Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

337                                         03.11.2014 г.                     град С.З.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври                                                             2014 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 56 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

  

Производството е на основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗД във вр. с чл. 167 и 170 от ЗЗД.

 

Образувано е по искова молба на В.Ж.В. против Д.И.Г., с която ищеца моли съда да прогласи нищожността на посочените в ИМ Договори за учредяване на ипотека, извършени във формата на нотариален акт. В ИМ ищецът сочи, че действително издал нот. заверено пълномощно на дъщеря си за отпускане на кредит, но в случая е налице специална недействителност на горните две ипотеки. Моли съда да постановите кратък съдебен акт от една страна предвид извършеното признание на иска, а от друга страна предвид събраните писмени и гласни доказателства, които подкрепят това признание. Не претендира разноски.

 

Ответникът Д.И.Г. в съдебно заседание признава иска изцяло.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

Между страните не се спори, че ищецът е подписал нот. заверено пълномощно № 93 за подпис и № 97 за съдържание от 08.07.2013 г. на кмета на с. Т., с което е упълномощил дъщеря си Ж.В.В. да учреди договорна ипотека върху съсобствения помежду им недвижим имот и да получи сумата по кредита.

 

Не е спорно и обстоятелството, че дъщерята на ищеца Ж.В.В. е сключила два договора за заем с ответницата, като и двата заема са обезпечени с ипотеки.

 

С нот. акт № 168, том VІ, рег. № 12194, дело № 909/2013 г. на нотариус Денчо Недялков е учредена договорна ипотека върху недвижим имот- ****, както и че с нот. акт № 5, том VІ, рег. № 12507, дело № 942/2013 г. на нотариус Денчо Недялков е учредена договорна ипотека върху същия имот и който имот е в наследствена  съсобственост между ищеца и дъщеря му Ж.В.В., при квоти съответно: 3/4 ид. части за ищеца и ¼ ид. части за последната.

 

От показанията на разпитаният свидетел Ж.В.В. се установява, че баща и подписал пълномощно за ипотекиране на имот, който е наследствен, след като починала майка й. Два или три пъти съм използвала пълномощното. Не му е давала никакви обяснения за използване на пълномощното,. Помолила го да и свърши услуга, имало неразбирателства помежду им по това време и след това обстоятелствата се обърнала и направила тази грешка.

 

От показанията на свидетеля М.А.М. се установява, че познава ищеца от три години. Живее в с.Т., общ. Я.. Идвал е в С.З.. Не знае дали той е участвал при ипотекирането на това жилище. Ипотекирането извършила Ж.В., три пъти е правила ипотеки. За тях В. разбрал след като получил съобщението от съдия-изпълнителя.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

  

Съгласно разпоредбата на чл. 237, ал. 1 и 2 от ГПК, Когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието. В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.

 

Настоящият състав счита, че са налице всички предпоставки за произнасяне с решение по реда на чл. 237, ал. 1 ГПК: ответницата е признала иска, а ищеца моли съдебното дирене да бъде прекратено, като съдът постанови решение съобразно признанието на иска. Спазени са и изискванията, установени в ал. 3 на чл. 237 ГПК, а именно признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна, е такова, с което страната може да се разпорежда.

 

            Тъй като ищеца не претендира разноски, съдът намира, че не следва да присъжда разноски в тази инстанция.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Договор за учредяване на ипотека, извършен във формата на нотариален акт – Нотариален акт № 168, том VІ, рег. № 12194, н. дело № 909/2013 г. на нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 по регистъра на нот.камара с реквизити на Службата по вписвания вх.рег.№ 10044 от 25.09.2013г., акт №104, том II, дело № 5704/2013г., в частта му в която е учредена договорна ипотека върху притежаваните от ищеца В.Ж.В. 3/4 идеални части от следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ *** от жилищната сграда, находяща се в ***, със застроена площ от 57,69 кв.м (петдесет и седем цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от: една стая, хол, кухня и сервизни помещения, с граници на апартамента /по документ за собственост/: от север-асансъор: от изток междублоково пространство: от юг-улица: от запад- апартамент № 39; отгоре - апартамент № 42 и отдолу -апартамент № 34, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.514.2.2.38 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две, точка, две, точка, тридесет и осем), с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сграда /по кадастрална схема/: на същия етаж: обект № 68850.514,2.2.39; под обекта: обект № 68850.514.2.2.34 и над обекта: обект № 68850.514.2.2.42, заедно с прилежащото му избено помещение № 37 (тридесет и седем), с полезна площ от 3, 76 кв.м. (три цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), с граници /по документи за собственост/: от север - мазе № 36; от изток- коридор; от юг- коридор и от запад- мазе № 38, заедно с 1,7811% (едно цяло, седем хиляди осемстотин и единадесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сграда № 2 (две), както и заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж- върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.514.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със заповед № РД-18-65, от 30.05.2008 год., на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Договора за учредяване на ипотека, извършен във формата на нотариален акт - Нотариален акт № 5, том VII, рег. № 12507, н. дело № 942/2013 г. на нотариус Денчо Недялков с рег.№ 181 по регистъра на нот.камара с реквизити на Службата по вписвания вх. рег. № 10377 от 02.10.2013 г., акт № 128, том III, дело № 5893/2013 г., в частта му в която е учредена договорна ипотека върху притежаваните от ищеца В.Ж.В. 3/4 идеални части от следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ ***: от жилищната сграда, находяща се в ***, със застроена площ от 57,69 кв.м (петдесет и седем цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от: една стая, хол, кухня и сервизни помещения, с граници на апартамента /по документ за собственост/: от север-асансьор: от изток междублоково пространство: от юг-улица: от запад- апартамент № 39; отгоре - апартамент № 42 и отдолу -апартамент № 34, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.514.2.2.38 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две, точка, две, точка, тридесет и осем),   с предназначение:  жилище,   апартамент,   на  едно  ниво,   със  съседни самостоятелни обекти в сграда /по кадастрална схема/: на същия етаж:: обект № 68850.514.2.2.39; под обекта: обект № 68850.514.2.2.34 и над обекта: обект № 68850.514.2.2.42, заедно с прилежащото му избено помещение № 37 (тридесет и седем), с полезна площ от 3, 76 кв.м. (три цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), с граници /по документи за собственост/: от север - мазе № 36; от изток- коридор; от юг- коридор и от запад- мазе № 38, заедно с 1,7811% (едно цяло, седем хиляди осемстотин и единадесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сграда № 2 (две), както и заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж: върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.514.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.С.З., одобрени със заповед № РД-18-65, от 30.05.2008год., на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

             

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд С.З. пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :