Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№387                           10.12.2014г.            град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ТРЕТИ граждански състав,

на двадесет и трети септември 2014 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                       

Секретар П.В.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ 

Гражданско дело № 1065 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

          Производството е на основание чл. 28, ал.1 във вр. с чл.4, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл. 8 и чл. 10 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

Постъпило е Мотивирано искане изх.№ М-876/18.05.2011г. от ищеца- Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/- гр.София с адрес за призоваване в гр.Хасково, вх.№ 6664/19.05.2011г. в ОС- Ст.Загора, против 3 бр. ответници – М.Г.И., Н.П.И. И М.Г.Г. ***, в което се заявява, че от ответниците следва да се отнеме в полза на Държавата имущество на обща стойност 190 200 лв., подробно описано в обстоятелствената част на Мотивираното искане.

То попадало в предмета на обхвата по чл.4, 7, 8 и 10 от ЗОПДИППД /ОТМ./, ответниците притежават имущество със значителна стойност, за придобиване на което няма данни за законни източници на средства и се счита, че са налице предпоставките на чл.4, ал.1 и 2 и на чл.10 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

Комисията моли съдът да осъди ответниците и да им отнеме подробно описаното имущество на съответната обща стойност, както и да й заплатят всички разноските по делото, включително и съответното юрисконсултско възнаграждение. Подробните искания са посочени в петитума на мотивираното искане на ищцовата комисия.

 

Искането е процесуално допустимо, родово и местно подсъдно на настоящия ОС-Ст.Загора, мотивираното искане е редовно, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице пречки по смисъла на чл.129, ал.3-6 и чл.130 от общия закон- ГПК/2008г./ във вр. с чл.28, ал.1-5 и чл.30, ал.1 от специалния закон- ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

Комисията моли съдът да осъди ответниците и да им отнеме подробно описаното имущество на съответната обща стойност, както и да й заплатят всички разноските по делото, включително и съответното юрисконсултско възнаграждение.

       

        С уточняващата си молба вх. № 262/09.01.2012 год. ищцовата комисия чрез процесуалния си представител е уточнила и конкретизирала мотивираното си искане, като са посочени съответно и пазарните цени на процесните недвижими имоти и МПС-та, чието отнемане се иска, като общите им стойности и съответно цената на искането възлиза на 192 208.30 лева. Подробни съображения и доводи са изложени в същата писмена  молба.

 

Така заведеното мотивирано писмено искане от КУИППД в тази връзка се явява  процесуално допустимо, родово и местно подсъдно на настоящия ОС-Ст.Загора, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./. и следва да бъде допуснато и разгледано в настоящото гражданско съдопроизводство.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК, разписките от които са връчени на съответните лица, и в рамките на законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК, и тримата ответници са подали писмен отговор по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК, /съответно за втората ответница е подал особения й представител, назначен от съда/, като всички са били предупредени и за последиците по чл.133 от ГПК.

 

По делото е постъпил писмения отговор на първия ответник МАРИАН Г.И. от 18.07.2012 г. В него той излага своите фактически и правни аргументи относно основателността на искането, като изразява становището, че то се базира на факти, които не са сами по себе си доказателства за придобиване на имущество със средства получени от престъпна дейност, подробно представени и развити в писмения му отговор на мотивираното искане. Счита, че предявеното искане е неоснователно и недоказано по основание и по размер, същото противоречало на материално правните норми и като такова, моли, същото да бъде отхвърлено изцяло. Подробни съображения в тази насока са развити в писмения отговор на този ответник.

Освен това в писмения отговор на този ответник се твърди, че имуществото за което се твърдяло, че е придобито от престъпна дейност се явявало на незначителна стойност и не били налице изискванията на ЗОПДИППД /ОТМ./ същото имущество да бъде на “значителна стойност” над 60 000 лева , поради което счита, че искането в тази му част се явява недопустимо спрямо него и моли същото да бъде прекратено по отношение на него. Подробни съображения в тази насока са изложени на лист 2 и 3 от писмения отговор на този ответник.

 

Съдът намира, че доводите, изложени в писмения отговор на този ответник чрез процесуалния му представител адв. С.Ч., касаят съществото на спора, а също така и основателността на внесеното в съда мотивирано искане. Освен това следва в хода на процеса на настоящото дело да се преценява и доказва евентуално дали е налице, имущество, придобито от престъпна дейност, и ако има такова, то какъв се явява размера на претендираното за отнемане от ищцовата комисия имущество, поради което това искане за прекратяването на делото е било оставено без уважение, като неоснователно.

 

По делото е постъпил и втори писмен отговор от третата ответница М.Г.Г.. В него тя излага своите фактически и правни аргументи относно основателността на искането, като изразява становището си, че то се базира на факти, които не са сами по себе си доказателства за придобиване на имущество със средства получени от престъпна дейност, подробно представени и развити в писмения отговор на мотивираното искане. Счита, че предявеното искане е неоснователно и недоказано по основание и по размер, същото противоречало на материално правните норми и като такова, моли, същото да бъде отхвърлено. Счита, че имотите, които тя е придобила са на стойност по-малка от 60 000 лв., поради което по отношение на нея не били налице предпоставките на закона, за да й се отнеме в полза на държавата това имущество, по реда на ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

Със съответното определение на съда от 01.11.2011 г. на втората ответница по делото Н.П.И. е бил назначен особен представител за осъществяване на процесуално представителство адв. Д.М.П., тъй като тази ответница не е била открита на посочените по делото адреси и въпреки положените от съда усилия не са й били връчени съдебните книжа, приложени към делото. Освен това видно от изисканата от съда справка за задграничните пътувания на тази ответница, същата се намира и извън пределите на РБ. По делото е постъпил писмен отговор от адв. П. в качеството й на особен представител на третата ответница И., с който счита, че искането на ищцовата комисия се явява неоснователно и като такова следва да бъде изцяло отхвърлено, по съображенията й подробно изложени в същия писмен отговор с вх. №17398/16.12.2011г.

 

Заявява, че оспорва всички доводи в искането и че оценката на имотите, материализирана в сочения от комисията нот. акт се явявала в размера на 43 810.30 лева. Също твърди, че ответницата И. е трето – добросъвестно лице, придобило правото на собственост върху процесния имот и не е могла да знае, че имуществото може да е придобито и от престъпна дейност. Твърди, че ответницата Н.И. се явява трето лице, със самостоятелни права върху имота. Също твърди, че по отношение на тази ответницата това искане се явявало недопустимо и моли делото да бъде прекратено по отношение на нея, тъй като имуществото, чието отнемане се искало не било на “значителна стойност” по смисъла на ЗОИПДППД. По доказателствените искания не се противопоставя да бъдат назначени поисканите от другите двама ответници експертизи. По делото е била представен писмена защита от особения представител адв. Д.П., с която моли съда да отхвърли мотивираното искане спрямо нейната подзащитна Н.П.И., по съображенията , подробно изложени в същата писмена защита.

 

          Ответниците М.Г.И. и М.Г.Г. и двамата от гр.Стара Загоре заявяват, че доходите им са в резултат на законна дейност на територията на Република България, твърдят, чрез пълномощника си адв.Ч. че мотивираното искане се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено по съображенията изложени в съдебното заседание по съществото на делото и в депозираните писмени отговори по същото.

 

        По делото е представена подробна писмена защита от пълномощниците на ищцовата комисия Т.Акчоолу и С.Бонева, с която заемат становищата си, че мотивираното искане се явява процесуално допустимо, основателно и доказано и като такова следва да бъде изцяло уважено по съображенията, подробно изложени в същата писмена защита.

 

        Контролиращата страна ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.Стара Загора взема становище, че мотивираното искане се явява основателно и доказано и като такова следва да бъде изцяло уважено.

 

          След като се запозна с направените в Мотивираното искане  претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-Ст.Загора счита за изяснено и доказано следното :

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКАНЕТО:

 

Мотивираното искане е отправено от КУИППД- София срещу 3 физически лица, като първия ответник и третата ответница са бивши съпрузи, а за първият ответник има влязла в сила присъда по наказателно производство. По правилата на родовата и местната подсъдност, искането е подсъдно като първа инстанция на ОС- Стара Загора съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗОВДИППД.

 

Съдът в съд. заседание на 22.10.2013 год. е допуснал промяна в наименованието на ищеца като същият вместо КУИППД гр. София, чрез председателя Стоян Кушлев следва да се счита и да се чете Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, представлявано от председателя Пламен Георгиев Димитров, Булстат 131463734 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Г.С.Раковски” №112 с оглед на настъпилата законодателна промяна в статута на ищцовата комисия.

 

 

ОТНОСНО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКАНЕТО:

 

Видно от Протокол от 18.12.2009г. на Старозагорски районен съд, VІ наказателен състав, първия ответник М.Г.И., ЕГН ********** е сключил по НОХД под № 2043/2009 г. споразумение от датата 18.12.2009 г. на Районен съд Стара Загора, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършени от него престъпления по чл.159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл. първо, второ, четвърто и пето, вр. чл.159а, ал. 2 т. 6 ,предл. първо, вр. ал.1, хипотеза първа, алтернатива първа, вр. с чл.26, ал.1 от НК, чл.290, ал.1, във вр. с  чл. 20, ал. 3 от НК за това, че:

-през периода месец април 2006г - месец май 2006г в гр. Стара Загора и гр. Брюксел, Кралство Белгия, набирал и транспортирал отделно лице- Х. Д. К., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги, и  Христина Димитрова Кръстева, ЕГН ********** е преведена през границата на страната през ГКПП “Калотина шосе” със същата цел, поради което и на основание чл.159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл. първо, второ, четвърто и пето, вр. чл.159а, ал. 2 т. 6 ,предл. първо, вр. ал.1, хипотеза първа, алтернатива първа, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,  му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 6 месеца, както и наказание “Глоба” в размер на 12 000 лева.

-през периода месец юни 2005г - месец март 2006г в гр. Стара Загора и гр. Ница, Република Франция, при условията на продължавано престъпление набирал и транспортирал отделно лице- Сибел Сабри Алиш, ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги, и  Сибел Сабри Алиш, ЕГН ********** е преведена през границата на страната през ГКПП “Калотина шосе” със същата цел, поради което и на основание чл.159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл. първо, второ, четвърто и пето, вр. чл.159а, ал. 2 т. 2, предл. първо, и т.6 предл. първо, вр. ал.1, хипотеза първа, алтернатива първа, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,  му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 6 месеца, както и наказание “Глоба” в размер на 12 000 лева. На основание чл.23, ал.1 от НК му определя и налага едно общо наказание, а именно най тежкото от тях: “Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 6 месеца, което престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.4 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

Присъдата е влязла в сила на датата 18.12.2009 година.

 

Видно, от писмо на МРРБ, ГД “ГРАО”– гр. София  изх. № АУ 01- 196/ 04.02.2009г. и справка № 24-00-91/23.02.2009г. на община Нова Загора първия ответник М.Г.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр. Стара Загора, ул. ”Единство” № 12,  женен, с пореден граждански брак втори, сключен и притежаващ акт за брак под № 0186 на 03.05.2007 г.

Първа съпруга на първия ответник М.Г.И. се явява третата ответница М.Г.Г., ЕГН **********,***. Брака между тях е сключен на датата 03.06.2001 г. и е прекратен съответно с развод /Решение под № 58/16.6.2006 г. по гр.д.№ 458/2006 г. на РС Ст.Загора/.

Роднини по права и съребрена линия на първия ответник Г. се явяват както следва: Втора настояща съпруга - Н.П.И., ЕГН **********; Същият има три деца от първия си брак: Дъщеря: С. М. Г., ЕГН **********, втора дъщеря: К. М. Г., ЕГН **********, и син: Г. М. Г., ЕГН **********.

След развода упражняването на родителските права са предоставени на третата ответница М.Г.Г., ЕГН **********.

 Видно от акт за раждане на М.Г.И. е вписано промяна на собственото и фамилното име от М. на М. и от Г. на А. с решение № 77 от 04.11.2004г. по описа на ЧРС. Със сключване на гражданския брак с втората ответница Н.П.И., ЕГН **********,  М.  Г. Атанасов с ЕГН ********** приема фамилното име на съпругата си и става от  А. на И. с ЕГН **********.

По данни от справки в регистъра БУЛСТАТ и Търговския регистър се установи, че проверяваното лице е регистрирано като:

- „К” ЕООД, ЕИК ……………, седалище и адрес на управление С З, ул. ”Е” № 12, вписана на 29.10.2008г. в Търговския регистър, с общ капитал 5 000 лева, като е внесен 3 500 лева, или 15,91 минимални работни заплати.

- На 20.06.2006 г. М.Г.И. купува предприятието на  ЕТ ”К-М.Г.”, ЕИК 123679216 с договор за покупка на  за сумата от  3 000 лева или 18,75 минимални работни заплати. Като ЕТ  ”К-М.Г. - М.Г.” ЕИК 123726413. Покупката  е отразена в ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ, вх.№24051342/21.07.2006 г.

През проверяваният период от 29.05.1992г. до 17.05.2011г. М.Г.И. е придобил и отчуждил недвижимо имущество по възмезден начин, а именно:

Недвижимо имущество придобито от М.Г.И. в режим на СИО с М.Г.Г. и поставен в дял на М.Г.Г. след прекратяване на брака им, както следва:

- С Нотариален акт № 1, т.ІІ, рег.№ 1309, н.д.№ 134/2005г., вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх.рег.2434/22.03.2005 г., акт № 141, т. 6, д.№ 1491, купува следния недвижим имот:  - АПАРТАМЕНТ № 32,  находящ се в гр.Ст.З, ул.”Г.Г” № 98, вх.А , ет. ІІІ, състоящ се от спалня,дневна,кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ от 56.69 кв.м., заедно с избено помещение № 20 от 3.09 кв.м., както и 0.499 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на апартамента: ап.№ 33, ап.№ 31, стълбище и ап.№ 33 и ап.№ 31,двор; на избеното помещение: улица,коридор,мазе №21, мазе № 19, а по схема-самостоятелен обект  с идентификатор  68850.518.46.3.32, при съседи: на същия етаж - 68850.518.46.3.33; 68850.518.46.3.31, под обекта - 68850.515.46.3.29, над обекта - 68850.515.4.3.35.Имота е придобит чрез кредит от Банка ДСК АД в размер на  18 000 евро, които са изплатени на продавачите. Ипотеката е заличена на 19.08.2005 год.

Имотът е поставен в дял на М.Г.Г., след прекратяване на брака с Решение 58/16.6.2006 г. по гр.д.№ 458/2006 г. по описа на РС СТ.Загора за 2006г.

Със същото решение е предоставено правото на ползване върху семейното жилище представляващо къща находяща се в гр. Стара Загора , ул. “Единство” № 12, на съпругата и трета ответница М.Г.Г..

Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на  39 880 лева или 265,86 минимални работни заплати /раздел ІV от заключението на съдебно-техническата експертиза от 08.06.2013 год.– на лист 454 от делото/.

 

Недвижимо имущество придобито по наследство и отчуждено от М.Г.И. през проверявания период:

- С Нотариален акт под № 106, т.VІ, рег.№ 9848, н.д.№ 484/2006г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора, вх.рег.11840/12.10.2006 г., акт № 47, т.ХХХІІ, д.№ 7932/2006г.   вх.рег. 9373/6.08.2007 г., акт № 51, т.28, д.№ 6936, М.Г.И., Н Г. Г и Р Г.Г. продават наследствените си 3/8 идеални части от техен съсобствен наследствен недвижим имот: ½ идеална част от дворно място от 552 кв.м., заедно и реално с построената в това дворно място Масивна жилищна сграда- източен калкан, находящо се в Стара Загора, за сумата от 4 700 лева. За 1/8 идеална част от 4 700 лева е 1 567 лева.

 

Недвижимо имущество придобито и отчуждено от М.Г.И. в режим на СИО с Н.П.И. е както следва:

С Нотариален акт под № 163, т.І, рег.№ 6942, н.д.№ 112/2007г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора,  вх.рег. 9373/6.08.2007 г., акт № 51, т.28, д.№ 6936, купува следния недвижим имот:  - АПАРТАМЕНТ №2 /незавършен вид/, ет.ІІ на жилищна сграда, построена в дворно място ,находящо се в гр.Ст.Загора, ул.”А.Кънчев” № 99, цялото от 405-63 кв.м., а по скица от 391 кв.м., УПИ V-739  в кв.126 а по плана на града,при граници: улица,УПИ VІ-740,УПИ ХV-741,УПИ ХVІ-738 и УПИ ІІІ-737,УПИ ІІ-736, който апартамент е със застроена площ от 69.04 кв.м., а  заедно с  общите части на сградата 5.58 % – общо от 77.72 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня,входно антре, санитарен възел и балкон, при граници:улица,ап.№ 1 и ап.№ 3,,двор УПИ V-739, калканен зид към УПИ VІ-740, заедно със складово помещение №2 от 2.18 кв.м.,а заедно с 1.81% от общите части на сградата – 2.58 кв.м., при граници: коридор, склад №1,гараж № 2, склад № 3.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на 67 100 лева или 372,77 минимални работни заплати.

Същият недвижим имот е продаден  от М.Г.И. и Н.П.И. с Нотариален акт № 196, т.4, рег.№ 7756, н.д.№ 678/2007 г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх..рег. 15771/18.12.2007 г., акт № 62, т. 56, д.№ 11632,  за сумата от 43 810.30 лева.

Справедливата пазарна стойност  към датата  на продажбата е 45 330  лева или 251,83 мин. работни заплати /раздел ІV от заключението на съдебно-техническата експеретиза от 08.06.2013 год.– на лист 454 от делото/.

 

През проверяваният период от 29.05.1992г. до 17.05.2011г. М.Г.И. е придобил движими вещи /МПС/ по възмезден начин и негова собственост към настоящия момент, за придобиването, на което не се установяват законни доходи, а именно:

 

Придобити от М.Г.И. и М.Г.Г. в режим на СИО  следното МПС и е предоставен в дял  на И. след развода и негова  собственост към настоящия момент, за придобиването на които не се установиха законни доходи:

Товарен фургон „Рено Рапид” ДК№ СТ 3565 СХ, рама № VF1F4OPO511717475, с първоначална регистрация 06.06.1994 г., придобит от М.Г.И. с договор за покупко-продажба на МПС от 28.11.2005 г. и е предоставен в дял  на И. след развода.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  4 200 лева или 28 минимални работни заплати.

 

Придобити и отчуждени от М.Г.И. и М.Г.Г. в режим на СИО следните МПС, за придобиването на които не се установиха законни доходи:

- Лек автомобил „Ауди” А8 ДК№ СТ 1676 СК/СТ 3020 СК/, рама № WAUZZ24OZXN005548, с първоначална регистрация 25.11.2001 г., придобит от М.Г.И. с договор за покупко-продажба на МПС от 12.07.2006 г.

Пазарната стойност  към датата на придобиване  е в размер на  26 700 лева или 167 минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.И. на 11.08.2006 г. за сумата от 8 000 лева.

Пазарната стойност  към датата  на продажбата е 26 400    лева.

- Лек автомобил „Ауди” А4 ДК№  СТ2030 СН, рама № WAUZZZ8DZWA217820, с първоначална регистрация 8.6.1998 г., придобит от М.Г.И. с договор за покупко-продажба на МПС от  12.12.2003 г.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  18 600 лева или 169.09 минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.И. и М.Г.Г. на 16.06.2005 г., за сумата от 800 лева.

Пазарната стойност  към датата  на продажбата е 16 200 лева.

- Лек автомобил „Пежо” 605СЛ ДК№ СТ 2448 СА, рама № VF36BRDZ290853371, с първоначална регистрация 12.08.1992г. Автомобилът е внос от Холандия с ЕАД 3000/4-47078/27.08.2002 г.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  6 400 лева или 64  минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.И. и М.Г.Г. на 01.07.2005 г., за сумата от 350 лева.

Пазарната стойност  към датата  на продажбата е 4 300 лева.

- Лек автомобил БМВ 318И ДК№ СТ 8444 АХ, рама № WBACA31080EG77522, с първоначална регистрация 24.10.1993 г., придобит от М.Г.И. с договор за покупко-продажба на МПС от  26.12.2005 г., предоставен в дял  на И. след развода.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  5 400 лева или 36  минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.И. на 02.05.2007 г. за сумата от 900 лева.

Пазарната стойност  към датата  на продажбата е  4 600  лева.

- Лек автомобил „Опел Тигра” ДК №  СТ 2514 АХ, рама № WOL000075V4113216, с първоначална регистрация 30.01.1997 г., придобит от М.Г.И. с договор за покупко-продажба на МПС от 09.07.2007 г., за сумата от 6 000 лева.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  7 200 лева или 48  минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.И. на 28.09.2005г. Пазарната стойност  към датата  на продажбата е 6 000  лева.

- Лек автомобил „Форд Пума” ДК№ СТ 0400 АХ, рама WFCXXGAECVD26308,  придобит от М.Г.Г. с договор за покупко-продажба на МПС от 26.08.2005г. Поставен е в дял на М.Г.Г., след прекратяване на брака с Решение 58/16.6.2006 г. по гр.д.№ 458/2006 г. по описа на РС СТ.Загора за 2006г.

Пазарната стойност  към датата  на придобиване е в размер на  7 200 лева или 48  минимални работни заплати.

- Същият лек автомобил е продаден от М.Г.Г. на 15.12.2007г. за сумата от 500 лева.

 Пазарната стойност  към датата  на продажбата е  5 400  лева.

 

За периода 2002-2008 г. М.Г.И.  е осъществил задгранични пътувания, подробно посочени в писмо с вх.№02-077/7.10.2010г. като средствата /дневни и квартирни/ според Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, се определят на 121 012.64 лева или 716.62 минимални работни заплати, като към тях не са включени разходите за транспорт.

Минималната издръжка по данни на НСИ

За едно лице за периода от 01.01.1994 г. до 06.02.1994 г., за три лица за периода от 06.02.1994 г. до 21.11.1996 г., за четири лица за периода от 21.11.1996 г. до  14.10.1998 г., за пет  лица за периода от 14.10.1998 г. до  16.06.2006 г., за едно  лице за периода от 16.06.2006 г. до  03.05.2007 г., за две  лица за периода от 03.05.2007 г. до 31.12.2009 г. е както следва:

За 1994 г. –136 008 лева или 76,76 минимални работни заплати; за 1995 г. – 193 770 лева или 78,23 минимални работни заплати; за 1996 г. – 348 066 лева или 91 минимални работни заплати; за 1997 г. –3 099 049 лева или 91,38 минимални работни заплати; за 1998 г. – 4 882 505 лева или 95,3 минимални работни заплати; за 1999 г. – 5 208 лева или 81,38 минимални работни заплати; за 2000 г. – 5259 лева или 69,81 минимални работни заплати; за 2001 г. – 5189 лева или 59,47 минимални работни заплати; за 2002 г. – 5828 лева или 58,28 минимални работни заплати; за 2003 г. – 6860 лева или 62,36 минимални работни заплати; за 2004 г. – 7508 лева или 62,57 минимални работни заплати; за 2005 г. – 7672 лева или 51,15 минимални работни заплати; за 2006 г. – 7625 лева или 47,65 минимални работни заплати; за 2007 г. – 5031 лева или 27,94 минимални работни заплати; за 2008 г. – 7378 лева или 33,54 минимални работни заплати; за 2009 г. – 7380 лева или 30,74 минимални работни заплати.

Общо за периода от 01.01.1994г.- 31.12.2009 г. в размер на 1017,58 минимални работни заплати.

 

Съдът намира, че с Решение от 01.04.2009 г. на РС Ст.Загора по ч.н.д.№ 635/2009г. е разкрита банкова тайна по сметка BG95RZBB91551044095983, с титуляр М.Г.И. в Райфайзенбанк ЕАД и е установена наличност към 29.05.2009 г. в размер на 5.11 лева, а общо постъпилите суми по сметката 152.51 лева.

 

С Решение № 647/12.11.2010г. по ч.н.д.№ 1798/2010г на РС Ст.Загора е разкрита банкова тайна по банкова сметка *** Булбанк  АД, с титуляр М.Г.И. и е установена наличност към 31.12.2005г. в размер на 3,19 лева.

 

По молба на Банка ДСК ЕАД от 22.3.2005г. е вписана законна ипотека срещу отпуснат кредит на М.Г.И. и М.Г.Г. в размер на 18 000 евро за закупуване на недвижим имот.

Ипотеката е заличена на датата 19.08.2005 год. Горепосочената сума е платена директно на продавача.

 

Също така по безспорен начин се установи, че за процесния период - времето от 29.05.1992г. до 17.05.2011г. първият ответник по делото Г. е придобил имущество на „значителна стойност" по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /ОТМ./, при наличието на доходи от законен източник, които са на много по-ниска стойност от придобитото имущества, а именно:

 

От извършената справка в ТД на НАП Стара Загора са установени съответните годишни данъчни декларации /ГДД/  по чл.41 от ЗОДФЛ, подадени от М.Г.И.  за доходи както следва:

- за финансовата 2006 г. от „Каси” ЕООД - 302.88 лева. Липсват данни за разпределение на печалбата, поради което същата не следва да се счита за доход на физическото лице, едноличен собственик на капитала.

Деклариран осигурителен доход от М.Г.И.  по трудово правоотношение с ЕТ”Каси-М.Г.” както следва:

- за финансовата 2006 г., с осигурителен доход в размер на 1 460 лева или 9,13 минимални работни заплати;

- за финансовата 2007 г., с осигурителен доход в размер на 1 540 лева или 8,55 минимални работни заплати;

Деклариран осигурителен доход от М.Г.И.  по трудово правоотношение със „Загорка” АД както следва:

- за финансовата 2002 г., с осигурителен доход в размер на 177,96 лева или 1,78 минимални работни заплати;

Общият размер на декларираният осигурителен доход от М.Г.И.  по трудово правоотношение е 3 177,96 лева или 19,46 минимални работни заплати.

От извършената справка в ТД НАП Стара Загора са установени ГДД  по чл.41 от ЗОДФЛ, подадени от М.Г.Г.  за доходи от ЕТ ”Каси-М.Г.”както следва:

- за финансовата 2005 г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № 240В2315/13.04.2006г. , с която е деклариран доход в размер на 237,57 лева или 1,58 минимални работни заплати и ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № 240В1311/10.06.2006г. , с която е деклариран доход в размер на 1 734.54 лева или 10,84 минимални работни заплати.

Общият размер на декларираните доходи като ЕТ ”Каси-М.Г.”, ЕИК 123679216  е 1 972,11 лева или 12,42 минимални работни заплати.

Деклариран осигурителен доход от М.Г.Г.  като самоосигуряващо се лице по време на брака,  както следва:

- за финансовата 1997 г., с осигурителен доход в размер на 84.40 лева или 2,48 минимални работни заплати;

- за финансовата 2001 г., с осигурителен доход в размер на 165.34 лева или 1,89 минимални работни заплати;

- за финансовата 2005 г., с осигурителен доход в размер на 400 лева или 2,67 минимални работни заплати;

- за финансовата 2006 г., с осигурителен доход в размер на 1272.4 лева или 7,95 минимални работни заплати;

Общият размер на декларираните доходи като самоосигуряващо се лице на М.Г.Г. е 1 922,14 лева или  14,99 минимални работни заплати.

Н.П.И., ЕГН **********, втората съпруга на М.Г.И. няма декларирани доходи от законен източник през проверявания период.

За периода 29.05.1992г – 06.08.2007 г. М.Г.И. и М.Г.Г. до прекратяването на брака си са получили доходи от законен източник в размер на 7 072,21 лева или 46,87 минимални работни заплати.

Извършеният въз основа на събраните в хода на процеса доказателства и данни, икономически анализ показва, че през проверявания период проверяваното лице М.Г.И. има приходи, представляващи доходи от трудови правоотношения на него и първата му съпруга до приключване на брака им,  от продажба на недвижимо имущество и кредит /в размер на 234.70 минимални работни заплати/ в размер на 594,78 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в т.ч. за придобиване на недвижимо имущество по пазарни оценки към момента на придобиване, придобиване на движими вещи по пазарни оценки към момента на придобиване, издръжка на  домакинство, погасяване на кредит, разходи за издръжка на малолетни деца, разходи за задгранични пътувания и други разходи в размер на 3171,91 минимални работни заплати.

Т.е. явява се една отрицателна разлика от 2 577,13 минимални работни заплати.

 

            Съдът намира също така, че представените по делото писмени доказателства подкрепят твърденията на ищцовата комисията, поради следните съображения:

 

На първо място представените с мотивираното искане /МИ/ и в съдебните заседания в хода на първоинстанционното производство писмени доказателства от КОНПИ по един категоричен начин удостоверяват придобиването на недвижимите имоти и движимите вещи от ответниците, значителната им стойност към момента на придобиване и липсата на законни средства за това. Изготвените и приети в хода на делото множество съдебни експертизи, водят до един категоричен извод, а именно, че придобитите от М.Г. и другите две ответници – негова бивша и настояща съпруги, имоти, са на значителна стойност по смисъла на §1 от ЗОПДИППД /ОТМ.//отм./ и за придобиването им лицата не са разполагали с достатъчно законни средства.

 

На второ място представените с отговора от М.И. преписи от удостоверения с изх. №№ 10, 9, 11, 2 , 5 и 3, всички издадени на датата 11.07.2011г. не доказват твърденията на ответниците поради следното:

 

Само удостоверение изх.№ 3 касае М.И., но същото е неотносимо към настоящия процес, тъй като не се отнася за проверявания период. Извън това удостоверението не е годно доказателство за удостоверяване на наличен трудов договор и получени по него трудови възнаграждения. Лицето не е представило трудова книжка, трудов договор или друго годно писмено доказателство за доказване на доходи от трудови правоотношения. Останалите удостоверения са издадени на името на М.Г. и касаят периода 2009-2010г., поради което отново се явяват неотносими към настоящия казус, тъй като бракът между нея и М.И. е прекратен с решение от датата 16.06.2006г..

 

На трето място представената от ответника М.Г. в съд. заседание от 13.11.2012г. разписка е непротивопоставима на ищцовата комисията, няма достоверна дата и вероятно е изготвена впоследствие. Нещо повече, с нея се цели удостоверяване на факта на получаване на заем от трето лице. Дори и да се приеме, че въпросната разписка има някаква удостоверителна сила относно твърдените в нея обстоятелства, следва да се отбележи, че става дума за едно облигационно отношение между посочените лица. Заемът, както е ноторно известно, не е доход по смисъла на закона, той е сума, която подлежи на връщане и не се възприема нито като приход, нито като разход.

 

За релевантното за процеса установяване на действителната пазарна стойност към датите на придобиването, отчуждаването и завеждането на иска на придобито, отчуждено и налично недвижимо и движимо имущество, по делото се допуснаха, изпълниха, изслушаха и приеха четири експертизи – две съдебно-счетоводни и икономически, една комплексна съдебно-техническа, икономическа и счетоводна и една съдебно-тeхническа експертизи.

 

Съгласно заключението на съдебно-счетоводната експеретиза, изпълнена от вещото лице В.Е.Н. /на листи 370-387 вкл./ съгласно Нотариален акт №1, том.ІІ, рег.№ 1309, н.д. №134/2005г. на нотариус Маргарита Илиева, вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора с вх.№ 2434/ 22.03.2005г., акт № 141, т.6, дело 1491/2005г. /лист 66 от делото/, Апартамент в гр.Стара Загора, ул.”Ген.Гурко" №98, вх.А, ет.З, ап.32, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 56.69 кв.м., заедно с избено помещение №20 от 3.09кв.м., както и 0.499% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право па строеж, с данъчна оценка 10 336.80лв. е закупен от М.Г. Атанасов и съпругата му М.Г.Г. за 18 000 евро, която сума ще бъде изплатена изцяло от Банка ДСК ЕАД - райнен клон Стара Загора съгласно заявлението на продавачите Тодорка Димитрова Тодорова и Начо Митев Тодоров, Георги Михайлов Димитров и М. Христова Димитрова.

Средствата, с които е извършено разплащането по сделката са заемни. Апартаментът е придобит за 18000 евро (Осемнадесет хиляди евро), чрез кредит, отпуснат от Банка ДСК ЕАД - РК Стара Загора на М.Г. Атанасов с ЕГН **********, въз основа на Договор № 15/9158017 от 12.05.2005г. Съпругата М.Г.Г. е уведомена за кредита и й е известно, че носи солидарна отговорност за издължаването му, което е удостоверила с подпис върху договора.

При проверката, относно реализираната печалба от фирмите на първия и втория ответник за процесния период се установи:

ЕТ „Каси - М.Г. - М.Г. *** е създадена с Решение № 892/13.04.2006г. и прекратена с решение № 1737/20.06.2006г. със собственик и управляващо лице М.Г.. С Решение №1737/20.06.2006г. по фирмено дело №610/2006г. предприятието, като права, задължения и физически отношения е прехвърлено на ЕООД „Каси". Прехвърлянето е извършено с договор за покупко-продажба на предприятие от 14.06.2006г. за цена от 3000,00лв.

С данъчна декларация вх.№ 24051342/21.07.2006г., М.Г. Атанасов е декларирал доход от прехвърляне на ЕТ „Каси -М.Г. - М.Г. ***,   в размер на 858,46лв.

„Каси" ЕООД гр.Стара Загора, е създадено с Решение по фирмено дело №610/2006г. от 29.10.2006г. със собственик и управляващо лице М.Г.И.. С Решение №1377/ 19.05.2006г. по фирмено дело №610/2006г. е вписано в регистъра „Каси" ЕООД със собственик М.Г. *** е реализирало следната печалба:

-   за 2006г. -        994,12лв., с внесен данък      193,10лв.;

-   за 2007г. -    29256,82лв., с внесен данък   3225,68лв.;

-   за 2008г. -    21555,59лв., с внесен данък   2403,71лв.;

-   за 2009г. -    23659,70лв., с внесен данък   2621,56лв.;

Въз основа на описаните недвижими имоти и МПС в представените като доказателства по делото протоколи по чл.18, ал.2, точка 2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ с дата 09.08.2010г., съставени от инспектор на Териториално бюро - гр.Стара Загора към ТД на КУИППД гр.Хасково, и информацията предоставена от ОД на МВР, относно регистрираните МПС на подсъдимите лица с писмо изх.№ 40302/11.11.2008г., е извършен съответния анализ и от назначеното от съда вещо лице в депозираното пред съда заключение на придобито и респективно отчуждено имущество от ответниците по делото за процесния период, като са отразени цените на придобиване и отчуждаване, вписани в нотариалните договорите за покупка и продажба:

3. 1. Апартамент в гр.Стара Загора, ул."Ген.Гурко" №98, вх.А, ет.З, ап.32, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 56.69 кв.м., заедно с избено помещение №20 от 3.09кв.м., както и 0.499% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж.

Апартаментът е придобит па 22.03.2005г. за 18000евро, чрез кредит, отпуснат от Банка ДСК ЕАД - РК Стара Загора на М.Г. Атанасов с ЕГН **********, въз основа на Договор № 15/9158017 от 12.05.2005г. Кредитът е обезпечен със законна ипотека върху имота, вписана в полза на банката на 22.03.2005г. и заличена по молба на Банка ДСК ЕАД -РК Стара Загора   на 19.08.2005г., поради пълно изплащане на вземането.

3.2. Апартамент №2 /незавършен вид/ в гр.Стара Загора, ул."Ангел Кънчев"№99, със застроена площ от 69.04кв.м., заедно с общите части па сградата 5.58% - общо 77.72кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, входно антре, санитарен възел и балкон, заедно със складово помещение №2 от 2.18кв.м., заедно с 1.81 от общите части на сградата - 2.58 кв.м.

Имотът, с данъчна оценка 48170,40лв., е придобит от Н.П.И. на 06.08.2007г. с нот. акт №163, т.1, рег.№ 6942, н.д.№112/2007г. на нотариус Евелина Кръстева и е вписан в служба по вписванията гр.Стара Загора вх.рег.№ 9373/ 06.08.2007г., акт.№51, т.28, д.№6936., за сумата 48170,00лв., която съгласно вписаното в нотариалния акт е изплатена на продавача: ЕТ„Упа-Койчев- 44- Труфа Койчева", представляван от Труфа И. Койчева.

Собственици на имота, съгласно регистъра по вписванията. са Н.П.И. и М.Г. Атанасов - съпрузи .

Имотът, с данъчна оценка 43810,30лв., е продаден от Н.П.И. и М.Г.И. на Данаил Панов Димитров с нотариален акт №196, т.4, рег.№ 7756, н.д. №678/2007г. на нотариус Пламен И. и е вписан в Служба по вписванията гр.Стара 'Загора вх.рег.№1577/18.02.2007г., акт.№ 62, т.56, д.№11632, за сумата от 43810,30лв., която е изплатена изцяло и в брой на продавачите.

3.3. Дворно място с.Дълбоки, обл.Стара Загора с площ 832кв.м., УПИ XV-123 в кв.30 по плана на селото.

 

Имотът, с данъчна оценка 3206,30лв., е придобит от М.Г. Атанасов, в качеството му на управител и едноличен собственик на „Каси"ЕООД на 23.07.2008г. с нот. акт №28, т.ІІІ, рег.№5303, н.д.№375/2008г. на нотариус Маргарита Илиева и е вписан в служба по вписванията гр.Стара Загора вх.рег.№ 8141/ 23.07.2008г., акт.№49, т.21, д.№5406, за сумата 3300,00лв., която съгласно вписаното в нотариалния акт е изплатена па продавачите: Невян Атанасов Неделчев и Милена Стоянова Неделчева.

Имотът, с данъчна оценка 4072,10лв., е продаден от М.Г.Г. - пълномощник на „Каси"ЕООД с нотариален акт №166, т.2, рег.№6065, н.д. №275/2009г. на Теодора Трайкова Добрева от гр.Стара Загора, ул."Л. Каравелов"№1, вх.А, ет.6, ап.86 и е вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора вх.рег.№6833/30.07.2009г., акт.№150, т.18, д.№3914 за сумата от 4100лв., получена преди подписването на нотариалния акт .

3.4.  Товарен    фургон    „Рено    Рапид" ДК   СТ   3565    СХ,    рама №УР1Р40Р0511717475, с първоначална регистрация 06.06.1994г. М.Г.    Атанасов  закупува    автомобила    от    „Боз    Медикал  ве Текстил" ООД гр.Свиленград, представлявано от Тахир Тайдар Байрам от Р Турция, гр.Истанбул с договор от 28.11.2005г. за сумата 2082.36лв.

Не са представени допълнително документи - Тахир Тайдар Байрам е починал.

Автомобилът е представен в дял на М.Г. Атанасов след развода.

 

3.5. Лек автомобил „Ауди"А4 ДК СТ 2030 СН, цвят - тъмно син, рама № WAUZZZ8DZW217820, двигател № АНU75600, с първоначална регистрация 08.06.1998г.

Милен Г.Г. придобива автомобила от Петър Венциславов Солункин и Таня Желева Солункина и двамата от гр.Стара Загора с договор от 12.12.2003г., нотариално заверен от нотариуса Бойко Георгиев с рег.№ 11319 за сумата 1000,00лв., изплатена на продавачите.

М.Г. Атанасов и М.Г.Г. продават автомобила на М. Койчева Радева с договор от 16.06.2005г. нотариално заверен от нотариус Евелина Кръстева за 800.00лв.

3.6.   Лек   автомобил    “Пежо" 605 СЛ   ДК   СТ   2448    СА,  рама под VF36ВRDZ290853371,  с  първоначална     регистрация  12.08.1992г. Автомобилът е внос от Холандия с ЕАД 3000/4-47078/12.11.2002г. засумата 5403,00лв.

Съгласно договора от 01.07.2005г. нотариално заверен от нотариус Маргарита Илиева с рег.№ 3470, автомобилът е продаден на Христо Христов Танев от гр.Стара Загора за 350.00лв., получени в брой.

3.7. Лек автомобил „БМВ"318И ДК СТ 8444 АХ, цвят черен,  рама WВАСА31080ЕС77522 и двигател № 184Е105777376, с първоначална регистрация 24.10.1993г.

М.Г. Атанасов придобива автомобила от „Имола" ЕООД гр.Пловдив, ул."Неза6равка"№1, с Булстат 115888839 и данъчен № 4160031676 с договор от 26,12.2005г. за сумата 3134,00лв. с ДДС, за което е издадена фактура № 50/26.12.2005г.

Не са предоставени документи от доставчика.

Автомобилът е продаден на Карамфил Илиев Милчарек с договор от 02.05.2007г. нот.заверен от нотариус Бойко Георгиев за 900.00лв. заплатени в брой на продавача М.Г. Атанасов.

3.8.   Лек    автомобил    „Опел    Тигра" ДК    СТ    2514    АХ,    рама №WОL00075V4113216,     с     първоначална     регистрация     30.01.1997г. Автомобилът е внесен с митническа декларация 500014-46395/30.06.2005г.

 

Автомобилът с двигател    4088407  и  шаси  WОL00075V4113216 е закупен за 4073,00лв. без ДДС съответно 6000,00лв. с ДДС от Мариан Г. Атанасов с доставчик „Реале" ЕООД с.Петково, община Елин Пелин с Булстат 131171491, данъчен № 1232526773, представлявано от собственика и управителя Райна Илиянова Александрова с договор от 09.07.2005г. за сумата 6000.00лв. Сделката е обективизирана с фактура №48/09.07.2005г.

От „Реале" ЕООД с.Петково, община Елин Пелин са предоставени счетоводни документи (фактура, дневник за продажби, извлечение от хронологичния счетоводен регистър ), от които е видно, че автомобилът е продаден на първия ответник по цената отразена в приложената като доказателство по делото фактура.

 

3.9. Лек автомобил „Ауди"А8 ДК СТ 1676 СК /СТ3020СКЛ цвят сив металик,   рама   WАUZZZ4DZXN005548,   двигател      АРВ091650, с първоначална регистрация 25.11.2001 г.

 

М.Г. Атанасов е придобил автомобила от Автосалон „Оникс Карс" ООД, гр.Стара Загора ул."Св. княз Борис"№ 46, ет.З, ап.7, с Булстат 123646636 и дан.№ 1244767458 с договор от 12.07.2006г. за сумата 16175,00лв. Сделката е обективизирана с фактура №207/12.07.2006г. с МОЛ на фирмата продавач Красимир Михайлов. Съгласно разписка, приложена като доказателство по делото, на 12.07.2006г. М.Г. Атанасов е получил от Петко Христов Христов от гр.Стара Загора, ул."Цар Симеон Велики" 28, вх.В, ап.66 20 000лв. за да закупи „Ауди" А8, които се задължава да върне в срок от 20 месеца - по 1000 лв. месечно.

Направена е проверка в Автосалон „Оникс Карс" ООД в гр.Стара Загора, кв.Железник. Красимир Михайлов предостави заверено копие на фактура № 207/12.07.2006г. за продажбата на автомобила за 16175,00лв.

Съгласно договор от 11.08.2006г., нот. заверен от нотариус Весела Драгиева с рег.№ 2139, автомобилът е продаден на Йорданка Александрова Лазарова за 8000,00лв.

3.10.  Лек  автомобил  „Форд  Пума  с  рег.№  СТ0400  АХ,  рама WF0СХХGАЕСVD26308, двигател №МNAVD26308 М.Г.Г. придобива автомобила от ЕТ„Бати-Асен Младенов" гр.Стара Загора, ул.Св.княз Борис"№114, вх.В, ет.2, ап.19, с Булстат 123107397 и данъчен № 1244689449 с договор от 26.08.2005г., нот. заверен от нотариус Денчо Недялков с рег.№9397 за сумата 4200,00лв. заплатени в брой от купувача.

Продавачът е представил следните първични счетоводни документи:

Договор от 26.08.2005г. за покупко-продажба на МПС за 4200.00лв. с купувач М.Г.Г.;

Митническа декларация с № 31018/09.06.2006г.  за внос на автомобила от Италия.

М.Г.Г. продава автомобила на Галин Христов Динев от с.Калитиново, обл. Стара Загора с договор от 15.12.2007г. за сумата 500,00лв. заплатени в брой от купувача.

По хронология за процесния период е установено закупуване и продажба на следните имоти:

 

 

Вид имот

Дата закупуване

Покупна цена

Дата на продажба

Продажна цена

3.6.

Лек автомобил „Пежо"605СЛ ДК

СТ 2448 СА

12.11.2002г.

5403,00лв.

01.07.2005

350.00лв.

3.5.

Лек автомобил „Ауди"А4 ДК СТ 2030 СН

12.12.2003г.

1000,00лв.

16.06.2005

800.00лв.

3. 1.

Апартамент 32 в гр.Ст. Загора. ул.'Тен.Гурко': №98, вх.А. ет.З - с кредит

22.03.2005г.

18000евро

 

 

 

 

3.8.

Лек автомобил „Опел Тигра*'ДК СТ 2514 АХ

09.07.2005г.

6000,00лв.

 

 

ЗЛО.

Лек автомобил „Форд Пума" с рег.№ СТ0400 АХ,

26.08.2005г.

4200,00лв.

15Л2.2007

500,00лв.

3.4.

Товарен фургон „Рено Рапид"ДК СТ 3565 СХ

28.11.2005г.

2082.36лв.

 

 

3.7.

Лек автомобил „БМВ"318И ДК СТ

8444 АХ

26Л2.2005Г.

3134,00лв.

02.05.2007

900.00лв.

3.9.

Лек автомобил „Ауди"А8 ДК СТ 1676СК/СТ3020СКУ

12.07.2006г.

16175,00лв

11.08.2006

8000.00лв

3.2.

Апартамент №2 /незавършен вид/ в гр.Стара Загора, ул."Ангел Кънчев"№99

06.08.2007г.

48170,00лв

18.02.2007

43810,30лв

3.3.

Дворно място с.Дълбоки, обл.Стара

Загора с площ 832кв.м.

23.07.2008г.

3300,00лв.

30.07.2009

4100,00лв

 

М.Г.Г. е изтеглила кредит в размер на 31 000лв., съгласно договор за ипотечен кредит от 07.08.2006г., сключен между нея и банка ДСК ЕАД. Кредитът е обезпечен с ипотека върху недвижим имот, собственост на М.Г.Г. ***.

Ипотеката учредена с нотариален акт №136, т.VІІ, рег.№ 9968, н.д. 1107/2006г. на нотариус Денчо Недялков с вх. рег.№ 9132 от 09.08.2006г. е вписана и към настоящия момент, според заключението на вещото лице.

 

Налага се категоричния извод, че този апаратамент е придобит чрез ипотечен кредит от банка и са налице категоричини доказателства, че средствата с които е придобит този имот са от законен източник. В тази връзка в тази му част мотивираното искане се явява неоснователно и недоказано и като такова следва да се отхвърли в тази му част.

Също така от заключението на съдебно-счетоводната експертиза, са установени следните данни за реализирана печалба от фирмите на М.Г. и М.Г.:

6.1. ЕТ „Каси - М.Г. - М.Г. ***, създадена с Решение № 892/13.04.2006г. и прекратена с решение № 1737/20.06.2006г. със собственик и управляващо лице М.Г. Атанасов.

С Решение № 1737/20.06.2006г. по фирмено дело №610/2006г, предприятието, като права, задължения и физически отношения е прехвърлено на ЕООД „Каси". Прехвълянето е извършено с договор за покупко-продажба на предприятие от 14.06.2006г.  за цена от 3000,00лв.

 

С данъчна декларация вх.№ 24051342/21.07.2006г., М.Г. Атанасов е декларирал доход от прехвърляне на ЕТ „Каси -М.Г. - М.Г. ***,   в размер на 858,46лв.

6.2. ЕТ „Каси - М.Г."***  е  създадена  с   Решение  № 892/13.04.2006г.     и  прекратена на 13.04.2006г. със собственик М.Г.Г..

С данъчна декларация вх.№ 240513 11/10.06.2006г., М.Г.Г. е декларирала доход в размер на 1734,50 лв. от прехвърляне на ЕТ „Каси - М.Г."*** за 2569,60лв.

 

С данъчна декларация вх.№ 2405В2315/13.04.2006г. /570544/ 18.10.2006г./, М.Г.Г. е декларирала доход в качеството си на едноличен търговец в размер на 237,57лв. от реализирана печалба от ЕТ „Каси - М.Г."*** в размер на 404,77лв.

6.3.”Каси" ЕООД с ЕИК 123728344, гр.Стара Загора е създадено с Решение по фирмено дело №610/2006г. от 29.10.2006г. със собственик и управляващо лице М.Г.И. /Атанасов/. Дружеството е реализирало следната печалба:

-   за 2006г. -    994,12лв., с внесен данък   193,10лв.;

-   за 2007г. -    29256,82лв., с внесен данък   3225,68лв.;

-   за 2008г. -    21555,59лв., с внесен данък   2403,71лв.;

-   за 2009г. -    23659,70лв., с внесен данък   2621,56лв.;

6.4. „Заложна къща Каси"ЕООД гр.Стара Загора, Б-т 200803741, на М.Г.Г., е реализирала следната печалба:

- за 2009г. -    3483,06лв., с внесен данък   387,00лв.;

-за2010г. - 30960,23лв., с внесен данък 3440,03лв.;

6.5 „Симона Чейнч" ЕООД гр.Стара Загора, Б-т 200427239, на М.Г.Г., е реализирала следната печалба:

-за 2009г. -    935,89лв., с внесен данък   103,96лв.;

-за2010г. - 6905,19лв.,  с внесен данък   767,24лв.;

Съдът намира, че придобитото от ответниците имущество е на "значителна стойност" - над 60 000 лв. /400 МРЗ/ по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /ОТМ./, дори и след като се изключи стойността на придобития чрез банков кредит Апартамент в гр.Стара Загора, ул."Ген.Гурко" №98, вх.А, ет.З, ап.32, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 56.69 кв.м., заедно с избено помещение №20 от 3.09кв.м., както и 0.499% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж с пазарна стойност към датата на придобиването му 22.03.2005 год. от 35 204.94 лева /стр.10, т.1 от заключението на комплексната съдебно-техническа, икономическа и счетоводна експертиза, изпълнена от вещите лица К. и А. – лист 397 от делото/.

 

 

С оглед установената трайна съдебна практика на Върховните съдилища на Републиката, /Решения под № 607 от 29.10.2010 год. по гр. дело № 1116/2009 год., № 806/10.02.2011 год. по гр. дело под № 1335/2009 год., № 834/23.12.2010 год. по гр. дело № 1417/2009 на ВКС, както и Решение под № 17 от 26.04.2011 год. по гр. дело № 462/2010 год. на 3-то г.о. на ГК на ВКС на РБ/ за стойност на придобитото имущество, следва да се приеме стойност по приетите съдебно-счетоводна и комплексната съдебно-техническа икономическа и счетоводна експертизи, а именно пазарната стойност на придобитите недвижими имоти от незаконна дейност към датата на придобиването им, която възлиза на 51 470.40 лв. /3300 лева за първия имот – Дворно място в с.Дълбоки, обл.Стара Загора с площ от 832 кв. метра + 48170.40 лева за втория имот - Апартамент №2 /незавършен вид/ в гр.Стара Загора, ул."Ангел Кънчев"№99, със застроена площ от 69.04кв.м./. Горе цитираната съдебна практика е постановена по реда на чл.290 от ГПК и в тази връзка е задължителна за всчики съдилища в Републиката.

 

Съдът намира, че от заключението на съдебно счетоводната  експертиза, изготвена от вещото лице Н. от 05.02.2013 год. и от заключението на комплексната съдебно-техническа, икономическа и счетоводна експертиза, изпълнена от вещите лица К. и А. от 11.03.2013 год. пазарната стойност на придобитите моторни превозни средства към датата на придобиването им е общо от 39994.36 лв. /2082.36 лева за първото МПС – “Рено Рапид” + 1000 лева за второто МПС – “Ауди” А4 + 5403.00 лева за третото МПС – “Пежо 605 СЛ” + 3134.00 лева за чътвъртото МПС – БМВ 318 “И” + 6000 лева за петото МПС – Опел “Тигра” + 16175.00 лева за шестото МПС – “Ауди А8” + 4200.00 лева за седмото МПС – “Форд Пума”/. Същите стойности на горепосочените МПС-та се потвърждават и от допълнителното заключение на съдебно икономическата експертиза, изготвена от вещото лице Д.К. от 14.06.2013 год. /на листи 457-464 от делото/.

 

Също така от събраните доказателствата по делото не се установява наличието на законни източници на доходи, позволяващи придобиването на процесното имущество, с изключение на доходите касаещи горецитирания АПАРТАМЕНТ № 32, за който се установи, че е закупен с банков кредит, а също така и доходите от законен източник, посочени от самата комисия в мотивираното искане, който са на много по-ниска стойност от придобитото. В тази връзка е налице основателното предположение, че придобитото е свързано с престъпна дейност - налице е хипотезата на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /ОТМ./. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ съдържа оборимата презумпция, че имущество на значителна стойност е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник, послужил за придобиването на имуществото. В тежест на ответника е да обори тази презумпция. Ответника следва да установи и докаже законните източници на средствата, с които е придобито процесното имущество , като това доказване следва да бъде пряко и пълно, а не само да се навеждат предположенията за законен произход на средствата за придобиването му, както е именно в настоящия случай. В тази наскоа ответниците успяха да докажат еденствено и само законния произход на доходите за закупуването на горецитирания, АПАРТАМЕНТ № 32, находящ се в гр.Стара Загора, ул”Ген.Гурко” № 98.

 

 Законът не изисква пряка причинна връзка между престъпната дейност и придобиването на имуществото, тъй като е налице презупмцията, че то е придобито по престъпен начин, а ко не се установят законовите източници на доходите. Законен източник на доход се явява този, за който са платени всичики данъци и такси и е реализиран от дейност, която е разрешена от закона.

 

Съгласно Тълкувателно решение под № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГК, докладвано от съдиите Стоил Сотиров и Албена Бонева Необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).

Конкретната престъпна дейност обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД (отм.).

 

В конкретния случай следва да се отбележи, че се касае за косвена връзка, която е налице между престъпното деяние на първия ответник и конкретното имущество, което е придобито през процесния период от време. В тази насока такава връзка съществува когато придобитото имущество е опосредено от самата престъпна дейност чрез други действия, като например с една или няколко пълни или частични трансформации на съответните придобити средства чрез разпоредителни сделки. В този смисъл ВКС на РБ в мотивите на горецитираното ТР № 7/2013 год., постановява, че “дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на закона, щом не е установен законния източник в придобиването на имуществото…”.

 

В този ред на мисли престъпната дейност на първия ответник М.Г. е квалифицирана по чл.159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл. първо, второ, четвърто и пето, вр. чл.159а, ал. 2 т. 6 ,предл. първо, вр. ал.1, хипотеза първа, алтернатива първа, вр. с чл.26, ал.1 от НК, чл.290, ал.1, във вр. с  чл. 20, ал. 3 от НК /трафик на хора с цел проституция/, което от своя страна се осъществява в един продължителен период от вереме и по същността и естеството си е възможоно да генерира едни високи финанасови облаги. На пракатика целта на това престъпление се явява именно реализирането на изключително високите, бързи и необлагаеми доходи и разбира се незаконни такива. В продължение на това настоящият съд следва да отбележи, че от криминалната справка на лицето, изготвена надлежно от органите на ОД на МВР, се установява, че Г. има множество криминални регистрации, има сериозни криминални прояви, извършвало е трайна престъпна дейност в продължителен период от време и е формирало трайно престъпните си навици.

 

В тази връзка Окръжният съд действащ като първа инстанция намира, че е налице и има косвена връзка между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на процесното имуществото от страна на ответниците по делото. Налага се категоричиня извод, че е налице е и третата предпоставка, предвидена в закона.

 

По отношение ангажираните от ответниците доказателства, съдът възприема следното:

 

В хода на делото са били разпитани свидетелите Костадинка Желева- майка на третата ответницата М.Г.Г. /първа съпруга на първия М.Г., в брак от 03.06.2001г. до 16.06.2006г./, И. Панайотов-съпруг на сестрата на М.Г. и Софийка Атанасова- майка на М.Г..

 

Видно от показанията на първата свидетелка Костадинка Желев през 2001г. първият ответник М.Г. и третата ответница М.Г. сключили граждански брак. На сватбата получили голяма сума, около 30 000лв., защото братовчедите били в чужбина. Твърди, че тези пари които били събрани от сватбата ги дали за покупката на коли, поправяли ги и после ги продавали. Свидетелката обяснява, че помагали, защото едно от децата било запосано на нейно име и това било една голяма предпоставка да помага. Бащата на М. бил в Германия и често им изпращал пари. Даниела, другата й дъщеря с нейния съпруг работели в Гърция и им изпращали пари.М. имал да им дава 4-5 000евро. През 2005г., М. изтеглил заем от 18 000 евро но по-късно взаимоотношнията им се влушили и другата им дъщеря Даниела им дала пари да си изплатят заема. Една година след като купили апартамента се развели. След това М. за това няамл претенции към апартамента и М. и децата останали да живеят там. След това М. ипотекирала апартамента и върнала парите на сестра си. Свидетелката обяснява, че М. работела в ТЕЦ 2 и много често ходели да чистят с свекърва си – да почистват домове на други хора за което получавали добри пари. На сватбата баща й и дал 4-5 000евро, освен това свидетелката от нейната свекърва – негова майка, била получила много злато като дали половината на нея от това злато което по-късно се продало.

 

Видно от показанията на свидетеля И. Вълчев Панаьотов без родство със страните , който се явява съпруг на сестрата на третата ответница М.Г. твърди, че се познава със страните от 15год като знае, че на сватбата получили много подаръци и сумата над 20 000лв. Той живее и работи в Гърция от 11г и им е помагал 2005г. като им дал 500евро за заем, защото решили да купят апартамент. Изтеглили кредит от 18000евро, а той им дал суми да погасят кредита с уговорката да му върнат парите до 1год. Ипотекирали апартамента и му върнали неговите пари. Също знае, че първия ответник М.Г. е внасял коли з апродажба. Твърди, че същия от 2001г. му дължал 10000евро които не му бил върнал.

 

От показанията на свидетелката Софийка Георгиева Атанасова – майка на първия ответник М.Г., се установява, че направили много голяма сватба като малдите получили многог подаръци и събрали сумата от около 30 000лв. Изброява някои от подаръците готварска печка, техника и др. Свидетелката си спомня, че бащата на отвтницата от Германия също помагал като изпращал пари по 1500 и по 2000лв. Сина й се занимавал с продажбата на коли, като купувал стари коли, поправял ги и ги продавал. М. работела в ТЕЦовете като често ходели да чистят заедно и на месец получавали по 200 - 300лв за това, а понякога и повече. Свидетелката заявява, че всичките пари ги е давала на ответницата защото на нея не й трябвали. Знае, че са теглили кредит и са го купила апартамента. Майка й също помагала, както и втория й баща който работел в ТЕЦ-овете и също им давал пари.

 

Твърденията на свидетелите следва да се разглеждат в съответствие с разпоредбата на чл.172 от ГПК и да се съобрази фактът, че същите лица са пряко заинтересовани от изхода на настоящото дело. Твърденията на свидетелите, че са давали парични средства на М. и М., не са подкрепени с писмени доказателства и поради това не следва да се кредитират от съда с доверие. Разгледани в своята съвкупност същите са разнопосочни и несъответстващи едно с друго, поради което могат да бъдат възприети само като индиция за придобитите от ответниците доходи, с изключение на показанията които касаят средствата за закупуването на Апартамент № 32, в гр.Стара Загора, ул. “Ген Гурко” № 98, за който се установи, че е придобит чрез банков кредит.

 

В заключение съдът намира, че процесните движими и недвижими имущества, придобити от ответниците по договорни цени възлизат общо на 89 464.76 лева /осемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/, а съгласно изслушаните и приети по делото заключения на Съдебно техническите експертизи, по пазарната стойност към датите на придобиване - възлизат общо на 204 598.61 лв. или 2 022.73 мрз. Може да се обобщи, че и по договорни цени, и по пазарни стойности, придобитите от ответниците движими и недвижими имущества надхвърлят многократно сумата от 60 000 лева, която е установена като граница по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./.

 

Следва категоричното заключение, че придобитото имущество от ответниците е на "значителна стойност", т.е. осъществена е и следващата законова предпоставка, визирана в чл.3, ал. 1 от специалния закон.

 

 В тази насока видно от заключението на комплексната съдебно-техническа, икономическа и счетоводна експертиза, изпълнена от вещите лица К. и А. от 11.03.2013 год. минималният размер за издръжка на домакинство по периоди, посочени в мотивираното искане, определени въз основа на публикуваните данни на Националния Статистически Институт за общия месечен разход за издръжка на едно лице, изчислени съответно:

 

-  За едно лице за периода от 01.01.1994 г. до 06.02.1994 г.;

 

-  За три лица за периода от 06.02.1994 г. до 21.11.1996 г.;

 

-  За четири лица за периода от 21.11.1996 г. до 14.10.1998 г.;

 

-  За пет лица за периода от 14.10.1998 г. до 16.06.2006 г.;

 

-  За едно лице за периода от 16.06.2006 г. до 03.05.2007 г. и

 

-  За две лица за периода от 03.05.2007 г. до 31.12.2009 г. или то се равнява на общо 1 071.21 минимални работни заплати, както следва:


От същото заключение става ясно, че необходимите средства за дневни и квартирни за задграничните пътувания на М.Г.И., съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, за периода от 27.04.2002 г. до 24.03.2008 г., са с обща левова равностойност 118 373.99 лв., равняващи се на 878.23 минимални работни заплати да страната. Същите са определени в Справка - Приложение № 1 към заключението.

      Също така се установява, че паричните потоци за периода 29.05.1992 год. - 06.08.2007 год. са в следните размери:

 

Общият размер на доходите на М.Г.Г. и М.Г.И., в това число и печалбата на фирмите им, за периода от 29.05.1992 г. до 06.08.2007 г., е 104 989.15 деноминирани лева, равняващи се на 661.05 минимални работни заплати за страната, в това число:

 

Вид доход

Година/ период

Получена сума в деноми­нирани лева

Минимална работна заплата

за страната

Брой МРЗ

Осигурителен доход на М.Г.Г. по трудово правоотношение в Кооперативно предприятие "ГАЛУС -ВЕРЕЯ" съгл. Справка Данни за осигурените лица - л. 186 от делото

1997 г.

84,40 лв.

34,03 лв.

2,48

Осигурителен доход на М.Г.И. по трудово правоотношение със "ЗАГОРКА" АД

2002 г.

177,96 лв.

100,00 лв.

1,78

Отпуснат кредит от Банка ДСК ЕАД

22.03.2005 г.

35 204,94 лв.

150,00 лв.

234,70

Продажба на лек автомобил „Ауди" А4 -ДК № СТ 2030 СН

16.06.2005 г.

800,00 лв.

150,00 лв.

5,33

Продажба на лек автомобил „Пежо" 605 51. - ДК № СТ 2448 СА

01.07.2005 г.

350,00 лв.

150,00 лв.

2,33

Продажба на лек автомобил „Опел Тигра" -ДК № СТ2514 АХ

28.09.2005 г.

1 200,00 лв.

150,00 лв.

8,00

Подадени декларации за доходи на

М.Г.Г.

от ЕТ "КАСИ - М.Г."

2005 г.

1972Д1лв.

150,00 лв.

13,15

Продажба на лек автомобил „Ауди" А8 -ДК № СТ 1676 СК /СТ 3020 СК/

11.08.2006 г.

8 000,00 лв.

160,00 лв.

50,00

Придобито имущество по наследство и

отчуждено от М.

Г.И. Нотариален акт №

106, том VI, рег. № 9848,

нот. Дело № 484/2006 г. -1/8 идеална

част

12.10.2006 г.

1567,00 лв.

160,00 лв.

9,79

Осигурителен доход на М.Г.И. по трудово правоотношение с ЕТ "КАСИ - М.Г." - съгласно Справка Данни за осигурените лица (л. 171 -172 от делото)

2006 г.

86,50 лв.

160,00 лв.

0,54

Осигурителен доход на М.Г.И. като самоосигуряващо се лице в "КАСИ" - съгласно Справка Данни за осигурените лица (л. 171 -172 от делото)

2006 г.

01.01.-06.08.07 г.

1 380,00 лв. 1 540,00 лв.

160,00 лв. 180,00 лв.

8,63 8,56

Осигурителен доход на М.Г.Г. като

самоосигуряващо се лице в "КАСИ -М.Г." съгл. Справка Данни за осигурените лица - л. 181 от делото

2005  г.

2006  г.

400,00 лв. 880,00 лв.

150,00 лв. 160,00 лв.

2,67 5,50

Осигурителен доход на М.Г.Г. по трудово правоотношение в "КАСИ" съгл. Справка Данни за осигурените лица - л. 181,182 от делото

2006 г.

01.01. - 06.08.07 г.

172,39 лв. 820,00 лв.

160,00 лв. 180,00 лв.

1,08 4,56

Договор за ипотечен кредит от 07.08.2006 г., сключен между

Банка ДСК ЕАД, гр. София и М.Г.Г.

07.08.2006 г.

31000,00 лв.

160,00 лв.

193,75

Реализирана печалба от "КАСИ" ЕООД, БУЛСТАТ 123728344, със собственик М.Г.И., съгласно

Удостоверение Изх. № 12/11.07.2011 г. -лв. 257 от делото

2006 г.

01.01.-06.08.07 г.

994,12 лв. 17 459,73 лв.

160,00 лв. 180,00 лв.

6,21 97,00

Продажба на лек автомобил „БМВ" 318И - ДК № СТ 8444 АХ

02.05.2007 г.

900,00 лв.

180,00 лв.

5,00

Общо доходи:

 

104 989,15 лв.

 

661,05

Извършените разходи, в това число стойност на придобито имущество от М.Г.И. и М.Г.Г., минимална издръжка по данни на НСИ за периодите посочени в мотивираното искате преизчислени до 06.08.2007 г. включително, командировъчни разходи за задгранични пътувания (преизчислени до 06.08.2007 г. включително), възстановени банкови заеми и др., са в общ размер 309 587.76 лв. деноминирани лева, равняващи се на 2 683.78 минимални раб. заплати.

 

Придобито имущество от М.Г.И. и М.Г.Г., минимална издръжка, команди-ровачни за задгранични пътувания, възстановени заеми и др.

Дата на придобиване/ период

Стойност към датата на придобиване

Минимална работна заплата

за страната

Брой МРЗ

Лек автомобил „Пежо" 605 51. - ДК № СТ 2448 СА

12.11.2002 г.

5 403,24 лв.

100,00 лв.

54,03

Лек автомобил „Ауди" А4 - ДК № СТ 2030 СН

12.12.2003 г.

1 000,00 лв.

110,00 лв.

9,09

Апартамент № 32, гр. Ст. Загора

22.03.2005 г.

35 204,94 лв.

150,00 лв.

234,70

Лек автомобил „Опел Тигра" - ДК № СТ 2514 АХ

09.07.2005 г.

6 000,00 лв.

150,00 лв.

40,00

Заличена ипотека към Банка ДСК ЕАД

19.08.2005 г.

35 204,94 лв.

150,00 лв.

234,70

Лек автомобил "Форд Пума" - ДКН СТ 0400 АХ

26.08.2005 г.

4 200,00 лв.

150,00 лв.

28,00

Товарен фургон „Рено Рапид" - ДК № СТ 3565 СХ

28.11.2005 г.

2 082,36 лв.

150,00 лв.

13,88

Лек автомобил „БМВ" 318И - ДК № СТ 8444 АХ

26.12.2005 г.

3 134,00 лв.

150,00 лв.

20,89

Купуване на ЕТ "КРАСИ - М.Г." ЕИК 123679216

20.06.2006 г.

3 000,00 лв.

160,00 лв.

18,75

Лек автомобил „Ауди" А8 - ДК № СТ 1676 СК/СТ 3020 СК/

12.07.2006 г.

16 175,00 лв.

160,00 лв.

101,09

Апартамент № 2, гр. Ст. Загора

06.08.2007 г.

48 170,40 лв.

180,00 лв.

267,61

Задгранични пътувания

27.04.02 г. -06.08.07 г. вкл.

75 326,17 лв.

 

661,55

Минимална издръжка по данни на НСИ

01.01.94 г. -06.08.07 г. вкл.

74 686,71 лв.

 

999,47

Общо разходи:

-

309 587,76 лв.

-

2 683,78

 

Установеният като разлика между доходите и разходите паричен недостиг, е в размер на 204 598,61 лв., равняващи се на 2022.73 минимални работни заплати за страната.

 

Съдът намира, че от доказателствата по делото не се установи наличие на законен източник на доходи преди или към момента на придобиване на процесното имущество, които да установяват именно тази разлика в размер на горепосочените 2022.73 минимални работни заплати за страната по отношение на ответника М.Г. и двете ответници М.Г.Г. и Н.П.И..

 

С въведената в чл. 4, ал. 1 от специалния закон оборима презумпция, доказателствената тежест за установяването на законен източник на доходи е възложена на ответника, като същият трябва да проведе пълно обратно доказване на твърдените от него факти.

Доказателства в тази връзка не бяха ангажирани от ответната страна, като представните такива не установяват по категоричен начин наличието на такива законни доходи.

Отговора на този въпрос е разрешен по задължителен начин и с Решение № 834/23.12.2010 г. по гр. д. № 1417/2009 г., ВКС, IV г. о., което е постановено в производство по чл. 290 ГПК.

С посоченото решение е прието, че за да се постанови отнемане на имущество в полза на държавата лицето следва да е осъдено за престъпление от кръга на посочените с чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /ОТМ./ или да е налице условие по чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД /ОТМ./ и въз основа на доказателствата по делото да е формирано основателно предположение, че придобитото от лицето имущество е свързано с престъпна дейност. Установяването на законен източник за придобиване на имущество изключва предположението, че придобитото имущество е свързано с престъпна дейност. Когато не е установен законен източник за придобиване на имуществото, съдът изгражда изводите си налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото въз основа на конкретните особености на всеки отделен случай въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и данните за характера на осъществяваната престъпна дейност.

При това тълкуване на закона следва да се приеме, че при преценка на основателността на направеното мотивирано искане не е необходимо да се търси пряка причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, но връзка следва да има или да може да се направи предположение за съществуване на такава. В същия смисъл се явява и Решението под 66/26.07.2011 год. на ВКС по гр. дело № 863/2010 год. на ІІІ г.о. ГК на ВКС.

В конкретния случай съдът намира, че е налице и хипотезата на чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, като ответниците една голяма част от имуществата придобити от тях от престъпната дейност са  прехвърлили по възмезден начин на трети добросъвестни лица. Съобразно специалната разпоредба на чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД  /отм./ когато имуществото по ал. 1 е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото, на отнемане подлежи само полученото от лицето по ал. 1.

С нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот под № 163, т.І, рег.№ 6942, н.д.№ 112/2007г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора,  вх.рег. 9373/6.08.2007 г., акт № 51, т.28, д.№ 6936, купува следния недвижим имот:  - АПАРТАМЕНТ №2 /незавършен вид/, ет.ІІ на жилищна сграда, построена в дворно място ,находящо се в гр.Ст.Загора, ул.”А.Кънчев” № 99,40, том IX, дело № 1999/2001г., вх. рег. № 3702 от 12.06.2001г., Същият недвижим имот е продаден от първия ответник М.Г.И. и втората ответница Н.П.И. с Нотариален акт № 196, т.4, рег.№ 7756, н.д.№ 678/2007 г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх..рег. 15771/18.12.2007 г., акт № 62, т. 56, д.№ 11632,  за сумата от 43 810.30 лева, поради което същата сума подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /ОТМ./. Осъществена е и хипотезата на чл. 10, ал. 1 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

Видно от заключенията на горецитираните ексепертизи се установявва, че лек автомобил „Ауди"А4 ДК СТ 2030 СН, цвят - тъмно син, рама WAUZZZ8DZW217820, двигател № АНU75600, с първоначална регистрация 08.06.1998г. е продаден от М.Г. Атанасов и М.Г.Г. на М. Койчева Радева с договор от 16.06.2005г. нотариално заверен от нотариус Евелина Кръстева за сумата от 800.00лв.

Също така лек   автомобил    “Пежо" 605 СЛ   ДК   СТ   2448    СА,  рама под VF36ВRDZ290853371,  с  първоначална     регистрация  12.08.1992г. Автомобилът е внос от Холандия с ЕАД 3000/4-47078/12.11.2002г. засумата 5403,00лв., като същият автомобил съгласно договора от 01.07.2005г. нотариално заверен от нотариус Маргарита Илиева с рег.№ 3470, е продаден на Христо Христов Танев от гр.Стара Загора за 350.00лв., получени в брой.

Лек автомобил „БМВ"318И ДК СТ 8444 АХ, цвят черен,  рама WВАСА31080ЕС77522 и двигател № 184Е105777376, с първоначална регистрация 24.10.1993г. е продаден на Карамфил Илиев Милчарек с договор от 02.05.2007г. нот.заверен от нотариус Бойко Георгиев за 900.00лв. заплатени в брой на продавача М.Г. Атанасов.

Освен това лек   автомобил    „Опел    Тигра" ДК    СТ    2514    АХ,    рама WОL00075V4113216,     с     първоначална     регистрация     30.01.1997г. Автомобилът е внесен с митническа декларация 500014-46395/30.06.2005г.

Автомобилът с  двигател    4088407  и  шаси  WОL00075V4113216 е закупен за 4073,00лв. без ДДС съответно 6000,00лв. с ДДС от Мариан Г. Атанасов с доставчик „Реале" ЕООД с.Петково, община Елин Пелин с Булстат 131171491, данъчен № 1232526773, представлявано от собственика и управителя Райна Илиянова Александрова с договор от 09.07.2005г. за сумата 6000.00лв. Сделката е обективизирана с фактура №48/09.07.2005г.

От „Реале" ЕООД с.Петково, община Елин Пелин са предоставени счетоводни документи (фактура, дневник за продажби, извлечение от хронологичния счетоводен регистър ), от които е видно, че автомобилът е продаден на първия ответник по цената отразена в приложената като доказателство по делото фактура.

 

Лекият автомобил „Ауди"А8 ДК СТ 1676 СК /СТ3020СКЛ цвят сив металик,   рама   WАUZZZ4DZXN005548,   двигател      АРВ091650, с първоначална регистрация 25.11.2001 г. е продаден от първия ответник И. съгласно договор от 11.08.2006г., нот. заверен от нотариус Весела Драгиева с рег.№ 2139, на Йорданка Александрова Лазарова за 8000,00лв.

Съдът намира, че разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД  /отм./ е категорична, че когато имуществото по ал. 1 е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото, на отнемане подлежи само полученото от лицето по ал. 1.

 

В тази връзка настоящият първоинстанционен съд счита, че следва да бъдат отвенети в полза на държавата сумите, които ответниците в качеството си на прехвърлители и продавачи са придобили от продажбата на гореописаните недвижими имоти и движими вещи – леки автомолобили, придобити чрез доходите от престъпната им дейност на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.10, ал.1 от ЗОПДИППД  /отм./. В същия смисъл се явява и Решение под № 506/25.07.2012 год. по гр. дело № 1792/2010 год. на ІV г.о. на ВКС, ГК.

 

        От така събраните доказателства се установява по един категоричен, че стойността на процесните движими и недвижими имущества явно надвишава размера на доходите от законен източник на всеки един от тримата ответници.

 

Следователно предявеното пред съда Мотивирано искане от Комисията следва да се уважи частично съобразно гореизложениете подробни съображения и доводи, а в останалата му част относно исканията за отнемане в полза на държавата от тримата ответници на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.8 и чл.10 от ЗОПДИППД  /отм./ по реални пазарни цени, подробоно посочени в петитума на мотивираното искане на ищцовата комисия, следва да се охвърли в тези му част като неоснователно, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, тримата ответници следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените от последния разноски по делото съразмерно с уважената част на мотивираното искане в размер на 2396.53 лева, като общата сума на разноските направени от ищеца възлиза на 5 099.00 лева /съобразно представения списък на разноските, направени от ищеца по гр. д. № 1065/2011 год. – на лист 473 от делото/, от които депозит за особения представител в размер на 4254.00 лева, ДТ за публикация в ДВ – 45 лева, възнаграждение за вещите лица съответно за назначената СТИСЕ в размер на 400 лв., за назаначената СИЕ в размер на 200 лв., и за назначената повторна СТИСЕ в размер на 200 лева.

 

На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищцовата комисия следва да бъде осъдена да заплати на ответниците направените от последните разноски по делото съразмерно с отхвърлената част на мотивираното искане както следва:

на първия ответник М.Г.И. в размер на 1749.00 лева, като общата сума на разноските направени от този ответник възлиза на 3 300.00 лева /съобразно представения списък на разноските, направени от М.Г.И. по гр. д. № 1065/2011 год. – на лист 467 от делото/, от които 3300 лева заплатени суми за адвокатски хонорар на един адвокат – адв. Ч. ***.

на третата ответница М.Г.Г. в размер на 1219.00 лева, като общата сума на разноските направени от тази ответница възлизат на 2 300.00 лева /съобразно представения списък на разноските, направени от М.Г.Г.И. по гр. д. № 1065/2011 год. – на лист 468 от делото/, от които 3300 лева заплатени суми за адвокатски хонорар на един адвокат – адв. Ч. ***.

На втората ответница не следва да бъдат присъждани разноски, тъй като същата не е била намерена на посочените по делото адреси и на същата на основание чл.29, ал.3 и чл.47, ал.6 от ГПК е бил назначен особен представител.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 10 от ЗОПДИППД /ОТМ./, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

                            Р      Е      Ш      И     :

 

       ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл. 4, ал.1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ от М.Г.И. ЕГН ********** с псотоянен и настоящ адрес гр.Стара Загора, ул.”Единство” № 12 следното движимо имущество, а именно:

- Товарен фургон „Рено Рапид” ДК№ СТ 3565 СХ, рама № VF1F4OPO511717475, с първоначална регистрация 06.06.1994 год., придобит от М.Г.И..

- Наличната сума по банкова сметка *** ***.11 лева /пет лева и 11 ст./, открита в “Райфайзенбанк” ЕАД, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на искането в съда на 19.05.2011 год. до окончателното плащане, с титуляр М.Г.И..

- Наличната сума по банкова сметка *** ***.19 лева /три лева и 19 ст./, открита в “Уникредит Булбанк”  АД, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на искането в съда на 19.05.2011 год. до окончателното плащане, с титуляр М.Г.И..

-  Сумата в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева, представляваща внесения капитал в търговсото дружество ”Каси" ЕООД с ЕИК 123728344, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. “Единство” № 12, вписано в търговския регистър с Решение по фирмено дело № 610/2006г. от 29.10.2006г. със собственик и управител  М.Г.И. с ЕГН **********.

 

Отхвърля мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН ********** в частта му на основание чл. 4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ да бъдат ОТНЕТИ в полза на държавата от М.Г.И. ЕГН ********** с посочен адрес, като сумите са по пазарни цени:

- Сумата от продажбата на лек автомобил марка “БМВ 318И” ДК№ СТ 8444 АХ, рама № WBACA31080EG77522, с първоначална регистрация 24.10.1993 г., в размер на 4 600 /четири хиляди и шестотин/ лева.

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди” А8 ДК№ СТ 1676 СК / СТ 3020 СК/, рама № WAUZZ24OZXN005548, с първоначална регистрация 25.11.2001 г., в размер на 26 400 /двадесет и шест хиляди и четиристотин/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО в тази му част.

 

Отнема в полза на държавата на основание чл. 4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ от М.Г.И. ЕГН ********** с посочен адрес, като сумите са материализирани в договорите за покупко-продажба на МПС,  както следва:

- Сумата от продажбата на лек автомобил БМВ 318И ДК№ СТ 8444 АХ, рама № WBACA31080EG77522, с първоначална регистрация 24.10.1993 г., в размер на 900 /деветстотин/ лева.

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди” А8 ДК№ СТ 1676 СК / СТ 3020 СК/, рама № WAUZZ24OZXN005548, с първоначална регистрация 25.11.2001 г., в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева, като придобити от престъпна дейност.

 

Отхвърля мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН ********** в частта му на основание чл.10, вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ за ОТНЕМАНЕ в полза на държавата от М.Г.И. ЕГН ********** и М.Г.Г. ЕГН ********** ***, тъй като МПС са придобити и отчуждени по време на брака им, и сумите са по пазарни цени, на следните суми:

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Опел Тигра” ДК№  СТ 2514 АХ, рама № WOL000075V4113216, с първоначална регистрация 30.1.1997 г. в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева.

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди” А4 ДК№  СТ2030 СН, рама № WAUZZZ8DZWA217820, с първоначална регистрация 08.06.1998 г., в размер на 16 200 /шестнадесет хиляди и двеста/ лева.

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Пежо” 605СЛ ДК№ СТ 2448 СА, рама № VF36BRDZ290853371, с първоначална регистрация 12.08.1992г., в размер на 4 300 /четири хиляди и триста/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО в тази му част.

 

отнема в полза на държавата от М.Г.И. ЕГН ********** и М.Г.Г. ЕГН ********** и двамата с посочени адреси, като сумите са материализирани в договорите за покупко-продажба на МПС,  както следва:

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди” А4 ДК№  СТ2030 СН, рама № WAUZZZ8DZWA217820, с първоначална регистрация 08.06.1998 г., в размер на 800 /осемстотин/ лева.

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Пежо” 605СЛ ДК№ СТ 2448 СА, рама № VF36BRDZ290853371, с първоначална регистрация 12.08.1992г., в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, като придобити от престъпна дейност.

 

Отхвърля мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН ********** в частта му, с която се иска на основание чл.8 и чл.10, вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /ОТМ./ по отношение на М.Г.И. ЕГН ********** и М.Г.Г. ЕГН **********, с посочени по горе данни, тъй като недвижимият имот е придобит  по време на брака им, да бъде обявено за недействително по отношение на държавата, на постигнатото споразумение в Решение № 58/16.06.2006г. по гр.д.№458/2006 г. по описа на РС Ст.Загора за 2006г., с което е поставено в дял на съпругата М.Г.Г. ЕГН ********** и е получила в свой реален дял следният недвижим имот придобит по време на брака, а именно: - Апартамент № 32,  находящ се в гр.Ст.Загора, ул.”Ген.Гурко” № 98, вх.А , ет. ІІІ, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ от 56.69 кв.м., заедно с избено помещение № 20 от 3.09 кв.м., както и 0.499 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на апартамента: ап.№ 33, ап.№ 31, стълбище и ап.№ 33 и ап.№ 31,двор; на избеното помещение: улица, коридор, мазе №21, мазе № 19, а по схема-самостоятелен обект  с идентификатор  68850.518.46.3.32, при съседи: на същия етаж - 68850.518.46.3.33; 68850.518.46.3.31, под обекта - 68850.515.46.3.29, над обекта - 68850.515.4.3.35., придобит с Нотариален акт № 1, т.ІІ, рег.№ 1309, н.д.№ 134/2005г., вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх.рег.2434/22.03.2005 г., акт № 141, т. 6, д.№ 1491, и същият имот да бъде отнет в полза на държавата, като същият е собственост към  настоящият момент на М.Г.Г. ЕГН **********, като НЕОСНОВАТЕЛНО и НЕДОКАЗАНО В ТАЗИ МУ ЧАСТ.

 

Отхвърля мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН ********** в частта му, с която се иска на основание чл.8 и чл.10, вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ да бъде ОТНЕТА в полза на държавата от М.Г.Г. ЕГН ********** с посочен адрес, като сумата е по пазарна цена:

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Форд Пума” ДК№ СТ 0400 АХ,рама WFCXXGAECVD26308,  в размер на 5 400  /пет хиляди и четиристотин/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО в тази му част.

 

Отнема в полза на държавата на основание чл.8 и чл.10, вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ от М.Г.Г. ЕГН **********, като сумата е материализирана в договора за покупко-продажба на МПС,  както следва:

- Сумата от продажбата на лек автомобил „Форд Пума” ДК№ СТ 0400 АХ,рама WFCXXGAECVD26308,  в размер на 500 /петстотин/ лева, като придобита от престъпна дейност.

 

Отхвърля мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН ********** в частта му, с която се иска на основание чл.10, вр. с чл. 4, ал.2 от ЗОПДИППД /ОТМ./ да бъде ОТНЕТА в полза на държавата от М.Г.И. ЕГН ********** и Н.П.И. ЕГН  **********, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул.”Единство” № 12, и със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 46А, ет.1, офис 1, чрез особения представител адв. Д.П., като сумата е по пазарна цена:

  Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № 196, т.4, рег.№ 7756, н.д.№ 678/2007 г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх..рег. 15771/18.12.2007 г., акт № 62, т. 56, д.№ 11632, в размер на 71 000 /седемдесет и една хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО в тази му част.

 

Отнема в полза на държавата на основание чл.10, вр. с чл. 4, ал. 2 от М.Г.И. ЕГН ********** и Н.П.И. ЕГН **********, сумата материализирана в нотариален акт  както следва:

Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № 196, т.4, рег.№ 7756, н.д.№ 678/2007 г. и е вписан в Служба по вписвания гр.Ст.Загора  вх..рег. 15771/18.12.2007 г., акт № 62, т. 56, д.№ 11632, в размер на 43 810.30  лева /четиридесет и три хиляди лева и 30 ст./, като придобита от престъпна дейност.

 

ОСЪЖДА М.Г.И. ЕГН ********** с псотоянен и настоящ адрес гр.Стара Загора, ул.”Единство”12 и М.Г.Г. ЕГН **********, с адрес ***ІІІ, ДА ЗАПЛАТЯТ на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН **********, сумата от 2396.53 лева /две хиляди триста деветдесет и шест лева и 53 ст./, представляваща направените от ищеца разноски по делото, съразмерно уважената част на мотивираното искане.

 

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.И. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес гр.Стара Загора, ул.”Единство” № 12 сумата от 1749.00 лева /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева/, представляваща направените от този ответник разноски по делото, съразмерно с отврълената част на мотивираното искане.

 

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734 с адрес гр.София, ул.”Георги Сава Раковски” № 112, представлявана от Председателя Пламен Георгиев И. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Г. ЕГН **********, с адрес ***ІІІ, сумата от 1219.00 лева /хиляда двест и деветдесет лева/, представляваща направените от тази ответница разноски по делото, съразмерно с уважената част на мотивираното искане.

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка една от страните с въззивна жалба и протест чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :