О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1246                                   16.12.2014г.                         град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На шестнадесети декември 2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 27 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.231, ал.1, изр.1 във вр. с чл.229, ал.1, т.1 от ГПК и във вр. с чл.69 и чл.64 от СК/2009г./.

 

    С влязло в законна сила протоколно Определение  от о.с.з. на 22.05.2014г./л.45 от делото/, производството по настоящото първоинстанционно гр.д.№ 27/2014г. по описа на ОС- Ст.Загора е спряно по взаимно съгласие на страните по него. Определението е влязло в законна сила на 30.05.2014г. като необжалвано и в рамките на законния 6- месечен срок за това по смисъла на чл.231, ал.1, изр.1 във вр. с чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, до 30.11.2014г. включително никоя от страните не е поискала неговото възобновяване.

   

    Поради което спряното по взаимно съгласие на страните производство по настоящото дело следва да бъде прекратено, като на назначения особен представител- адвокат се заплати дължимото възнаграждение в размер на 250 лв. от внесения за това депозит, за което е налице и негово изрично искане в писмена Молба вх.№ 13 911/25.11.2014г./л.52 от делото/.

 

Настоящото съдебно Определение прегражда по- нататъшния път на делото и може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив.

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.231, ал.1, изр.1 във вр. с чл.229, ал.1, т.1 от ГПК и във вр. с чл.69 и чл.64 от СК/2009г./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРИЛАГА писмена Молба вх.№ 13 911/25.11.2014г./л.52 от делото/.

   

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по спряното гр.д.№ 27/2014г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЯ на особения представител- адвокат С.Д.Д. *** възнаграждение в размер на 250 лв./двеста и петдесет лева/, за което да му се издаде 1 бр. РКО.

 

 

    РАЗПОРЕЖДА превеждането на сумата 250 лв./двеста и петдесет лева/ от депозитната сметка на ОС- Ст.Загора в обслужващата го банка в гр.Ст.Загора, по посочената лична банкова сметка ***.Станислав Д.Д. от АК- Ст.Загора, в IBAN ***, BIC ***, “Уникредит- Булбанк”- АД, гр.София, клон Стара Загора, като се остави хартиен документ за превода по делото.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :