Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 362   …………………21.11.2014 година………………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и втори октомври…………………………………….…..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           Р. ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1354…..по описа за 2014……………...година.

 

        Обжалвано е решение № 302 от 06.06.2014 г., постановено по гр.дело № 2789/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, с което са унищожени пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание под № 3156; 3157 от 28.05.2013 г., акт № 89, т.I на нотариус П.К. и пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание под № 3975, 3976 от 27.06.2013 г., т.I, акт № 120 на нотариус П.К., като извършени при грешка и измама. Със същото решение С.И.Г. е осъден да предадени на Р.И.Ч. собствеността и владението върху 2/6 ид.части от недвижими имоти, подробно изброени и описани в диспозитива на решението.

 

        Въззивникът С.И.Г., чрез пълномощника си адв.Д.К., счита, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат отхвърлени. Претендира за разноските по делото в двете съдебни инстанции. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з. Представени са и писмени бележки.

 

Въззиваемата Р.И.Ч., чрез пълномощника си адв.Ц.М., заявява, че оспорва въззивната жалба. Моли решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Претендира за разноските по делото. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемата, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск по чл.108 ЗС с предмет 4/6 ид.части от описаните в исковата молба недвижими имоти, за които се твърди, че ответникът е придобил с четири договора за издръжка и гледане. Ищцата твърди, че упълномощителните сделки, с които прехвърлителят е овластил пълномощник да сключи процесните договори са нищожни, а от там и самите договори. Във връзка с упълномощителните сделки е предявен и иск по чл.27 ЗЗД с твърдение, че волеизявлението на упълномощителя е извършено при грешка или измама. Твърди се също, че процесните договори са нищожни поради липса на основание- чл.26, ал.2 ЗЗД.

 

        Ищцата Р.И.Ч. твърди, че с ответника са законни наследници на И.С.Г.- техен баща, починал на 12.10.2013 г. Твърди, че наследодателят съставил  в нейна полза собственоръчно завещание на цялото си имущество, но с нот.акт № …, т…., дело № …г. и нот.акт № …, т…., дело № …г., и двата на нотариус П.К.с район на действие РС- Казанлък, и нот.акт № …, т…., дело № …г. и нот.акт № …, т…., дело № …г. и двата на нотариус М.Б. с район на действие РС- Несебър, той прехвърлил на ответника срещу задължение за издръжка и гледане идеални части от процесните недвижими имоти. Твърди, че при сключването на тези договори наследодателят бил представляван от А.С., упълномощена чрез две нарочни пълномощни на нотариус П.К.. Тези пълномощни били нищожни- не били подписани от упълномощителя, а освен това упълномощената С. нямала качеството на адвокат. Твърди, че упълномощителните сделки са унищожаеми поради грешка и/или измама, с оглед на това, че упълномощителят бил въведен в заблуждение, че упълномощената С. имала качеството на адвокат, тъй като към момента на упълномощаването и към момента на изслушването на сделките упълномощената била заличена като адвокат, макар и да била посочена в това си качество в пълномощните и в последвалите прехвърлителни сделки. Сочи, че липсата на специално качество „адвокат” на упълномощената, в което тя е сключила сделките, води първо до нищожност  на упълномощителните сделки поради липса на представителна власт, а в случай че упълномощителят е действал при грешка или измама досежно качеството на адвокат на упълномощената, това водело и до евентуалната им унищожаемост. Липсата на представителна власт обуславя също и с това, че подписът под упълномощителните сделки не е на упълномощителя. Счита, че нищожността, респ.унищожаемостта на упълномощителните сделки води и до нищожност на последвалите ги четири разпоредителни сделки като сключени при липса на представителна власт. Освен това ищцата твърди, че процесните договори за издръжка и гледане са нищожни и поради липса на основание и предмет, тъй като прехвърлителят бил много болен и депресиран след смъртта на майка им и често споделял намерението за самоубийство, за което ответникът знаел. Претендирала е съдът да я признае за собственик на 4/6 ид.части от процесните недвижими имоти и да осъди ответника да й предаде собствеността и владението върху тях. Моли също така да бъдат отменени нотариалните актове, с които са прехвърлени имотите в полза на ответника.

 

        Ответникът С.И.Г. в отговора си по чл.131 ГПК оспорва исковете. Счита, че липсата на качеството на лицето А.С. на адвокат към момента на сделките не се е отразило върху действителността им. Твърди, че смъртта на общия наследодател не е бил планирана. Представя завещание в негова полза. Твърди, че завещанието в полза на ищцата не следва да се разглежда, тъй като не е обявено, освен това било отменено с по-късно направеното такова в негова полза, а освен това накърнявало и запазената му част. Счита, че искането за отмяна на нотариалните актове е недопустимо. Моли съдът да отхвърли предявените искове.  

 

        По делото е безспорно, че страните са наследници на И.С.Г., починал на 12.10.2013 г. Не се спори и за това, че процесните имоти са били прехвърлени от общия наследодател на ответника с нот.акт № …, т…., дело № …г. и нот.акт № …, т…., дело № …г., и двата на нотариус П.К. с район на действие РС- Казанлък, и нот.акт № …, т…., дело № …г. и нот.акт № …, т…., дело № …г. и двата на нотариус М.Б. с район на действие РС- Несебър, срещу задължение за гледане и издръжка от страна на приобретателя, като при изслушването на сделките прехвърлителят е бил представляван от свидетелката А.С.. Към датата на нотариалното удостоверяване на подписите на упълномощителя върху тези пълномощни упълномощената С. е била лишена от правото да упражнява адвокатска професия поради наложени наказания за дисциплинарни нарушения.

 

        От показанията на разпитаната като свидетел А.М.- С. се установява, че тя се е познавала с наследодателя на страните от 25 години и той дължал тя да присъства при изповядването на сделките. Преди това двамата провели много дълъг разговор, в течение на който обсъдили вариантите за прехвърляне на имотите. Наследодателят на страните решил това да стане с договори за гледане и издръжка, за да има начин да ги развали, ако не е доволен от сина си, тъй като вече бил разочарован от дъщеря си. Упълномощаването било извършено изцяло по негова воля. Съдът кредитира показанията на свидетелката, като намира че няма причина те да бъдат игнорирани.

 

        По делото е назначена и изслушана съдебно- почеркова експертиза, вещото лице по която дава заключение, че подписите върху процесните пълномощни са изпълнени от наследодателя на страните И.С.Г.. Съдът възприема заключението на вещото лице като компетентно и мотивирано. Същото не е оспорено и от страните по делото.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема за установено следното:

 

        Съгласно чл.108 ЗС всеки собственик може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това. В случая ищцата счита, че е едноличен собственик на процесните имоти поради наследственото правоприемство, като отрича правата на ответника, т.е. отрича типичното за всяка прехвърлителна сделка преминаване на правото на собственост от прехвърлителя на приобретателя. Счита, че договорите са нищожни поради липса на основание, тъй като близката смърт на прехвърлителя е била известна на приобретателя.

 

        Действително, известността за близкото настъпване на смъртта на прехвърлителя и действителното й настъпване в един съвсем кратък период след сделката означава, че приобретателят няма да престира нищо срещу получените имоти. Вярно е и това, че смъртта на наследодателя на страните е настъпила малко повече след седмица след последната прехвърлителна сделка, която се е състояла на 03.10.2013 г., но в случая следва да се има пред вид, че смъртта му е настъпила вследствие на самоубийство.  Следователно, поради причината за настъпването й няма как ответникът да е знаел за близката смърт на прехвърлителя. Това обстоятелство /знанието за близката смърт на прехвърлителя/ не се установява и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Връзка между самоубийството му и смъртта на съпругата му, настъпила една година по-рано, не може да се направи, но дори и да има такава, то това не би могло да бъде сигурно известно на ответника. Поради това твърденията на ищцата в тази насока са неоснователни и недоказани.

 

Възражението на ищцата, че пълномощните, с които свид. Славова е представлявала наследодателя на страните при изслушването на сделките, не са подписани от него, е неоснователно пред вид заключението на съдебно- почерковата експертиза, която по категоричен начин потвърждава обратното. Друг е въпросът, че договор, сключен при липса на надлежна представителна власт не е нищожен, а относително недействителен.

 

Неоснователен е и предявеният конститутивен иск за унищожаване на посочените упълномощителни сделки поради грешка и/или измама. Според твърденията в исковата молба съдът приема, че ищцата се позовава на грешка в лицето. Съгласно чл.28, ал.1, изр.второ ЗЗД грешка в лицето е основание за унищожаване на договора /сделката/, когато той е сключен с оглед на личността, т.е. когато личните качества на насрещната стана са изиграли решаваща роля при сключването му. Това правило е съответно приложимо и към едностранните волеизявления- чл.44 ЗЗД. В случая именно дългогодишното познанство, близките отношения и правните знания на свидетелката са мотивирали наследодателя на страните да обсъди с нея възможните начини за прехвърляне на процесните имоти и да я упълномощи да го представлява при изслушването на сделките. Следователно, не е налице грешка в личността й и тя е била желаният от наследодателя на страните негов представител. Обстоятелството дали тя към онзи момент е била адвокат, или е била заличена, е без значение, тъй като нормата на чл.36, ал.1 ЗЗД не поставя изискване представителят да има такова качество. По силата на посочената разпоредба всяко едно лице, независимо дали е адвокат или не, дали има юридическо образование или не, дали е придобило юридическа правоспособност или не, може да представлява друго по негова воля. Тук не става дума за процесуалното представителство по чл.32 ГПК, а за установена от закона възможност едно лице да представлява друго по волята на представлявания, като последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания. От друга страна, по делото няма нито твърдения, нито доказателства, че наследодателят е упълномощил свид.Славова именно защото е адвокат, респ. не би я упълномощил ако е знаел, че тя е била лишена от право да упражнява адвокатска професия. Следователно, не може да се приеме, че упълномощителят е изпаднал в грешка относно наличието на особено качество на упълномощената.

 

Не са налице измамливи действия от страна на упълномощената Славова, изразяващи се в затаяване на горното обстоятелство, тъй като по принцип за написването на пълномощно и за извършването на упълномощителната сделка не е било нужно тя да притежава такова качество, респ. да уведомява упълномощителя за липсата на такова качество. Поради това, причините, поради които тя е лишена от право да упражнява адвокатски права, са без значение.

 

С оглед на тези съображения съдът намира, че ответникът е собственик на процесните идеални части от посочените в исковата молба имоти по силата на прехвърлителните сделки. Приживе, посредством тези сделки общият на страните наследодател се е разпоредил с тях в полза на ответника, поради което ищцата няма права върху тези идеални части нито по силата на наследственото правоприемство, нито по силата на представеното от нея завещателно разпореждане- арг. чл.41, ал.1 ЗН. Съдът не следва да се занимава с твърденията за нищожност на сделките поради симулация, тъй като такъв иск не е бил предявен, нито е било предявено своевременно такова възражение.

 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че предявените искове следва да бъдат отхвърлени, но тъй като първоинстанционният съд е уважил иска по чл.108 ЗС само частично- признал е правата на ищцата само като наследник по закон в размер на 2/6 ид.части от оставените от наследодателя към момента на смъртта му недвижими имоти и е осъдил ответникът да й предаде владението само върху тази идеална част от процесните имоти, и е отхвърлил иска в останалата му част, то решението следва да бъде отменено в обжалваната част- с която исковете по чл.108 ЗС и чл.27 ЗЗД са уважени и вместо него бъде постановено друго, с което тези искове да бъдат отхвърлени. Решението следва да бъде отменено и в частта, с която С.Г. е осъден да заплати на Р.Ч. разноски по делото в размер на … лв. В отхвърлителната му част решението на районния съд не е обжалвано и е влязло в законна сила.

 

С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.3 ГПК на въззивника /ответник в първоинстанционното производство/ следва да бъдат присъдени съдебни разноски, а именно: още …лв. за първата инстанция и …лв.  /…лв. д.т. и …лв. за адвокатско възнаграждение/ за въззивната инстанция или общо в размер на … лв.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                          Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 302 от 06.06.2014 г., постановено по гр.дело № 2789/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната част, с която е унищожено пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание  под № 3975, 3976 от 27.06.2013 г., т. I, акт № 120 на нотариус П.К., рег.№ …, с упълномощител И.С.Г. и упълномощен адвокат А.Ц.М.- С., като извършено при грешка и измама, и пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание под № …от 28.05.2013 г., т…., акт № …на нотариус П.К., рег.№ …, с упълномощител И.С.Г. и упълномощен адвокат А.Ц.М.- С. за разпореждане с недвижими имоти на територията на Община- Несебър и други права, като извършено при грешка и измама; в частта, с която С.И.Г. е осъден да предаде на Р.И.Ч. собствеността и владението върху 2/6 ид.части от описаните в решението недвижими имоти, както и в частта, с която С.И.Г. е осъден да заплати на Р.И.Ч. разноски по делото в размер на … лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Р.И.Ч., ЕГН **********,*** срещу С.И.Г., ЕГН **********,***, искове по чл.27, предл.трето и четвърто ЗЗД за унищожаване на пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание под № …от 27.06.2013 г., т…., акт № …на нотариус П.К., рег.№ … на НК с упълномощител И.С.Г., ЕГН ********** *** и упълномощен адвокат А.Ц.М.-  С., ЕГН **********, като извършено при грешка и измама, и пълномощно с нотариално удостоверен подпис и съдържание под № … от 28.05.2013 г., т…., акт № …на нотариус П.К., рег.№ …на НК с упълномощител И.С.Г., ЕГН ********** *** и упълномощен адвокат А.Ц.М.-  С., ЕГН ********** за разпореждане с недвижими имоти на територията на Община Несебър и други права, като извършено при грешка и измама, и по чл.108 ЗС за предаване собствеността и владението върху:

        - 2/6 ид.части от УПИ XII- 248 от 940 кв.м в кв.28 по плана на с.Черганово, община Казанлък, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м, навес с оградни стени със застроена площ от 30 кв.м и други подобрения, при граници: от двете страни- улици, УПИ ХІІ-247, УПИ ХІ-249 и площад на селото;

        - 2/6 ид.части от МАГАЗИН /търговски обект/, построен в подблоковото пространство на жилищна сграда- блок на ул. „Старозагорска” № 6, гр. Казанлък върху имот пл. № 3599 в УПИ ХVІ- за ЖС магазини, подземни и надземни гаражи, кад.район 506 в кв.66, състоящ се от търговска зала със застроена площ от 38.49 кв.м, складово помещение със застроена площ от 18.94 кв.м, санитарен възел със застроена площ от 4.82 кв.м, ведно с 5,76% ид.части от общите части на сградата и съответните ид.части от правото на строеж от 82,07 кв.м;

        - 2/6 ид.части от АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се на първи етаж, вх.Б в жилищен блок ЕС, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя в кв.137 по плана на гр.Казанлък, бул.„ Никола Петков” № 47, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения с изложение- север-юг, със застроена площ от 96 кв.м, ведно с принадлежащото му избено помещение № 13 със застроена площ от 10 кв.м, ведно с 1/24 ид.част от общите части на сградата и 1/173 ид.части  от правото на строеж върху терена;

        - 2/6 ид. части от МАГАЗИН /търговски обект- бивш обект 71/3/, намиращ се в северозападната част на партерния етаж на жилищен блок на бул.”Освобождение” № 9, кв.158, кад.район 502 по плана на гр.Казанлък, находящ се в УПИ- Х за ЖС и КОО, сьстоящ се от търговско помещение, склад, коридор с преходно помещение към склада /преустроено в павилион/ и офис помещение, с обща разгърната застроена площ от 103.21 кв.м и застроен обем от 309.60 куб.м, ведно с припадащите се на магазина ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавния терен;

        - 2/6 ид.части от АПАРТАМЕНТ № 47, находящ се в гр.Казанлък, на ул.„ Хината” № 11 по нот. акт- блок № 47, вх.В, на първи етаж, построен върху държавна земя в кв.460, а по нот. акт- кв.1/120, кв.120, парцел V- за ЖС, съгласно плана на гр.Казанлък, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на жилището от 63 кв.м и принадлежащото му избено помещение № 47 със застроена площ от 5.00 кв.м, с 1,08 % от общите части на сградата и 1,08% от правото на строеж върху мястото, при съседи: на жилището- Д.Т.д-ДЖФ за ДЖФ за избеното помещение и коридор з.с. ДЖФ, юг- ДЖФ;

        - 2/6 ид.части от АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. Казанлък, ул.„ Младост” № 3 в ЖСК „Христо Ботев” № 2, на първи етаж, северозападен, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя в кв.199 по плана на гр. Казанлък, състоящ се от дневна, спалня, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 63.16 кв.м и принадлежащото избено помещение № 16 със застроена площ от 4.00 кв.м и таванско помещение № 17 със застроена площ от 6 кв.м, ведно с 2,40 % ид.части от общите части на сградата и 42 кв.м ид.части от правото на строеж върху мястото от 1757 кв.м, при съседи: за жилището: север-двор, изток- стълбище, юг- апартамент № 3 на И. и Я.П., запад- двор, отдолу- избено помещение, отгоре- апартамент № 8 на А. и С.П.; на избеното помещение- север- стълбище, изток- коридор, юг- абонатна станция, запад- избено помещение № 17 на Г.К.; на таванското помещение- север- коридор, изток- коридор, юг- таванско помещение № 16 на М. и Д.Д., от запад- таванско помещение № 18 на Г.К.; на дворното място- от юг- ул.„ Мазалат”, а от другите страни- двор;

        - 2/6 ид.части от МАГАЗИН на ул. „Тонзос” № 5, обособена част от „ Казанлък-К”, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок на ул.„ Тонзос” № 5 в кв. 206, кад.район 504 по плана на гр. Казанлък, построен в УПИ- І за ЖС и обществено обслужване по действащ ПУП, със застроена площ от 79.43 кв.м, ведно с припадащите се ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, при съседи: входове на жилищен блок и улица;

        - 2/6 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61056.502.628 с административен адрес на имота с.Равда, община Несебър, п.к.8221 ул.”Христо Ботев” № 15 с площ от 456 кв.м с трайно предназначение– урбанизирана територия ниско застрояване, при граници: имоти № 61056.502.627; 61056.502.216; 61056.502.217; № 61056.502.525, ведно 2/6 идеални части с построените в него ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 61056.502.628.1 с предназначение- хотел, със застроена площ от 138 кв.м и ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 61056.502.628.2 с предназначение – хотел, със застроена площ от 116 кв.м;

        - 2/6 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61056.502.216 с начин на трайно ползване- ниско застрояване с административен адрес на имота с.Равда, община Несебър, п.к.8221 ул.”Христо Ботев” № 15 с площ на от 413 кв.м, при граници: имоти № 61056.502.229; 61056.502.230; 61056.502.228; 61056.502.220; 61056.502.217; 61056.502.628; 61056.502.627, ведно с 2/6 идеални части от построената в имота ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 61056.502.216.1 с предназначение хотел със застроена площ от 217 кв.м.

 

        ОСЪЖДА Р.И.Ч., с посочен адрес, да заплати на С.И.Г., с посочен адрес, направените по делото разноски в размер на  …лв. /…стотинки/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основание по чл.280 ГПК.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.