Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 365/21.11.2014 г.                       Година 2014             Град С.

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С. ОКРЪЖЕН СЪД             ­­             ІІ  Граждански състав

На тринадесети ноември                                                                  Година 2014

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                 2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1418 по описа за 2014 година.

 

Производството е на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по постъпила въззивна жалба М.Н.К.Е., чрез процесуалния си представител адв. И.И. ***, с която обжалва постановеното решение  от 24.07.2014г.  по гр. Дело № 5901/2013г., по описа на РС-С., с което са отхвърлени предявените искове  от въззивницата К.Е., срещу въззиваемата Р.П.Д. по чл. 109 ЗС, във вр. С чл. 51, във вр. С чл. 45 от ЗЗД за извършван на ремонт от въззиваемата Р.Д. на канализацията й и преустановяване на теча на вода и влага към банята и кухнята на ап. ., находящ се жилище в гр. С., ул. “А. № . вх. ., ет. ., за заплащане на сумата 500 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателното заплащане, представляваща имуществени вреди, сума изразходвана за периодично замазване на тавана и стените на банята и кухнята и за заплащане на сумата от900 лева, представляващи не имуществени вреди, представляващи неоснователен теч, като пречка за необезпокоявано упражняване на право на собственост като неоснователни и недоказани. Считат постановеното решение на районния съд за неправилно и поради това, че съдът не е взел предвид при постановяване на решението си събраните по делото доказателства, представени от двете страни и неправилно е приел, че не била доказана пасивната легитимация на ответницата, а именно, че същата със своето поведение да е станала причина за сочените течове на вода и влага в банята на ищцата Р. Д..

 

Излагат доводи, че първоинстанционният съд не е отчел показанията на разпитаните свидетели на въззивницата К.Е., които са в смисъл, че е имало често теч на вода и е била счупена хоризонтална тръба за канализационна вода от кухнята от дълго време и този теч е причинявал  дълбокото разрушаване н плочата на банята на ищцата.

 

Във връзка с предявения иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 500 лева – обезщетение за имуществени вреди за периодичното извършване на ремонти – замазване на тавана и стените на банята и кухнята е основателен, защото от разпита на свидетелите е установено, че ответницата продължително време е експлоатирала неизправна тръба на канализацията си, от която се появявал теч в банята и кухнята на ищцата и са събрани доказателства, че са правени ремонти на банята и кухнята с изкъртване, полагане на замазка, шпакловка и боядисване, като парите за ремонтите заплащала ищцата.

 

Молят, на основание чл. 271, ал. 1 НПК да бъде отменено изцяло постановеното първоинстанционно решение като неправилно и да решите делото по същество, като уважите предявените искове.

 

Правят искане, пред въззивната инстанция да бъде назначена и изслушана нова съдебна експертиза, която след запознаване  с материалите по делото и на место, да отговори на въпросите: При появяването на теч в апартамента на ищцата М.К.Е. след работа на пералнята на ответницата, следва ли да се счита, че този теч е от нейния апартамент, а не от апартамента над него? Каква е най-вероятната причина да се появява теч на долния етаж, след като пералнята е работила и почне да центрофугира. Ако течът в ап. . е от шестия етаж, какви следва да са повредите по тавана на ответницата /по-големи или по-малки/ от тези на ищцата. Да бъде огледан апартамента на етаж 3 находящ се  под апартамента на ищцата и да се посочи, дали там има следи от течове от ап. ..

 

Не правят други искания и искания за присъждане на разноски.

 

             В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор от въззиваемата Р.П.Д. , действаща с процесуалния си представител от АС “А.” гр. С., с който обжалва постановеното първоистанционно решение и възразяват срещу подадената въззивна жалба от М.Н.К.Е. и считат, че правилно районният съд е отхвърлил предявените от ищцата искове. Считат постановеното решение на районния съд за правилно, законосъобразно и обосновано и че съдът правилно е установил фактите по спора и е приложил относимите материално правни разпоредби.

 

В подадения писмен отговор поддържат доводите си, че въззивницата в настоящото производство М.К.Е. не е активно легитимирана за да предяви иск по чл. 109 от ЗС, тъй като същата притежава 1/3 ид.ч. от процесния недвижим имот, като отграничено вещно право на ползване с учредено /запазено в полза на нейните родители Н. М. Т. и В. М. Т. и че не е доказана пасивната легитимация на въззиваемата, както и че безспорно е доказано, че липсва неоснователно действие от страна на въззиваемата, поради което и искането за прекратяване на неоснователното действие е безпредметно.

Считат, че постановеното решение на първоинстанционния РС- С. е правилно и законосъобразно, мотивирано и съобразено с целия доказателствен материал и е направена съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства – писмени и гласни, както и на назначената по делото съдебна експертиза. По отношение на предявения иск  с правно основани чл. 45, ал. 1 от ЗЗД заемат становище, че изводите на районния съд са правилни и предявеният иск е неоснователен и недоказан. Твърдят, че в хода на делото пред РС не са събрани категорични доказателства, че въззивницата е вложила средства за които твърди, за ремонт на собственото й жилище.

Считат за неоснователен и недоказан и третия предявен иск за заплащане на не имуществени вреди, настъпили в резултат на създадените пречки за ищцата – жалбоподател необезпокоявано да упражнява правото си на собственост. Не са събрани доказателства пряко въззивницата да е претърпяла пряко каквито и да било вреди във връзка с настъпилите течове, още повече, самата тях не е обитател на този имот и считат, че правилно РС-С. е  отхвърлил и този иск  като неоснователен.

По отношение на направеното искане пред въззивната инстанция да бъде назначена нова експертиза, считат това искане за недопустимо, тъй като заключението на експертизата пред районния съд е била прието без възражения от страните по делото.

С оглед на изложените съображения в подадения писмен отговор, въззиваемата чрез процесуалния си представител молят да бъде постановено решение, с което да се остави в сила обжалваното първоинстанционно решение от 24.07.2014г. по гр. Дело № 5901/2013г., по описа на РС-С., като правилно, законосъобразно и обосновано и да се остави без уважение подадената въззивна жалба, като неоснователна и недоказана.

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

Претендират за присъждане на направените от въззиваемата разноски.

      Въззивницата М.Н.К.Е. - редовно и своевременно призована, лично се явява и с процесуалния си представител адв. И.И., редовно упълномощен от по-рано, която моли съда да постанови  решение, с което да отмени първоинстанционното решение на РС-С. като неправилно и вместо него постанови друго, с което да уважи предявените искове по съображенията подробно изложени във въззивната жалба и съдебното заседание по съществото на делото. Претендира и за присъждане на направените по делото разноски в двете съдебни инстанции, като подробни съображения за това са изложени от пълномощника адв. И. и в съдебното заседание по съществото на делото.

 

Въззиваемата Р. И. Д.  - редовно и своевременно призована, не се явява по делото и не изпраща упълномощен представител.

 

Предявени са обективно съединените искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва и чл. 109, ал. 1 от ЗС, за обезщетение за препятстване на правото на собственост на въззивницата.  

Първоинстанционният съд е бил сезиран с искова молба от въззивницата М.Н.К.Е., против въззиваемата Р. И. Д., за сумата 500 лева, представляваща претендираното обезщетение за имуществени вреди, които е изразходвала за периодично замазване на тавана, стените на банята и кухнята, както и законната лихва, считано от датата на  предявяване на иска, както и 900 лева – обезщетение за неоснователния теч, който й пречел необезпокоявано да упражнява правото си на собственост, както да й бъдат присъдени разноските по делото.

От друга страна, видно от представените доказателства и пред двете съдебни инстанции се установява, че с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 63, т. ХХХ, н.д. № 7418/1997 г. Н. М. Т. и В. М. Т. са дарили на дъщерите си Д. Н. С., въззивницата М.Н.К.Е. и К.Н. Д. по 1/3 ид.ч. от апартамент № ., на . етаж, във вх. . на ул. А. № .в гр. С.

По делото е представен и протокол от датата 06.02.2014 г. за теч в апартамент №.на ул. А. ., вх.., ап.., в който е посочено, че при огледа е установено, че в кухнята в ъгъла над мивката до коминното тяло и банята тече вода от тавана. На плота са поставени съдове за събиране на водата, а по цялото коминно тяло се стичала вода от тавана.

 

По делото пред първостепенния съд е било  депозирано, изслушано и прието като доказателство по делото заключението на съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице инж. И. С. И. /л. 39-49 от първоинстанционното дело/, което не е оспорено от страните и което съдът възприема като компетентно и добросъвестно изготвено. Вещото лице сочи, че в апартамент 16, на 4-ти етаж има следи от продължителен теч на вода в банята и кухнята. Само по следите от теча не може да се определи с каква давност е теча. Причината за теча в ап. . е със сигурност идваща вода от горния или горните етажи. За да се отстрани качествено и трайно теча би трябвало да се  намери първоизточника на теча, т.е. на кой етаж и в коя баня има повреда, да се провери дали няма няколко различни причини за теча, а не само една, да се направи ремонт от оторизиран специалист или фирма на повредената тръба или тръби. В проведеното съдебно заседание пред първостепенния съд вещото лице сочи, че би могло теча при ищцата да идва не само от тръбите от горния апартамент – ответницата, а да идва и от по-горен апартамент над нея, като би могло теча, който наводнява ищцата да е комбинация от повреда в апартамента на ответницата и повреда в по-горен етаж, тъй като по тавана на ет.5 на ответницата също имало следи от течове. Твърди, че може теча да е само от апартамента на ответницата, но по-вероятно е да има теч и от по-горен етаж. За да се установи точно от къде е теча, това води до разкъртване и съгласие на собствениците и от по-горен апартамент. Видно от т.5 на  заключението цената на ремонтите възлиза в размер на 540.46 лева, без ДДС.

По делото пред първоинстанционния съд са били събрани и съответните гласни доказателства.

          Свидетелката В. М. Т. – майка на въззивницата твърди, че в апартамента, в който живее, в банята, на тавана от пет години  има теч от петия етаж. Теча в банята отначало бил по-слаб – образували се петна, напукала се мазилката, самата плоча се напукала. През 2013 г. ответницата направила ремонт на апартамента си и от тогава теча се увеличил много. Непрекъснато течало, парчета цимент падали, не можели да си ползват тоалетната. Наблюдавала и забелязала, че когато започне да работи пералнята на горния етаж теча е непоносим в банята. Сочи, че след известно време ответницата извикала майстор и този теч в банята престанал за известно време. През м. май или юни 2013 г. бил големия теч, който започнал през пролетта след нанасяне на квартирантите. Свидетелката сочи, че от както е почнало делото теча спрял.

          Свидетелят Н. Т. Т. /разпитан в съдебно заседание на 27.05.2014г./ – стр. 4 от съдебния протокол на първоинстанционното дело. Свидетелят сочи, че е  В и К майстор, поради което ищцата му се обадила да провери от къде идва теча. Сочи, че при огледа е констатирал, че цялата баня на 4-ти етаж е станала на „юфка”. Качили се на петия етаж, отворило едно момче, изчакали домоуправителя на блока, влезнали в банята. Видели, че видимо банята била след ремонт, нямало течове. Видял през ревизионния отвор, където са скрити тръбите, че като пуснали чешмата, тръбата била счупена и водата се разливала и вътре било жабунясало. Свидетелят подробно обяснява, че преди това в жилището на ответницата е бил извършен основен ремонт на банята, като при него някой е изтървал някакъв предмет и е счупил тръбата. На място домоуправителят е бил там и е снимал с телефона, за да се види проблема, че теча идва именно от банята на ответницата Д., вследствие на тази счупена тръба. Това се случило през лятото на 2013г., като ответницата не присъствала там, но присъствали на  този оглед квартиранта и домоуправителя на входа. Свидетелят подробно обяснява, че спуканата тръба е хоризонтална канализационна тръба и ако се ползва по традиционния начин за да се спре теча, следва да се изкърти, да се направи муфа и да се залепи. Според него, това е причината за влагата, която попива по панела и на долния апартамент е било като шадраван. Свидетелят Т. ясно си спомня, че имало четири пръста вода зад плочките на ответницата в заграденото помещение.  

 

          Свидетелката Е. А. Т. сочи, че живее на квартира на ул. А.., ет.. от ноември 2012 г., като хазайката й е Д..  Твърди, че тази година имало проблем в кухнята, тъй като протекло от шестия етаж.  Твърди, че е идвал В и К техник, който проверявал в банята дали всичко е нормално. В отвора, където е водомера се виждало, че няма течове. Когато е отваряла да засекат водата  виждала, че вътре няма  вода.

 

          Свидетелят С. А. Н., сочи, че в качеството си на вещо лице е ходил в апартамента на ответницата. Работил като вещо лице към ДЗИ. Ходил миналата година април или май месец. Спомня си, че отгоре имало теч, преди пак бил ходил, имало теч около кухнята и стълбището пак от горния етаж. Последния път било около бокса и до коридора. Наводнението било от горния пети етаж. Твърди, че познава ответницата и знае, че при нея е ходил и там било наводнението, а източника на наводнението било от горния етаж. Два или три огледа  извършвал в апартамента на ответницата.Свидетелят сочи, че стълбището също било наводнено пак отгоре. Твърди, че няма как да се установи от коя вода е наводнението, коя връзка е нарушена без да се разбива. 

 

От събраните в хода на процеса доказателства въззивният съд направи следните изводи: В процесната Етажна собственост и най-вече в процесните два апартамента са се появили два теча. Първият от тях е бил от горните етажи над процесните два апартамента и за неговия произход и причина, всички свидетели са категорични, че не могат да уточнят този произход. Вторият теч вече, е възникнал и настъпил след основния ремонт на жилището на ответницата Д. през периода месец април-май 2013 год., която е ремонтирала основно и собствената си баня. Именно при ремонта на банята според показанията на свидетеля Т. /които се потвърждават и от показанията на свидетелите Тингева и Нонев/, който се явява и В и К майстор, е настъпило счупване или спукване на отточната тръба, която се намира в затвореното помещение на банята на въззиваемата Д. и този свидетел ясно обяснява, че при първоначален оглед не се констатира теч, но впоследствие, след пускане на водата от съответния водоизточник /чешма или пералня/, едва тогава може да се констатира този теч. Свидетелят Т. е категоричен, че този теч идва именно от жилището и банята на Д. и наводнява именно банята и кухнята на въззивницата-ищца К.Е..

В тази връзка безспорно се установява, че са налице имуществени вреди причинени именно от въззиваемата Д. на въззивницата К.Е., като безспорно е налице и причинно-следствената връзка между противоправното поведение на въззивемата и настъпилия вредоносен резултат. Изцяло в подкрепа на това е и фактът по който не спорят страните по делото, че след завеждане на делото, всички течове в процесните апартаменти са спрели. В тази насока изцяло се явяват неправилни и незаконсъобразни изводите на първата инстанция за липсата на причинно-следствена връзка между поведение на въззиваемата и настъпилите реални вреди.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза изготвена от вещото лице инж. Сотиров, цената на ремонтите възлиза в размер на 540.46 лева без ДДС, като стойността на ремонтите представляващи претърпените от въззивницата имуществени вреди  с ДДС възлиза на 648.55 лева.

Въззивният съд следва да уважи първия обективно-съединен иск по чл. 45 от ЗЗД, до размера на исковата претенция от 500 лева в тази нейна част, тъй като съдът не може да се произнесе извън петитума на исковата молба и извън това, което е поискано от страните по делото.

По отношение на втория обективно-съединен иск за присъждане на обезщетение по чл. 109 от ЗС в размер на 900 лева съдът счита, че този иск се явява неоснователен и недоказан, тъй като от една страна се оказа по делото, че е имало различни течове и от други източници, които са причинили неудобствата на въззивницата и нейното семейство, а от друга страна не е допустимо да бъде присъждано обезщетение два пъти за едни и същи вреди. В тази насока въззивният съд счита, че този иск следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан, като бъде потвърдено отхвърлителното първоинстанционно съдебно решение в тази му част относно този обективно-съединен иск.

 

          Предвид гореизложеното решението на първостепенния съд следва да бъде отменено частично и да се постанови друго по същество на спора, с което да се уважи първия предявен иск по чл. 45, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, като се присъди и съответната законна лихва върху сумата от 500 лева, считано от датата на завеждане на делото в съда на 13.12.2013г., до окончателното изплащане на дължимите суми.  

 

         На основание чл. 78, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 273 ГПК въззиваемата следва да бъде осъдена да заплати на въззивницата направените от последната разноски по делото, пред всички съдебни инстанции, съразмерно уважената част на иска в размер на 505.80 лева. Общият размер на разноските  направени от въззивницата пред всички съдебни инстанции възлиза на 1 124 лева, от които сумата от 782.00 лева, представляваща направените от въззивницата разноски пред първата инстанция, съобразно представения пред тази инстанция списък на разноските по чл. 80 от ГПК /л. 108 от първоинст. дело/, както и сумата от 342.00 лева, представляваща направените от въззивницата разноски по делото пред въззивната инстанция, от които 250 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. И.И., по договор за правна защита и съдействие от № 070939/07.11.2014г. /на л.21 от въззивното гр. дело № 1418/2014г. /както и държавна такса в размер на 92.00 лева – за завеждане на въззивната жалба.

 

         На основание чл. 78, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 273 ГПК въззиваемата следва да бъде осъдена да заплати на въззивницата направените от последната разноски по делото, пред всички съдебни инстанции, съразмерно уважената част на иска в размер на 505.80 лева. Общият размер на разноските  направени от въззивницата пред всички съдебни инстанции възлиза на 1 124 лева, от които сумата от 782.00 лева, представляваща направените от въззивницата разноски пред първата инстанция, съобразно представения пред тази инстанция списък на разноските по чл. 80 от ГПК /л. 108 от първоинст. дело/, както и сумата от 342.00 лева, представляваща направените от въззивницата разноски по делото пред въззивната инстанция, от които 250 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. И.И., по договор за правна защита и съдействие от № 070939/07.11.2014г. /на л.21 от въззивното гр. дело № 1418/2014г. /както и държавна такса в размер на 92.00 лева – за завеждане на въззивната жалба.

 

         На основание чл. 78, ал.3 от ГПК, във вр. с чл. 273 ГПК въззивницата следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемата направените от последната разноски по делото, пред всички съдебни инстанции, съразмерно с отхвърлената част на иска в размер на 198 лева. Общият размер на разноските  направени от въззиваемата Д. пред всички съдебни инстанции възлиза на 360 лева, от които същата сума от 360.00 лева, представляваща направените от въззиваемата разноски пред първата инстанция, съобразно представения пред тази инстанция списък на разноските по чл. 80 от ГПК /л. 109 от първоинст. дело/, като съдът намира, че по въззивното дело не са направени разноски от въззиваемата пред тази инстанция и не са ангажирани надлежните доказателства в този смисъл.

 

         Настоящото въззивно решение на основани чл. 280, ал. 1 ГПК не подлежи на касационно обжалване, тъй като цената на иска е под 5 000 лева.

 

        Водим от горното, съдът

 

                                                     Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ отчасти решение от 24.07.2014г. постановено по гр.дело № 5901/2014г., по описа на Районен съд - С. в частта му, в която е ОТХВЪРЛЕН предявения от М.Н.К.Е., ЕГН ********** със съдебен адрес – адв. И. Хр.И. *** против Р.П.Д. *** иск, с правно основание чл. 45 от ЗЗД – за извършване от ответницата на ремонт на канализацията си и преустановяване на теча на вода и влага към банята и кухнята на ап. № . находящ се в гр. С., ул. А. № ., вх. ., ет.., със застроена площ от 61.22 кв.м.; за заплащане на сумата от 500 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане, представляваща имуществени вреди – сума, изразходвана за периодично замазване на тавана и стените на банята и кухнята на гореописания апартамент, както и в частта му, с която съдът е ОСЪДИЛ М.Н.К.Е., ЕГН ********** / съдебен адрес – адв. И. Хр.И. ***/ да заплати на Р.П.Д. ***, сумата от 360 лв., представляваща направените по делото съдебни и деловодни разноски, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тези му части, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

  

ОСЪЖДА Р.П.Д. ***, да заплати на М.Н.К.Е., ЕГН ********** със съдебен адрес – адв. И. Хр.И. ***, сумата от 500 лева /петстотин лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди – сума, изразходвана за периодично замазване на тавана и стените на банята и кухнята на гореописания апартамент № ., находящ се в гр. С., ул. “А.” № ., вх. ., ет. ., със застроена площ от 61.22 кв. метра, ведно със законната лихва върху този сума, считано от датата на завеждане на иска в съда на 13.12.2013г., до окончателното й изплащане, както и сумата от 505.80 лева /петстотин и пет лева и 80 ст./, представляваща направените от въззивницата разноски по делото пред всички съдебни инстанции, съразмерно с уважената част на иска.

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 24.07.2014г. постановено по гр.дело № 5901/2014г., по описа на Районен съд - С. в останалата му част, ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тази му част.

 

ОСЪЖДА М.Н.К.Е., ЕГН ********** със съдебен адрес – адв. И. Хр.И. *** да заплати на Р.П.Д. ***, сумата от 198 лева /сто деветдесет и осем лева/, представляваща направените от въззиваемата разноски по делото пред всички съдебни инстанции, съразмерно с отхвърлената част на иска.

 

          Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                        2.