧСИ е поискано да се извърши цялостно проучване на имуществото на длъжника и набавя всички документи, книжа и удостоверения от различни органи, след което да се наложат съответните запори и възбрани върху банкови сметки, което е дейност на ЧСИ. Впоследствие е извършено още едно действие от пълномощника на взискателя с искане да се извърши запор на вземанията, които длъжникът има от трети задължени лица, от което не може да се приеме, че делото е с фактическа и правна сложност.

 

Неоснователно е възражението в писменото възражение, което се основава на §2 от ДР на Наредбата, че в случаите на чл. 78, ал. 5 ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по-малко от двукратния размер на възнагражденията посочени в Наредбата. Съгласно т.3 от тълкувателно решение № 6/2012г. от 06.11.2013г. с чл. 36 от Закона за адвокатурата на Висшия адвокатски съвет не е делегирано право да определя размера на възнагражденията в хипотезите на чл. 78, ал. 5 ГПК, поради което и съдът не е ограничен до правилото на §2 от ДР на Наредбата.

 

Предвид изложените съображения и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд     

 

                                       Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ постановеното по изпълнително дело № 371/2014г. постановление от 19.06.2014г. на ЧСИ Д. Ц. с рег. № 871, с район на действие Окръжен съд – гр. С., в частта, с която са присъдени разноски за адвокатско възнаграждение в полза на Е.Д.У. с ЕГН **********,***, като на основание чл. 78, ал. 5 ГПК намалява разноските – възнаграждение за един адвокат на 498 /четиристотин деветдесет и осем/ лева .

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.