Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 308                                             13.10.2014г.                   град Стара Загора

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на тринадесети октомври 2014 година

в публичното заседание в следния състав:  

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : П. ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 1028 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.247 и чл.250 от ГПК във вр. с чл.124, ал.2 и чл.223 от ГПК, във вр. с чл.45, 49, 50 и 51 във вр. с чл.82- 86 и във вр. с чл.121- 127 от ЗЗД.

 

          Постъпила е Искова молба от пълнолетните български граждани П.С.Й. и М.Д.Й.- и двамата съпрузи от ***, в която се твърди, че на 15.05.2011г., между 19.00 и 20.00 ч. синът им Д. Й. е починало, като твърдят, че причината за смъртта му било действието на протичащия електрически ток по хванатите от него кабели, с нарушена изолация. Този вредоносен резултат е настъпил и е бил възможен и поради изключително лесния, дори и за деца достъп до тази част на сградата, находяща се в недвижим имот, намиращ се в ***, *** и представлява сграда, построена в УПИ- II „За КЖС" в кв. 388 по действащия ПУП на ***. Ищците- съпрузи считат, че изложените обстоятелства могат да обосноват наличието на солидарна отговорност по смисъла на чл.53 от ЗЗД между собственика на недвижимия имот и този на кабелите, в случай, че те се окажат два различни правни субекта, а по отношение на кабелите- в случай, че за тяхното стопанисване отговарят и двете търговски дружества- ЕРП. Ищците считат, че ще бъдат справедливо обезщетени за причинените им неимуществени вреди след заплащане на обезщетение в общ размер от 300 000 лв.- по 150 000 лв. за всеки един от тях, ведно със законна лихва от датата на деликта/увреждането/- 15.05.2011г. до окончателното изплащане на сумите и на направените по делото разноски, като имали правен интерес да бъдат обезщетени за нанесените им неимуществени вреди, като насочват своята претенция към различните ответници в различна комбинации на солидарни отговорности, към които претендират солидарно по 150 000 лв. на всеки от тях парични обезщетения за претърпени от смъртта на сина им неимуществени вреди, солидарно спрямо различни комбинации от правни субекти/ТД и публичноправни субекти/, както следва:

1.Община- ***, и „ЕВН България Електроразпределение"АД- гр.Пловдив.

2.Община- ***, и „ЕВН България Електроснабдяване" АД- гр.Пловдив.

3.Държавата чрез МФ- София, и „ЕВН България
Електроразпределение" АД- гр.Пловдив.

4.Държавата чрез МФ- София и "ЕВН България Електроснабдяване" АД- гр.Пловдив.

5.„ЕВН България Електроразпределение"АД- гр.Пловдив, и „ЕВН България Електроснабдяване" АД- гр.Пловдив.

 

По делото съдът е постановил своето първоначално като цяло позитивно Решение № 319/30.07.2013г./л.390- 404 от делото/, състоящо се от съответните мотиви и диспозитиви.

 

Съгласно задължителното за настоящия първоинстанционен ОС- С.З. постановено в з.з. Определение № 1073/06.06.2014г. по в.гр.д.№ 225/2014г. по описа на ПАС- Пловдив, следва настоящия ОС- С.З. да поправи допуснатата ОФГ в наименованията на двете ответни ЕРП относно формата им на ТД по ТЗ от АД на ЕАД, както и да допълни своето първоначално Решение с произнасяне по отношение на всички останали искове и комбинации от солидарни ответници.

         

          ОТНОСНО ПОПРАВКАТА НА ОФГ :

          Действително след постъпване на ИМ в съда с вх.№ 1822/09.02.2012г./л.4 от делото/, и след постъпване на Отговорите на ИМ от всички ответници и от третото лице- помагач на тяхна страна, но преди обявяване на делото за решаване в о.с.з. на 04.07.2013г., видно от допълнително представените от ищците и служебно изискани от съда 2 бр. Справки от ТР, 2 бр. ЕРП- ответници са променили още на 20.05.2013г. наименованията си по ТЗ от “АД” на “ЕАД”, за което не са уведомили настоящия съд, и което обстоятелство не е било известно както на ищците и третото лице- помагач, така и на настоящия първоинстанционен съд. Поради което следва съдът да поправи тази допусната очевидна фактическа грешка/ОФГ/ в мотивите и диспозитивите на своето постановено първоначално първоинстанционно Решение по делото.

 

          ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО :

          Действително в Мотивите си по постановеното първоначално първоинстанционно Решение по делото, съдът е посочил в Раздела “ОТНОСНО ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ЧАСТ ОТ ИСКОВЕТЕ”/л.404, стр.1, абзац 3 от делото/, че “В останалите размери и срещу останалите 2 бл. ответници/поотделно и солидарно в различните алтернативни искови варианти/, исковите претенции се явяват неоснователни и недоказани по основания и по размери, и следва да се отхвърлят, ведно със законните последици от това”, но това не е достатъчно детайлно възпроизведено в диспозитивите на самото съдебно Решение, което следва да се допълни в този смисъл, ведно с всички законни последици от това.

 

          ОТНОСНО ТРЕТОТО ЛИЦЕ- ПОМАГАЧ :      

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение съгласно правилата на чл.223 от ГПК има установително действие в отношенията на третото лице- помагач ЗК“Уника- АД”, град София от една страна, и двамата ответника, поискали конституирането му на тяхна страна- 2 бр. ЕРП- „ЕВН България Електроразпределение"-ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване"- ЕАД- и двамата с едно и също седалище и един и същи адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

 

          ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ :

Това допълнително Решение и за поправка на ОФГ може да се обжалва в общия 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, процесуалните им представители и третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.247 и чл.250 от ГПК във вр. с чл.124, ал.2 и чл.223 от ГПК, във вр. с чл.45, 49, 50 и 51 във вр. с чл.82- 86 и във вр. с чл.121- 127 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

                                          Р      Е      Ш      И     :

 

 

          ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитивите на първоначалното си Решение № 319/30.07.2013г. по настоящото гр.д.№ 1028/2012г. по описа на ОС- С.З., като навсякъде наименованията на 2 бр. ЕРП- ТД по ТЗ ответници :

1. Вместо неправилното :

а/ „ЕВН България Електроразпределение"-АД, и

б/ „ЕВН България Електроснабдяване"-АД,

2. Следва да се чете правилното :

а/ „ЕВН България Електроразпределение"-ЕАД, и

б/ „ЕВН България Електроснабдяване"-ЕАД.

ДОПЪЛВА своето първоначално Решение № 319/30.07.2013г. по настоящото гр.д.№ 1028/2012г. по описа на ОС- С.З., като  ОТХВЪРЛЯ останалите обективно и субективно съединени искове в останалата им част и против останалите солидарни ответници, както следва:

 

I. ЧАСТИЧНО исковете на ищците- майката П.С.Й.- ЕГН **********, и на бащата М.Д.Й.- ЕГН **********- и двамата от *** ***, против ответниците Община- ***, с адрес на седалището : 6100- ***, ул. „Розова долина" № 6- БУЛСТАТ 000817778, и „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД- ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: 4000- гр.Пловдив, район „Централен", ул.„Христо Г. Данов" № 37, солидарно да им заплатят парични обезщетения за причинените неимуществени  вреди  от  смъртта  на  малолетния им син Д.  М. Й.- ЕГН **********, настъпила на 15.05.2011г. в ***, ведно със законните лихви върху претендираните по 150 000 лв. от 15.05.2011г. до окончателното изплащане на сумите, както следва :

А/ над присъдените 50 000 лв. до претендираните 150 000 лв. за майката П.С.Й.- ЕГН **********, и

Б/ над присъдените 50 000 лв. до претендираните 150 000 лв. за бащата М.Д.Й.- ЕГН **********.

 

II. ИЗЦЯЛО исковете на ищците- майката П.С.Й.- ЕГН **********, и на бащата М.Д.Й.- ЕГН **********- и двамата от *** ***, съответните ответници солидарно да им заплатят парични обезщетения за причинените неимуществени  вреди  от  смъртта  на  малолетния им син Д.  М. Й.- ЕГН **********, настъпила на 15.05.2011г. в ***, в размер на претендираните 150 000 лв. на майката П.С.Й.- ЕГН **********, и на претендираните 150 000 лв. за бащата М.Д.Й.- ЕГН **********, ведно със законните лихви върху претендираните по 150 000 лв. от 15.05.2011г. до окончателното изплащане на сумите, както следва :

1.Солидарно против Община- Казанлък, обл.Старозагорска, *** ул. „Розова долина" № 6- БУЛСТАТ 000817778    и     „ЕВН   България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК- 123526430, гр.Пловдив- 4000, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

2.Солидарно против Държавата чрез МФ- София- 1040, ОБЩ.Столична, ул.”Р.” № 102,      и        „ЕВН      България Електроразпределение" ЕАД, ЕИК 115552190, гр.Пловдив- 4000, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

3.Солидарно против Държавата чрез МФ- София, София- 1040, ОБЩ.Столична, ул.”Р.” № 102, и "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК- 123526430, гр.Пловдив- 4000, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

4.Солидарно против „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, ЕИК 115552190, гр.Пловдив- 4000, ул.”Христо Г. Данов” № 37, и „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК- 123526430, гр.Пловдив- 4000, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ има установително действие в отношенията на третото лице- помагач ЗК“УНИКА- АД”- ЕИК 040451865, град София, район “Красно село”, ул.”Юнак” № 11- 13, и двамата ответника- „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД- ЕИК 115552190 и „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД- ЕИК 123526430- и двамата с едно и също седалище и с един и същи адрес на управление в гр.Пловдив, район „Централен", ул.„Христо Г. Данов" № 37.

 

 

          ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва в общия 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, процесуалните им представители и третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :