П Р О Т О К О Л

 

година 2014                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІІІ граждански състав

На 25 ноември                                       година 2014

В публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                    

Съдебен секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик МИНЧЕВ

гр. дело номер 91 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: ЗК ”ЛЕВ ИНС” АДредовно и своевременно призовани, явява се адв. И.Ц. ***, редовно упълномощен от по-рано 

 

ОТВЕТНИК: Н.К.Ж. - редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. П.К., редовно упълномощена от по-рано 

 

 

АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ.Ц.: От името на доверителя ми на основание чл.232 от ГПК оттеглям исковете срещу Н.К.Ж. и в случай, че уважите това мое искане моля, да изразя становище относно претендираните разноски от ответната страна. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на основание чл.78, ал.5 и считам, че ДДС не следва да се начислява, тъй като в наредбата не е уреден въпроса. Такъв проект има на ВАС, но все още не е влезнал в сила. Съгласно Тълк. дело №6/2012г. разноските са дължими ако плащането на същите е безспорно доказано. Приложеният договор не произтича от установените кочани, които са бланкови и се издават от съответната АК и не доказват по безспорен начин разходването на този хонорар. Алтернативно в случая ако ги присъдите, то моля, да ги намалите до минимален размер.

 

АДВ.К.: Давам съгласие с направеното оттегляне. Претендирам за разноските, съгласно предоставения списък на разноски. Съгласно изискването на посоченото тълкувателно решение, списъкът за разноски е приложен в Отговора към ИМ. Адв. възнаграждение е определено при съобразяване на мин. размери по наредбата. ДДС се дължи в момента и съм го внесла, след като съм получила задължението, тъй като съм дан. регистрирана и дължа такова. А какви проекти ще има, това е въпрос на бъдещо събития. Ако не се присъди ДДС, трябва да внеса върху мин. възнаграждение ДДС, при което ще се получи възнаграждение под определеното мин. такова в Тарифата, което ми е непозволено да върша.

 

Съдът намира, с оглед направеното изявление от процесуалния представител на ищеца по направеното оттегляне на иска по чл.232 от ГПК, че същото е допустимо, своевременно направено в първото по делото заседание, поради което съгласието на ответника не е необходимо.

Ето защо съдът намира, че следва да прекрати производството по делото.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №91/2014г. по описа на СОС, поради оттегляне на иска.

 

Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от  днес, от всяка от страните, чрез ОС Ст.Загора пред ПАС.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.45 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: