Р Е Ш Е Н И Е

 

 за поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

296                                   06.10.2014 г.               гр.Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На шести октомври 2014 г.

В закрито съдебно заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : П. ЗЛАТЕВ

Секретар: Павлина Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1046/2012г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

         Производството е на основание чл.247, ал.1 и 4 във вр. с чл.218- 223 от ГПК и във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

         С оглед констатираното в протоколно Определение от о.с.з. на 29.09.2014г. по в.гр.д.№ 601/2014г. по описа на ПАС- П./л.33 от делото му/, и предвид мотивите и диспозитивите на постановеното първоинстанционното Решение № 248/19.06.2013г. по настоящото гр.д.№ 1046/2012г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора/л.177- 185 от делото/, и Допълнителното Решение № 113/21.03.2014г./л.246- 247 от нашето дело/, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка/ОФГ/ в първия осъдителен диспозитив на своето първоначално Решение, като е пропуснал да запише сумата “20 000 лв./двадесет хиляди лева/”, посочена изрично в мотивите на същото това първоинстанционно съдебно Решение по делото, което следва да се поправи с настоящото Решение за поправка на ОФГ.

 

Съдът счита, че с оглед текстовете на Исковата молба и на съдебното си Решение по делото, в случая се касае до очевидна фактическа грешка/ОФГ/, която следва да се поправи по реда на чл.247, ал.1, 3 и 4 от ГПК във вр. с чл.45 и сл. във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните и на третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд – гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд – гр.П..

 

Ето защо предвид на горното и на основание чл.247, ал.1, 3 и 4 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд – Стара Загора

 

 

                              Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка във първия осъдителен диспозитив на първоначалното си първоинстанционно Решение № 248/19.06.2013 г., постановено по настоящото първоинстанционно гражданско дело № 1046/2012г. по описа на ОС- С.З., като след израза “да заплати парично обезщетение” да се чете израза “20 000 лв./двадесет хиляди лева/”.

 

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и на третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд – гр.П..

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :