Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 329  …………………31.10.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На първи октомври……………………………………………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………………………..………………………

Прокурор…………………………………………..………..………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1329……по описа за 2014……………..година.

 

        Обжалвано е решение № 240 от 26.02.2014 г., постановено по гр.дело № 3934/2013 г. на Старозагорския районен съд, с което е допусната съдебна делба между С.А.П. и Т.Д.Т. на недвижим имот- апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, ул. „…”, бл…., вх…., ет…., с площ 83.02 кв.м, състоящ се от: две спални, дневна, кухня, домакинско помещение, баня, тоалетна, антре и два балкона, заедно с избено помещение  № 3, и с 1.086% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, парцел XII, в квартал 316 по плана на града, при квоти: по 1/2 идеална част за всеки един от тях.

 

        Въззивникът Т.Д.Т. счита, че решението е неправилно. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което   делбата бъде допусната при квоти: ¾ ид.части за него и ¼ ид.част за бившата му съпруга. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемата С.А.П., чрез пълномощника си по делото адв.Д.П., моли въззивната жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна и да бъде потвърдено решението на районния съд като правилно, като й се присъдят разноските по делото. Подробните съображения, изложени в отговора й по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемата, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот с правно основание чл.34 ЗС. Ищцата С.А.П. твърди в исковата си молба, че с ответника са бивши съпрузи. Бракът им бил прекратен с влязло в сила решение по гр.дело № 787/2006 г. на РС- Стара Загора. По време на брака си придобили в режим на СИО с нот.акт № 4, том II, нот.дело № 340/1985 г. на Старозагорския нотариус недвижим имот- апартамент, находящ се в гр.Стара Загора, ул."…" № …, вх…., ет…, ап…., със застроена площ 83.02 кв.м, състоящ се от: две спални, дневна, кухня, домакинско помещение, баня, тоалетна, антре и два балкона, с принадлежащите  избено  помещение № 3 и  1.086 %   идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса. С прекратяването на брака й с ответника била прекратена съпружеската имуществена общност по отношение на описания недвижим имот, при равни дялове за двама съпрузи. Процесният имот се ползвал изцяло от ответника. Тъй като не могли доброволно да се поделят, претенцията й е да се допусне до делба гореописания недвижим имот при квоти по ½ ид.част за всяка една от страните.

 

        В отговора си по чл.131 ГПК ответникът Т.Д.Т. взема становище за допустимост и основателност на предявения иск, но прави възражение по чл.23, ал.1 СК за частична трансформация на негови лични средства в размер на …лв. при придобиването на процесния недвижим имот и моли делбата му да бъде допусната при квоти: 6000/18208 ид.част за ищцата и 12208/18208 ид. част за ответника.

 

        Първоинстанционният съд приел за съвместно разглеждане в производството направеното от ответника възражение за частична трансформация в размер на …лв., представляващи лични средства на ответника, вложени при закупуването на процесния недвижим имот. Това възражение е оспорено от ищцата.

 

        От представения по делото нот. акт за собственост върху жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден недвижим имот за мероприятия по ЗТСУ, № 4, том II,  дело № 340/1985 г., се установява, че процесният недвижим имот- апартамент № …, находящ се на адрес в гр.Стара Загора, ул. „…" № …, вх…., ет…., със застроена площ от 83.02 кв.м, състоящ се от две спални, дневна, кухня, домакинско помещение, баня, тоалетна, антре и два балкона, при граници на жилището: от северозапад- ап. на Жоро Узунов и двор, от североизток- двор, от югоизток- двор, стълбищна клетка и ап. на З.З. и З.и Б.И., от югозапад- двор, заедно с избено помещение № 3, при граници на същото: от северозапад- мазе на С. и Д.Д. и мазе на Ж.У., от североизток- двор, от югоизток-коридор; от югозапад- мазе на З.З.и З. и Б.И.; на дворното място: комплексно жилищно строителство и с 1.086 %  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и правото на строеж върху, припадащата се част от терена на комплекса, парцел XII, в квартал 316 по плана на града, е собственост на страните по делото С.А.Т. /П./ и Т.Д.Т.. Същият е бил придобит от тях като обезщетение срещу отчуждения им недвижим имот в гр.Стара Загора, ул. „…” № …, пл. № 6719, кв.316 на основание заповед № СД- 93 от 26.01.1983 г. на председателя на ИК на ОбНС- Стара Загора. Цената на придобиване е … лева, която е покрита от припадащите се суми срещу отчуждения имот и собствени средства на получаващия обезщетението в общ размер на … лв., и разрешен заем от ДСК в размер на …лв. Отчужденият имот е бил собственост на страните, придобит от тях чрез покупко- продажба, видно от представения по делото нот. акт № 93, том II, дело № 803/1974 г. на нотариуса при Старозагорския районен съд. Със Заповед № СД- 795/19.10.1982 г. на ОбНС- Стара Загора и допълнителна заповед № СД- 93/26.01.1983 г. на ОбНС- Стара Загора, приети като доказателство по делото, е разпоредено обезщетяването на Т.Д.Т. и С.А.Т., собственици на отчужден имот, пл.№ 6719 в кв.316, на ул.”Бр.Жекови” № 17а гр.Стара Загора, да стане с едно тристайно жилище за нуждите на четиричленното им семейство, а именно: ап.Л, ет.II в жил. бл.1 от кв. 316 гр.Стара Загора.

 

       Не се спори по делото, че процесният апартамент е придобит по време на брака между страните. Бракът им е бил прекратен с влязло в сила решение № 159 от 20.11.2006 г., постановено по гр.дело № 787/2006 г. по описа на Старозагорския районен съд.

    

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното: Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 и ал.3 СК, вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити, като съвместният принос се предполага до доказване на противното.

 

        Установи се, че процесният недвижим имот- апартамент е придобит по време на брака между страните като обезщетение за отчужден техен недвижим имот, който двамата са закупили също по време на брака си- през 1974 г. Когато придобивното основание на придобитото по време на брака на съпрузите имущество е договор за покупко-продажба, сключен от двамата съпрузи като страна по сделката и за покупната цена е вписана сумата, платена напълно и в брой, съобразно разпоредбата на чл.183 и сл.ЗЗД правата на двамата купувачи в придобитото право на собственост са равни, при липсата на други уговорки по договора. Договорът за покупко-продажба е консенсуален и транслативният /вещноправен/ ефект на сделката настъпва по силата на изразената воля на участниците по нея. След като двамата съпрузи са участници по договора, то вещното право е придобито от двамата купувачи. Придобиването на имота по време на брака на името на двамата съпрузи изключва възможността един от съпрузите да претендира наличието на пълна или частична трансформация на лични средства с цел недопускане на имота до делба или промяна в равенството на дяловете. В този смисъл е установената практика на ВКС, формирана и по реда на чл.290 ГПК чрез задължителни за съдилищата решения, като Р 243- 2011- ІV г.о., Р 354- 2012- І г.о., Р 354- 2012- ІV г.о. на ВКС и др. Даденото в тях разрешение се основава на вещноправното действие на придобивната сделка, което не се влияе от това чии са средствата, тъй като те могат да имат различен произход и да са предоставени с различни намерения от единия съпруг на другия или от техни близки. Дори обстоятелството, че единият съпруг е дал средства, които имат личен, извънсемеен характер не създава възможност за придобиване правото на собственост на лично основание. Както бе посочено, отчужденият имот е бил закупен от двамата съпрузи през времетраенето на брака им, пак по време на брака им двамата са придобили процесния апартамент като обезщетение за отчуждения им имот. Поради това направеното от ответника възражение за частична трансформация се явява неоснователно. За пълнота следва да се посочи, че в настоящия случай по делото липсват и доказателства, които да установяват, че лични средства на ответника Т.Т. в размер на 6208 лв. са били вложени при закупуване на жилището. В жалбата си същият навежда ново твърдение, а именно, че бил дал парите за закупуване на стария имот, което твърдение освен, че е недоказано, е направено и несвоевременно. Не се спори също така, че при придобиването собствеността върху процесния имот е бил отпуснат от ДСК заем в размер на … лв., която сума е послужила за доплащането му. Когато цената на купения по време на брака имот е изплатена със средства от заем, изтеглен по време на брака, тъй като той е за нуждите на семейството, двамата съпрузи са солидарно отговорни- чл.32 СК. Изплащането на заема само от единия съпруг е основание за облигационна претенция към другия съпруг, но не е основание за придобиване на вещни права, т.е. на по- голям дял от купения имот, защото меродавен за правата на съпрузите е момента на придобиване правото на собственост, а не момента и начина на изплащане на цената.

 

        Пред вид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че частите на страните в собствеността на процесния апартамент са равни и делбата на същия следва да бъде допусната при равни квоти- по ½ ид. част за всяка от страните по делото, както правилно е приел и районният съд.

 

        Обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. На въззиваемата следва да се присъдят направените в настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на … лв.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                  Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 240 от 26.02.2014 г., постановено по гр.дело № 3934/2013 г. на Старозагорския районен съд.

 

        ОСЪЖДА Т.Д.Т., ЕГН **********,***, да заплати на С.А.П., ЕГН ********** ***, съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул.„Захари Княжески" № 83, ет.1, ап.2- адв. Д.П., направените по делото разноски във въззивната инстанция в размер на …лв./…лева/.

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок  от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                        2.