О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1027           20.10.2014г.      град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесети октомври 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 108 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.128, т.1, 2 и 3, и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.226 и сл. от КЗ.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба с вх.№ 11132/29.09.2014г./л.2- 6 от делото/, с иск от 1 ищца- физическо лице, за осъждане на ответника- застрахователна компания/АД по ТЗ/ да й заплати парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законната лихва върху тях от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите, като претендира и разноските по делото.

Въпреки официалните съобщения, връчени лично на адвоката- пълномощник на ищцата на 03.10.2014г./л.44 от делото/ и лично на самата ищца на 07.10.2014г./л.45 от делото/, те не са отстранили никое от първоначалните нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, указани им с Определение от з.з. на 02.10.14г./л.42 от делото/.

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК, съгласно която при неотстраняване от ищцата на нередовностите в дадения й законен 1- седмичен срок, Исковата молба й се връща обратно, а производството по делото се прекратява изцяло, ведно със законните последици от това.

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.226 сл. от КЗ, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ВРЪЩА обратно на ищцата П.Л.- ЕГН **********,***, Исковата молба  вх.№ 11132/29.09.2014г./л.2- 6 от делото/.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д. № 108/2014г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :