О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1184                                   28.11.2014 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и осми ноември 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1130 по описа за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./.

 

    Постъпило е Мотивирано искане по чл.28, ал. от тогава действалия ЗОПДИППД/имащо характер на ИМ по ГПК/ от тогавашната КУИППД- гр.Хасково/сега КОНПИ- гр.Пловдив/т.1, л.18 и л.19 от делото/, с което се иска отнемане в полза на Държавата на значително по видове, обем и стойност имущество на 4 бр. ответници/2 бр. физически лица- съпрузи, и 2 бр. юридически лица по ТЗ/.

 

    Производството по делото е било спряно с протоколно Определение от о.с.з. на 27.03.2014г. на осн. чл.229, ал.1, т.4 и т.6 от ГПК/т.7, л.270, стр.2- л.271, стр.1 и 2 от делото/, тъй като вече е било образувано т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС-София, касаещо висящите производства по чл.28, ал.1 от стария ЗОПДДИППД/впоследствие отменен с § 5 от ПЗР на новия ЗОПДНПИ/, какъвто е настоящия казус.

 

    След възобновяване на спряното производство по делото с Определение от з.з. на 21.05.2014г./т.7, л.286- 287 от делото/, Мотивираното искане е оставено “Без движение” с протоколно Определение от о.с.з. на 02.10.2014г./т.7, л.364- 365 от делото/, като на ищцовата страна/Комисията/ е даден законния 1- седмичен срок да отстрани констатираните първоначални нередовности в Мотивираното й искане/МИ/, съобразявайки го с вече публикуваното и задължително за страните и за съда ТР № 7/30.06.2014г. на ВКС- София по т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС- София/т.7, л.364, стр.2- л.365, стр.1 от делото/, а именно- да изложи връзката/пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на това имущество от една страна, и да се изложи конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиване на имуществото, съобразно които да се определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./.

 

    С това на ищцовата Комисия е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в мотивираното си искане и приложенията към него, и да представи нови писмени доказателства в подкрепа на искането си, ведно с преписи за 4 бр. ответници и за ОП- Ст.Загора. Това Определение е съобщено на процесуалния представител на ищцовата Комисия в това о.с.з. 02.10.2014г. чрез процесуалния му представител- старшия инспектор/юрист/ Акчиоолу.

 

Впоследствие с писмена Молба вх.№ 11667/08.10.2014г./т.7, л.366, стр.1 от делото/ тя е поискала на основание чл.63, ал.1 от ГПК дадения й 1- седмичен срок да бъде продължен от съда поради обективни причини/че от 03 до 10.10.2014г. тя е в платен отпуск/, към която тогава не са били представени никакви оправдателни писмени доказателства.

 

С Разпореждане в з.з. на 09.10.2014г./четвъртък/ съдията- докладчик е задължил ищцовата страна в нов 3- дневен срок да представи към Молбата си по делото и писмен документ в подкрепа на твърдяното от нея обстоятелство- платен отпуск за периода 3-10.10.2014г./т.7, л.366, стр.2 от делото/, което й е изпратено същия ден- 09.10.2014г./Списък със съобщенията на т.7, л.367 от делото/, и за което писмено Съобщение по делото липсват писмени данни кога и на кого е било връчено.

 

Междувременно част от ответниците с официална писмена Молба вх.№ 12 127/16.10.2014г./т.7, л.368- 369 от делото/, с Приложения към нея/т.7, л.370- 374 от делото/ заявяват, че законният 1- седмичен срок за ищеца е вече изтекъл и молят съда да върне на ищеца МИ и да прекрати производството по делото.

Но с нова Молба вх.№  12159/17.10.2014г./т.7, л.375- 377 от делото/ юристката Акчоолу на ищцовата Комисия е представила Заповед № 769/03.10.2014г. за редовен платен отпуск за 6 работни дни от 2014г. за периода 03.10.2014г./петък/- 10.10.2014г./петък/ включително, както и Болничен лист № 0531841/06.10.2014г./т.7, л.377 от делото/, с предписан “домашно- амбулаторен” режим на лечение за 5 дни/6-10.10.2014г. включително/.

 

Въз основа на това, уважавайки обоснованото и документално доказано искане на процесуалния представител на ищеца, на основание чл.63, ал.1 във вр. с чл.129, ал.1, 2 и 4 от ГПК с Определение от з.з. от същата дата още на 17.10.2014г./т.7, л.377, стр.2 от делото/ съдът е продължил срока за ищеца до 17.10.2014г./петък/ включително.

 

Още на същата дата- 17.10.2014г./петък/ с официална Молба вх.№ 12 161/17.10.2014г./т.7, л.378- 379 от делото/, ищцовата Комисия формално е посочила фактите и обстоятелствата, на които обосновава своето първоначално МИ по делото

 

Междувременно с нова официална писмена Молба вх.№ 12646/29.10.2014г./т.7, л.388- 391 от делото/, повторена с идентичната Молба вх.№ 12 972/05.11.2014г./т.7, л.393- 397 от делото/ адвокатите- пълномощници вече на всички ответници по делото настояват/т.7, л.394- 397 от делото/, че е налице неотстраняване на посочените от съда първоначални нередовности в МИ на ищцовата Комисия по отношение на общо всичките 4 бр. ответници, така и поотделно на всеки един от тях, поради което повторно настояват съдът да върне на Комисията ИМ поради неотстранени нередовности в МИ по делото.

 

Молбата е била изпратена на останалите ответници, ищеца и ОП- Ст.Загора още на 30.10.2014г./Списъка на съобщенията в т.7, л.392 от делото/, съобщенията са им били връчени съответно на 10 и на 12.11.201г./т.7, л.398- 399 от делото/, но до днешна дата-28.11.2014г./петък/ първоначалните и допълнителните нередовностите в Мотивираното искане не са отстранени от ищцовата страна по никакъв начин.

 

    Този законен 1- седмични срока е започнал да тече  за ищеца от датата на връчването- 12.11.2014г./сряда/ и е изтекъл на 19.11.2014г./сряда/.

   

Следователно към днешна дата- 28.11.2014г./петък/ дори и пощата не е пристигнало ново МО, с което да са отстранени първоначалните нередовности в МИ, още повече, че се касае до усложнена фактическа и правна дейност, предмет на МИ по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, свързана с разнообразни дейности на 2 бр. физически лица/ответници/, които са и съпрузи помежду си, както и на още поне 2 бр. техни правни субекта- юридически лица по ТЗ/1 бр. ООД и 1 бр. ЕООД/.

 

Поради което е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, и Мотивираното искане с неотстранени нередовности следва да се върне обратно на вносителя му- ищеца/Комисията/, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва и протестира в законния 1- седмичен срок от връчването му на страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба и частен протест чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззвиния Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

    ВРЪЩА обратно на молителя- ищеца КОНПИ- гр.Пловдив Мотивираното искане вх.№ 10 027/10.08.2012г. по делото, поради неотстранени първоначални нередовности в него, ведно с всички законни последици от това.

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по висящото първоинстанционно гр.д.№ 1130/2012г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба и частен протест чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :