Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 370   …………………28.11.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и девети октомври………………………………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.………...……………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1367…………по описа за 2014……….година.

 

        Обжалвано е решение № 671 от 12.06.2014 г., постановено по гр.дело № 1277/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което С.Д.Е. е осъден да заплати на ЗД “Бул Инс” АД- София сумата от лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета №110148000059/11 г. по полица №1023809552843651, във връзка с ПТП от  28.01.2011 г. с участието на МПС „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН, управлявано от С.Д.Е., и л.а. марка „Шкода Фабиа”, с ДК № СТ 2000 СК, управляван от Огнян Арсов Иванов, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска- 09.08.2013 г., като искът е отхвърлен в останалата му част до размера на претендираните …лева.

 

        Въззивникът С.Д.Е., чрез пълномощника си адв.В.К., счита, че решението е неправилно в частта относно обезщетението за направените разходи за вложения труд за възстановяване на процесния автомобил поради противоречие с Наредба № 24/2006 г. и Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС. Моли решението да бъде отменено и ответникът бъде осъден да заплати …лв. обезщетение, а в останалата част искът да бъде отхвърлен. Претендира за разноски по делото в двете съдебни инстанции. С молба от 23.07.2014 г., подадена след изтичане на срока за обжалване, моли решението да бъде отменено изцяло и исковете да бъдат оставени без уважение като неоснователни. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба и в молбата, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита, с която се иска решението да бъде частично отменено като бъде осъден да заплати на застрахователното дружество сумата от … лв., а в останалата част- до … лв. искът да бъде отхвърлен.

 

        Въззиваемият ЗД „Бул Инс” АД- София, чрез пълномощника си юрисконсулт Л.Л., оспорва изцяло жалбата като неоснователна. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено и му се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от …лв. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание  чл.213, ал.1, изр.1 КЗ. Ищецът ЗД „Бул Инс” АД- София твърди в исковата си молба, че на 28.01.2011 г. в гр.Стара Загора било реализирано ПТП с участието на МПС „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН, управлявано от С.Д.Е., и л.а. марка „Шкода Фабиа”, с ДК № СТ 2000 СК, управляван от Огнян Арсов Иванов. Според представения протокол за ПТП, причините за произшествието се дължали по вина и противоправно поведение на С.Е.. МПС „Шкода Фабиа” с рег. № СТ 2000 СК е било застраховано по застраховка „Автокаско” в ЗД „Бул Инс” със застрахователна полица № 1023809552843651, която била валидна и към момента на събитието. В дружеството била заведена щета под № 110148000059/11 г. След направена оценка на щетата било изплатено застрахователно обезщетение в размер на … лева. Твърди, че към датата на ПТП МПС „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН не е било обект на застраховка „Гражданска отговорност”. Твърди също, че на основание чл.213 КЗ дружеството имало право да получи от причинителя на вредите платеното застрахователно обезщетение. С писмо уведомили ответника да им заплати претендираната сума, но същата до момента не била заплатена. Поради това е претендирал ответникът да бъде осъден да му заплати

сумата …лева, представляваща изплатеното от него застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

        

        Ответникът С.Д.Е. в писмения си отговор по чл.131 ГПК заявява, че  признава иска по основание, но не и по размер. Били изписани нови части, вероятно монтирани на автомобила, вместо старите такива в дясната част на автомобила, за които оспорва, че били необходими, тъй като ударът бил в предния ляв калник, като подробно посочва тези части. Начислен бил и бояджийски и тенекеджийски труд също за части в дясната страна на автомобила. Във всички пунктове ставало въпрос за часове труд, вложени общо 81.3 човеко часа на обща стойност … лева, което се равнявало на … лв. за  човеко час, а в Наредба № 24, действуваща и в момента,  била фиксирана стойност от … лева за човеко час. Твърди, че не бил уведомяван кога се е извършил щатния преглед, респ. описа на щетите по процесната кола, за които разбрал от изпратените с исковата молба приложения. В становището си по същество е заявил, че следва да заплати сумата от … лева.

 

        От представения по делото протокол за ПТП № 1337342 от 28.01.2011 г. се установява, че на 28.01.2011 г. в 17.40 часа С.Д.Е., като водач на МПС „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН, собственост на Р.С.П., движейки се в гр.Стара Загора по ул.”Августа Траяна”, преминал на червен сигнал на светофара и е блъснат в предна дясна част от О.А.И., като водач на МПС „Шкода Фабиа” с ДК № СТ 2000 СК, собственост на ЕООД „Уникредит лизинг”, движещ се по бул. „Св. Патриарх Евтимий” и преминал на зелен сигнал на светофара. Отразено е, че вредите, които са настъпили вследствие на описаното произшествие са: изкривена предна броня, изкривен преден ляв калник за лек автомобил „Шкода Фабиа” с ДК № СТ 2000 СК, изкривена предна дясна врата, десен калник, дясно колело за лек автомобил „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН. Посочено е също така, че причина за ПТП е поведението на ответника, който е преминал на червен сигнал на светофара. Протоколът е подписан без възражения от С.Е..

 

        От представените застрахователна полица и документи, съдържащи се в застрахователната преписка, се установява валидно възникнало правоотношение между увреденото лице и застрахователя за застраховка „Автокаско” за процесния автомобил. Договорът е сключен писмено във формата на застрахователна полица, съгласно изискванията на чл.184, ал.1 КЗ. Застрахованият изрично писмено е заявил, че е запознат и приема Общите условия на дружеството- застраховател, представляващи неразделна част от договора. Застрахователният договор е влязъл в сила от датата на плащането на първата вноска по него, извършено на 16.06.2010 г. Срокът на договора е 29.06.2010 г.- 28.06.2011 г., т.е. към датата на настъпване на ПТП същият е действал. Установява се също така, че по щета № 110148000059/11 г. по полица № 1023809552843651, валидна за периода 29.06.2010 г.- 28.06.2011 г., с платежно нареждане № 12745 от 06.04.2011 г., ищецът е заплатил на „Аутотех” ЕООД застрахователно обезщетение в размер на … лв.

 

        По делото е назначена и изслушана съдебно- автотехническата експертиза, от заключението на която се установява, че щетите по процесния лек автомобил са в причинно- следствена връзка с механизма на ПТП от 28.01.2011 г. и възлизат по средни сервизни цени на сумата в размер от …лева. В с.з.  вещото лице допълва, че при стойност на сервизния час … лв. съгласно  Наредба № 24/08.03.2006 г., стойността на ремонта възлиза на … лева.

 

        По делото са събрани и гласни доказателства. Свидетелят О.А.И. установява, че през 2011 г. управлявал л.а. „Шкода Фабиа” с ДК № СТ 2000 СК и с него претърпял ПТП. Това станало при движение по бул.”Патриарх Евтимий” на север. Свидетелят посочва, че преминал на зелен сигнал на светофара в най- крайната дясна лента, в лявото платно се движел автобус. Ответникът, управлявайки лек автомобил „Мазда 323” с ДК № СТ 0399 СН, пресякъл пътя му пред него. Направил опит да спре преди удара, но безуспешно. На собствен ход на колата отишли в КАТ, а след това закарал автомобила в сервиз /последното се установява и от свид.Г.Е. - съпруга на ответника/.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:

 

        Съгласно чл.213, ал.1, изр.първо КЗ, с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Предпоставките за уважаване регресната претенция на застрахователя са: сключен договор за имуществена застраховка; отговорност на прекия причинител по чл.45 ЗЗД; застрахователят по имуществената застраховка да е изплатил на застрахования застрахователното обезщетение по този договор; липса на валидно застрахователно правоотношение между ответника и застраховател, който да е застраховал "Гражданска отговорност" на този водач. В срока по чл.131 ГПК ответникът е предявил възражения единствено по размера на изплатеното обезщетение.     

 

        В настоящия случай между ищеца и ЕООД „Уникредит лизинг” е сключен договор за застраховка при условията на "Автокаско" с предмет на договора лек автомобил „Шкода Фабиа” с ДК № СТ 2000 СК. През време на действието на договора за застраховка- на 28.01.2011 г., и в рамките на покритите рискове застрахованият автомобил е бил увреден вследствие на ПТП, настъпило по вина на ответника С.Д.Е.. Съгласно заключението на вещото лице по автотехническата експертиза всички отремонтирани части, за ремонта на които е платено застрахователно обезщетение, са повредени в причинно-следствена връзка от процесното ПТП. Застрахователят е репарирал причинените от процесното ПТП щети в размер на сумата от …лв., изплатени на „Аутотех” ЕООД, където е направен ремонт на автомобила. Вещото лице дава заключение, че стойността на щетите по средни пазарни цени възлиза на … лева. Съдът възприема заключението на вещото лице като компетентно и мотивирано.

        Вещото лице посочва в заключението си, че при установения механизъм на удара се поражда ударен импулс, чиято директриса е под ъгъл спрямо надлъжната ос на лекия автомобил „Шкода”, поради което носещите елементи на предния кош от купето на автомобила са посукани надясно. Това води до увреждане и на елементите от дясно на автомобила. С оглед на това, неоснователно е възражението на въззивника, че не било необходимо ремонтиране и на части отдясно на автомобила, тъй като ударът бил в предния ляв калник. Неоснователно е и възражението му, че не е приложен коефициент за овехтяване на вложените при ремонта части. При изчисляване на размера на обезщетението не следва да се прилага корекционен коефициент за овехтяване на вложените при ремонта части, тъй като последният е инкорпориран в самата застрахователна стойност /Р 6- 2011- І т.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/.

 

        В тежест на ответника е да докаже, че е платил на ищеца възстановените вреди на застрахования автомобил. Такова плащане в случая не е извършено- в хода на производството не са ангажирани доказателства, а и липсват твърдения, че е извършено. Не се твърди и не се представят доказателства и относно наличието на валидно сключена между ответника и дружество- застраховател застраховка "Гражданска отговорност". При това положение следва да се приеме, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността на ответника по отношение на суброгиралия се в правата на застрахования ищец. Доколкото стойността на ремонта, съгласно заключението на вещото лице по средни пазарни цени възлиза на 4071.66 лева, съдът намира, че предявеният иск се явява основателен и следва да се уважи в този размер, като до размера на претендираните 4747.25 лева следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

        Съгласно правилото на чл.208, ал.3 КЗ, обезщетението по имуществената застраховка трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Поради това, ако застрахованият по застраховка "Каско на МПС" представи доказателства за причинени в резултат на застрахователно събитие вреди на застрахования автомобил и за извършен в специализиран сервиз ремонт за тяхното поправяне, застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение в размер на дължимите за ремонта средства при условие, че те не надхвърлят уговорената застрахователна сума и отразяват реалната възстановителна стойност по смисъла на чл.203, ал.3 КЗ. В посочения случай Методиката по Наредба № 24/08.03.2006 г. на КФН не намира приложение, тъй като действителният размер на вредата, релевантен за размера на дължимото застрахователно обезщетение, подлежи на определяне на база представените от застрахования разходни документи за извършен ремонт /Р 209- 2012- ІІ т.о., ТК на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/.  Пред вид на това, неоснователно в настоящия случай въззивникът се позовава на Методиката по Наредба № 24/08.03.2006 г. на КФН. Тази Методика не е задължителна, а съставлява указание относно начина на изчисляване на размера на щетата на МПС от застрахователя в случаите, когато на същия не са представени надлежни доказателства /фактури/ за извършен ремонт на МПС в сервиз и когато застрахователното обезщетение се определя по експертна оценка. Доказано е по делото, че описаните в протокола за ПТП детайли на лек автомобил „Шкода Фабиа” са увредени, поради което същите се нуждаят от подмяна и заплащането на стойността им е дължимо. Обезщетението трябва да съответства на това, което увреденият следва да разходва, за да възстанови предхождащото увреждането състояние. Т.е. меродавни са средните пазарни цени, по които това възстановяване може да се извърши, включително цените на нуждаещите се от подмяна части. Правилно районният съд е приел, че в случая възстановителната стойност по средно- пазарни цени възлиза на … лева.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                           Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 671 от 12.06.2014 г., постановено по гр.дело № 1277/2014 г. на Старозагорския районен съд.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                    2.