О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер  1119                           11.11.2014 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 11 ноември                                    две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                               М. МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………….……………………………………..                                                        

Прокурор…………………………………………………………………….                                           

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно гражданско дело номер 1451  по описа за 2014 година.

 

Производство по реда на чл.436 ал.4 във св. с чл. 262, ал.3 вр. с чл. 274 от ГПК .

Постъпила е частна жалба от М.Д.Н. - длъжник по изп.д.№ 20108650400557 по описа на ЧСИ М.Д. с район на действие ОС-Стара Загора против разпореждане от 01.09.2014г. за връщане на жалба  вх.№ 9620/13.08.2014 г., поради неотстраняване в срок на всички посочени и съобщени нередовности на същата.

Жалбоподателката счита същото разпореждане за неправилно и незаконосъобразно. Излага съображения, че ЧСИ незаконосъобразно е обвързала администрирането и изпращането на изпълнителното дело със задължение да заплати освен визираната в ГПК ДТ, със сума дължима и към нея в размер на 48 лв. с вкл. ДДС, като същевременно в предхождащото съобщение за отстраняване на непълноти по жалбата не била посочила изрично законовите разпоредби и основанието, на което такава сума се дължи. Счита, че на посоченото основание ЧСИ няма право да връща подадената от нея жалба. Моли да бъде отменено процесното разпореждане за връщане на жалба, като немотивирано и незаконосъобразно с указания до ЧСИ да изпълни процедурата по чл.436 ал.2 и 3 от ГПК – да окомплектова изп. дело и да го изпрати  на Ос- Стара Загора по компетентност.

Взискателите по делото “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД гр. София  не вземат становище по частната жалба.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира, че жалбата е подадена в срок, изхожда от легитимирани лица – длъжник, чиято жалба е била върната, допустима е като подадена срещу подлежащ на обжалване акт, а по същество е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката е подала по изпълнителното дело жалба против действията на ДСИ, която е била оставена без движение с разпореждане от 18.08.2014 г. с указания за отстраняване на нередовности – внасяне на дължимите такси за администрирането на жалбата и представяне на преписи от същата.

Жалбоподателката е била уведомена за задължението си със съобщение изх.№ 8562/18.08.2014г., получено от същия на 20.08.2014г. В законоустановения седмичен срок, а именно до 27.08.2014г. по делото не са представени доказателства за внасяне на всички дължими такси, които са съобщени на длъжника. Напротив - на 21.08.2014г. е постъпила изрична молба от длъжника, ведно с приложено като копие заявление до Окръжен съд гр. Стара Загора, с която уведомява съдебния изпълнител, че представя исканите преписи от жалбата и вносна бележка за съобщената държавна такса в размер на 25 лева по сметка на ОС гр. Стара Загора, но няма да внася съобщените дължими такси по ТТРЗЧСИ за администриране на жалбата, тъй като счита същите за лишени от законово основание. Идентична молба и заявление са постъпили в деловодството на ЧСИ вх.№ 10341/25.08.2014г., препратени по компетентност от ОС гр. Стара Загора.

На 01.09.2014г. е изготвено обжалваното разпореждане за връщане на жалба, съобщено на длъжника на 03.09.2014г.

При така установените факти по делото въззивният съд намира обжалваното разпореждане за правилно и законосъобразно. Безспорно жалбата, която е върната е била оставена без движение с подробни указания какви нередовности следва да отстрани длъжницата. Съобщението е редовно получено от същата, като  в дадения й седмичен срок за отстраняване на нередовности, същите не са били отстранени и дължимата ДТ за обжалването не е била внесена. С разпореждане 01.09.2014 г. на ЧСИ жалбата е била върната като нередовна.

С оглед нормата на  чл. 436, ал.4 от ГПК по отношение жалбите против действията на съдебните изпълнители намират приложение разпоредбите на чл. 260-262 от ГПК, а именно съдебният изпълнител е длъжен да извърши проверка за редовност, да даде указания за отстраняване на констатираните нередовности и при неотстраняването им в срок – да върне жалбата. Именно това е сторил и в процесния случай съдебният изпълнител, поради което и постановеното разпореждане се явява правилно и законосъобразно, а респ. подадената против него жалба като неоснователна ще следва да бъде оставена без уважение.

Неоснователно е възражението на жалбоподателката, че тя следва да заплати единствено ДТ по сметка на ОС-Стара Загора и други такси не дължи. Останалите такси, които е посочил ЧСИ са свързани също с администрирането на жалбата й  до ОС-Стара Загора, поради което и поради тяхното невнасяне следва да се приеме, че тя не е отстранила всички нередовности, поради което правилно е върната жалбата й от ЧСИ.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената частна жалба от М.Д.Н. - длъжник по изп.д.№ 20108650400557 по описа на ЧСИ М.Д. с район на действие ОС-Стара Загора против разпореждане от 01.09.2014г. за връщане на жалба  вх.№ 9620/13.08.2014 г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПАС в седмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

        

 

          ЧЛЕНОВЕ: