Р Е Ш Е Н И Е

 

411                                       23.12.2014 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и шести ноември                  две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1411 по описа за 2014 година.

      

          Производството е образувано по въззивна жалба на “Тракия ойл” ООД с.Калояновец, Община Стара Загора, представлявано от Д.Х.Я. против решение № 833 от 18.07.2014г., постановено по гр.дело № 1818/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се признава за незаконно уволнението на С.В.М. и отменя като незаконосъобразна заповед № 9/28.02.2014 г. на „Тракия ойл” ООД,  - с. Калояновец, общ. Стара Загора, ж.к. Цех за преработка на слънчогледово семе, представлявано от Д.Х.Я., с която е прекратено трудовото правоотношение между страните на основание чл. 328 ал. 1 т. 12 от КТ – невъзможност за изпълнение на трудовия договор, и се възстановява С.В.М. на предишната му работа – „технолог, химик”  в „Тракия Ойл” ООД, като се осъжда „Тракия ойл” ООД - с. Калояновец, общ. Стара Загора, ж.к. Цех за преработка на слънчогледово семе, представлявано от Д.Х.Я. да заплати на С.В.М. сумата от … лв., представляваща обезщетение по чл. 344 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 225 ал. 1 от КТ за периода от 04.03.2014 г. до 15.07.2014 г., както и сумата от … лв.– чиста сума за получаване, представляваща неизплатените трудови възнаграждения за м. януари, 2014 г. – … лв. и за м. февруари,2014 г. – … лв.Отхвърлят се предявените от С.В.М. искове за заплащане на  трудово възнаграждение за м. януари, 2014 г. - над размера от …лв. до предявения размер от …лв., както и исковете за заплащане на трудови възнаграждения за м. ноември, 2013 г. в размер на … лв. и за м. декември, 2013 г. в размер на … лв., като неоснователни.  Присъдени са държавна такса и разноски.

 

       Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, в частта с която са уважени исковете по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ, поради което го обжалва в срока. Счита, че обжалваната заповед била законосъобразна и не противоречала на трудовото законодателство. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се отмени първоинстанционното решение в обжалваната част като неправилно.

Въззиваемият С.В.М., чрез пълномощника си адв. Я.С. оспорва жалбата като неоснователна.  Счита, че решението било постановено при спазване на материалния закон и съдопроизводствените правила, и се основавало на всички събрани по делото доказателства. Излага подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се потвърди обжалваното решение. Претендира за разноски.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството пред въззивната инстанция е по предявените искове за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ, тъй като в тази част решението е обжалвано.

 

         Ищецът С.В.М. твърди, че от 05.12.2011 г. работил на длъжност “химик-технолог”  при ответника „Тракия Ойл” ООД. Работното му  място се намирало в с. Калояновец, Община Стара Загора, цех за преработка на слънчогледово семе. На 04.03.2014 г. му била връчена Заповед № 9/28.02.2014 г. за прекратяване на трудовото правоотношение. Счита, че издадената от работодателя Заповед № 9/28.02.2014 г. била незаконосъобразна и издадена в противоречие на трудовото законодателство. Основанието за освобождаването му - чл. 328, ал. 1, т. 12 не кореспондирало с посоченото от работодателя в заповедта основание - „невъзможност за изпълнение на трудовия договор”. Моли съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразна обжалваната заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, да бъде възстановен на работа, да се осъди ответника да му заплати обезщетение за оставането му без работа поради уволнението в размер на … лв. Ответникът оспорва предявените искове като неоснователни и недоказани, и моли да бъдат отхвърлени изцяло. Обжалваната Заповед № 9/28.02.2014г., била законосъобразна и не противоречала на трудовото законодателство. Възстановяване на предишната работа на ищеца било невъзможно, тъй като, считано от 07.05.2014г. „Тракия Ойл” ООД преустановила дейността си по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на КТ. Иска за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради уволнението също бил неоснователен и недоказан. Моли съда да приеме, че предявените искове са неоснователни и недоказани и да ги отхвърли изцяло.

 

         Не се спори по делото, че ищецът С.В.М. е работил по трудово правоотношение в ответното дружество „Тракия Ойл” ООД гр. Стара Загора, на длъжността „технолог, химик”. Със заповед № 9/28.02.2014 г. трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл. 328 ал. 1 т. 12 КТ – поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, считано от 04.03.2014 г. 

 

От приетото по делото заключение на съдебно-счетоводна експертиза се установява, че размера на дължимото на ищеца обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ за периода от 28.02.2014 г. до датата на с.з. – 15.07.2014 г. е в размер на …лв. – брутна сума.

 

         Основанието по чл. 328 ал. 1 т. 12 КТ предпоставя настъпило след сключването на трудовия договор такова обективно, независещо от волята на страните обстоятелство, което прави трайно невъзможно изпълнението на трудовия договор от страна на работника/служителя. Липсата на изложени фактически основания, посочването само на правното основание и на текста на чл. 328 ал. 1 т. 12 КТ в обжалваната заповед е съществен порок, водещ до нейната незаконосъобразност. Когато уволнението е на предвидено от закона основание от обективен характер, каквото е настоящото, работодателят е длъжен да посочи в заповедта фактите и обстоятелствата, от които произтича правото му на уволнение, а не само правната квалификация. Заповедта за уволнение следва да съдържа конкретните данни, които са формирали волята на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение. Наличието на обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор трябва да бъде установено по обективен начин в заповедта за уволнение, а след това и в съдебното производство. Само в рамките на изложените в заповедта конкретни данни, съдът може да извърши преценка за законосъобразност като провери съответствието между фактическите и правните основания за уволнение. Недопустимо е преценяването на законността  на уволнението посредством въвеждането на факти от работодателя едва в съдебната фаза при положение, че в уволнителната заповед не се сочат никакви фактически обстоятелства и липсва препращане към други документи. Липсата на каквито и да е мотиви в заповедта лишава работника от възможността да се защити в съдебното производство. Процесната заповед не е мотивирана и като такава се явява незаконосъобразна.

 

Предвид изложените съображения, предявения иск за отмяна на уволнението по чл. 344 ал. 1 т. 1 КТ се явява основателен и следва да бъде уважен.

 

         Основателен е и следва да бъде уважен и обусловения от иска за отмяна на уволнението, обективно съединен с него иск по чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ – за възстановяване на заеманата от ищеца преди уволнението длъжност. Недоказани и неподкрепени с никакви доказателства останаха изложените в отговора обстоятелствата, че възстановяване на предишната работа на ищеца било невъзможно. Ответникът не ангажира никакви доказателства в подкрепа на твърденията си, че е преустановил дейността си, а обстоятелството, че има учреден особен залог на търговско предприятие по ЗОЗ в полза на „Токуда Банк” АД гр. София, което дружество вписало започване на изпълнение върху заложеното имущество на „Тракия Ойл” ООД, само по себе си не прави невъзможно възстановяването на ищеца на преди заеманата длъжност. Недоказано остана и твърдението на ответника, че била предприета продажба на заложеното търговско предприятие на „Тракия Ойл” ООД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и че „Тракия Ойл” ООД изцяло преустановило дейност.

 

         Ето защо предявения иск по чл. 344 ал. 1 т. 2 КТ се явява основателен и следва да бъде уважен.

        

Неоснователни са оплакванията в жалбата, че съгласно чл.23, ал.4 от ЗТР, съдът нямал право да изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, вписани в ТР, тъй като последния бил публичен. В случая не става дума за установяване на обстоятелства във връзка с актуалното състояние на дружеството или за настъпили промени в него. В настоящото производство по обжалване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и за възстановяване на ищеца на заеманата длъжност преди уволнението, ответникът следва да докаже твърденията си, направени в отговора на исковата молба за невъзможността за възстановяване на ищеца на предишната длъжност, поради определени обстоятелства. Твърденията му не следва да се установяват служебно от съда, тъй като с това би се нарушило равенството на страните в процеса. В този смисъл оплакванията в жалбата му, че съдът следвало служебно да установи твърдените от него обстоятелства във връзка с прекратяване на дейността на дружеството са напълно неоснователни. 

 

Безспорно се установи по делото, че след уволнението му, считано от 04.03.2014 г. с  атакуваната заповед № 9/28.02.2014 г., на осн. чл. 328 ал. 1 т. 12 КТ до датата на приключване на съдебното дирене пред настоящата инстанция ищецът не е започвал работа при друг работодател. Ето защо следва да се приеме, че ищеца е останал без работа след уволнението и има право на обезщетение по чл. 344 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 225 ал. 1 КТ. 

 

Напълно неоснователни са оплакванията в жалбата, че този иск бил недоказан, а едва в съдебно заседание била представена трудовата книжка на ищеца, във връзка с искане на ответника. Неоснователно е твърдението, че по отношение на ищеца била настъпила преклузия за установяване на факта на оставане без работа и представяне на доказателства за този факт. Това е така, защото заверени копия на страниците на трудовата книжка на ищеца са представени още с исковата молба. С определението си за насрочване на делото от 23.06.2014г. съдът е дал възможност на ищеца да представи за констатация трудовата си книжка в съдебно заседание, и е извършил констатация по представената трудова книжка на ищеца, след представянето и.  

Неоснователно е твърдението за недължимост на обезщетението по чл.225, ал.1 от КТ, тъй като не се излагат никакви съображения в тази връзка.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че обжалваното решение на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски в размер на …лв. за адвокатска защита.

              

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 833 от 18.07.2014г., постановено по гр.дело № 1818/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА „ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД, ЕИК 123681570, със седалище и адрес на управление с. Калояновец, общ. Стара Загора, ж.к. Цех за преработка на слънчогледово семе, представлявано от Д.Х.Я. ДА ЗАПЛАТИ на С.В.М.,***, със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 81а, ет. 1 – адв. Я.С., сумата от … лв. /… лева/, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

 

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: