О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер1044           22.10.2014г.      град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесет и втори октомври 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 93 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.128, т.1, 2 и 3, и във вр. с чл.69 от СК/2009г./.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба вх.№ 10081/28.08.2014г./л.3 от делото/, с иск от 1 ищца против ответниците по чл.69 от СК/2009г./ за установяване на бащинство върху малолетно дете, ведно със законните последици от това.

 

Съдът е констатирал изначално наличието на нередовности в ИМ и приложенията към нея, но въпреки официалните съобщения, връчени лично на ищцата на посочения й адрес и получател на книжата първоначално на 23.09.2014г./л.9 от делото/ и повторно на 29.09.2014г./л.11 от делото/, тя не е отстранила никое от първоначалните нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, указани й със съдебното Определение от з.з. на 15.09.14г./л.7 от делото/.

 

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК, съгласно която при неотстраняване от ищцата на нередовностите в ИМ и приложенията към нея в дадения й от съда на 2 пъти законен 1- седмичен срок, Исковата молба се връща обратно на ищцата, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.69 от СК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ВРЪЩА обратно на ищцата С.И.Г. ***, Исковата молба  вх.№ 10081/28.08.2014г./л.3 от делото/,

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 93/2014г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищцата, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :