Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 348                                                     11.11.2014 г.                      град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври                                                                   2014 година

В съдебно заседание, при закрити врата в следния състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдия ТРИФОН МИНЧЕВ гр. дело № 35 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

 

 

Предявен е иск с правно основание чл. 69, от СК, във връзка с чл. 70 от СК.

 

Образувано е по искова молба от Е.И.Д. против И.К.Т. с която моли съда да приеме за установено, че ответникът е баща на децата К.Е.И. и С.Е.И., с всички законни последици от това. В ИМ Е.И.Д. твърди, че заживяла на съпружески начала с ответника И.К.Т. през 2011 г.. От съвместното им съжителство се родили децата К. и С.. В края на 2013 г. ответникът изгонил ищцата от дома си, заедно с двете деца. Тъй като в актовете за раждане, в полето за баща е записан неизвестен, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че И.К.Т. е баща на малолетните деца и да се осъди същият да изпаща ежемесечна издръжка 100 лв., за всяко едно от децата.

 

Ответникът И.К.Т., чрез адв. К. моли да се уважи иска относно детето С., като предоставя на съда да прецени каква издръжка следва да присъди. В останалата част за второто дете, счита иска за неоснователен и недоказан и моли да бъде отхвърлен, тъй като свид. показания не дават ясен отговор кога точно е заченато детето. Претендира за разноски по делото.

 

Ответниците К.Е.И. и С.Е.И., чрез особения представител адв. А. моли да се уважи иска, тъй като е безспорно установено, че двете деца С. и по-малкото дете К., са с произход от ответника. Сочи, че са останали недоказани твърденията, че в периода на зачеването ищцата не е била при ответника, а е безспорно установено, че точно в този период са живеели заедно и към датата на фактическата раздяла ищцата е била бременна, поради което счита, че иска е основателен и доказан, и моля да бъде уважен, тъй като това е в интерес на двете деца. Относно исковете за издръжка, моли съда да съобрази същата с изискванията на закона, като сочи, че една издръжка около минималния размер би била справедлива.

 

Заинтересованата страна РД “СП” – Стара Загора, редовно и своевременно призовани, не изпращат представител. Има постъпил актуален Социален доклад за малолетното дете.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

От представеното по делото удостоверение за раждане от № 1003/31.05.2012 г. на Община гр.Стара Загора е видно, че като майка на детето С.Е.И. е записана ищцата Е.И.Д., а в графата баща е записан “неизвестен”.

 

От представеното по делото удостоверение за раждане от № 1227/26.06.2013 г. на Община гр.Стара Загора е видно, че като майка на детето К.Е.И. е записана ищцата Е.И.Д., а в графата баща е записан “неизвестен”. С оглед на тези обстоятелства за ищцата се поражда правен интерес от предявяване на иска в законоустановения срок.

 

По делото е представено удостоверение от Д “СП” Стара Загора относно размера на помощите, които ищцата е получавала за периода 01.2013 г. – 12.2013 г.. Представени са и ДСИС от двете страни.

 

От показанията на разпитаните свидетели се установява следното:

 

Свидетелят К.И.Д. установява, че страните са живели заедно 3-4 години. Нямали деца, след това се родила голямата им дъщеря. След 3-4 месеца ищцата пак забременяла, след което м.12 ищцата се прибрала при майка си в с. Загоре. Ходили при доктор и той казал, че е по-голямо детето и не може да се махне. Решили, че тъй като тези деца са много за ищцата, да дадат детето в дом за сираци. Детето се родило, пуснали документи и през това време говорили с И. и баба му да вземат С., а другото дете да остане при тях. Отказали се да дадат детето в дом. След това оставили С. в Т. и след 15 мин. дошла полицията и казали, че е оставено детето без надзор и трябва да го приберат, защото не е признато. Взели С. и полицаят им казал да пуснат дело за издръжка. И. не познавал малкия, само С.. Твърди, че от раждането на първото дете до зачеването с второто дете ищцата не се е прибирала в село. Като родила, през м.12 дошла при тях. Сочи, че първо е родена С. и след 3 месеца ищцата забременяла. Тя му казала, че е бременна, тъй като искала да идва в село за да прави аборт.

 

 

Свидетелят Д.И.Д. установява, че е в края на 2009г. и страните заживяли заедно в с. Т. до 2012 г. През м.12.2012г. си ищцата си дошла, защото първото дете С. било на 7 месеца, а ищцата била бременна на три месеца и половина с второ дете. Ответникът я изпратил да абортира, с техни пари и така се получила кавгата и побоищата. Сочи, че ответникът дори не  познава второто си дете.

 

Свидетелката Д.П.П. установява, че познава И. от много години. Познава жена му откакто се оженили. Живеели си, забременяла и родила. Не знае кога е родила, не помни нищо. Имала момиченце на 6-7 месеца и си отишла при майка си и баща си. И. и баба му, която починала се грижили за детето. Майка му също починала. За второто дете научили, когато родила. Имали други момичета женени там и им казали, че е родила и детето било негово, но не  разбрали, че е бременна, когато си е отишла. Сочи, че през този период не си е ходила, доколкото знае. След това се оставили и повече не се върнала.

 

Свидетелката Ж.И. Кънчева сочи, че познава съпругата на И.,***, но не може да каже с точност колко години е живяла при съпруга си. Знае само за голямото дете, за момичето С.. С точност не знае кога се родила С.. След като си отишла, повече не е видяла детето. Доколкото знае И. е ходил да я вика, но тя отказала да се върне. Не е чула, че И. я бие и не е чула, че след като си е тръгнала е била бременна. Не знае ищцата да си е ходила и известно време да я нямало и след това да се връща.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

По отношение на детето К.Е.И. съдът намира че този иск е основателен доказан и ответникът е баща на детето. Тези обстоятелства се потвърждават от показанията на разпитаните като свидетели на страната на ищеца, които съдът кредитира като последователни, непротиворечиви и непосредствено придобити, че след раждането на детето С., ищцата няколко месеца след това забременяла отново. Установи се още, че от раждането на първото дете до зачеването с второто дете ищцата не се е прибирала в село. В този смисъл показанията на свидетелите на ответника не оборват този факт. Същите нямат преки и непосредствени впечатления за тези обстоятелства. Същевременно следва да се отбележи, че през този период ищцата е живяла при ответника и не се прибирала при родителите си, освен в единичните случаи когато е била тормозена и бита от ответника. Горните обстоятелства се установяват и от удостоверенията за раждане на децата видно от които, второто дете К. е родено на *** г., като предполагаемия месец за зачеването му е м. октомври 2012 г. или 4 месеца след раждането на първото дете С..   

 

По отношение на детето С.Е.И. съдът намира, че искът е основателен и доказан, както с оглед събраните доказателства, така и с оглед признанието на ответника.

 

С уважаването на този иск на основание чл. 16, ал.2 от Закона за гражданската регистрация съдът следва да определи имената на децата. При това положение на основание чл. 13 и чл. 14, ал.1 от същия закон следва да се постанови децата да запазят собствените си имена, като бащиното и фамилното имена се променят по следния начин: К.И.Т. и С.И.Т..

 

 Тъй като този иск е съединен иск за издръжка, на основание чл. 70 от СК, съдът следва да постанови и при кого от родителите да живее детето, мерките за упражняване на родителските права, режима на лични отношения между детето и родителите, както и неговата издръжка.

 

Съдът счита, че следва родителските права върху детето да се предоставят на майката. От раждането на децата до настоящия момент същата е полагала грижи по отглеждането и възпитанието им. На ответника следва да се определи режим на лични отношения с децата - последната неделя от месеца от 10.00 до 18.00 часа, без право на преспиване при бащата. Този режим съдът намира за най- удачен с оглед липсата на добри условия за отглеждане на децата при бащата, което обстоятелство се установява от разпитаните свидетели, а и не се спори от ответника.

 

При определяне размера на издръжката, съдът следва да изходи от нуждите на детето и възможностите на двамата родители да го издържат. В този смисъл съобразно разпоредбата на чл. 142, ал.1 от СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето което има право на издръжка и възможностите на лицето което я дължи. Според чл.142, ал.2 от СК, минималната издръжка за едно дете е равна на 1/4 от минималната работна заплата установена за страната или към настоящия момент размерът на минималната издръжка, съобразно чл. 142, ал.2 от СК възлиза на 85 лева.

 

Съдът счита, че за задоволяване нуждите на децата, към настоящия момент е необходима ежемесечна издръжка в размер на 150 лева за всяко дете, от която сума ответникът следва да осигурява 100 лв. месечно за всяко дете, а остатъкът да се поеме от майката, която ще полага и непосредствени грижи за децата, тъй като те ще продължат да живеят при нея. Действително ответникът в момента е безработен, но това не го освобождава да дава издръжка на децата, като в случая не оспорва бащинството на детето С..   

 

На основание чл. 78, ал.6 от ГПК, ответникът И.К.Т. следва да бъде осъден да заплати по сметка на Окръжен съд – Стара Загора сумата в размер на  500 лв., представляваща възнаграждение за особения представел на малолетните деца и сумата в размер на 288 лв., представляваща ДТ върху присъдената издръжка.

 

            Водим от горните мотиви, съдът

                         

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.Т.,  ЕГН **********,***, е биологичен баща на децата К.Е.И., ЕГН ********** роден на *** г. и С.Е.И., ЕГН **********, родена на *** *** от майка Е.И.Д. с ЕГН ********** *** Загора.

 

ПРОМЕНЯ бащиното и фамилното имена на детето К.Е.И.,  ЕГН **********, който следва да се именува К.И.Т..

 

ПРОМЕНЯ бащиното и фамилното имена на детето С.Е.И., ЕГН **********, която следва да се именува С.И.Т..

 

РАЗПОРЕЖДА препис от решението да се изпрати на Община Стара Загора за отбелязване в Акта за раждане на детето К.Е.И., в който като баща на детето К. да се впише И.К.Т., а имената му се впишат както следва: К.И.Т..

 

РАЗПОРЕЖДА препис от решението да се изпрати на Община Стара Загора за отбелязване в Акта за раждане на детето С.Е.И., в който като баща на детето С. да се впише И.К.Т., а имената му се впишат както следва: С.И.Т..

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата К.Е.И. и С.Е.И. на майката Е.И.Д., като определя режим на лични отношения на бащата И.К.Т. с децата – последната неделя от месеца от 10.00 до 18.00 часа, без право на преспиване при бащата.

 

ОСЪЖДА И.К.Т. да заплаща на детето си С.Е.И. чрез неговата майка и законна представителка Е.И.Д., месечна издръжка в размер на 100 лв. месечно, считано от датата на подаване на ИМ в съда 07.03.2014 г., до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 

ОСЪЖДА И.К.Т. да заплаща на детето си К.Е.И. чрез неговата майка и законна представителка Е.И.Д., месечна издръжка в размер на 100 лв. месечно, считано от датата на подаване на ИМ в съда 07.03.2014 г., до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 

           ОСЪЖДА И.К.Т.,  ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОС – Стара Загора сумата в размер на  500 лв. /петстотин лева/, представляваща възнаграждение за особения представел на малолетните деца и сумата в размер на 288 лв./двеста осемдесет и осем лева/, представляваща ДТ върху присъдената издръжка.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва чрез ОС Стара Загора пред Апелативен съд - гр. Пловдив в двуседмичен  срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

 

                                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :