Р Е Ш Е Н И Е

 

371                                            28.11.2014г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и осми ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                       

                      ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                  

                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1465  по описа за 2014 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Г.И.И. като изпълнителен директор на “Пи Ес Ай” АД гр.Стара Загора против действията  на ЧСИ М.Д., по изпълнително дело № 342/2014г., в частта за разноските.

 

Жалбоподателят моли да бъде отменено действието на ЧСИ М.Д., в частта за разноските, с която била събрана принудително сумата от … лв., представляващи такси по ЗЧСИ. Счита, че същите били незаконосъобразно изчислени. Излага подробни съображения в жалбата.

 

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени и мотиви на ЧСИ с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима като, подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице и е редовна.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 342/2014г. по описа на ЧСИ М.Д., с район на действие ОС Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 342/2014г. по описа на ЧСИ М.Д., с район на действие ОС Стара Загора е образувано по молба, подадена на 01.10.2014г. от Областна дирекция на МВР Стара Загора с приложен изпълнителен лист от 10.09.2014г. по ч.гр.д. №3823/2014 г. по описа на РС – Стара Загора, по силата на който длъжникът “Пи Ес Ай” Ад Стара Загора е осъден да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата …лв. – незаплатена такса за охрана със СОД за периода 01.10.2013г. – 31.12.2013г. и законната лихва върху главницата  от 08.09.2014г.  и 25 лв. разноски.

След изискване на справки от НАП – ТД Пловдив са постъпили по изп. дело Удостоверение от 03.10.2014г. и Удостоверение от 09.10.2014г. на НАП – ТД – гр.Пловдив, от които се установява размера на държавното вземане към длъжника. Във второто удостоверение е посочено, че за държавното вземане са наложени обезпечителни мерки и е започнало принудително изпълнение. Посочено е допуснато обезпечение с Постановление от 10.07.2014г. С покана за доброволно изпълнение, връчена на 08.10.2014г. длъжникът е уведомен за задължение в размер на … лв. , от които главница …лв. , заедно със законна лихва … лв., …лв. разноски по изп. лист, …лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ, ведно с ДДС, както и публични държавни вземания в размер …лв., дължими към 06.10.2014г. 

С молба от 08.10.2014г. , длъжникът е оспорил размера на наложения запор, като признава същия до размера на … лв. Сочи, че задължението по издаденото удостоверение на НАП, не било ликвидно и изискуемо. Като  обезпечено с имущество на “Пи Ес Ай” АД, към настоящия момент, не било изискуемо.

Със съобщение до длъжника, връчено на 09.10.2014г., ЧСИ е посочил, че по изпълнителното дело е конституирана Държавата като присъединен взискател по право, въз основа на постъпилото удостоверение по чл.191 ДОПК. Със същото съобщение е отказал да измени определените по делото разноски.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбите на чл. 191, ал.3, ДОПК, когато срещу имуществото на длъжника са започнали принудителни изпълнителни действия по реда на ГПК, държавата се смята винаги като присъединен взискател за дължимите и от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За целта, СИ изпраща съобщение на НАП за всяко започнало от него изпълнение и за всяко разпределение.

В този случай НАП най – късно в 14 дневен срок издава удостоверение, с информация относно публичните задължения на длъжника, наложените върху имуществото му мерки за обезпечение, както и имуществото върху което е започнало принудително изпълнение. /чл. 191, ал.4 ДОПК. /

В изпълнение на горните разпоредби на ДОПК, ЧСИ е присъединил държавата, като кредитор по образуваното изпълнително производство и е предприел действия по принудително събиране на публичното вземане.

Съгласно ТТРЗЧСИ, т.26, за изпълнение на парично вземане се събира пропорционална такса. Видно от изпълнителното дело е, че с платежни нареждания от 14.10.2014г. на ЦКБ АД, сумата по публичното държавно вземане е събрана. Ето защо, дължимата такса по чл.26 ТТРЗЧСИ е правилно определена и следва да бъде събрана в настоящото изпълнително производство.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.И. като изпълнителен директор на “Пи Ес Ай” АД гр.Стара Загора против действията  на ЧСИ М.Д., по изпълнително дело № 342/2014г., в частта за разноските като НЕОСНОВАТЕЛНА.

        

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

ЧЛЕНОВЕ: