О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  

Номер  879                              16.09.2014 година                  град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         Втори граждански състав

На шестнадесети септември                                                            2014 година

В закрито заседание, в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

      2. В. ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Уруков въззино гражданско дело № 1344 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила 1. въззивна жалба от въззизвницата В.Г.У., чрез адв. В.Д.Д. от САК, срещу решението на РС - гр. С., постановено по гр.д. № 5953/2012 г., което обжалват в установения от закона срок, на основание чл. 258 и сл. от ГПК. Молят решението на съда, да бъде отменено от въззивната инстанция и да се постанови решение по същество, с което да бъде прекратен брака между съпрузите, по вина на съпруга С.У., който да бъде осъден да заплаща издръжка на роденото от брака малолетно дете Г. С. У. в размер на 6 000 лева месечно, считано от предявяване на исковата молба за развод, както и да определите подходящ с оглед възрастта на детето режим на лични контакти с бащата.

 

Поддържат изцяло подадената въззивна жалба и считат, че решението на районния съд е постановено в нарушение на изискванията на процесуалния закон за събиране на допуснатите доказателства, както и в нарушение на задължението на съда да присъди издръжка на детето с оглед неговите интереси, както и че от фактическа страна на спора било установено, че роденото от брака дете Г.У. страда от тежко заболяване, както и не се спори относно факта, че е необходима издръжка в по-голям размер, с оглед задоволяване на нуждите на детето, възникнали като резултат от заболяването му. Не са доволни от изводите на съда относно нуждите на детето и възможностите на двамата родители, както и че не била изслушана назначената съдебномедицинска експертиза имаща значение за преценката за сериозността на заболяването и дългосрочната прогноза на заболяването. Твърдят, че не бил изслушал първоинстанционния съд и представения социален доклад по делото, който е абсолютно необходим, за да се добие представа за нуждите на детето, тъй като социалният работник се среща с детето и посещава средата, в която то живее и по този начин пресъздава реалностите пред съда, с оглед предоставената му от закона компетеност. 

 

Считат, че районния съд не се е съобразил в решението си и с обстоятелството за разходите за издръжката на детето, които разходи са били поемани от бащата до момента на развода. Това обстоятелство е от съществено значение за изхода на спора, с оглед задължението на родителите и след прекратяването на брака им да осигуряват на детето си стандарта на живот, който същото е имало преди развода. Съдът следва служебно да следи за изпълнението на това задължение на родителите - да осигуряват на детето си същите условия на живот, каквито детето е имало преди развода, за да бъде засегнато то от настъпващата промяна в минимален размер. Като не е събрал доказателства в тази посока, съдът е извършил процесуално нарушение, което е основание за събиране на доказателства в тази посока от окръжния съд.

 

Считат, че по отношение на определяне на размера на издръжката, съдът е определил размер на издръжката на детето в размер на 1000 /хиляда/ лева месечно, това бил размерът на издръжка, които бащата е изявил желание доброволно да изплаща и считат, че подходът на районния съд при определяне на издръжката за формален и незадълбочен, тъй като определената месечна издръжка била крайно недостатъчна за отглеждането на детето и съдът считат, че е следвало при определяне на размера да изследва изцяло фактическата обстановка, имайки предвид данните по делото, че детето е диагностицирано със заболяване месец април 2011 г. За определяне на точната диагноза и възможните лечения родителите и детето са пътували през есента на 2011 година до Съединените американскски щати - гр. Чикаго, където е осъществен контакт с лекари от САЩ  А. У. и д-р К.. Д-р А.У. продължавал да е лекуващ лекар на детето и към настоящия момент, като нейните услуги струват 700 американски долара на час. Американският специалист бил посещавал два пъти в С. детето, на разноски на родителите - освен часовата ставка, посочена по-горе, също и разходите за път и престой се поемат от родителите. Провежда ли се и на всеки три месеца интервюта с детето и майката посредством Интернет като цената им е 400 американски долара на час. Необходими са и перманенти изследвания на детето, които струват 2000 американски долара. Преписаните медикаменти се сменят на всеки три месеца, съгласно текущото състояние на детето след консултация със специалистите доктор У. и доктор К.. Съгласно предписанията на доктор Усман са необходими посещения на специална НВОТ камера за 20 дни по 1,5 часа всеки ден или общо 60 часа за първия месец. Всеки месец терапията следва да се повтори, но за 10 дни - или 30 часа. Подобен уред се намира в болница за лечение на деца ДЦП „С." в гр. С., а цената й е 22 лева за час. Сочат, че част от лечението на детето е включването в менюто му на специална храна, облекло задължително изцяло памучно, органични биопродукти и козметика и козметика за дома които следва да бъдат закупувани от специализирани магазини за разпространение на биопродукти, битови пособия от стъкло, студенопресована стомана и други естествени матеиали, специални играчки, преимуществено от дърво или изработени от естествени материали. Спазването на тези изисквания изисквало допълнителни материални средства. Детето било посещавало за периода януари 2012 г. до октомври 2012 г. и Център Т. - гр. С. с месечна такса от 770 лева и Медицински център за деца с увреждания в Студентски град - гр. С.. Провеждала се консултация с клиничен психолог Ж. Т. - 3 пъти седмично с цена на сеанса 25 лева, логопед Картунова - 2 пъти седмично с цена 25 лева на сеанс, ергоспециалист - 3 пъти седмично, монтесори специалист - 2 пъти седмично, което налагало детето да пребивава в град София и за което родителите на детето са наели жилище и са сключили договор за наем с месечен размер на наема от първоначално в размер на 890 евро месечно, в поседствие - от 650 евро или -1272,90 лева.

 

Считат, че решенеито на районния съд е постановено при  неизяснена фактическа обстановка, поради което районния съд е определил издръжка в по-малък размер от необходимия на детето и от възможносттите на бащата да дава издръжката Ако до преди подаването на исковата молба за развод бащата е плащал над 8 000 лева месечно за покриване разходите на детето си от лечение и стандарт на живот, съгласно предписанията на съответните специалисти, то и след постановяване на развода бащата следва да осигури издръжка в същия размер, тъй като намаляването на средства за издръжка биха довели до влошаване на битовите условия на живот, с които детето е свикнало и до нарушване на лечението му, което неминуемо ще доведе до влошаване на здравословното му състояние, още повече, че не са обсъдени и възможностите на бащата да дава издръжка. 

 

Представят към въззивна жалба представяме разпечатка от имотния регистър на Агенция по вписванията, от което е видно, че същият разполага лично като физическо лице с над 10 недвижими имоти. Също така, С.У. е съдружник управител на значителен брой търговски дружества, които дружества притежават множество магазини, супермаркети и част от хотелски комплекси в к.к. Слънчев бряг и Н., Р., Св. В., По., П., както и голяма Фотоволтачна електроцентрала.

 

Посочват, че от тази имуществена справка и с оглед обстоятелството за размера на издръжката, изплащана от бащата преди развода, съдът е следвало да приеме, че бащата има възможност да плаща издръжката в размера, търсен от майката В.У. — 7000/седем хиляди/ лева месечно. Сочат, че след подаване на исковата молба за развод, ищецът е предприел мерки срещу съпругата си В.У. за лишаването й от доходи. По негово настояване възнаграждението й като управител на две търговски дружества – Р. ООД и Р. ООД са преустановени непосредствено след подаване на исковата молба - месец октомври 2012 г.

 

Считат, че за детето следва да бъде определена месечна издръжка в размер на 7000 /седем хиляди/ месечно с оглед специалните му завишени нужди и с оглед възможностите на бащата да я осигурява, както и с оглед обстоятелството, че преди предявяване на исковата молба за развод, бащата е осигурявал на детето си издръжка в размер над 8 000 лева месечно.

 

Подадена е и втора въззивна жалба от адв. Л.  С., като процесуален представител на въззивницата В.Г.У., против решението на районния съд по чл.258 и сл. ГПК, с която твърдят, че с постановеното решение от 12.07.2013 г. С. районен съд, по предявен иск на С.У. по чл. 49 ал. 1 СК е постановил прекратяване на брака между страните - С.У. и В.У., сключен с акт № 333 от 06.06.1999 г. на Община С. като дълбоко и непоправимо разстроен, предостави упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Г.У. на неговата майка ответницата В.У. , определи режим на лични контакти с детето на баща му -ответника С.У., като осъди последния да му заплаща, чрез неговата майка и законен представител В.У., месечна издръжка в размер на 1000 лв. считано от 26.10.2012 г., предостави ползването на семейното жилище на страните находящо се в С.ул. „К.Г." № . вх. . ет. . ап. . на ответницата и роденото от брака дете и постанови ответницата след прекратяването на брака да носи предбрачного си фамилно име Б.. Поради което обжалват решението на районния съд изцяло пред вас но реда на въззивното производство с молба да бъде отменено като неправилно и излагат доводи, че решението на пьрвоинстанционния съд е постановено в нарушение на материалния закон, както по отношение на констатираното състояние на брачните огношя между страните по смисъла на чл. 49 СК, така и по отношение на дължимата особена закрила на детето от брака съгласно нормата на чл. 2 т. 4 от СК и свързаните с нея специфични нужди, условия за живот,отглеждане, възпитание, както и издръжката и режима на лични отношения и порочността на атакуваното решение в материално правен аспект е поради допуснатите съществени процесуални нарушения при разглеждането на спора пред районния съд изразяващи се в необоснования му, преднамерен отказ да събере допуснати по-рано от самия него доказателства за съществени обстоятелства свързани със състоянието и специфичните нужди на роденото от брака дете на страните.

 

 Молят да бъде отменено изцяло посоченото неправилно решение на С. районен съд, вместо което бъде постановено друго по съществото на спора, с което въззивният съд да отхвърли предявените искове като неоснователни.

 

         По делото е постъпила писмена молба с вх. № 10305/05.09.2014 г., от въззивницата В.Г.У., с която заявява, че оттегля предявената чрез адв. Л. С. въззивна жалба с вх. № 18466 от 02.08.2013 год., като моли производството по тази въззивна жалба да бъде прекратено. Подробни съображения и доводи за това са изложени в същата писмена молба на тази въззивница. 

 

Заявява, че поддържа въззивна жалба вх. № 18545/05.08.2014 год. подадена чрез адв. В.Д.Д. от САК, срещу решението на РС - гр. С., постановено по гр.д.5953/2012 г., като моли производството по нея да продължи и да бъде разгледана в насроченото открито съдебно заседание по делото на 18.09.2014г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от ГПК във всяко положение на делото страната може да оттегли изцяло или отчасти подадената въззивна жалба. Налага се извода, че въззивтицата В.Г.У. може във всяко положение на делото пред възивния съд да оттегли както изцяло, така и отчасти подадената от нея въззивна жалба предявената чрез адв. Л. С. въззивна жалба с вх. № 18466 от 02.08.2013 год., за което не е необходимо съгласието на въззиваемия. В тази връзка въззивният съд счита, че следва производството по тази въззивна жалба да бъде прекратено.

 

Водим от горното и на основание чл. 264, ал. 1, във вр. чл. 264, ал. 2 от ГПК, С. окръжен съд, втори граждански състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр. дело № 1344/2014г. по описа на ОС-С., в частта му относно предявената въззивна жалба с вх. № 18466 от 02.08.2013 год. от В.Г.У. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. П., ул. “А.. Б.” № ., ет.., подадена чрез адв. Л. С., поради оттегляне на тази въззивна жалба.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд на Република България, в едноседмичен срок от връчването му на страните чрез ОС-С..

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.