О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

993                                   10.10.2014 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на десети октомври                                        две хиляди и четиринадесета  година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                       ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.   дело   N 1373  по  описа  за  2014 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба на  Д.Х.И. – длъжник по изпълнително дело 220 /2013 г. по описа на ЧСИ Д.Д., с район на действие района на ОС Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действията на ЧСИ – постановление от 28.07.2014г., с което ЧСИ е отказал да прекрати производството и опис на недвижим имот от същата дата.  Счита, че обжалваните действия са неправилни, и необосновани,  като излага подробни съображения. Моли обжалваните действия на ЧСИ да бъдат отменени.

 

В срока не е постъпило писмено становище от взискателя по изпълнителното дело А.Г.Т..

В обясненията си ЧСИ Д.Д., с район на действие Окръжен съд Стара Загора, взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:      

 

Жалбата на Д.И. е подадена в едноседмичния срок  за обжалване на постановлението за отказ да се прекрати производство от 28.07.2014г., връчено на 29.07.2014г., но е просрочена по отношение на извършения опис на недвижим имот на 28.07.2014г., тъй като на това действие длъжника И. е присъствала лично. Жалбата е подадена на 05.08.2014г. , а едноседмичният срок за обжалване /чл.436, ал.1 ГПК/, е изтекъл на 04.08.2014г. по отношение на действието на ЧСИ Д. – опис на недвижим имот от 28.07.2014г.

 

         Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист от 11.11.2013г.,  издаден по гр.д.  33/2013г. по описа на ОС - Стара Загора.

 

Изпълнително дело № 220/2013г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 867 – Д.Д., с район на действие – ОС Стара Загора е образувано по молба на взискателя А.Г.Т., по приложен изпълнителен лист срещу длъжника Д.Х.Б.. Изпратена е покана за доброволно изпълнение, която е получена на 25.03.2014г. от И. лично и призовка за принудително изпълнение, получена на 04.07.2014г., също лично от длъжника. 

        

На 28.07.2014г. ЧСИ Д. е извършил опис на недвижими имот – апартамент в гр.Казанлък, собственост на длъжника. По изпълнителното дело е установено, че длъжника има и друг жилищен имот в с.Тъжа, общ. Павел баня.    

 

В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това.

 

В настоящия случай  Д.Х.И. е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия.

 

Действието на ЧСИ Д. – отказ за прекратяване на производството, отразено в Постановление от 28.07.2014г. не е сред посочените в ал.2, на чл.435 ГПК хипотези. Ето защо, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното  действие – отказ за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнително дело № 220/2013г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ 867 – Д.Д., с район на действие – ОС Стара Загора,  не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай. 

 

По отношение действието на ЧСИ Д.– извършен опис на недвижим имот от 28.07.2014г., тъй като жалбата е просрочена, също не са налице предпоставки за разглеждане от въззивната инстанция. Като просрочена жалбата в тази й част, следва да бъде върната на жалбоподателя.

 

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на Д.Х.И. против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 220/2013г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 867 – Д.Д., с район на действие – ОС Стара Загора - отказ за прекратяване на производството по делото и опис на недвижим имот, от 28.07.2014г., следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима в първата част и върната по отношение на обжалваното действие на ЧСИ във втората и част като просрочена.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.И. против действието на ЧСИ Д.Д. по изп. д. № 220/2013г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 867, с район на действие – ОС Стара Загора – отказ за прекратяване на производството по делото от 28.07.2014г.

 

ВРЪЩА жалбата на Д.Х.И. против действието на ЧСИ Д.Д. по изп. д. № 220/2013г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 867, с район на действие – ОС Стара Загора - опис на недвижим имот от 28.07.2014г.  като просрочена.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1373/2014г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: