Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 323                      27.10.2014г.         град Стара З.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ТРЕТИ граждански състав,

на двадесет и трети септември 2014 година

в откритото заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                       

Секретар П.В.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ 

Гражданско дело № 1159 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

          Производството е на основание чл. 28, ал.1 във вр. с чл.4, ал. 1, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД /отм/.

 

Постъпило е Мотивирано искане изх.№ 1822/16.12.2010г. от ищеца- Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност/КУИППД/- гр.С. с адрес за призоваване в гр. Х., вх.№ 23520/17.12.2010г. в ОС- С., против 4 бр. ответници Е.О.И.,Ф.О.И., К.П.К. и Е.К.Д. ***, в което се заявява, че от ответниците следва да се отнеме в полза на Държавата имущество на обща стойност 86 860 лв., подробно описано в обстоятелствената част на Мотивираното искане.

Въз основа на постъпило уведомление по §5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД /ОТМ./ от РС-К. във връзка с влязла в сила присъда по НОХД № 324/2008 г. по описа на РС-К. за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК в ТД на КУИППД ггр. Х. е образувана преписка срещу лицето Е.О.И.. Престъплението, за което Е.О.И.  е признат за виновен с влязла в сила присъда попада в предметния обхват по чл. 3, ал.1, т.25 от ЗОПДИППД /ОТМ./.  Ответниците притежават имущество със значителна стойност, за придобиване на което няма данни за законни източници на средства и се счита, че са налице предпоставките на чл.4, ал.1 и 2; чл. 7, т.1  и на чл.8 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

Комисията моли съдът да осъди ответниците и да им отнеме подробно описаното имущество на съответната обща стойност, както и да й заплатят всички разноските по делото, включително и съответното юрисконсултско възнаграждение.

 

Искането е процесуално допустимо, родово и местно подсъден на настоящия ОС-С., мотивираното искане е редовно, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице пречки по смисъла на чл.129, ал.3-6 и чл.130 от общия закон- ГПК/2008г./ във вр. с чл.28, ал.1-5 и чл.30, ал.1 от специалния закон- ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

С уточняващата си и допълваща писмена молба с вх.№ 16970/14.12.2012 год. /на лист 156 от делото/ ищецът е уточнил и конкретизирал подробно имуществото чието отнемане се иска, както и точната цена на мотивираното искане в размер общо на 86 860 лева, така както е посочена в заглавната част на същото искане. Ищецът е представил първоначална и допълнителна писмени защити, с която моли да се уважи мотивираното искане на ищеца и по съображенията подробно изложени в тази писмена защита.

 

По делото е постъпил писмения отговор на първия ответник Е.О.И. от 28.03.2011 г. В него той излага своите фактически и правни аргументи относно основателността на искането, като изразява становището, че то се базира на факти, които не са сами по себе си доказателства за придобиване на имущество със средства получени от престъпна дейност, подробно представени в писмения отговор на мотивираното искане. Счита, че предявеното искане е неоснователно и недоказано по основание и по размер, същото противоречало на материално правните норми и като такова, моли, същото да бъде отхвърлено изцяло.

 

По делото е постъпил и втори писмен отговор от втория ответник Ф.О.И.. В него той излага своите фактически и правни аргументи относно основателността на искането, като изразява становището, че то се базира на факти, които не са сами по себе си доказателства за придобиване на имущество със средства получени от престъпна дейност, подробно представени в писмения отговор на мотивираното искане. Счита, че предявеното искане е неоснователно и недоказано по основание и по размер, същото противоречало на материално правните норми и като такова, моли, същото да бъде отхвърлено. Счита, че имотът, който той е придобил от брат си, първият ответник Е.О.И. е на стойност по-малка от 60 000 лв., касаело се за сумата от 6 000 лв., за която бил продаден същият имот  /чието отнемане се иска/, поради което по отношение на него не били налице предпоставките на закона, за да му се отнеме в полза на държавата това имущество, по реда на ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

Със съответното определение на съда от 06.10.2011 г. на третият ответник по делото К.П.К. е бил назначен особен представител за осъществяване на процесуално представителство адв. З.М.Й., тъй като този ответник не е бил открит на посочените по делото адреси и въпреки положените от съда усилия не са му били връчени съдебните книжа, приложени към делото. По делото е постъпил писмен отговор от адв. Й., в качеството й на особен представител на третия ответник К.П.К., с който счита, че искането на ищцовата комисия се явява неоснователно и като такова следва да бъде изцяло отхвърлено, по съображенията й подробно изложени в същия писмен отговор с вх. №14902/17.11.2011г.

 

Със съответното определение на съда от 06.10.2011 г. на четвъртият ответник по делото Е.К.Д. е бил назначен особен представител за осъществяване на процесуално представителство адв. М.Й. С. от АК-С., тъй като тази ответница не е била открита на посочените по делото адреси и въпреки положените от съда усилия не са й били връчени съдебните книжа, приложени към делото. По делото е постъпил писмен отговор от адв. С., в качеството й на особен представител на четвъртия ответник Е.К.Д., с който счита, че искането на ищцовата комисия се явява неоснователно и като такова следва да бъде изцяло отхвърлено, по съображенията й подробно изложени в същия писмен отговор с вх. №14940/17.11.2011г. Заявява, че оспорва всички доводи в искането и твърденията за оценка на имотите. Също твърди, че ответницата Д. е трето – добросъвестно лице, придобило правото на собственост върху двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 120 кв.м, построена в дворното място, находящо се в с.О.,общ. К., чрез договор за покупко-продажба, сключен със собственика на този имот. Твърди, че ответницата Д. се явява трето лице, със самостоятелни права върху имота. Също твърди, че по отношение на ответницата Д. това искане се явявало недопустимо и моли делото да бъде прекратено по отношение на нея. По доказателствените искания оспорва истинността, верността на съдържанието на експертната оценка на Директора на ТД КУИППД ггр. Х.. Не се противопоставя да се назначи исканата от процесуалния представител на първите двама ответници ССЕ и да се изиска справката от Службата по вписванията гр. К..

 

        Първите двама ответници Е.О.И. и Ф.О.И. ***, редовно и своевременно призовани, не се явяват, вместо тях се явява адв. Ч., който заема становището си, че доходите на ответниците са в резултат на законна дейност на територията на Република България и молят мотивираното искане на ищеца да бъде отхвърлено изцяло като неоснователно и недоказано.

 

        Третия ответник по делото К.П.К. редовно призован, не се явява вместо него се явява особения му представител адв. З.М.Й., която заема становище, че мотивираното искане се явява процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане или евентуално ако бъде разгледано по съществото си да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано.

 

        Четвъртия ответник по делото Е.К.Д. редовно призована, не се явява вместо него се явява особения й  представител адв. М. С. /сега Г./, с която заема становище, че мотивираното искане се явява процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане или евентуално ако бъде разгледано по съществото си да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано.

 

        Контролиращата страна ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.С. взема становище, че мотивираното искане се явява основателно и доказано и като такова следва да бъде изцяло уважено.

 

        След като се запозна с направените в мотивираното искане претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени и гласни доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-С. счита за изяснено и доказано следното :

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ:

 

Мотивираното искане е отправено от КУИППД- С. чрез председателя си срещу 4 бр. лица физически лица, за първото от които има влязла в сила присъда по наказателно производство. По правилата на родовата и местната подсъдност, Искането е подсъдно като първа инстанция на ОС- Стара З. съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗОВДИППД /отм./.

 

Съдът в съд. заседание на 02.07.2013 год. е допуснал промяна в наименованието на ищеца като същият вместо КУИППД гр. С., чрез председателя С.К. да се чете Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, представлявано от председателя П.Г. Д., Булстат ..... със седалище и адрес на управление гр. С., ул. “Г.С.Р.” №. с оглед на настъпилата законодателна промяна в статута на ищцовата комисия.

 

С писмените си отговори пълномощниците на ответниците адв. Ч., адв. Й. и адв. Г. са направили няколко възражения относно процесуалната допустимост на внесеното в съда Мотивирано искане от ищцовата комисия, в която насока съдът счита, че тези възражения касаят съществото на спора, а също така и основателността на внесеното в съда мотивирано искане, поради което тези възражения следва да бъдат разгледани при обсъждането на материалната основателност на мотивираното искане на ищеца.

 

Налага се категоричното заключение, че мотивираното искане се явява процесуално допустимо и като такова следва да бъде разгледано и по отношение на своята материална основателност.

 

 

ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ :

 

От събраните в хода на производството доказателства се установява, че лицето Е.О.И., ЕГН ********** е сключил по НОХД №324/2008 г. по описа на РС К. споразумение от 03.04.2008г., ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т.1 от НК, за това, че на 09.01.2008г. в гр.К., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество-амфетамин с нетно тегло 1.1514 грама амфетамин и примес на кофеин, и съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин 1.16 % , установено по надлежния ред с протокол за физико-химическа експертиза, за което му е наложена глоба в размер на 500 лева, което престъпление попада в приложното поле на чл.З ал.1, т. 25 от ЗОПДИППД /ОТМ./. Съгласно разпоредбата на чл. 383. ал.1 от НПК Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда. Споразумението е влязло в законна сила на датата 03.04.2008 година.

 

Видно, от писмо на МРРБ, ГД "ГРАО"- гр. С. изх.№ АУ01-2252/10.09.2009г., първият ответник Е.О.И., ЕГН ********** е с постоянен и настоящ адрес *** З., неженен. Роднини по права и съребрена линия са съответно - Майка Г.И.И., ЕГН **********; Баща: О. А. И., ЕГН ********** и  Брат: Ф.О.И., ЕГН ********** *** ; №;, ет.;, ап.;. По данни от Интернет справките в регистъра БУЛСТАТ и СИЕЛА е видно, че Е.О.И. не участва в собствеността и управлението на търговски дружества и не е регистриран като едноличен търговец:

 

През проверяваният период от 30.06.1996г. - 15.12.2010г. първия ответник Е.О.И. е придобил недвижимо имущество по възмезден начин, а именно:

 

С Нотариален акт под № ., т.. рег. № . н.д.№ ./2007г. и е вписан в Служба по вписвания гр.К.- вх.рег.7692/12.09.2007 г., акт № ., т. ., д.№ .., Е.О.И. купува следният недвижим имот: - Нива от 8.448 дка, шеста категория, находяща се в землището на с.Т., обл.Ст.З., ЕКАТЕ ... в м. “Л.”, имот № 022032, при граници: им.№ 000043; им.№ 022033; им.№ 02231; им.№ 022035, за сумата от 410,60 лева или 2,28 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиването на недвижимия имот е 1 700 лева или 9,44 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към 09.11.2010 г. е 1600 лева.

 

С Нотариален акт № ., т.., рег. № ., н.д. №./2008г. и е вписан в Служба по вписвания гр.К.- вх.рег. № 2154/03.04.2008 г., акт № ., т. ., д.№ ., Е.О.И. купува и следният недвижим имот: - Апартамент № ., на втори етаж, находящ се в жилищна сграда, построена върху държавна земя в кв.372 гр.К., ж.к.”И.” №., вход ., състоящ се от две стаи, кухня, килер и сервизни помещения, с обща застроена площ от 83.90 кв.м., заедно с избено помещение №39 от 5.71 кв.м., както и 9-27 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата 74.63 кв.м. ид.ч. от правото на строеж, при граници на апартамента: З.Б.; ап. №5; на мазето: коридор; ведомствени №5, за сумата от 10960 лева или 49,82 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиването на недвижимия имот е 48 800 лева или 221,82 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към 09.112010г. е 44100 лева.

 

 През проверяваният период от 30.06.1996г. - 15.12.2010г. Е.О.И. е придобил недвижимо имущество по възмезден начин, и отчуждил чрез дарение, за придобиването на което не се установиха законни доходи, а именно:

 

         С Нотариален акт № ., т.., рег.№ ., н.д. № ./2007г. и е вписан в Служба по вписвания гр.К.- вх.рег.4994/8.6.2007 г., акт № ., т.., д. № .., Е.О.И. купува и следният недвижим имот:  ДВОРНО МЯСТО от 880 кв.м., УПИ-ІХ-512 в кв.56 по плана на с.О., ул.”А.” № 4, общ.К., ЗАЕДНО с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и други подобрения, при граници на имота:улица;имот Х-511;имот У-516; имот У1-516;имот ХІІІ-513, за сумата от 10 000 лева или 55,56 минимални работни заплати.

Пазарната оценка към датата на придобиването на недвижимия имот е 36 000 лева или 200 минимални работни заплати.

 

         Същият недвижим имот е дарен от Е.О.И. на брат си Ф.О.И., ЕГН ********** с Нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № .2007 г. и е вписан в Службата по вписванията гр.К.- вх.рег. 5906710.07.2007 г., акт №., т.№ ., дело №..

 

         С Нотариален акт № ., т.., рег. № . дело №./2008г., вписан в Сл. Вп. К. вх. № 1209/29.02.2008г., акт №н.дело №, Ф.О.И. брат на Е.О.И. продава на третия ответник К.П.К. дворното място от 880 кв.м. за 3 100 лева, а на Е.К.Д. масивната жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м.,ведно със съответната ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот за сумата от 2 900 лева.

 

С Решение под № 2401 от 05.11.2010г., РС- гр. Х. е постановено разкриване и предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна за номерата, операциите и наличностите по сметките и влоговете на проверяваното лице в "А…АД.

Видно от писмо №3700/0992/22.11.20010 г. на А... АД, Е.О.И. е титуляр на следната банкова сметка:

-  *** - ФЛ в ВGN:...., открита в "А..." АД - БЦ К. на 27.04.2007г., към 08.10.2010 г. има наличност 360.01 лева.

 

С писмо изх. № 29899-1/ 17.11.2009 г. на ТД на НАП - Стара З. е получена следната данъчна и осигурителна информация, за периода от 01.01.2003г - 31.12.2008 г., касаеща ответника Е.О.И., която се обобщава по следния начин:

 

-      За финансовата 2003г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № 24032679/26.03.04г., с която е деклариран доход в размер на 385 лева или 3,5 минимални работни заплати.

-      За финансовата 2006 г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № 240Б1183/29.03.07г., с която е деклариран доход от трудови и приравнени към тях правоотношения в размер на 886.40лева или 5,54 минимални работни заплати и като земеделски производител в размер на 33 101.20 лева или 206,88 минимални работни заплати.

-      За финансовата 2007 г. е подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с вх. № 240А8976/24.04.08г., с която е деклариран доход от трудови и приравнени към тях правоотношения в размер на 1 130.47 лева или 6,28 минимални работни заплати и като земеделски производител в размер на 5 538.80 лева или 30,77 минимални работни заплати.

-      За финансовата 2008г. подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 2400011822/21.4.09г., с която е деклариран доход като земеделски производител в размер на 7 930 лева или 36,04 минимални работни заплати.

Общият размер на доходите му е 285,9 минимални работни заплати.

 

Вторият ответник Ф.О.И. е конституиран в качеството на ответник, тъй като е получил чрез дарение собствеността на един от имотите на брат си-първия ответник Е.О.И., а именно дворно място с къща в с. О., общ. К., обл. С.

Съгласно Тълкувателно решение под № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГК, докладвано от съдиите С.С. и А. Б. Необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /ОТМ./ (отм.) и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 ЗОПДИППД /ОТМ./ (отм.).

Конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД /ОТМ./ (отм.).

 

В конкретния случай следва да се отбележи, че се касае на практика за държането на една единствена доза амфетамин /амфетамин с нетно тегло 1.1514 грама/ която стига само и единствено за лична употреба. Самата стойност на предмета на престъпление се явява многократно по-ниска от стойността на имуществото, чието конфискуване се иска от ищцовата комисия. В този смисъл не може да се говори и за “престъпна дейност” по смисъла на т.2 от горецитираното ТР № 7 /2013 год., така и за “релевантния период” на престъпната дейност на първия ответник, тъй като предмета на престъплението е с изключително ниска стойност, а периода се свежда до изразходването на 1.1514 грама амфетамин, което от своя страна се явява едни съвсем кратък и еднократен акт.

 

В тази връзка Окръжният съд действащ като първа инстанция намира, че не е налице и няма връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /ОТМ./ (отм.) и придобиването на процесното имуществото от страна на ответниците по делото.

 

Действително съдът намира, че по отношение на първия ответник по делото - Е.О.И. е налице осъждане по наказателно дело - НОХД под №324/2008 г. по описа на РС К., ползващо се със сила на осъдителна присъда, обвинението по което попада в обсега на чл. 3 ал. 1 т. 25 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

Вторият ответник Ф.О.И. е конституиран в качеството на ответник, тъй като е получил чрез дарение собствеността на един от имотите на брат си Е.О.И., а именно дворното място с къща в с. О., общ. К., обл. Стара З..

Имотът е първоначално закупен от Е.О.И. чрез покупко-продажба с нотариален акт № ., том . рег. № ., дело №./2007 г. на Нотариус П.К. с РД - РС К., като цената заплатена за имота е била 10000 лв. С нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № .26/2007 г. на Нотариус П. П. с РД - РС К., същият имотът е дарен от Е.И. на брат му – втори ответник Ф.И., като данъчната оценка на имота към момента на дарението е била 6436,30 лв. В последствие Ф.О.И. продава имота на третите лица и ответници по делото – третия ответник К.П.К. и четвъртата ответница Е.К.Д., като първият от тях купува дворното място без жилищната сграда за сумата от 3100 лв., а втората - купува жилищната сграда за сумата от 2900 лв. Данъчната оценка на имота към датата на тази продажба вече е била 5633,20 лв. Продажната цена е била заплатена със средства от кредит, отпуснат от банка ОББ на купувача Е.К.Д..

 

Горните обстоятелства говорят, на първо място, че имуществото, придобито от първия ответник - Е.И., дарено на втория ответник Ф.И. не е на значителна стойност. Значителна е стойност, надвищаваща 60 000 лв. по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, а въпросният имот е първоначално закупен от Е.И. за 10000 лв., впоследствие дарен и по-късно продаден на трети лица за сумата от 6000 лв. (общо за дворното място и постройките). Сумата е 10 пъти по-малка от тази, която законът определя като значителна, за да е налице основание за провеждане на производството по ЗОПДИППД /ОТМ./.

На следващо място, имотът е бил прехвърлен възмездно на трети лица чрез договор за покупко-продажба с нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № ./2008 г. на Нотариус Н.Б. с РД - РС К.. Договорената цена е получена по сделката от продавача - Ф.О.И..

Съгласно чл. 7 от ЗОПДИППД /отм./ за недействителни по отношение на държавата се определят сделките с имущество, придобито от престъпна дейност, като даденото по тях подлежи на отнемане, когато са безвъзмездни сделки с трети лица и възмездни сделки с трети лица, ако последните са знаели, че имуществото е придобито от престъпна дейност.

 

В конкретния случай освен, че не е установено въпросният имот да е имущество, придобито от престъпна дейност, същият е прехвърлен възмездно на трети лица, за които дори не са налице твърдения в искането на КУИППД за знанието по чл. 7, т. 2 от ЗОПДИППД /отм./. Не са ангажирани и доказателства за установяване на подобно знание в хода на цялото първоинстанционно производство.

 

Допълнително съдът намира, че не са налице доказателства вторият ответник да е знаел, че се касае до имущество, което може да е придобито от престъпна дейност. Също така съдът счита, че и третите лица - купувачи на имота, не са знаели, че имуществото може да е придобито от престъпна дейност. Съдът не възприема и твърдението на ищцовата комисия , че първият ответник Е.И. не е разполагал със законни средства за придобиване на имуществото. Ответникът Ф.И. като брат на първия ответник и съжителстващ с него в едно домакинство твърди, че брат му е имал достатъчно средства, придобити с личен труд, с които се разпорежда по своя преценка, тъй като домакинството се издържа основно от техните родители. Самият Ф.И. е подпомагал брат си, включително и финансово, в случай на нужда.

 

Поради това настоящият съд счита, че искането за отнемане на имуществото, предмет на делото, се явява неоснователно, както и исковете за обявяване недействителността на сделките - за неоснователни. Недопустимо е и да се отнеме от втория ответник Ф.О.И. сумата получена като цена на имота по сделката за покупко-продажба, тъй като освен че въпросният имот не е имущество със значителна стойност (касае се за сумата от 6000лв., за която е продаден имотът), допълнително за този ответник не е налице основание да се счита, че има престъпна дейност - тоест имуществото му не може да се отнема в полза на държавата по реда на ЗОПДИППД /ОТМ./. Още повече, че по отношение на втория ответник не е налице е никаква връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /ОТМ./ (отм.)

 и придобиването на процесното имуществото от страна на този ответник по делото по смисъла на задължителното ТР под № 7/2013 год.

 

Спрямо третия ответник К.П.К. е направено искане за обявяване на недействителна по отношение на държавата на сделката, с която същия е закупил недвижим имот, подробно описан в Нот.акт под № ., том ., рег. № ., дело № .2008г. и имота да бъде отнет в полза на държавата.

Съдът намира, че това искане се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено поради следните съображения:

 

Видно от представения като доказателство нотариален акт № . т.., рег. № ., дело №./2008г., вписан в Службата по вписванията гр.К. вх. № 1209/29.02.2008г., акт №5. н.дело №., ответникът К.П.К. е придобил имота чрез възмездна сделка - покупко-продажба, като цената, посочена в акта е платена чрез банков кредит. Имотът е придобит през месец февруари 2008г. като продавача е собственик на същия от юли 2007г. Видно от приложения протокол от съдебното заседание, в което е сключено споразумението с първия ответник по настоящото дело Е.И. е за извършено от него престъпление през януари 2008г.

 

От всичко посочено по-горе и от представените по делото доказателства, може да се направи единствено възможния и обоснован извод, че към датата на придобиването на имота от ответника К., е нямало как същият да знае, че продавача е получил като дарение от своя брат този имот през 2007г., за който се твърди и предполага от ищцовата комисия, че е придобит със средства от престъпна дейност, както и че два месеца след като К. го е купил, Е.О.И. да бъде осъден за престъпление от общ характер и ще бъде направено мотивирано искане от КУИППД на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ срещу него.

 

В тази насока съдът приема, че ако се уважи искането на комисията по чл.7 от закона ще се накърнят неправомерно правата и интересите на трети лица, които нямат нищо общо с лицето, срещу което са предприети действия по ЗОПДИППД /ОТМ./ /отм./, без да е имало начин същите да знаят, че купувайки един имот и то с банков кредит, може след време да се окаже, че някой от предишните собственици е осъден за престъпление от общ характер и срещу него ще бъде внесено мотивирано искане по чл.7 от същия закон.

 

Същото се отнася и за четвъртия ответник по делото Е.К.Д., която се явява трето добросъвестно лице, придобило право на собственост върху двуетажната жилищна сграда със застроена площ 120 кв.м., построена в дворното място, находящо се в с. О. , общ. К. чрез договора за покупко-продажба, сключен със собственика на този имот. Ответницата Д. е трето лице със самостоятелни права върху имота. Продавач по договора за покупко-продажба не е първия ответник по делото Е.О.И., а трето лице и втори ответник Ф.О.И.. Ответницата Д. е закупила процесната сграда чрез кредит, отпуснат от ОББ АД гр. С., т.е. чрез средства с установен произход.

 

Отделно от това закупената от ответницата сграда не е имущество на значителна стойност и в този смисъл изцяло са несъстоятелни доводите в мотивираното искане на Комисията. Продажната цена на тази сграда към момента на придобиване на правото на собственост е 2 900 лева и в никакъв случай не отговаря на смисъла на закона, вложен в понятието значителна стойност.

 

Освен това съдът намира, че ответницата Д. не е знаела, дали този имот е придобит от предходен собственик /преди нейния праводател/ в резултат на престъпна дейност, което обстоятелство не се и твърди в искането. Тя не е знаела по какъв начин и с какви средства е придобит имота от Е.О.И., още повече, че по повод покупко-продажбата и отпускането на кредит за покупката е издадено и съответното официално удостоверение за липса на тежести.

 

В тази връзка мотивираното искане, по отношение и на четвъртата ответница Д. се явява неоснователно и недоказано.

 

На основание чл. 78, ал. 1 и ал. 8 от ГПК съдът следва да присъди на първите двама ответници по делото направените от последните разноски по делото съобразно приложените два списъка на разноските по чл.80 от ГПК от 24.09.2014 год. /на лист 382 и лист 383 от делото/, както следва:

за първия ответник Е.О.И. общо в размер на 3000 лева, от които сумата от 500 лева заплатено от този ответник възнаграждение за вещите лица и сумата от 2500 лева, представляваща възнаграждение за един адвокат  - адв. Ч. ***.

за втория ответник Ф.О.И. общо в размер на 1000 лева, от които сумата от 500 лева заплатено от този ответник възнаграждение за вещите лица и сумата от 500 лева, представляваща възнаграждение за един адвокат  - адв. Ч. ***.

 

        Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 1, чл.7, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД /ОТМ./, Окръжен съд- гр.С.

 

                            Р      Е      Ш      И     :      

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.С. представлявана от Председателя П.Г. Д. с БУЛСТАТ ..... със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “Г.С.Р.” № . за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 86 860 лева /осемдесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева/ , а именно:

 

На основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ от Е.О.И., ЕГН **********: с постоянен адрес *** З.:

-  Нива от 8.448 дка, шеста категория, находяща се в землището на с. Т., обл. С., ЕКАТЕ …, в м. “Л.”, имот № 022032, при граници: им. № 000043; им. № 022033; им. № 02231; им. № 022035, придобит от Е.О.И. с Нотариален акт № ., т.. рег. № ., н.д. № ./2007г. и е вписан в Служба по вписвания гр.К.- вх.рег.7692/12.09.2007 г., акт № ., т. . д. № ..

-   

-  Апартамент № ., на втори етаж, находящ се в жилищна сграда, построена върху държавна земя в кв.372 гр.К., ж.к.”И., вход Б, състоящ се от две стаи, кухня, килер и сервизни помещения, с обща застроена площ от 83.90 кв.м., заедно с избено помещение №. от 5.71 кв.м., както и 9-27 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата 74.63 кв.м. ид.ч. от правото на строеж, при граници на апартамента: ..; ап. №.; на мазето: коридор; ведомствени №., придобит от Е.О.И. с Нотариален акт№.,т. рег. №.., н.д. №..и е вписан в Служба по вписвания гр.К.- вх.рег.2154/03.04.2008 г., акт№ ., т. ., д.№ ..

 

Сумата в размер на 360.01 лева, ведно с лихвата по разплащателна сметка - ФЛ в ВGN:  ..., открита в "А..." АД - БЦ К., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на мотивираното искане, до пълното изплащане на сумата, с титуляр Е.О.И., ЕГН **********, като неоснователно и НЕДОКАЗАНО в тази му част.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.С. представлявана от Председателя П.Г. Д. с БУЛСТАТ ..... със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “Г.С.Р.” № . и в останалата му част, с което на основание чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ се прави искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата на сделката, с която проверяваното лице Е.О.И., ЕГН ********** с постоянен адрес *** З. е отчуждил чрез дарение собствения си недвижим имот, с Нотариален акт № . том ., рег. № ., дело № . г. и е вписан в Службата по вписванията гр.К.- вх.рег. . г., акт № ., т. №., дело №., а именно: ДВОРНО МЯСТО от 880 кв.м.,УПИ-ІХ-. в кв..по плана на с. О., ул.”А.” № ., общ. К., ЗАЕДНО с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и други подобрения,при граници на имота: улица; имот Х-511; имот V-516; имот VІ-516; имот VІІІ-513, както и на основание чл. 7, т.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ се прави искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата на сделката, с която дареният Ф.О.И., ЕГН ********** с постоянен адрес гр.К., ул.”Ц.” №. ет.. ап.. е отчуждил чрез продажба с Нотариален акт № ., т.., рег. №., дело №./2008г., вписан в Службата по вписванията К. вх. №1209/29.02.2008г., акт №.., т.., дело №., описания по-горе недвижим имот, и същият да бъде отнет в полза на държавата, като купувачи по сделката са К.П.К., ЕГН ********** и Е.К.Д., ЕГН **********, като неоснователно и НЕДОКАЗАНО в тази му част.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.С. представлявана от Председателя П.Г. Д. с БУЛСТАТ ..... със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “Г.С.Р.” № . и в останалата му част, в случай, че съдът не уважи иска по чл. 7, т. 2 от ЗОПДИППД /ОТМ./, предявен за реалното отнемане на описания по - горе недвижим имот, то под условията на евентуалност да бъде уважен иск за сумата от 6 000 /шест хиляди/ лева представляваща полученото по сделката извършена от Ф.О.И. ЕГН ********** и посочен по-горе адрес, с Нотариален акт № ., т.., рег. № . дело № ./2008г., вписан в Службата по Вписванията гр. К. - вх.. № 1209/29.02.2008г., акт №. Т., дело №., като НЕОСНОВАТЕЛНО и НЕДОКАЗАНО и в тази му част.

 

ОСЪЖДА ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.С. представлявана от Председателя П.Г. Д. с БУЛСТАТ ..... със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “Г.С.Р.” № . ДА ЗАПЛАТИ на първия ответник Е.О.И., ЕГН ********** с постоянен адрес *** З. сумата от 3000 /три хиляди/ лева представляваща направените от този ответник разноски по делото.

 

ОСЪЖДА ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.С. представлявана от Председателя П.Г. Д. с БУЛСТАТ ..... със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “Г.С.Р.” № . ДА ЗАПЛАТИ на втория ответник Ф.О.И. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.К., ул.”Ц. О.” №. ет.., ап.. сумата от 1000 /хиляда/ лева представляваща направените от този ответник разноски по делото.

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба и протест чрез Окръжен съд- гр.С. пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

 

 

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :