О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 958                             02.10.2014 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На втори октомври                                                                           Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 72 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Образувано е по искова молба от А.Д.Х. *** с която моли съда да приеме за установено по отношение на ищеца, че ответника не е собственик на подробно описаните в ИМ недвижими имоти.

 

Със свое определение от 04.09.2014 г. е оставена без уважение молбата на А.Д.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, за освобождаване от държавна такса и разноски в производството по гр. дело № 72/2014 г. по описа на СтОС..

 

Със същото определение е оставена без движение ИМ по гр. дело № 72/2014 г. по описа на СтОС и е даден едноседмичен срок на ищеца, считано от влизане на определението, с което е оставено без уважение молбата на ищеца за освобождаване от държавна такса и разноски по делото в сила, да отстрани нередовностите в ИМ, като:

1. внесе по сметка на СтОС държавна такса в размер на 6 226,70 лв., за разглеждане на делото и в същия срок представи банковото бордеро по делото.

2. внесе по сметка на СтОС такса в размер на 10 лв. за издадените 2 бр. съдебни удостоверения и представи банковото бордеро по делото

3. да представи актуални кадастрални скица на процесните имоти;

4. да представи актуални данъчни оценки на процесните имоти.

5 да впише ИМ в АВ, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1, б. “а” от ПВ, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено на съпругата на ищеца на 08.09.2014 г., поради което определението с което е оставена без уважение молбата на ищеца за освобождаване от държавна такса и разноски по делото е влязло в сила на 17.09.2014 г., а законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 26.09.2014 г., /сряда, работен ден/.

 

Тъй като ищеца не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 72/2014 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 72 по описа за 2014 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….