О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 984                                 08.10.2014г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на осми октомври 2014 година

в закрито заседание в следния състав:        

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Г.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 105 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.130 от ГПК във вр. с чл.26, ал.1 и чл.87, ал.3 от ЗЗД.

 

         В законния 1- месечен срок от обявяване на делото за решаване в последното о.с.з. на 18.09.2014г., в срока за произнасяне СЪДЪТ, като обсъди всички доводи на страните, като анализира всички събрани по делото до момента писмени и гласни доказателства, заключенията на вещите лица и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено следното по отношение допустимостта на двата алтернативни иска следното :

1.П отношение на иска за прогласяване нищожността сделката обективирана в Нотариален акт №147, том.IV, н.д.№1086/21.04.1994 год.- този предявен по делото иск от двамата ищци против ответника е процесуално недопустим, тъй като е налице процесуална пречка за предявяването на такъв иск, тъй като по отношение валидността на договора за покупко - продажба на 3 броя офис помещения в строеж описани в Нотариален акт № 147, том.IV, н.д.№ 1086/21.04.1994 год. има влязло в сила съдебно Решение от 07.06.1996 год. на Старозагорски окръжен съд по гр.дело № 1357/1995 год. по описа на същия, с което съдът е осъдил двамата ищци по настоящото дело Ц.И.П. и Я.Н.П. да заплатят на ответника по настоящото дело Община- *** неустойка за забавено изпълнение на задължението по три договора за покупко - продажба, между които е и процесния договор, оформен в Нотариален акт № 147, том.IV., н.д.№ 1086/21.04.1994год. При постановяване на това свое решение съдът е приел, че между страните има валидно сключен договор за покупко- продажба на офис помещения, намиращи се в строеж, същите са подписани двустранно и оформени по надлежния ред в изискуемата форма, следователно е налице валидна правна сделка, която поражда предвидените в нея правни последици. С оглед на това вече влязлото окончателно в законна сила съдебно Решение вече е налице абсолютна процесуална пречка за възникването на правото на иск, тъй като със силата на пресъдено нещо е установено, че е налице валидна правна сделка между купувача/Община- Казанлък/ от едната страна, и продавачите Ц.И.П. и Я.Н.П./от другата страна/, и това съдебно Решение е задължително както за страните по това дело, така и за настоящия съд, както и за всички останали субекти и учреждения в държавата съгласно императивните разпоредби на чл.297- 299 от ГПК, и същият не може да бъде пререшаван в настоящия исков процес между страните.

2.По   отношение на  иска  за   разваляне  на  договора,   сключен   с Нотариален акт № 147, том IV, дело № 1086/1994 год. от 21.04.1994 год.- същият също е процесуално недопустим, тъй като съгласно разпоредбата на  чл.87 от ЗЗД, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора. От цитираната разпоредба е видно, че само кредиторът по един двустранен договор може да иска развалянето му, поради неизпълнение от страна на длъжника. При двустранните договори, задължението на едната страна съставлява основание за задължението на другата. Неизпълнението на задълженията на единия съконтрагент е достатъчно основание другия да откаже изпълнение на насрещните си задължения. Следователно никой измежду съдоговорителите/страни по договора/ не може да иска изпълнение на вземането си, преди да е изпълнил или поне да е готов да изпълни собственото си задължение, и само изправната страна/купувача Община- Казанлък/ може да иска разваляне на договора поради виновно неизпълнение от противната страна/продавачите- двамата ищци по настоящото дело/, както е и в настоящия случай- с Нотариален акт № 147, том.IV, дело № 1086/1994 год. от 21.04.1994 год. за продажба на недвижими имоти намиращи се в строеж, ищците продават на Община- Казанлък 3 бр. офис помещения намиращи се в северозападната част на първи надпартерен етаж в новострояща се сграда в парцел V- 5990 в кв.182 по плана на ***, заедно с принадлежащото на офисите сервизно помещение и с припадащите им се идеални части от общите части на сградата. В раздел II на договора е уговорено, че продавачите се задължават да построят и предадат в срок от 10 /десет/ месеца от подписването на договора в напълно завършен вид и годни според предназначението им описаните в раздел първи недвижими имоти в пълно съответствие с одобрения архитектурно- строителен проект на сградата и с допълнително сключеното между страните споразумение, представляващо Приложение №1 към настоящия договор, за вида и обема на вътрешните подобрения на продаваемите недвижими имоти. В раздел III на договора е уговорена продажната цена на имотите в размер на 819 910 неденоминирани лева, като е договорено същата да се изплати на продавачите както следва: 90% в размер на 737 919 неденоминирани лева в 3- дневен срок от сключване на договора, а останалите 10 % в размер на 81 991 неденоминирани лева- в 10- дневен срок от приемане на сградата в готов вид с приемателен протокол /обр.16/ и предаване па обектите по раздел първи на купувача. Обстоятелството на което се основава искът е неизпълнение на задълженията от страна на купувача- ответника Община- Казанлък, обл.Старозагорска, предвидени в раздел трети на договора за заплащане на останалата неизплатена част от продажната цена. Видно и от признанията на ищците в исковата молба, Община- Казанлък е изпълнила своето задължение по договора за плащане на 90% от продажната цена, уговорена в договора. Това обстоятелство задължава ищците продавачи да изпълнят своето задължение- да построят и предадат в срок от 10 /десет/ месеца от подписването на договора в напълно завършен вид и годни според предназначението им описаните в раздел първи на договора недвижими имоти в пълно съответствие с одобрения архитектурно- строителен проект на сградата и с допълнително сключеното между страните споразумение, представляващо Приложение № 1 към настоящия договор, за вида и обема на вътрешните подобрения на продаваемите недвижими имоти. Едва след евентуалното изпълнение на това тяхно договорно задължение ще възникне правото на ищците да претендират останалите 10 % в размер на 81 991 неденоминирани лева в 10- дневен срок от приемане на сградата в готов вид с приемателен протокол /обр.16/ и предаване на обектите по раздел първи на купувача, което до настоящия момент още не е направено. От представените към исковата молба доказателства не се установява сградата и по конкретно обектите предмет на процесния договор да са завършени съгласно уговореното- приемане на сградата в готов вид с приемателен протокол /обр.16/ и предаване на обектите по раздел първи на купувача. Към исковата молба и в хода на съдебното следствие не се събраха каквито и да са писмени доказателства, установяващи изпълнението на това задължение на ищците, а и самите ищци не претендират, че са изпълнили това свое договорно задължение. Следователно, както в момента на подаване на Исковата молба в РС- Казанлък/14.05.2013г./, така към момента на образуване на настоящото гр.дело в ОС- Ст.Загора/26.04.2013г./, така и към момента на обявяване на делото за решаване/18.09.2014г./ ищците- продавачи и строители са неизправната страна по договора и не може да искат срещу купувача/Община- Казанлък/ разваляне на договора, поради неизпълнение от страна тях самите.

 

    3.В тази връзка се явява процесуално недопустим и третия процесен иск за обявяване нищожността и обезсилването на 2 бр.Актове за частна общинска собственост/АЧОС/ № 260/04.08.1999г. и № 103/12.04.2006г., вписан в Сл.Вп.-*** с вх.№ 4146/08.06.2006г.

 

С оглед гореизложеното съдът следва да остави без разглеждане, като процесуално недопустими алтернативно предявените искове от Ц.И.П. и Я.Н.П., за прогласяване нищожността, поради невъзможен предмет, и алтернативно- за разваляне, поради неизпълнение на договора за покупко продажба обективиран в Нотариален акт № 147, том.IV, дело № 1086/1994 год. от 21.04.1994 год. за продажба на недвижими имоти намиращи се в строеж, 3 бр. офис помещения намиращи се в северозападната част на първи надпартерен етаж в новострояща се сграда в парцел V - 5990 в кв.182 по плана на ***, заедно с принадлежащото на офисите сервизно помещение и с припадащите им се идеални части от общите части на сградата.

 

         Тъй като настоящото прекратително Определение прегражда по- нататъшния ход на делото, същото може да се обжалва от всяка от страните в законния 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени съображения и на основание чл.130 от ГПК във вр. с чл.26, ал.1 и 2 и с чл.87, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

  

 

                             О П Р Е Д Е Л И   :

 

 

ОТМЕНЯ своите протоколни Определения постановени по делото, за даване ход на делото, за събиране на доказателства, за обявяване на съдебното следствие за приключено, за даване ход на съдебните прения и за обявяване делото за решаване, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 105/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора, по отношение на всички процесни алтернативни искове по чл.26, ал.2, пр.1 от ЗЗД и по чл.87, ал.3 от ЗЗД от Искова молба вх.№ 5785/14.05.2013г. в РС- Казанлък, обл.Старозагорска/л.8- 10 от делото/, като процесуално недопустими.

 

 

ВРЪЩА обратно на ищците частта от първоначалната Искова молба вх.№ 5785/14.05.2013г./л.8- 10 от делото/, с която е сезиран за исковете по чл.26, ал.2, пр.1 от ЗЗД и по чл.87, ал.3 от ЗЗД

 

 

              ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :