О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

1087                                        04.11.2014г.                  град С.З.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІV състав

на четвърти ноември 2014 година

в закрито заседание в следния състав:  

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА–ДОКЛАДЧИК ЗЛАТЕВ  

Гражданско дело № 1046  по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.118, ал.2 във вр. с чл.104, т.3 и т.4, пр.1 от ГПК във вр. с чл.135, ал.1 от ЗЗД.

 

Съдът констатира, че е постъпила Искова молба от 2 бр. ищци- пълнолетните български гражданки Й.А.В. и Т.А.В.- и двете от гр.С.З. твърдят, че общата данъчна оценка на 4 бр. отделни недвижими имоти, подробно описани по- долу, към месец юни 2010г. е била в размер на 53 491, 60 лв.- т.е. над 50 000 лв. Заявяват, че те- 2 бр. ищци имали качеството на кредитор на първия ответник "МАГАБИТ" ЕООД- ЕИК 123679522, със седалище и адрес на управление в гр.С.З., предвид това, че същият им дължал сумата от 65 128,92 лв. общо за двете, представляваща дължима неустойка, съгласно параграф XIV, т.З от договор за учредяване право на строеж, обективиран в нот. акт № 154, том.1, рег.№ 3530, нот.д.№ 117/2007г. на нотариус Радка Богданова с рег.№ 435 на Нотариалната камара, със сигнатура на Службата по вписванията вх.рег.8220, акт № 170, том ХХIV, дело № 6040/2007г., а именно: „В случай, че строителството на сградата не бъде завършено в договорния срок по вина на приемателя "МАГАБИТ" ЕООД гр.С.З., същият дължи неустойка на учредителите- собствениците в размера на 100 евро за всеки ден забава”.

Установи се, че на 10.07.2007г., между М.П.М., Е.Н.П., Й.А.В. и Т.А.В.- четиримата като учредители на правото на строеж (и съсобственици на терена, подлежащ на застрояване) от една страна, и първия ответник "МАГАБИТ" ЕООД, гр.С.З., като приемател на правото на строеж и като изпълнител на строителството от друга страна, е сключен договор за учредяване вещно право на строеж, обективиран в нот. акт № 154, том.1, рег.№ 3530, нот.д.№ 117/2007г. на нотариус Радка Богданова. Преди да бъде сключен договорът, бил осигурена възможност на строителя да започне изпълнение на поетите задължения по строителството, съгласно договора. За това обстоятелство в последствие Общината им издала Удостоверение № И-176/20.06.2008г. Разрешението за строеж на жилищната сграда № РС-И484/26.06.2007г. На 11.07.2007г., с двустранен протокол, те- 4 бр. собственици на недвижимият имот, предали имота в УПИ-ХП- 5588, 5682, предмет на суперфицията, на първия ответник "МАГАБИТ" ЕООД, гр.С.З.. Протоколът за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа е издаден на 18.07.2007г. от Община-С.З., като крайният срок на завършване на строителството на сградата съгласно т.ХIV от договора, е следвало да се извърши в срок от 24 месеца от датата на издаване на протокола за строителна линия и ниво- 18.07.2007г. Съгласно договорът, срокът за изпълнение на строителството е бил изтекъл на 18.07.2009г., но жилищната сграда била завършена от "МАГАБИТ" ЕООД, гр.С.З. на 23.11.2010г., което е видно от Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория № УИ-262/23.11.2010г., което е 485 дни след изтичането на срока- 18.07.2009г.

 

Впоследствие на 15.04.2010г. описаните 4 бр. отделни недвижими имоти са продадени от първия ответник “Магабит” ООД, гр.С.З., на втория ответник “Магабит- БТ”- ООД, като сделката е обективирана в нот.акт.№ 71, т.1, рег.№ 1257, дело № 59/15.04.2010 г. на нотариус, рег.№ 403 Динко Господинов, със сигнатура на Службата по вписванията вх.рег № 3424/15.04.2010г., акт № 97, том.VШ, дело № 1597/2010г., като към 15.04.2010г. данъчната оценка на описаните имоти е била, както следва :

1.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.5700.4.4- апартамент № 4 е 21 476,90 лв.

2.За   САМОСТОЯТЕЛЕН         ОБЕКТ         В         СГРАДА         с идентификатор № 68850.510.5700.4.22- гараж № 7 (седем) е 8 885,70 лв.

3.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.5700.4.25-гараж № 10 е 10 552,60 лв.

4.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.5111.5700,427-гараж № 12 е 12 576,40 лв.

Общата данъчна оценка на четирите имота е в размер на  53 491,60 лв.

СЪДЪТ, след като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени и гласни доказателства, и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, първоинстанционният ОС-С.З. счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Действително общата данъчна оценка на четирите процесни отделни недвижими имоти е в размер на общо  53 491,60 лв., но данъчната оценка на всеки един от описаните 4 бр. отделни недвижими имоти е била, както следва :

1.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.5700.4.4- апартамент № 4 е 21 476,90 лв.

2.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.5700.4.22- гараж № 7 (седем) е 8 885,70 лв.

3.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.5700.4.25-гараж № 10 е 10 552,60 лв.

4.За САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.5111.5700,427-гараж № 12 е 12 576,40 лв.

 

Следователно въпреки обективното и субективно съединение на исковете по реда на чл.108, ал.1, изр.1 и чл.109 от ГПК, никой от общо 4 бр. отделни сделки, чиято недействителност се иска да се обяви по реда на чл.135, ал.1 от ЗЗД, не е с облигационна цена над 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4, пр.1 от ГПК, и същевременно никой от процесните недвижими имоти, предмет на такава сделка не е с цена/данъчна оценка/ над 50 000 лв. по смисъла на чл.104, т.3 от ГПК.

 

Поради което делото се явява подсъдно като първа съдебна инстанция не на настоящия първоинстанционен ОС- С.З., където е била заведена ИМ и е било образувано съдебното производство по делото, а по правилата на родовата и местната подсъдност и най- вече с оглед разпоредбата на чл.109, изр.3, пр.2, хип.3 от ГПК.

 

ОС- С.З. следва да отмени своите протоколни Определение от последното открито съдебно заседание от 09.10.2014г., с които е приключил съдебното следствие, дал е ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо това прекрати изцяло производството по делото пред настоящия първоинстанционен ОС- С.З. и го изпрати по правилата на местната и родовата подсъдност на надлежния първоинстанционен РС- гр.С.З. по местонахождението на 4 бр. процесни недвижими имоти, което съвпада и със седалищата и адресите на управление на 2 бр. ответници- ЮЛ по ТЗ.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Определение може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.С.З. пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив, по реда на чл.121 във вр. с чл.118, ал.1 и 2 и във вр. с чл.252- 254 от ГПК.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.С.З.

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по              първоинстанционното гр.д.№ 1046/2011г. по описа на ОС- С.З..

 

 

ИЗПРАЩА делото на надлежния родово и местно компетентен първоинстанционен РС- С.З. за разглеждане и решаване.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.З. пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

                                        

 

                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :