О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1185                                     28.11.2014 г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и втори ноември 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 92 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./.

 

    Постъпило е Мотивирано искане вх.№ 8185/02.07.2013г./л.14- и л.15 от делото/ против 2 бр. ответници/физически лица/- пълнолетни български граждани/съпрузи/, за отнемане на твърдяно незаконно придобито имущество на обща стойност 284 955, 84 лв.

 

    След започване на съдебното производство по делото, то е било спряно с протоколно Определение от о.с.з. на 27.03.2014г. на осн. чл.229, ал.1, т.4 и т.6 от ГПК/л.299- 300 от делото/, тъй като вече е било налице висящо ТД № 7/2013г. по описа на ВКС- София, свързано с производствата по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, /впоследствие отменен с § 5 от ПЗР на новия ЗОПДНПИ/,каквото е и настоящото.

 

    По- късно спряното съдебно производство е било  възобновено с Определение от з.з. на 21.05.2014г./л.301- 302 от делото/, Мотивираното искане е оставено “Без движение” с протоколно Определение от о.с.з. на 02.10.2014г./л.344- 345 от делото/, като на ищцовата страна/Комисията/ е даден законния 1- седмичен срок да отстрани констатираните първоначални нередовности в Мотивираното си искане, съобразявайки го с вече публикуваното и задължително за страните и за съда ТР № 7/30.06.2014г. на ВКС- София по т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС- София, а именно- връзката/пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на това имущество от една страна, и да се изложи конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиване на имуществото, съобразно които да се определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./

 

С това на ищцовата Комисия е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в мотивираното си искане и приложенията към него, и да представи нови писмени доказателства в подкрепа на искането си, ведно с преписи за 4 бр. ответници и за ОП- Ст.Загора. Това Определение е съобщено на процесуалния представител на ищцовата Комисия в това о.с.з. 02.10.2014г. чрез процесуалния му представител- старшия инспектор/юрист/ Акчиоолу, като с това на ищеца/Комисията/ е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в мотивираното си искане и приложенията към него, и да представи писмени доказателства в подкрепа на искането си.

 

Това Определение е съобщено на процесуалния представител на ищцовата Комисия в това о.с.з. 02.10.2014г. чрез процесуалния му представител- старшия инспектор/юрист/ Акчиоолу.

 

Впоследствие с писмена Молба вх.№ 11666/08.10.2014г./л.346, стр.1 от делото/ тя е поискала на основание чл.63, ал.1 от ГПК дадения й 1- седмичен срок да бъде продължен от съда поради обективни причини/че от 03 до 10.10.2014г. тя е в платен отпуск/, към която не са били представени никакви оправдателни писмени доказателства.

 

С Разпореждане в з.з. на 09.10.2014г./четвъртък/ съдията- докладчик е задължил ищцовата страна в 3- дневен срок да представи към Молбата си по делото и писмен документ за твърдяното от нея обстоятелство/платен отпуск за периода 3-10.10.2014г./л.346, стр.2 от делото/, което й е изпратено същия ден- 09.10.2014г./Списък със съобщенията на л.347 от делото/, и за което писмено Съобщение по делото липсват писмени данни кога и на кого е било връчено.

 

С официална писмена Молба вх.№  12160/17.10.2014г./л.348 от делото/ юристката Акчоолу на ищцовата Комисия е представила Заповед № 769/03.10.2014г./л.349 от делото/ за редовен платен отпуск за 6 работни дни от 2014г. за периода от 03.10.2014г./петък/до  10.10.2014г./петък/ включително, както и Болничен лист № 0531841/06.10.2014г./л.350 от делото/, с предписан “домашно- амбулаторен” режим на лечение за 5 дни/6-10.10.2014г. включително/.

 

Въз основа на това, уважавайки обоснованото и документално доказано искане на процесуалния представител на ищеца, на основание чл.63, ал.1 във вр. с чл.129, ал.1, 2 и 4 от ГПК с Определение от з.з. от същата дата още на 17.10.2014г./л.350, стр.2 от делото/ съдът е продължил срока за ищеца до 17.10.2014г. включително.

 

Още на същата дата с Молба вх.№ 12 162/17.10.2014г./л.352- 353 от делото/, ищцовата Комисия формално е посочила новите и подробни според нея фактите и обстоятелствата, на които обосновава своето първоначално МИ по делото.

 

Молбата е била изпратена на всички ответници и ОП- Ст.Загора още на 20.10.2014г./Списъка на съобщенията в л.356 от делото/, като съобщенията са им били връчени съответно на 30.10.2014г./четвъртък/ на общия адвокат- пълномощник на 2 бр. ответници/л.358 от делото/ и 22.10.2014г./сряда/ на ОП- Ст.Загора, но до днешна дата- 28.12.2014г./петък/ нови писмени Отговори на новото уточняващото Мотивирано искане от страна на 2 бр. ответници и на контролиращата страна ОП- Ст.Загора, не са постъпили по делото.

 

Съдът констатира, че първоначалните и допълнителните нередовностите в Мотивираното искане не са отстранени от ищцовата страна по никакъв начин към днешна дата, въпреки дадените й за това изрични указания. Този законен 1- седмични срока е започнал да тече  за ищеца- Комисията от 12.11.2014г./сряда/ и е изтекъл на 19.11.2014г./сряда/.

   

Следователно към днешна дата- 28.12.2014г./петък/ дори и по пощата не е пристигнало ново уточняващо МИ, съобразено с императивните изисквания на ТР № 7/2014г. по ТД № 7/2013г. по описа на ВКС- София, и е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Мотивираното искане следва да се върне обратно на вносителя му- ищеца/Комисията/, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба и частен протест чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззвиния Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно на молителя- ищеца КОНПИ- гр.Пловдив Мотивираното искане вх.№ 8185/02.07.2013г., поради неотстранени първоначални нередовности в него, ведно с всички законни последици от това.

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по висящото първоинстанционно гр.д.№ 92/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба и частен протест чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :