Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  384                                         09.12.2014 г.                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa дванадесети ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                         

      Р. ТИХОЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                      МАРИАНА  МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1382 по описа за 2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” гр.Стара Загора, представлявана от директора Снежана Танева, чрез пълномощника адв.В.Ц. против решение № 695 от 18.06.2014г., постановено по гр.дело № 1032/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, поради което го обжалва изцяло. Твърди, че съдът при новото разглеждане на делото не се съобразил с дадените от въззивния съд указания за разглеждане на предявения иск с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД и възражението за прихващане на ответника, съобразно мотивите на въззивното решение. Излага подробни съображения в жалбата, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и вместо него да се постанови друго, с което да се отхвърли предявения иск като недопустим и неоснователен, а ако искът бъде намерен за основателен да се уважи направеното възражение за прихващане.

 

Въззиваемите А.Г.А., К.Г.А., О.Д. Стойчева, Е.И.Л., И.С.Л. и А.С., чрез пълномощника адв. Р.М. оспорват жалбата. Излагат съображения в отговора си, които са докладвани от съда в с.з.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на другата страна, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима – подадена е от заинтересована от обжалването страна, в законния срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

 

Решението на районният съд е недопустимо.

 

Производството по гр.д. 1032/2013г. по описа на РС-Стара Загора е образувано по искова молба подадена от ищците А.А., К.А., О. Стойчева, Е.Л., И.Л. и А.Л. – въззиваеми в настоящото производство против ответника – Търговска гимназия - Стара Загора – въззивник в настоящото производство.

 

По това дело е било постановено решение № 1177 от 16.10.2013 г., като същото е било обжалвано и по въззивната жалба е образувано в.гр.д. № 1502/2013г. Въззивният съд е обезсилил постановеното решение № 1177 от 16.10.2013 г. по гр.д. 1032/2013г. по описа на РС-Стара Загора и е върнал делото за ново разглеждане на предявения иск “съобразно мотивите на решението”.

 

При новото разглеждане на делото Председателят на Старозагорския районен съд вместо да образува под нов номер делото, съобразно разпоредбата на чл. чл.76 ал.6 от Правилника за администрацията съдилищата /ДВ, бр. 8/2014г. в сила от 01.02.2014г. /, е направил изричен писмен отказ от 19.02.2014г. за образуване на гражданското дело под нов номер и е постановил производството по делото да продължи под първоначално образувания номер.

 

          Като производството е продължило по делото под стария номер, съдията докладчик е постановил решение № 695 от 18.06.2014 г., по гр.дело № 1032/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, което е предмет на обжалване с въззивна жалба, по която е образувано настоящото въззивно производство. Настоящия въззивен състав намира това решение за недопустимо. Порокът на недопустимото решение е винаги процесуален. Защитата срещу недопустимо решение е чрез обжалване – въззивно или касационно. Пороците на недопустимото решение се намират във неговата “външна обвивка”. Номерът на Делото, по което е постановено обжалваното решение е задължителен реквизит и не е част от мотивите. Тук не се касае до ОФГ, която може да бъде отстранена по реда на чл.247ГПК.

 

Върнатото за ново разглеждане дело е следвало да се образува под нов номер съгласно  чл.76, ал.6 от Правилника за администрацията съдилищата/ ДВ, бр.8  в сила от 01.02.2014г./, и по него да се определи нов съдия - докладчик при спазване правилата за случаен избор. Вместо това, то е продължило под стария номер, като спорът е разгледан и по него е постановено второ решение. Обжалваното решение е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила  -  чл.76 ал.6 от Правилника за администрацията в съдилищата, в който е посочено, че когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, то се образува под нов номер. В този смисъл е и разпоредбата на отменения Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, /отменен с ДВ бр.8, считано от 01.02.2014г./  - чл.89 ал.5, съгласно която когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се образува под нов номер. Това нарушение е довело до постановяване на едно недопустимо решение, което следва да се обезсили и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 

Винаги когато е отменено или обезсилено решението на първоинстанционния съд и делото се връща за ново разглеждане, то същото следва да се образува под нов номер и да се определи нов докладчик, различен от този, на когото е отменен предходния акт. В конкретния случай има произнесени две решения под един и същ номер на дело, при положение, че е било обезсилено предхождащото съдебно решение от въззивната инстанция и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че следва да обезсили обжалваното решение като недопустимо и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 695 от 18.06.2014 г., постановено по гр.дело № 1032/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като НЕДОПУСТИМО.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване разпоредбите на чл.76 ал. 6 от Правилника за администрацията на съдилищата.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

                            

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: