Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  292                                 02.10.2014 г.                              град Стара Загора

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,           ІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На втори октомври                                                                               2014 година

В закритото заседание, в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар: СТОЙКА СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

в.гр.дело № 1166 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 251, ал. 1, ал. 3  и ал. 5, във вр. с ал. 4 от ГПК /2008г./, във връзка с чл.273 от ГПК.

 

По делото е постъпила писмена молба от адв. П.К. ***, в качеството му на пълномощник на Г.О.Г. по в.гр. дело № 1166/2014г. по описа на ОС-С. за тълкуване на решение по чл. 251, ал. 1 ГПК, в случай, че съдът приеме, че молбата на молителката се явява допустима.

 

Считат, че постановеното въззивно решение следва да бъде тълкувано  както в частта му, в която е определен режима на лични отношения между детето П. И. И. с бащата И.П.И., относно пребиваване на детето при бащата 5 дни по време на Коледните празници през четните години и 5 дни по време на Новогодишните празници през нечетните години, както и в частта му, да го взема и вижда за 4 дни по време на Великденските празници през четните години и 4 дни по време на Първомайските празници през нечетните години, като бащата ще взема и връща детето от жилището, където живеят с майката. Подробни съображения са изложени в писмената молба на въззиваемата и пълномощника й адв. П.Т.К..

 

В законоустановения срок е подаден писмен отговор от И.П.И. чрез адв. Д.Т. А. от АК-С., с който молят молбата на въззиваемата и нейния пълномощник адв. К. да бъде оставена без уважение като неоснователна и необоснована. Подробни съображения относно всички възражения и доводи в тази насока са изложени в подадения писмен отговор от въззивника.

 

По направеното искане за тълкуване на въззивното решение въззивният съд възприе следното:

 

Съдът констатира, че в постановеното от въззивния съд решение № 210/11.06.2014г. по в.гр.дело № 1166/2014г. ОС-С. е ОПРЕДЕЛИЛ режим на лични отношения между детето П. И. И., с ЕГН ********** и бащата И.П.И. с ЕГН **********,***, както следва: да го взема и вижда всеки първи и трети петък до неделя от месеца, от 18.00 часа на петъчния ден, до 19.00 часа на неделния ден с две вечери приспиване при бащата, един месец през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, както и 5 /пет/ дни по време на Коледните празници през четните години, и 5 /пет/ дни по време на Новогодишните празници през нечетните години, като бащата ще взема и връща детето от жилището, в което живеят с майката, както и да го взема и вижда за 4 /четири/ дни по време на Великденските празници през четните години, както и 4 /четири/ дни по време на Първомайските празници през нечетните години, като бащата ще взема и връща детето от жилището, в което живеят с майката.

 

По отношение на петте дни по време на Коледните празници, през които в четните години бащата И.И. ще осъществява режима на лични отношения с детето П. Ивайлова, въззивният съд намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от КТ официалните почивни дни по време на Коледните празници са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово, това са 3 /три / празнични дни. Въззивният съд счита, че следва да определи останалите два дни от Коледните празници, в които бащата следва да ползва определеното му вече от съда право с влязло в законна сила съдебно решение, а това следва да бъдат 27 и 28 декември на съответната четна година.

 

По отношение на петте дни по време на Новогодишните празници, през които в нечетните години бащата И.И. ще осъществява режима на лични отношения с детето П. Ивайлова, въззивният съд намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от КТ официалните почивни дни по време на Новогодишните празници са: 1 януари – Нова година, това е 1 /един/ празничен ден. Въззивният съд счита, че следва да определи останалите четири дни от Новогодишните празници, в които бащата следва да ползва определеното му вече от съда право с влязло в законна сила съдебно решение, а това следва да бъдат 29, 30 и 31 декември, както и 2 януари на съответната нечетна година.

 

По отношение на четирите дни по време на Първомайските празници, през които в нечетните години бащата И.И. ще осъществява режима на лични отношения с детето П. Ивайлова, въззивният съд намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от КТ официалните почивни дни по време на Първомайските празници са: 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност, това е 1 /един/ празничен ден. Въззивният съд счита, че следва да определи останалите три дни от Първомайските празници, в които бащата следва да ползва определеното му вече от съда право с влязло в законна сила съдебно решение, а това следва да бъдат 2, 3 и 4 май на съответната нечетна година.

 

Относно четвъртото искане в молбата на въззиваемата и нейния пълномощник полага ли се на бащата И.П.И. да осъществява режим на лични отношения с детето П. Ивайлова всяка първа и трета събота от месеца, ако някой от тези дни е обявен за работен, в който се отработва някой от почивните дни от Коледните, Новогодишните и Първомайските празници, обявен с решение на МС взето на основание чл. 154 от КТ.

 

В тази насока съобразно императивната разпоредба на чл. 297 от ГПК, влязлото в сила решение е задължително за съда който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Р България. Налага се категоричния  извод, че без значение е факта дали в дните определени като всяка първа и трета събота от месеца на свиждане на бащата с детето, дали този ден е обявен за работен или следва да се отработва някой от почивните дни - от Коледните, Новогодишните и Първомайските празници, обявен с решение на МС взето на основание чл. 154 от КТ. 

Видно от всички доказателства по делото, се установява, че в случая молбата на въззиваемата и молителка Г.О. и пълномощника й адв. К. се явява основателна по първите три пункта от същата, а по  отношение на четвъртия пункт – 4-то искане, същата се явява неоснователна и като такава следва да се остави без уважение в тази й част.

Налага се категоричният извод, че въззивният съд следва да извърши тълкуване на горецитираното въззивно решение на ОС-С., съобразно мотивите на настоящото решение, подробно изложени по-горе.

Предвид изложените мотиви по-горе и на основание чл. 251, ал.1 и ал. 3, ал. 5, във вр. с ал.4 от ГПК /2008г./ във връзка с чл.273 от ГПК, във вр. с чл. 154, ал. 1 от КТ, въззивният съд

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАНОВЯВА да се извърши тълкуване на Решение № 210/11.06.2014г. по в.гр.дело № 1166/2014г. по описа на ОС-С., съобразно мотивите изложени в обстоятелствената част на настоящото Решение, по чл. 251 от ГПК, както следва:

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето П. И. И., с ЕГН ********** и бащата И.П.И. с ЕГН **********,***, както следва: да го взема и вижда всеки първи и трети петък до неделя от месеца, от 18.00 часа на петъчния ден, до 19.00 часа на неделния ден с две вечери приспиване при бащата, един месец през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, както и 5 /пет/ дни по време на Коледните празници през четните години, а именно в дните: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово, както и в дните: 27 и 28 декември на съответната четна година.

 

ОПРЕДЕЛЯ 5 /пет/ дни по време на Новогодишните празници през нечетните години, а именно в дните: 1 януари – Нова година, както и в дните: 29, 30 и 31 декември, както и 2 януари на съответната нечетна година, като бащата ще взема и връща детето от жилището, в което живеят с майката.

 

ОПРЕДЕЛЯ бащата И.П.И. с ЕГН **********, да взема  и вижда детето П. И. И. с ЕГН ********** и 4/четири/ дни по време на Първомайските празници през нечетните години, а именно в дните: 1, 2, 3 и 4 май на съответната нечетна година, като бащата ще взема и връща детето от жилището, в което живеят с майката.

 

ОПРЕДЕЛЯ, че без значение е факта дали в дните определени като всяка първа и трета събота от месеца на свиждане на бащата И.П.И. с ЕГН ********** с детето П. И. И., с ЕГН ********* , дали този ден е обявен за работен или следва да се отработва някой от почивните дни - от Коледните, Новогодишните и Първомайските празници, обявен с решение на МС взето на основание чл. 154 от КТ. 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ, чрез ОС-С. при наличието на предпоставките по чл.280, ал. 1 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                               ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

                                                                                                                                        2.