Р Е Ш Е Н И Е

 

307                           13.10.2014 г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД        І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На тринадесети октомври                           две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                  

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1380 по  описа  за  2014 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр.София, представлявано от прокуриста Х.Г.Р., чрез юрисконсулт М.Т. против действието на ЧСИ Р.М., рег.№ 868, с район на действие - ОС - Стара Загора, по определяне на разноски по изп.д. № 13/2014г. по описа на ЧСИ в размер на … лв. , както и такса по т.26 от Тарифата за таксите и  разноските по ЗЧСИ, както и други суми дължими към този момент в общ размер на … лв.

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваните разноски били незаконосъобразни, неправилни и недоказани по размер и основание.  Незаконосъобразно било да се предприемат изпълнителни действия по спряно изп. дело. Липсата на влязъл в сила съдебен акт, правила възложените разноски нищожни. Моли да се отменят изцяло, алтернативно да се намалят до законоустановените размери.

 

В срока не е постъпил отговор от другата страна.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Р.М., Рег.№ 868, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 13/2014г. по описа на ЧСИ Р.М., рег.№ 868, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 13/2014г. по описа на ЧСИ М., с рег.№ 868 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 13.01.2014г. от С.Б.Б., въз основа на изпълнителен лист от 27.12.2013г., издаден по гр.д.№ 1291/2013г. по описа на РС – Казанлък и гр.д.№ 1360/2013г. на Окръжен съд – Стара Загора. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон Павел баня е осъден да заплати на взискателя сумата от …лв., представляващи обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва, считано то 17.05.2013г. до окончателното изплащане. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно, без дата в полза на адвокат адв. Ваня Андреева - писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на …лева, като е отбелязано, че е изплатено изцяло.

На 27.01.2014 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело. Посочено е, че задължението възлиза на … лв.главница, …лв. лихви, …лв. разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на … лв.С ДДС, както и др.суми – … лв.  

По молба на длъжника, с постановление от 19.03.2014г., ЧСИ е намалил размера на адвокатското възнаграждение от … лв. на … лв., посочил е, че таксата по т.26 от Тарифата, следва да бъде съобразена с намаленото възнаграждение и е отказал да отмени разноските за обикновени такси на ЧСИ.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2 за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е … лв., а  за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Дължимите суми за обикновени такси в общ размер на … лв. на ЧСИ са определени в т.1 – …лв. , т. 2 – …лв. и т. 5 – …лв. от Тарифата, заедно с включен ДДС.

Определената сума за такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на … лв. е правилно изчислена върху размера на паричното вземане по изп. дело в размер на … лв., с включен ДДС. 

По изп.д.№ 13/2014г. по описа на ЧСИ Р.М. се дължи адв. хонорар за образуване на делото и за воденето му, тъй като видно от изп. дело с образуването му, ЧСИ е извършил действия по извършване на справки и налагане на запори по молбата на взискателя. Минималният размер на адвокатското възнаграждение по изп.д.№ 13/14г. по описа на ЧСИ Р.М., съгласно Наредбата е …лв. по т.1 и …лв. - по т.2 на чл.10 от Наредбата или общо размерът е … лв.  

Предмет на изпълнение по настоящото изп. дело е сума в размер на … лв. включваща главница и лихва. С определение от 18.02.2014г. ВКС е спрял изпълнението на въззивното решение, по което е образувано изпълнителното дело. С разпореждане от 06.03.2014г. ЧСИ М. е спрял изпълнението по изп. дело на основание чл.432, т.4 от ГПК. Междувременно е постъпила молба от длъжника от 03.02.2014г. за намаляване на определените по изп. дело разноски, по която след постъпване на становище от пълномощника на другата страна, ЧСИ се е произнесъл с Постановление от 19.03.2014г.

Напълно неоснователно е твърдението на длъжника, че след спиране на производството по делото по определение на ВКС, ЧСИ извършвал незаконосъобразно изпълнителни действия. Единствените действия, извършени от ЧСИ по време на спряното изпълнително производство е произнасянето по молбата на длъжника за намаляване на определените с Поканата за доброволно изпълнение разноски.

По делото е приложено определение от 29.05.2014г., на ВКС по гр.д. № 1349/2014г. по описа на съда, с което не се допуска до касация обжалваното решение № 373 от 17.10.2013г. по гр.д.№ 1360/2013г. на Старозагорския окръжен съд. Ето защо, неоснователно се явява и оплакването в жалбата, че не бил налице влязъл в сила съдебен акт, който да подлежи на изпълнение, както и че обжалваното решение на Старозагорския окръжен съд, било отменено от ВКС. На изпълнение подлежи и осъдителното решение на въззивния съд, дори когато не е влязло в сила – чл.404, т. 1 ГПК. Неоснователно и невярно е твърдението за нищожност на възложените разноски в изпълнителното производство, поради нищожност на основанието.

С оглед на така установеното по изпълнителното дело, съдът намира, че определените от ЧСИ Манджурова разноски за адвокатско възнаграждение  в размер на …лв. са правилно и законосъобразно посочени, предвид обстоятелствата, които са от значение за определянето им. Още повече, че адв. хонорар е съответен на действителната правна и фактическата сложност на делото и  на извършените от пълномощника правни услуги. 

Предвид изложените съображения, съдът намира, че определените с Постановление от 19.03.2014г. разноски по изпълнително дело № 13/2014г. по описа на ЧСИ Манджурова, в размер на …лв. – обикновени такси, …лв. – такса по т.26 от Тарифата, и …лв. адвокатско възнаграждение са законосъобразни и не са налице предпоставки за отмяната им или намаляването им.  Ето защо, въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Окръженият съд

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр.София, представлявано от прокуриста Х.Г.Р., чрез юрисконсулт М.Т.против Постановление от 19.03.2014г. на ЧСИ Р.М., рег.№ 868, с район на действие - ОС - Стара Загора, по определяне на разноски по изп.д. № 13/2014г. по описа на ЧСИ в размер на … лв., както и такса по т.26 от Тарифата за таксите и  разноските по ЗЧСИ, както и други суми дължими към този момент в общ размер на … лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

        

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: