О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 1249                            17.12.2014г.               град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На седемнадесети декември 2014 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 143 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК във вр. с чл.55- 59 и чл.86 и сл. от ЗЗД.

 

            Производството по делото е образувано въз основа на първоначална Искова молба от юридическото лице ДФ”Земеделие”- гр.София, с искане ответницата- пълнолетната българска гражданка Л.С.Г. от гр.С.З. да му възстанови получените, но невърнати на вече отпаднало основание суми в размер на 24 446, 60 лв. главница, представляваща първо плащане, и мораторна лихва за забава в размер на 1096, 56 лв., ведно със законните последици от това. Претендират и всички направени от него разноски по делото, включително и юрисконсултско възнаграждение.

 

         С исковата молба са предявени 2 бр. съединени при условията на обективност и субективност искове за главница по чл.59 във вр. с чл.55 от ЗЗД в размер на 24 446 лв., и съответно за мораторна лихва по чл.86 от ЗЗД в размер на 1 096, 56 лв.

При едно такова обективно и субективно съединяване на исковете/ каквото е налице в конкретния случай/ родовата подсъдност следва да се определи не с оглед сбора на цените на отделните искове с общ размер от 25 542, 56 лв., а с оглед цената на всеки един от тях- съответно главница 24 446 лв. и мораторна лихва 1 096, 56 лв.

 

Следователно макар общата цена на двата иска е в размер над 25 000 лв., но тъй като всеки един от тях е с размер под 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4, пр.1 от ГПК, с оглед на което всички те подлежат на разглеждане от съответния Районен съд като първа родова и местна инстанция, и като такъв се явява РС- С.З. по местожителството на ответницата по делото.

 

         С оглед на изложеното и на основание чл.118, ал.1 и 2 във вр. с чл.104, т.4, пр.1 и чл.121 от ГПК, съдът счита, че производството пред настоящия първинстанционен ОС – Стара Загора следва да се прекрати изцяло поради липса на начална родова некомпетентност за разглеждане на предявените искове пред настоящия първоинстанционен ОС- С.З., и делото следва да се изпрати на надлежния родово и местно компетентен първоинстанционен РС- С.З., ведно със законните последици от това.

 

         Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва с частна жалба  в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр. Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд  - гр.Пловдив по правилата на чл. 121 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени сьображения и на основание чл.104, т.4, пр.1 във вр. с чл.118, ал.1 и ал.2 и чл.121 от ГПК,  първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

 

    О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

            ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по първоинстанционното гр.д. № 143/2014г. по описа на Окръжен съд – гр.Стара Загора, поради липса на първоначална родова компетентност.

 

         ИЗПРАЩА  прекратеното гр.д. № 143/2014г. по описа на настоящия Окръжен съд – гр.Стара Загора, по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Районен съд- С.З. за образуване на ново гр.дело под нов номер и продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1– седмичен срок от връчването на препис от настоящето Определение на всяка от страните, чрез Окръжен съд– гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :