О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер1086                              04.11.2014 г.                     град  С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД       ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  четвърти ноември                                                                  Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                 2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков частно гражданско дело номер 1457 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е на основание чл.274 и сл. от ГПК.

 

В законоустановения срок е постъпила частна жалба от С.П. *** – ответник по гр. дело № 839/2014г. по описа на С. районен съд,  против разпореждане от 12.06.2014г. по гр.дело № 839/2014г. на РС-гр. С.. 

В частната жалба излагат съображения, че обжалва горепосочения съдебен акт и счита, че е неправилен и незаконосъобразен. Твърди, че с обжалваното разпореждане РС-С. е върнал депозираната от него въззивна жалба, против решение № 502/07.05.2014г., по горепосоченото дело с мотив, че срокът за обжалване е изтекъл на 21.05.2014г., тоест, четиринадесет дни след обявяването на датата на изготвяне на решението – 07.05.2014г. Твърди, че решението му било връчено на 12.05.2014г. и от тази дата би следвало да тече срока за обжалване, тъй като той преди това не могъл да се запознае със съдържанието на решението за да прецени дали да го обжалва.

Моли постановеното разпореждане на РС-С. да бъде отменено като неправилно и да бъде разгледана по същество подадената от него въззивна жалба.

 

По делото не е постъпил писмен отговор от другата страна въззиваемата Н.С.П..

 

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпореждане,  намери за установено следното :

 

Първоинстанционното гр. д. № 839/2014г. по описа С. районен съд е образувано по искова молба от ищцата Н.С.П., действаща със съгласието на своята майка и законна представителка Г.Р.Г., по предявен иск за увеличение на издръжката, против жалбоподателя- ответник С.П. ***.

 

С решение №502/07.05.2014г. постановено по гр. дело № 839/2014г. по описа на РС-С., с което съдът е изменил на основание чл. 150 от СК размера на присъдената издръжка по гр. дело № 1573/2008г. на РС-С. от 70 лева на 150 лева, като е отхвърлил иска в останалата му част, до претендираните 300 лева, като неоснователен. Същевременно с това, по чл. 242, ал. 1 ГПК съдът е допуснал и предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка.

Впоследствие е постъпила въззивна жалба от жалбоподателя-ответник С.П.П., която е подадена пред РС-С. на 27.05.2014г., съответно с вх. № 11889. Същата е подадена по пощата на 26.05.2014 год.

         Въззивният съд намира, че на последното проведено по делото открито съдебно заседание на 22.04.2014г. първоинстанционния съд е приключил устните състезания и е съобщил на страните, че ще обяви решението си на 07.05.2014г.

Съобразно специалната разпоредба на чл. 315, ал.2 от ГПК в заседанието, в което съдът разглежда делото по същество и в което приключва съдебното дирене, съдът посочва и деня, в който ще обяви решението си и от който ден тече срока за обжалването му. Съгласно Тълкувателно решение № 12/11.03.2013г. на ВКС по тълк. дело № 12/2012г. на ОСГК, срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от рСешението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

От общото правило са предвидени две изключения според същото тълк. решение, а именно: само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК. Видно от изпратеното съобщение до жалбоподателя и ответник П. за изготвеното съдебно решение от 09.05.2014г. на същия е изпратен препис от постановения първоинстанционен съдебен акт, като в съобщението е отбелязано, че решението не подлежи на обжалване, както е посочено в него. В самото решение е записано, че то подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на обявяването му в регистъра на съд. решения пред ОС-С.. Видно от самото решение същото е вписано в регистъра на съдебните решения на 07.05.2014г. Именно на тази дата е било обявено същото решение на датата посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК в последното проведено по делото открито съдебно заседание. Въззивният съд намира, че решението е обявено на 07.05.2014г., като се налага извода, че срокът за обжалване е започнал да тече от тази дата и е изтекъл на 21.05.2014г. Жалбата на жалбоподателя П. е подадена по пощата като видно от поставеното клеймо на плика към същата  е постъпила в пощенската станция на 26.05.2014г., тоест, след изтичането на законоустановения срок за обжалване на първоинстанционното съдебно решение.

         С.т районен съд обосновано и законосъобразно е приел, че подадената въззивна жалба от въззивника е просрочена и като такава следва да бъде върната на същия.

 

В заключение въззивният съд намира, че подадената частна жалба се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба вх. № 15657/08.07.2014г., подадена от С.П.П. с ЕГН **********,***-къща, против разпореждане от 12.06.2014г. по гр.дело № 839/2014г. на РС-гр. С., с което е върнал въззивната жалба вх. №11889/27.05.2014г., подадена от С.П.П.  с посочени по-горе данни, против решение № 502/07.05.2014г., по гр. дело № 839/2014г., по описа на С. районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 12.06.2014г. по гр.дело № 839/2014г. на РС-гр. С.. като правилно и законосъобразно.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                         

 

 

             2.