Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

334                                                   31.10.2014 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На първи октомври                                            две хиляди и четиринадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1327 по описа за 2014 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на адв. К.А. като пълномощник на Г.С.В., Т.С.В. – М., Д. Н.В., Д.Г.Д. и Д.Г.Д. против решение № 516 от 08.05.2014г., постановено по гр.дело № 4216/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъждат  Д. Н.В., Т.С.В., Д.Г.Д., Д.Г.Д. и Г.С.В. да заплатят на Н.В.Н. и М.П.Н. сумата от …лева, представляваща стойността на направените от тях подобрения в поземлен имот №312.73 в землището на с.Лясково: насип за подравняване на терена; ограда от юг, запад и север; два броя входни врати; водопроводно отклонение и водопроводна шахта; подземно електрозахранване; законна стопанска постройка, от която сума Д. Николова В. да заплати сумата от …лева, Т.С.В. да заплати сумата от …лева, Д.Г.Д. да заплати сумата от …лева, Д.Г.Д. да заплати сумата от ….лева, Г.С.В. да заплати сумата от … лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.09.2013г. до окончателното изплащане на сумата; присъдени са разноски, съразмерно с уважената част от исковете, като се отхвърля иска в останалата му част до размера на претендираните …лв., като неоснователен и недоказан. Постановено е  в полза на Н.В.Н. и М.П.Н. право на задържане върху новообразуван имот /извън строителните граници определени с околовръстен полигон, одобрен със Заповед №РД-09-171/22.03.2011г. на Областен управител на Област Стара Загора/, с №73 кад.район 312 в землището на с.Лясково с площ от 1182 кв.м. вид територия-селско стопанство; НТП-нива /орна земя/; категория на имота- 4 до заплащане от страна на Д. Николова В., Т.С.В., Г.С.В., Д.Г.Д., Д.Г.Д. на извършените от Н.В.Н. и М.П.Н. подобрения в същия на обща стойност …лева, като се осъждат  същите да заплатят на Н.В.Н. и М.П.Н. сумата от … лева, представляваща сумата, с която са се обогатили, равняваща се на стойността на направените от тях подобрения в поземлен имот №312.73 в землището на с.Лясково. от която сума Д. Н.В. да заплати сумата от …лева, Т.С.В. да заплати сумата от …лева, Д.Г.Д. да заплати сумата от … лева, Д.Г.Д. да заплати сумата от …лева, Г.С.В. да заплати сумата от …лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 11.09.2013г. до окончателното изплащане на сумата. Присъдени да разноски съразмерно на отхвърлената част от исковете.

Решението е постановено при участието на  община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров, в качеството на трето лице помагач.

 

Въззивникът счита, че постановеното по делото решение в осъдителната му част е незаконосъобразно и неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Съгласно разпоредбата на чл.72 ЗС добросъвестния владелец можело да иска сумата, с която се увеличила стойността на вещта вследствие на подобренията. Районният съд не обсъдил обстойно представените доказателства в решението си, а приемал, че исковете били доказани. Моли да се отмени решението в обжалваните части и да се постанови друго, с което да се отхвърлят исковете. 

           

Въззиваемите Н.В.Н. и М.П.Н., чрез пълномощника се адв. Д.П. оспорват жалбата като неоснователна. Молят да се постанови решение, с което да се остави в сила решението в обжалваната част като правилно, законосъобразно и обосновано, като се остави без уважение подадената въззивна жалба като неоснователна и недоказана. Претендират за разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са обективно съединени искове, в условията на евентуалност, от които главният иск е с правно основание чл. 72 от ЗС във връзка с § 4в ПЗР ЗСПЗЗ, а евентуалният иск е с правно основание чл.59 от ЗЗД.

 

          Ищците твърдят в исковата си молба, че били собственици като съпрузи на новообразуван имот № 312.71 в землището на с.Лясково, придобит от тях по реда на пар.4а от ПЗР на ЗСПЗЗ и който имот, заедно със съседния му новообразуван имот № 312.73, се владеел и ползвал от тях от 1978г. на основание ПМС №76, като владението продължавало и до днес. На наследниците на Г.В. Димитров било възстановено със Заповед № РД-25-127/21.01.2012г. на Кмета на Община Стара Загора правото на собственост върху 1167/1182 ид.ч. от новообразуван имот с №73 кад. район 312 в землището на с.Лясково с площ от 1182кв.м. Твърдят, че имот № 312.73, възстановен на наследниците на Г.В. Д., в по-голямата си част- около 990 кв.м., попадал в стария имот, който владели и ползвали законно от 1978г. по силата на горепосоченото министерско постановление. Сочат, че в реституирания на ответниците новообразуван поземлен имот № 312.73 извършили следните подобрения: За изравняването на имот № 312.73 бил направен насип за подравняване на терена- насипани над 40 самосвала от по 4 кубика с хумусна пръст, доставени от разстояние 6 км. и разстлани с булдозер. Стойността на подобрението било в размер на 980 лв.; Изградена била ограда от юг, запад и север с дължина 69м. от бетонни колове и оградна мрежа и 3 бр. подпорни каменни стенички. Стойността на подобрението било в размер на 690 лв.; Поставени били два броя входни врати: входна врата от север метална двукрила с размери 4,30 м. ширина / 1. 80м. височина, и входна врата от юг /към реката/ метална с едно крило с размери 1, 40м. ширина / 2. 05м. височина. Стойността на подобрението било общо 700 лв.; Изградено било водопроводно отклонение с дължина 15м. и водопроводна шахта (с размери 130см. /170 см./110 см ) и с железен капак (100 см. / 55 см.), Стойността на подобрението било в размер на 570 лв.; Изградено било подземно електрозахранване с дължина 30м. Стойността на подобрението било в размер на 690 лв.; Изградена била законна стопанска постройка с РЗП - 40 кв.м. с метална врата (0.80м/2.05м, метална врата (0.95м./ 1.85м.), метална врата (0.95м./1.85м ), прозорец - 1.30м/ 0.70м., покрив от гофрирана ламарина - 16 кв. м. и покрив от вълнообразна етерния - 15кв.м., 15бр греди за покрив (ребра), с размери д.3.80м., ш. 0.10м., в.0.10м (15 бр.), греди за покрив (вертикални) - д. 1.80м., ш. О.10 м., в. 0.12м (46 бр.), греди (хоризонтални) - д. 9.00м, ш. 0.14м., 0.14м. (2бр.), челна дъска - д. 21,00 кв. м., ш. 0.20м, в. 0.025м (1бр.), цокъл под греди- д. 15м., ш. 0.12м. , в. 0.12м., цокъл над основа - д. 15м., ш. 0.12м., в. 0.30м. Стойността на подобрението било в размер на  1620лв.; Засадени били плодни дръвчета и декоративни храсти както следва: Плодни дървета: Слива синя кюстендилска - 1 бр. - 10г., на стойност 36,64лв.; Слива синя кюстендилска - 2 бр. - 25 г., на стойност 213,08лв.; Ябълка средностеблена - 2бр. - 5г., на стойност 311,78лв.; Ябълка средностеблена - 1 бр. - 3 г., на стойност 166,29лв.; Ябълка средностеблена - Збр. - 10г., на стойност 389,67лв.; Круша средностеблена - 1 бр. - 25г., на стойност 109,61лв.; Круша средностеблена - 2бр. - 20г., на стойност 179,32лв.; Круша средностеблена - 1 бр. - 15г., на стойност 69,71лв.; Круша средностеблена - 1 бр. - Зг., на стойност 20,87лв.; Есенна праскова - 1бр. - 4г., на стойност 70,32лв.; Хинап - 1 бр. - 10г., на стойност 46лв.;Орех едър мека черупка - 1 бр. - 23г., на стойност 255,31 лв.; Орех едър - 1 бр.- 25г., на стойност 236,71лв.; Дюля - 1 бр.- 2г., на стойност 13,20лв.; Дюля едра - 1 бр. - 25г., на стойност 46лв.; Вишня ранна - 1 бр. - 5г., на стойност 248.18лв.; Храсти: Лешник - Збр.-5г., на стойност 45,66лв.; Лешник - 7бр.-7г., на стойност 291.13лв. ; Люляк - 9бр,- 5г., на стойност 24,30лв.; Роза- 2бр.-20г., на стойност 6,40лв.; Лоза хприземни - 1бр.- 10г., на стойност 6,75лв.; Лози полувисоки- 1бр.- 10г., на стойност 9,53лв.; Декоративни храсти -17бр. - 20г, на стойност 105,40лв.; Декоративнни храсти -14бр. -Зг., на стойност 47,60лв.; Декоративни храсти -1 бор. - 5г. . на стойност 54.40лв.; Общата стойност на описаните по- горе подобрения, била определена към 12.08.2013г. от лицензиран експерт-оценител инж. Ж.Цачева и възлизала на 8260лв.  Считат, че с действията си от 1978г. до днес безспорно са допринесли за опазването на имота и за значително увеличаване на неговата стойност и по закон имат право да получат стойността на подобренията, направени от тях. Поканили извънсъдебно ответниците, чрез представящия се за техен пълномощник Д.Г.Д. да им заплатят дължимите суми за подобренията, но без резултат. Тъй като длъжниците отказвали доброволно заплащане на направените от тях подобрения в размер на 8260лв., за тях  бил налице правен интерес да потърсят правата си по съдебен ред и искат за подобренията, които са направили, сумата, с която се била увеличила стойността на вещта вследствие на тези подобрения- 8260лв., при условията на евентуалност - да им заплатят стойността на подобренията, с която са се обогатили, както и съдът да им признае правото на задържане на вещта до заплащане на подобренията. Ответниците Д. Николова В., Т.С.В., Д.Г.Д., Д.Г.Д. и Г.С.В. оспорват предявеният иск като неоснователен.             Твърдят, че извършеното насипване на 40 самосвала с пръст било на закупеното от ищците място, върху което била построена и тяхната къща. Нямало представени документи за това насипване. Точно обратното прилагали се документи, от които било видно, че подобренията които евентуално претендират били незаконни. Представеното разрешение за строеж било за построяване на 40кв.м. стопанска постройка, в собственото им място, извършеното водопроводно отклонение и електрозахранване били без надлежно разрешение. Поставена била метална врата на имот, който не бил тяхна собственост. Видно от представения нотариален акт на 11.05.1994г. молителите са придобили собственост върху 600 кв.м. празно място и насаждането на различни растения и изграждането на постройки и съоръжения извън техния недвижим имот било незаконно, а никой не можело да черпи права от собственото си незаконосъобразно поведение. Със заповед на областен управител на Област Стара Загора на тях като наследници на Г.В. Димитров били възстановени недвижими имоти, които съгласно заповедта нямали ограничения на собствеността. Нямало изградени постройки или съоръжения, които да са законни и съответно да водят до ограничение на правото на собственост. Нямало представени строителни книжа, от които да е видно къде е точно разрешено да се построи тази временна постройка. Не били  имали правото да стопанисват площ от 1600 кв.м., да я обработват, да строят върху нея. Не можело да се претендират подобрения извършени незаконно. Считат, че не били налице основанията, за да се постанови право на задържане до заплащане на подобренията, тъй като не била  налице хипотезата на чл.72 ЗС. Молят съда да отхвърли предявените искове, като неоснователни.

 

Третото лице помагач Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров, редовно призована, не представя становище по съществото на спора.

 

            От представеното и прието като доказателство по делото удостоверение №2/06.11.1978г. на Общински народен съвет с.Богомилово, общ.Стара Загора, се установява, че на ищеца Н.В.Н. е предоставено право на ползване въз основа на Постановление № 76 на Министерски съвет на земеделска земя с площ от 1 дка с кадастрален № 45, находяща се в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора. С нотариален акт за собственост № 150, том ІІ, дело 2011/1994г. на Старозагорския нотариус Н.В.Н. е признат за собственик на основание § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, ЗСПЗЗ и Заповед № 1167/06.05.1994г. на Община Стара Загора на дворно място с площ от 600 кв.м. в землището на  с.Лясково, общ. Стара Загора в местността „По реката” с кадастрален номер 71. От скица № 3178/29.08.2011г. се установява, че ищецът е собственик на новообразуван имот № 312.71 с площ от 600 кв.м., като същия граничи с новообразуван имот № 312.72, собственост на Румен Борисов Вълчев и др. и новообразуван имот № 312.73, собственост на Г.В. Димитров и др.

          Със Заповед № РД-25-127/21.01.2012г. на Кмета на Община Стара Загора е възстановено правото на собственост на наследниците на Г.В. Димитров върху 1167/1182 идеални части от новообразуван имот с номер 73 кадастрален район 312 в землището на с.Лясково с площ от 1182 кв.м. От удостоверение за наследници № 09/04.07.2013г. се установява, че наследници на Г.В. Д. са ответниците по делото Д. Н.В., Т.С.В., Д.Г.Д., Д.Г.Д. и Г.С.В..

          Със Заповед № 10-00-43/14.01.2013г. на Кмета на Община Стара Загора е утвърдена оценка в размер на 86 лева за 15 кв.м. от имот № 73, кадастрален район 312, целият с площ от 1182 кв.м. в местността „Йоргов мост” в землището на с.Лясково и е определен срок от 3 месеца за внасяне на сумата по оценката. Със Заповед № 10-00-459/05.03.2013г. на Кмета на Община Стара Загора е наредено наследниците на Г.В. Димитров да придобият право на собственост върху 15 кв.м. от новообразуван имот № 73, кадастрален район 312, целият с площ от 1182 кв.м. в местността „Йоргов мост” в землището на с.Лясково.

           Видно от строително разрешение № 149 от 1990г. на Общински народен съвет – Стара Загора, на ищеца е разрешено да построи стопанска постройка за домашни животни с площ 40 кв.м. на собственото си място в местността „До селото” в с.Лясково.

 

С оглед  пълното изясняване на обстоятелствата по делото са допуснати гласни доказателства. От показанията на свидетеля М.И.Б., се установява, че през периода на 10 годишния брак с дъщерята на ищците, както и в продължение на 5 - 6 години преди него, много пъти са ходили в процесния имот в с.Лясково, т.е. считано от 1981-1982г. Според същия, при първоначалното му посещение била построена само къщата, след което били направени пристройка, сервизни помещения. Постройките били извършени от ищците, като самия той също помагал. Твърди, че заедно със сина на ищците направили пътека от бетонни плочки. Ищците насипвали пръст за изравняване дворното място, садили нови дръвчета и храсти, като от страна на съседа В.И.насадили повече храсти, а от страна на съседа Белчо С. - повече плодни дръвчета. Направили асма от метални елементи, метална входна врата за двора, поддържали двора и посадените цветя. Според свидетеля изградената стопанска постройка представлява зидария от тухли, състояща се от две- три помещения и покрив с ламарина. От показанията на свидетеля Енчо Радев Ковачев  се установява че в имота ищците изградили бетонови постройки от сглобяеми елементи, направили са общо ограждение на целия имот с бетонни колове и мрежа, изградени били първо един, а после три отделни входа и поставили входни врати. Успоредно със строежа ищците посадили и плодни дръвчета. Посочва, че в дворното място имало круши, сливи, ябълки, орехи, дюля, както и храсти до подпорната стена-декоративни. Засаждали рози, цветя. Имотът бил електрифициран и водоснабден. Не повече от година-две след изграждане на трафопост и електроснабдяването на имота изградили и ВИК инсталация. Направено било отклонение, което да водоснабди вилите край реката. От южна страна, където била къщата в двора направили насип на мястото - около 35-40 самосвали, като са докарвали пръстта със зилове. Посочва, че насипът бил от къщата до оградата, която е откъм реката. Направили стопанска постройка в южния край от тухли, с три помещения. Поливали мястото с помпа. Свидетелят заявява, че никой друг не бил влизал в тяхното място, те го стопанисвали и поддържали. Свидетелят Стойчо Ангелов Иванов установява, че ищците първоначално изградили вилата, след което и обща ограда, а в последствие доверителят Н.Н. направил врата - за влизане на една кола, и по- малка. Свидетелят твърди, че участвал в изграждането на тези врати, както и в насипите, които били извършвани с помощта на самосвали и в разхвърлянето на пръстта. Свидетелят заявява, че в имота били посадени  дръвчета- круши, ябълки, дюли, жив плет, рози. Мястото било оградено, а оградата представлява колове с мрежи, отделно бетонова основа отдолу. Направено било ел. захранване и водоснабдяване на мястото. Твърди, че ищците помогнали за прокарване на вода в селото. Посочва, че има построена стопанска постройка откъм реката, с изглед към главната постройка някъде към 40 кв.м. Определя мястото на 1 декар и 600 кв.м., като половината от него била насипана с пръст.

Съдът намира, че следва да кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите не са противоречиви помежду си и се потвърждават и от останалите събрани в производството доказателства.

От заключението на назначената съдебно - техническа експертиза се установява, че оценката на извършените строителни подобрения, попадащи в новообразуван имот № 312.73, землище с.Лясково е, както следва: Земнонасипни работи и подравняване - 140 куб.м. X 7 лв. = 980 лв.; Ограда от телена мрежа на бетонови колове - 69 м. X 10 лв. = 690 лв.; Метални врати: голяма /двукрила/ - 430/180 см.- 430 лв.;входна врата от към реката /140/205/ 270 лв.; водопровод и шахта - 15 м. X 40 лв. = 600 лв.; Ел.захранване - 30 м. X 22 лв.    = 660 лв.;временна постройка за селскостопански нужди 40 кв.м. X 38 лв./кв.м. = 1520 лв.  Оценката на трайните насаждения е, както следва: Слива синя кюстендилска - 1 бр. – 10г.- на стойност 40 лв., Слива синя кюстендилска - 2 бр. – 25г.- на стойност 210,00лв., Ябълка средностеблена- 2бр. - 5г., на стойност 304,00лв., Ябълка средностеблена - 1 бр. - 3 г., на стойност 178 лв., Ябълка средностеблена – 3 бр. - 10г., на стойност 357,00лв., Круша средностеблена - 1 бр. - 25г., на стойност 120,00лв., Круша средностеблена - 2бр. - 20г., на стойност 184,00лв., Круша средностеблена- 1 бр.- 15г., на стойност 70,00лв., Круша средностеблена - 1 бр.- 3г., на стойност 20,00лв., Есенна праскова - 1 бр.- 4г., на стойност 65,00лв., Хинап- 1 бр. - 10г., на стойност 50 лв., Орех едър мека черупка - 1 бр. - 23г., на стойност 250,00лв., Орех едър - 1 бр. - 25г., на стойност 240,00лв., Дюля - 1 бр. - 2г., на стойност 15,00лв., Дюля едра - 1 бр. - 25г., на стойност 45лв., Вишна ранна - 1 бр. - 5г., на стойност 220,00лв., Храсти: Лешник - Збр.-5г., на стойност 45,00лв., Лешник - 7бр.-7г., на стойност 245,00лв., Люляк - 9бр.- 5г., на стойност 27,00лв., Роза- 2бр.-20г., на стойност 6,00лв., Лоза приземна - 1бр.- 10г., на стойност 10,00лв., Лоза полувисока- 1бр.- 10г., на стойност 15,00лв., Декоративни храсти -17бр. - 20г, на стойност 102,00лв., Декоративни храсти -14бр. -Зг., на стойност 42,00лв., Декоративни храсти -16бр. - 5г., на стойност 64,00лв., на обща стойност от 2 924 лева. Оценката на трайните насаждения е направена съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС № 151/30.07.1991 г. За изграждане на стопанската постройка за домашни животни е издадено строително разрешение № 149/1990г. върху 40 кв.м. в м. “До селото”, землище с.Лясково на Н.Н.. Според вещото лице, няма отразяване за одобрен проект. От извършения оглед на место е установено, че е извършено из­менение на релефа на терена - създаване на нова повърхнина. Според вещото лице, насипването е извършено в югоизточната част на имота. Новоизградената ограда от телена мрежа на бетонови колове от ответниците е в съответствие с издадения Протокол за трасиране на границите на новообразуван имот № 312.73. Общата стойност на извършените подобрения в имота е 8 074 лева.

           Въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 от ГПК. На заплащане подлежат само онези подобрения, които са направени от ищците до влизането в сила на ЗСПЗЗ - 01.03.1991 г. За извършените след влизане в сила на закона подобрения, лицата не са добросъвестни владелци, или приравнени на тях, защото са знаели, че имотите подлежат на възстановяване, или изкупуване. Безспорно се установи по делото, че ищците ползват процесния имот от 1978г. въз основа на Постановление № 76 на Министерски съвет. Същите са собственици на новообразуван имот № 312.71 в землището на с.Лясково, придобит от тях по реда на §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ, а част от ползвания от тях имот попада в новообразуван имот № 312.73, възстановен на ответниците, като наследници на Г.В. Д.. Следователно същите отговарят на предпоставките на § 4в ПЗР на ЗСПЗЗ, тъй като са лица, извършили подобрения в имот, който подлежи на възстановяване и имат правата на добросъвестни владелци по смисъла на чл. 72 ЗС за подобренията, направени до 01.03.1991г. От гласните доказателства и от заключението на съдебно – техническата експертиза се установява, че в реституирания на ответниците новообразуван поземлен имот № 312.73  преди 01.03.1991г. са извършени следните подобрения: за изравняването на имот № 312.73 е направен насип за подравняване на терена- насипани над 40 самосвала от по 4 кубика с хумусна пръст, доставени от разстояние 6 км. и разстлани с булдозер; изградена е ограда от юг, запад и север с дължина 69м. от бетонни колове и оградна мрежа и 3 бр. подпорни каменни стени; поставени са два броя входни врати: входна врата от север метална двукрила с размери 4,30 м. ширина / 1. 80м. височина, и входна врата от юг /към реката/ метална с едно крило с размери 1, 40м. ширина / 2. 05м. височина; изградено е водопроводно отклонение с дължина 15м. и водопроводна шахта (с размери 130см. /170 см./110 см ) и с железен капак (100 см. / 55 см.); изградено е подземно електрозахранване с дължина 30м.; изградена е законна стопанска постройка с РЗП - 40 кв.м. с метална врата (0.80м/2.05м, метална врата (0.95м./ 1.85м.), метална врата (0.95м./1.85м ), прозорец - 1.30м/ 0.70м., покрив от гофрирана ламарина - 16 кв. м. и покрив от вълнообразна f етерния - 15кв.м., 15бр греди за покрив (ребра), с размери д.3.80м., ш. 0.1 Ом., в.О.10 м. (15 бр.), греди за покрив (вертикални) - д. 1.80м., ш. 0.1 Ом., в. 0.12м (46 бр.), греди (хоризонтални) - д. 9.00м, ш. 0.14м., 0.14м. (2бр.), челна дъска - д. 21,00 кв. м., ш. 0.20м. в. 0.025м (1 бр.), цокъл под греди- д. 15м., ш. 0.12м. , в. 0.12м., цокъл над основа -д. 15м., ш. 0.12м.. в. О.З0м. От заключението на съдебно – техническата експертиза се установява, че стойността на тези подобрения е общо в размер на  5 150 лева. С тази сума се е увеличила трайно и обективно стойността на имота, поради което съдът приема, че главният иск по чл. 72 от ЗС във връзка с § 4в ПЗР ЗСПЗЗ следва да бъде уважен в тази част. В останалата му част до размера на претендираните  8260 лева същият се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен. За стойността на подобренията всеки от ответниците отговаря съобразно с квотата си в наследството, както следва: Д. Н.В. – 1/ 6 ид.ч. - 858,34 лева, Т.С.В.  -  1/ 6 ид.ч. - 858,34 лева, Д.Г.Д. - 1/ 4 ид.ч. - 1 287,50 лева, Д.Г.Д. - 1/ 4 ид.ч. - 1 287,50 лева, Г.С.В. - 1/ 6 ид.ч. - 858,34 лева.

 

          След като съдът приема за частично основателен иска за заплащане стойността на подобренията на имота по чл.72 ал.1 от ЗС, то се явява основателно и възражението за правото на задържане.

 

            Предвид частичното уважаване на главния иск съдът дължи произнасяне по евентуалния иск по чл.59 от ЗЗД, тъй като същият е предявен под условие – неуважаването на главния.  Разпоредбата на чл.59 от ЗЗД, предвижда, че всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил до размера на обедняването, съдът приема за установено, че ответниците, на които е реституиран новообразуван имот № 312.73 в землището на с.Лясково, са се обогатили за сметка на ищците, поради което счита, че същите дължат връщане на това, с което са се обогатили за сметка на ищците, до размера на обедняването на последните, изразяващо се в стойността на извършените насаждения в имота в размер на … лева, представляващи подобрения в имота, извършени след 01.03.1991г., което се установява от съдебно – техническата експертиза.  За стойността на подобренията всеки от ответниците отговаря съобразно с квотата си в наследството, както следва: Д. Н.В. – 1/ 6 ид.ч. отговаря за сумата от …лева, Т.С.В.  -  1/ 6 ид.ч. отговаря за сумата от … лева, Д.Г.Д. - 1/ 4 ид.ч. отговаря за сумата от …лева, Д.Г.Д. - 1/ 4 ид.ч. отговаря за сумата от …лева, Г.С.В. - 1/ 6 ид.ч. отговаря за сумата от … лева.

 

            Неоснователни са оплакванията в жалбата на въззивниците, че ищците не били добросъвестни владелци, тъй като стопанисвали много по – голяма площ от предоставената им за ползване. От показанията на разпитаните по делото свидетели и заключението на назначената по делото съдебно – техническа експертиза по категоричен начин се установява, че извършените от ищците подобрения, са върху предоставения им за стопанисване имот по постановление на МС, впоследствие възстановен на ответниците. От своя страна ответниците не  ангажираха никакви доказателства, в подкрепа на твърденията си в отговора.

 

            Неоснователно е оплакването и относно необосноваността на заключението на вещото лице, досежно как и какви кабели били положени и водопроводни отклонения и дали не обслужвали имота и къщата на ответниците, както и относно количеството насипана пръст. При приемане на заключението в първата инстанция ответниците са имали процесуалната възможност да оспорят констатациите в заключението, като направят искане за назначаване на повторна експертиза със същите задачи, от която възможност ответниците не са се възползвали, поради което, заключението на вещото лице следва да бъде възприето от съда изцяло.  В този смисъл, следва да се приеме, че претенциите на ищците са основателни и доказани, с оглед на представените по делото доказателства.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. 

 

            В полза на въззиваемите следва да се присъдят направените по делото разноски пред настоящата инстанция в размер на … лв.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №  516 /08.05.2014г., постановено по гр.дело № 4216/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

 ОСЪЖДА Д. ***, с ЕГН **********, Т.С.В. ***, с ЕГН **********, Д.Г.Д. ***1 с ЕГН **********, Д.Г.Д. ***, с ЕГН **********, Г.С.В. ***, с ЕГН ********** да заплатят на Н.В.Н. с ЕГН ********** и М.П.Н. с ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул….№ …, ет…., ап….сумата от …/ …/ лева, представляваща направени разноски по делото пред настоящата инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: