Р Е Ш Е Н И Е

 

  314/16.10.2014 година                                                     Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На девети октомври                                                                          2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                   ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1391 по описа за 2014 година.

 

 

Обжалвано е решение № 162/08.08.2014г., постановено по гр. дело № 272/2014г., по описа на Р. районен съд.

 

Жалбоподателят С.И.Н. счита, че решенето следва да бъде отменено. Първоинстанционния съд неправилно основал изводите си за характера на длъжността му като ръководна, по смисъла на §1, т. 3 от ДР на КТ. Моли да се присъдят разноските пред двете съдебни инстанции.

 

 Въззиваемият  Мини “М.” ЕАД – гр. Р. моли да се потвърди обжалваното решение и присъдят направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Представена е писмена защита.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните данни по делото, намира за установено следното:

 

Предявени са обективно-съединени искове по чл. 344, ал. 1,

т. 1 – 3 от КТ.

 

Установено е по делото, че с трудов договор от 2001г. ищецът е изпълнявал длъжността “специалист по създаването и поддържането на база данни в Отдел “Информационни технологии”. С допълнително споразумение № 873/25.09.2013г. е изпълнявал длъжността “ръководител на административен отдел “Деловодство и архив”. Функциите на ръководения от ищеца отдел включват: планиране, организиране цялата дейност по обработка, архивиране и съхраняване на документацията на дружеството, координиране цялостната дейност по обработка на документацията между отделите в управлението и клоновете на дружеството.

 

В длъжностната характеристика на ищеца, която му е връчена на 28.10.2013г. са посочени основните задължения, а именно: осигуряване на своевременна и качествена обработка и движение на входящата и изходяща документация, която е с голям обем в дружеството. Под негово ръководство е сканирането на цялата техническа документация, която безспорно влияе на производствения процес в дружеството. В тази връзка следва да се приеме, че дейността на ищеца е във връзка с поставените производствени задачи пред дружеството – посочени в бизнес програмата, представляваща приложение към договора за управление.

 

Видно от структурата на управление – л. 16, Отдел “Деловодство и архив” е на подчинение на Директор “Икономика и финанси”.

 

Задължението посочено във функционалната характеристика на ръководения от ищеца отдел е, да предоставя на изпълнителния директор информация за текущото изпълнение на разпореждания отправени до съответния служител, без която не би могло да се проследи дали е изпълнение в срок на възложената работа от различните служители.

 

Трудовото правоотношение на ищеца е прекратено на основание чл. 328, ал. 2 от КТ – поради сключване на договор за управление. За да е налице основанието по тази разпоредба трябва да са налице следните предпоставки: да е сключен договор за управление, уволненият служител да бъде част от ръководството на предприятието и уволнението да бъде извършено в срок до девет месеца, след започване на изпълнение на договора за управление.

 

Съгласно §1, т.3 от ДР на КТ под служител от “ръководство на предприятието” се разбира лице, на което е възложено ръководството на трудовия процес. Ищецът е бил назначен на длъжност “ръководител “Административен отдел”, който е имал и задача да контролира и координира работата по подготовката на заседанията на Съвета на директорите и изпълнението на задачите.

 

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че са налице предпоставките по чл. 328, ал. 2 от КТ, включително и това, че в деветмесечния срок от сключване на договора за управление е прекратено трудовото правоотношение с ищеца. Предвид това неоснователни са и исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т.т. 2 и 3 от КТ. Уважаването им е обусловено от уважаване на иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна.

 

Неоснователно е възражението, че работодателят е имал задължение да предложи на ищеца друго работно място. Чл. 22 от КТД 2012г. третира въпроса за освобождаване на работници при съкращение в щата, намаляване обема на работа или закриване на част от дейността. В тези случаи всички работници и служители се информират за свободните работни места. В случая трудовото правоотношение на ищеца е прекратено на основание чл. 328, ал. 2 от КТ и такова задължение за работодателя не е предвидено нито в КТ, нито в КТД.

 

Като е отхвърлил предявените искове районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 340 лева, съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 162/08.08.2014г., постановено по гр. дело № 272/2014г., по описа на Р. районен съд.

 

 ОСЪЖДА С.И.Н. с ЕГН **********,***, МИНИ “М.” ЕАД – гр. Р., с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. Р., ул. “Г. Д.”  № ., представлявано от Изпълнителния директор Г.Т.З., сумата 340 лева – юрисконсултско възнаграждение.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото,  пред ВКС при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.