О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1061                                       28.10.2014 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД        І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесет и осми октомври                     две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

         

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1448 по описа  за  2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на адв. М.Г., като пълномощник на А.Г.И. против решение № 858 от 22.07.2014г., постановено по гр. дело № 5216/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му относно възлагането на делбените имоти, уравнението на дяловете, в частта, в която съдът не присъдил претендираната законна лихва върху присъдената сума от лв. , представляваща обезщетение по чл.61, ал.2 от ЗЗД, вследствие извършени подобрения на втория етаж на жилищната сграда, предмет на делба, считано от 08.07.2013г. до окончателното и изплащане.

 

Въззивният съд  констатира, че районният съд е пропуснал да отрази в диспозитива на решението си формираната воля на съда по отношение на предявената от А.Г.И. против С.Г.И. и Г.З.И. претенция за законната лихва, към претенцията по сметки за извършени подобрения в делбения имот, считано от 08.07.2013г. до окончателното й изплащане. В мотивите на решението обаче, съдът е посочил, че претендираната сума за подобрения следва да бъде присъдена заедно със законната лихва.

 

Налице е противоречие в мотивите на обжалваното решение и диспозитива по отношение на претенцията на А.И. за присъждане на законна лихва върху дължимата сума за подобрения в размер на … лв.

 

          Тази грешка би следвало да бъде отстранена по реда на чл.247 ГПК от Старозагорския районен съд.

 

          При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на районния съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка.След изпълнение на тази процедура делото следва да бъде върнато на Окръжен съд – Стара Загора за произнасяне по въззивната и частна жалби.

 

          Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1448/2014 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

          ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка.

 

След изпълнение на процедурата по чл.247 ГПК делото ДА СЕ ВЪРНЕ на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: