Р Е Ш Е Н И Е

 

363                                       21.11.2014 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1349 по описа за 2014 година.

      

Производството е образувано по въззивна жалба на Исторически музей – Чирпан, представляван от изпълнителния директор Т.П.И. против решение № 35 от 24.06.2014г., постановено по гр.дело № 430/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което се признава уволнението на Н.Д.Я. за незаконно и се отменя заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, с която на основание чл.334, ал.1 от КТ е било прекратено трудовото й правоотношение; признава се уволнението на Н.Д.Я. за незаконно и се отменя  заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, с която на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ е било прекратено трудовото й правоотношение и се възстановява на предишните й длъжности – Директор на Историческият музей гр.Чирпан на пълен щат и Уредник в Историческият музей гр.Чирпан на 1/2 щат; осъжда се на основание чл.225, ал.1 от КТ, Историческия музей гр.Чирпан да заплати на Н.Д.Я. сумата от …лв., представляваща обезщетение за времето от 21.09.2013 год. до 21.03.2014 год., през което ищцата е останала без работа, поради незаконосъобразното й уволнение; оставено е без разглеждане искането с правно основание чл.346 от КТ за задължаване Историческия музей гр.Чирпан да впише настъпилата промяна в трудовата й книжка; присъдени са разноски и ДТ.    

 

Въззивникът обжалва решението частично, в уважената му част, като счита, че е недопустимо и моли да бъде обезсилено. Отделно от това, счита, че е незаконосъобразно, неправилно и необосновано и моли да бъде отменено, като се постанови друго, с което да се отхвърлят предявените искове изцяло. Излага подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се обезсили обжалваното съдебно решение и да се върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Алтернативно моли да се отмени решението и да се постанови друго, с което да се отхвърлят предявените искове. Претендира за разноски.

Въззиваемата Н.Д.Я., редовно и своевременно призована не се явява и не изпраща представител. В писмена молба от 21.10.2014г., чрез пълномощника си адв. М. Х. взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Моли да се отхвърли. Претендира за разноски.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявени са искове за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ.

 

         Ищцата Н.Д.Я. твърди в исковата си молба, че до 20.09.2013 год. заемала длъжностите - Директор на Историческия музей Чирпан на пълен щат и Уредник в Историческия музей Чирпан на 1/2 щат. Със Заповеди №№ 82 и 81 от 20.09.2013 год. двете й правоотношения с Историческият музей били прекратени, първото по реда на чл.328, ал.1, т.5 от КТ, а второто по реда на чл.334 и чл.335 от КТ. Моли да бъде признато за незаконосъобразно прекратяването със Заповеди № 82 и № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на Община Чирпан на трудовите правоотношения между ищцата и Историческия музей гр.Чирпан за двете длъжности и заповедите да бъдат отменени, като незаконосъобразни, да бъде възстановена ищцата на заеманите длъжности - съответно директор на Историческия музей гр.Чирпан и уредник в музея на 1/2 щат, да и бъде присъдено  обезщетение  за  времето, през  което е останала без работа поради прекратяване на трудовите й правоотношения, но за не повече от 6 месеца, в размер на брутното й трудово възнаграждение за всяка една от длъжностите, определено от месеца предхождащ уволнението или сума в общ размер на … лева, както и да бъде отбелязана съответната промяна в трудовата й книжка. Ответникът взема становище, че прекратяването на трудовите отношения между ищцата и Историческият музей гр.Чирпан е законосъобразно.

          

         Не е спорно  по делото, че страните са се намирали в трудови правоотношения до 20.09.2013 год. като ищцата е заемала длъжностите - Директор на Историческия музей Чирпан на пълен щат и Уредник в Исторически музей Чирпан на 1/2 щат. Със Заповеди №№ 82 и 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан двете правоотношения на ищцата с Историческият музей са прекратени, считано от 21.09.2013 год. първото по реда на чл.328, ал.1, т.5 от КТ, а второто по реда на чл.334 и чл.335 от КТ.

 

В Заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на Община Чирпан, като мотиви за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата са посочени – липса на качества за ефективно изпълнение на работата, като се сочи и несправяне с работата и трудовите задължения. Законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ изисква работодателят да посочи и докаже точно какви качества липсват на работника или служителя, за да изпълнява ефективно възложената му работа, които последният не притежава, като тези качества следва да бъдат съобразени с длъжностната характеристика и да са в причинна връзка с неизпълнението на конкретните трудови задължения. Ако заповедта за уволнение по чл.328, ал.1, т.5 от КТ само възпроизвежда законовият текст, тя е незаконосъобразна. Непосочването на фактическите основания за уволнението в заповедта, съставлява самостоятелно основание за признаване уволнението за незаконно, когато то е било извършено поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата.  При липса на мотиви съдът не може да провери осъществили ли са се релевантните за спора факти, съответно правилно ли е било прекратено трудовото правоотношение на посоченото в заповедта основание. Тъй като в обжалваната Заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на Община Чирпан е възпроизведен законовият текст, без да са изложени съображения за наличие на посоченото основание, същата е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. 

 

Що се отнася до Заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, действително чл.334 от КТ дава възможност на двете страни по трудов договор за допълнителен труд (чл.110, 111 и 114 от КТ) да го прекратят с предизвестие от 15 дни, като причините, поради които настъпва прекратяването са без значение. Тази разпоредба обаче е приложима само по отношение на договорите, посочени като такива за допълнителен труд. От съдържанието на процесния трудов договор № 047/03.04.2013 год. и от приложената длъжностна характеристика за длъжността - Уредник в Отдел „Археология” при Историческия музей гр.Чирпан, която представлява неразделна част от договора се установява, че договорът не е за допълнителен труд. В случая като се отчете спецификата на длъжността - Уредник в Отдел „Археология” при Исторически музей гр.Чирпан, посочените в длъжностната характеристика основни функции и задължения на длъжността, както и нейното нормиране се установява, че страните са сключили трудов договор за определен срок – до 02.04.2018 год. за непълно работно време – 4 часа, извън работното време по основният трудов договор и това е посочено изрично в договора.

В случая, че разпоредбата на чл.334 от КТ е неприложима, тъй като не е налице визираната в нея хипотеза. Трудовият договор, сключен между страните не може да бъде прекратен с 15-дневно предизвестие, тъй като не е сред лимитативно изброените в нормата видове договори. Ето защо, съдът намира, че Заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан за уволнение е незаконосъобразна, поради липсата на предпоставки за прекратяване на договора на соченото основание. Като незаконосъобразна обжалваната заповед също следва да бъде отменена.

 

Основателността на иска за отмяна на уволнението води и до основателност на иска за възстановяване на предишната работа.

 

Съгласно чл.225, ал.1 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа. От трудовата книжка на ищцата се установява, че няма вписване на възникнало трудово правоотношение след прекратяване на трудовите договори с ответният музей. При това положение съдът намира, че и този иск е основателен, като обезщетението следва да бъде определено за периода от 21.09.2013 год. до 21.03.2014 год., и следва да бъде уважен в размера на претендираната сума от 4890 лева, в съответствие със заключението на вещото лице.

 

         Неоснователни са оплакванията на въззивника в жалбата му за недопустимост на обжалваното решение, поради допуснато процесуално нарушение във връзка с привличането на ответника Исторически музей – гр.Чирпан. Наистина първоначално искът е бил насочен срещу Община – Чирпан, като горестоящия орган, но поради липса на надлежна пасивна процесуална легитимация, съдът е оставил без движение исковата молба и е дал конкретни указания на страната в тази връзка. След това с молба от 25.02.2014г. от ищцата е посочен надлежния ответник, поради което производството е продължило по отношение на надлежно легитимирана страна. В този смисъл са налице указания на окръжния съд, който е разгледал въпроса относно допустимостта на исковата молба и се е произнесъл с определение по ч. гр.д.№ 1063/2014г. по описа на съда, с което е отменил прекратителното такова на ЧРС и е върнал делото за продължаване срещу надлежния ответник.

         В отговора си на исковата молба, ответникът Исторически музей гр.Чирпан, чрез представителя си и.д. директор Т.П.И. не е заявил несъгласие за встъпване по делото, по смисъла на разпоредбата на чл.228, ал.3 от ГПК, поради което не следва да се приеме, че искът срещу него следва да се счита постъпил по - късно в съда.

 

         В случая, въззивната инстанция намира, че не е налице хипотезата на чл.228 ГПК - изменение на иска чрез замяна на страна. Налице е първоначална нередовност на исковата молба, която по указания на съда е поправена с молбата на ищцата от 25.02.2014г. Ето защо, съдът намира, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения в производството пред районния съд, които да са основания за обезсилване на решението.  

        

Обжалваното решение на Чирпанския районен съд е  правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски в размер на 500 лв. за адвокатска защита.

              

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 35 от 24.06.2014г., постановено по гр.дело № 430/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.

 

ОСЪЖДА Историческия музей гр.Чирпан, ул. Г.Димитров № 87 да заплати на Н.Д.Я., ЕГН ********** ***-Б-30 сумата от … /…/ лева, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

 

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: