Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  

номер  346                                   07.11.2014 година                     град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На двадесет и осми октомври                                                                 2014 година

В закрито заседание, в следния състав: 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА      ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева въззивно гражданско дело номер 1434 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

 

Постъпила е жалба вх. № 3997/28.08.2014г. от Община – К. длъжник по изп. дело №..., по описа на частен съдебен изпълнител Р. М., рег. № ., район на действие ОС – С., против отказ на съдебния изпълнител да намали приетите от частния съдебен изпълнител с постановление от 18.08.2014г. разходи за един адвокат в размер на 1 080 лв. В жалбата се изгалат твърдения, че така заплатеното адвокатско възнаграждение е неправилно определено по реда на чл. 10, т. 1 и т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС. Изложени са доводи, че на адвоката на взискателя следва да се присъдят само разноски определени съобразно чл. 10, т. 1 от Наредбата. 

 

Взискателят по изпълнителното дело, чрез процесуалния си представител е депозирал възражение, като счита, че жалбата следва да се остави без уважение и да се потвърди обжалваното действие на съдебния изпълнител.

 

Частният съдебен изпълнител на основание чл. 436, ал. 3 ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

 

Окръжният съд провери законосъобразността на обжалваното действие във връзка с оплакванията и исканията на жалбоподателя, прецени обстоятелствата и доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и намери за установено следното:

 

Изпълнително дело № 20148680400337 по описа на Р. М., рег. № ., с район на действие ОС – С., е образувано по подадена молба от адвокат М.Д., като пълномощник на “Т.” ООД гр. К., срещу Община – К. въз основа на изпълнителен лист от 18.07.2014г., издаден по търг.дело № 4567/2014г. по описа на СГС.

От подадената молба е видно, че тя съдържа искане за образуване на изпълнително дело и налагане на запор на банкови сметки на длъжника в ““О.” ЕАД. Със същата молба са възложени правомощия по чл. 18 от ЗЧСИ на съдебния изпълнител М.. Разпоредбата на чл. 18. (1) гласи: По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество. Тоест, пълномощникът е делегирал правата си във връзка със защитата на интересите на взискателя на самия съдебен изпълнител.

Съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. за адвокатските възнаграждения за образуване на изпълнително дело минималният хонорар следва да бъде 200 лева. За процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнителното дело, както и за извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – ½ от съответните възнаграждения /чл.7, ал. 2 от Наредбата/. В настоящият случай адвокатът несъмнено следва да получи хонорар за подадената молба за образуване на изпълнителното дело. Що се отнася за хонорара в останалата му част, настоящият състав счита, че същият реално не е нито защитавал, нито съдействал на страните по изпълнителното дело, не е участвал при извършване на действия за удовлетворяване на парични вземания, поради което не следва да се натоварва длъжника с разноски за адвокатски хонорар в тази част. Всъщност пълномощникът е делегирал тези си правомощия на ЧСИ, който е направил имуществено проучване на длъжника – банкови сметки, налични МПС, недвижими имоти и др. Изпратил е покана за доброволно изпълнение и длъжникът е платил в дадения му срок.

Ето защо следва да бъде уважена жалбата на длъжника и адвокатския хонорар да се намали до размера на 200 лева.

За настоящото производство не са поискани разноски от страните, поради което такива не следва да се присъждат.

        

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437, ал. 4, изр. 1 ГПК, Окръжният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ постановление от 18.08.2014г. на частен съдебен изпълнител Р. М. с рег. № . и район на действие ОС – С., за приемане на разноски на взискателя по изпълнително дело № …относно направените от същия разходи за един адвокат за размера над 200 лева, до 1 080 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.