Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 297/07.10.2014г.                 Година 2014              Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 07.10.                                                                                      Година 2014

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1400 по описа за 2014 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпили са две жалби по делото, първата с вх. № 02428/20.06.2014г. от Й.Т.А. от гр. К. - длъжник по делото, против Действията на Частен съдебен изпълнител А. П. по изпълнително дело № 137/2013г. по описа на ЧСИ А. П. с рег. № 764 и район на действие Окръжен съд – С., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ, касаещи действията по изнасяне на публична продан на недвижим имот представляващ СИО и единствено негово и на семейството му жилище, находящо се в гр. К., ж.к. “И.”, блок., ет. . ап. ., със застроена площ от 87 кв. метра. Излага оплаквания за нарушение на разпоредбите за несеквестеруемост на това имущество и най-вече на разп. на чл. 444, т. 7 от ГПК. Също така излага и оплаквания за нарушение на разп. на ч. 446, ал.1, т. 2 от ГПК относно размерът на наложеният запор върху получаваната от него пенсия като твърди, че запорът е над размерите предвидени в ГПК за удръжки от тази пенсия. Също така моли да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 494, ал. 2 ГПК и съдът да разпореди възбраната върху единствения му недв. имот, а имотът да бъде освободен от изпълнение. Прави това искане предвид не състоялите се до момента три публични продажби на имота, съответно на 29.11.2013г., 18.02.2014г. и 13.05.2014г. Освен това с оглед разпоредбата на чл. 438 от ГПК прави искане, да се постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело, като препис от определението за спиране бъде изпратено на ЧСИ за сведение и изпълнение. Подробни съображения относно всички оплаквания са изложени в жалбата на жалбоподателя.

 

Предвид изложените съображения въззивникът моли да бъдат отменени действията на ЧСИ А. П. по дело № 137/2013г., като бъде уважена жалбата му с всички произтичащи от това законни последици.

 

Постъпила е и втора жалба с вх. № 02429/20.06.2014г. от В.И.А. ***, с която твърди, че е съпруга на Й.Т.А. - длъжник по делото, против Действията на Частен съдебен изпълнител А. П. по изпълнително дело № 137/2013г. по описа на ЧСИ А. П. с рег. № 764 и район на действие Окръжен съд – С., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ, касаещи действията по изнасяне на публична продан на недвижим имот представляващ СИО и единствено тяхно и на семейството им жилище, находящо се в гр. К., ж.к. “И.”, блок., ет. . ап. ., със застроена площ от 87 кв. метра. Излага оплаквания за нарушение на разпоредбите за несеквестеруемост на това имущество и най-вече на разп. на чл. 444, т. 7 от ГПК. Също така твърди, че за 04.11.2014г. е насрочена четвърта по ред публична продан на жилището и съобразно разп. на чл. 503, ал. 3 ГПК обжалва действията на ЧСИ. Заявява, че на основание чл. 500, ал. 2 ГПК – не желае придобития по време на брака между нея и длъжника по изпълнителното дело имот да бъде продаден, тъй като това било единственото жилище на семейството им.

 

Освен това твърди, че с оглед разпоредбата на чл. 502 от ГПК прави искане вземането на взискателя да бъде удовлетворено чрез запор на пенсията на съпруга й и излага  оплаквания за нарушение на разп. на чл. 446, ал.1, т. 2 от ГПК относно размерът на наложеният запор върху получаваната от него пенсия като твърди, че запорът е над размерите предвидени в ГПК за удръжки от тази пенсия. Също така моли да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 494, ал. 2 ГПК и съдът да разпореди възбраната върху единствения му недв. имот, а имотът да бъде освободен от изпълнение. Прави това искане предвид не състоялите се до момента три публични продажби на имота, съответно на 29.11.2013г., 18.02.2014г. и 13.05.2014г. Освен това с оглед разпоредбата на чл. 438 от ГПК прави искане, да се постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело, като препис от определението за спиране бъде изпратено на ЧСИ за сведение и изпълнение. Подробни съображения относно всички оплаквания са изложени в жалбата на жалбоподателя.

 

Предвид изложените съображения въззивникът моли да бъдат отменени действията на ЧСИ А. П. по дело № 137/2013г., като бъде уважена жалбата му с всички произтичащи от това законни последици.

 

 В законоустановения срок по ГПК по делото не е постъпило писмено възражение от другата страна, с което да вземат съответното становище по подадените две жалби на жалбоподателите.

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ А. П., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ А. П. е образувано изпълнително дело под № 137/2013г., със страни Д.А.Д. - взискател и Й.Т.А. – длъжник, за заплащане общо на сумата 25 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъпно деяние, ведно със законната лихва върху горепосочената сума, считано от 20.09.2011г., до окончателното й изплащане, както и сумата от 600 лева – представляваща адвокатското възнаграждение.

 

В резултат на възложените му правомощия по чл.18 от ЗЧСИ е извършено пълно проучване имущественото състояние на длъжника , в резултат на което е установено, че длъжникът притежава само 1/2 ид. част от недвижим имот - апартамент в гр. К., ж.к “Изток”, блок 24, ет. 8, ет. 118, както и че получава и пенсия над минималната работна заплата за страната. По делото е наложена и съответната възбрана на имота и е запорирана пенсията на първия жалбоподател А..

 

Въззивникът А. е получил покана за доброволно изпълнение чрез администрацията на Затвора на 22.08.2013г., с която е уведомен, че ще се извърши опис на възбранения недвижим имот на 07.10.2013г. За описа е надлежно уведомена и съпругата на длъжника – втората жалбоподателка В.И.А.. По време на описа същата е била уведомена, че идеалната част на съпруга й в семейното жилище е секвестируема на основание чл.445, ал.2, т.1 от ГПК, което е отразено в протокола за опис - вземането по делото е за вреди от непозволено увреждане. Съгласно специалната разпоредба на чл. 445, ал. 2, т. 2 от ГПК т. като от забраните по чл. 444, т. 5 и 7 ГПК – не могат да се ползват длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансовите начети. В тази насока съдът намира, че на практика на публична продан е изнесена само идеалната част на длъжника, тъй като втората жалбоподателка В. А. не е пожелала да бъде изнесена на продан и нейната идеална част от имота на основание чл. 500, ал.2 от ГПК. На същата е било разяснено, че може да участва в наддаването и да придобие имота на основание чл.505, ал.2 от ГПК.

 

Въззивният съд намира, че до момента са проведени три продажби на имота като всяка следваща и по-ниска от първоначалната цена. Предстои   четвърта - от 03.10.2014г. до 03.11.2014г, с начална цена 6800лв. За всяка продажба била уведомявана и съпругата на длъжника. Относно запора на пенсията на г-н А. удръжките от пенсията се правят от РУСО"- С. , което стриктно спазва изискванията на чл.446 от ГПК. Последното писмо от НОИ е с вх. №03092/16,07.2014г., с което ни уведомяват, че увеличават размера на удръжката от пенсията - 127.13 лв. от 01.08.2014г. Към момента с постъпващите от РУСО" средства се погасяват публичните задължения на длъжника в размер на 1071.98 лв., за което г-н А. е уведомен.

 

Съгласно чл. 494, ал. 1 ГПК – Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената имотът не е бил възложен по реда на чл. 493, т. 2, взискателят има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан. А съгласно ал. 2 на същия текст: Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от едни месец от приключването на първата продан или начална цена, равна на 80 на 100 от началната цена по първата продан. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, имот се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.

 

Четвъртата публична продажба на процесния имот ще продължи един месец и ще започне на 03.10.2014г. и следва да приключи на 03.11.2014г.

 

Преди това с протокол за нестанала публична продан на 13.05.2014г. ЧСИ А. П. е обявила насрочената публична продан на ½ ид. част от процесния апартамент № 118, подробно описан в този протокол, за не станала. За това на взискателя Д.А.Д. е било изпратено надлежно съобщение, получено лично от взискателя на 15.05.2014г. Същият е депозирал до ЧСИ на същата дата писмена молба, с вх. № 01993/15.05.2014г., с която е поискал публичната продажба да бъде насрочена от началото на м. октомври до началото на м. ноември, имайки предвид, че лятото не е подходящ сезон за насрочване на продажби. Въззивният съд намира, че с тази молба взискателят не е поискал определянето на нова начална цена по смисъла на чл. 492, ал.2, изр. 22, предл. 2 от ГПК. Съобразно същата разпоредба ако не бъде поискано определянето на нова имот се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.

 

Налага се извода, че процесната възбрана следва да бъде заличена по искане на съдебния изпълнител, като в тази връзка бъдат отменени действия му по насрочване на четвъртата публична продан на процесния недвижим имот.

 

 

Относно оплакването касаещо размера на запорирането на пенсията на жалбоподателя А., съдът намира за установено следното:

 

По изп. дело е представено официално писмо изх. № 25112/11.07.2014г. на НОИ – ТД – С., с което са уведомили ЧСИ, че с наложения запор на Й.Т.А. по изп. дело № 137/2013г. и увеличение на пенсиите съгласно ПМС № 153/11.06.2014г. уведомява, че от 01.08.2014г. се увеличава удръжката от пенсията в размер на 127.13 лева, до окончателното погасяване на задължението. В същото писмо е записано само, че са спазени са условията на чл. 446 от ГПК.

 

Съгласно чл. 446 ГПК – ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само ако осъденото лице получава от 300 до 600 лева месечно – 1/3 част ако е без деца и ¼ - ако е с деца, които той издържа.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбите на жалбоподателите се явяват основателни и доказани само в частта им по отношение на оплакванията в тях, за нарушение на чл. 494, ал. 2 от ГПК и поради това, същите следва да бъдат уважени, ведно с всички законни последици от това в тези им части, а в останалата им част следва да бъдат оставени без уважение.

 

По отношение на искането за спиране на изпълнението по чл. 438 от ГПК, въззивният съд намира направеното искане за неоснователно, тъй като въпреки че се отменя насрочената публична продажба на процесния имот, продължава изпълнението на вземането на взискателя чрез удръжки от пенсията на длъжника – жалбоподател Й.А.. В този смисъл съдът следва да остави без уважение искането за спиране на изпълнението по делото като неоснователно.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 и чл.494, ал.2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ частично действията на ЧСИ А. П., с рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – С., обективирани в постановление – акт по изпълнително дело № ...../2013г., по насрочване на четвърта публична продан на следния недвижим имот, а именно: ½ ид. част от апартамент № 118, находящ се в гр. К., ж.к.”Изток”, бл. 24, вх. Д, построен върху държавна земя в квартал 372, по плана на гр. К., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение със застроена площ от 63.80 кв. м., ведно с ½ ид. част от принадлежащото избено помещение, както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: от долу- апартамент № 115, в ляво – апартамент № 119, в дясно – вх. Г, от горе – под покривно пространство, при липса на посочена цена на продажбата, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на жалбоподателите Й.Т.А. с ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – гр. С. и В.И.А. с ЕГН **********,***, против действията ЧСИ А. П., с рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – С., по изпълнително дело № ...../2013г. по описа на ЧСИ А. П., в останалата им част като НЕОСНОВАТЕЛНИ в тази им част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателите Й.Т.А. с ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора – гр. С. и В.И.А. с ЕГН **********,***, за спиране на изпълнението по изпълнително дело № ...../2013г. на ЧСИ  А. П., като НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № ...../2013г. на ЧСИ  А. П., с рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – С., с указание възбраненият имот да бъде освободен от изпълнение и наложената възбрана да бъде заличена по искане на съдебния изпълнител, съобразно разпоредбата на чл.494, ал. 2, изр. 2, предл. 2 от ГПК и за продължаване на останалите изпълнителни действия по делото с указание за събиране на съответните доказателства относно точния размер на пенсията на длъжника Й.Т.А. и колко деца има и каква издръжка им дължи.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.