Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 409                             18.12.2014 година                     гр. С.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В открито заседание в следния състав

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              ВАНЯ ТЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: С.С.

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева в. гр. д. № 1430 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

         Производството е по чл. 258 – чл. 273 от ГПК.

 

         Обжалвано е решение № 724 от 25.06.2014 г. по гр.д. № 2364/2013 г. по описа на Районен съд гр. С., с което жалбоподателят В.Г. Г е осъдена да плати на ЗК “У.” АД сумата от 2908, 69 лева представляващи изплатено застрахователно обезщетение по щета № 10410230085 за вреди, причинени в резултат на ПТП на 12.08.2010 г. на лек автомобил “О.” с рег. № ...., собственост на Министерство на вътрешните работи ведно със законната лихва от 14.05.2013 г. (датата на подаване на исковата молба) до окончателното й изплащане. Присъдени са разноски на ЗК “У.” АД в размер на 811 лева.

         Въззивникът В. Г. чрез процесуалния си представител адв. С. заявява, че решението е неправилно и постановено в нарушение на процесуалния и материалния закон и моли за неговата отмяна. Твърди, че има съпричиняване от страна на пострадалия автомобил.

Въззиваемата страна ЗК “У.” АД” не е депозирал отговор в срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК.

Съдът, като обсъди направените от страните оплаквания и възражения и като извърши проверка на обжалвания съдебен акт, намира за установено следното:

         Производството пред районния съд е образувано по искова молба на ЗК “У.” АД срещу В.Г. Г, с която е предявен иск по чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ. Първата инстанция е осъдила ответната страна да заплати цялата претендирана сума от застрахователя по регресния иск.

         За уважаването на иска по чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ в тежест на ищеца - застраховател е да докаже валидна имуществена застраховка, застрахователно събитие, причинено от застрахования, възникване на гражданска отговорност за застрахования, плащане на застрахователно обезщетение и не на последно, че застрахованият при застраховка “Гражданска отговорност” при настъпването на ПТП е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта си над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог. Ответникът разполага с възможността да противопостави всички свои възражения, които произтичат от застрахователния договор, както и от застрахователното събитие.

         По настоящото дело в първа инстанция са представени писмени доказателства, от които е видно, че по отношение на управлявания автомобил е налице валидна застраховка на процесния автомобил, която изтича на 10.01.2011 г. Процесното ПТП се е случило на 12.08.2010 г. т.е. в срока на договора. Съставен е Протокол за ПТП, в който като причинител на инцидента е посочена ответницата. Според установеното в Протокола тя се е движела с несъобразена скорост и е загубила контрол над автомобила, поради което е блъснала паркиран автомобил на ОД на МВР С.. В същият протокол е отбелязано, че ответната страна е отказала да даде проба за алкохол. Протоколът е подписан от В. Г. и в хода на делото същата не възразява по отношение на констатираните обстоятелства по него по отношение на механизма на ПТП. Неоспореният констативен протокол за пътно-транспортното произшествие, съставен от органите на МВР в кръга на възложените им служебни задължения съставлява официален свидетелстващ документ, който обвързва съда с материална доказателствена сила, както относно авторството на материализираното в съдържанието му изявление на длъжностното лице – съставител, така и за самото удостоверително изявление.

         ЗД “Б.” АД – застраховател на увредения автомобил е възстановила щетите по него, като е възложила ремонт на същия на сервиз. Представена е фактура по делото и възлагателно писмо за извършен ремонт на процесния автомобил на обща стойност 2 893. 09 лева. По делото са представени и доказателства за погасяване на тази щета от застрахователя на делинквента – писмо с вх. № 1828 от 18.02.2011 г. чрез прихващане на вземания между ЗК “У.” АД” и ЗД “Б.” АД.

         От назначената по делото съдебно – автотехническа експертиза се установява, че щетите по пострадалия автомобил отговарят да са станали според установения в протокола механизъм на ПТП. Приема се и стойността на щетите според извършения ремонт и представената за това фактура.

         По отношение на възражението за съпричиняване е установено по делото, че улицата, по която се е движела с автомобил ответницата Г. е еднопосочна. На същата улица има поставен знак за начало на служебен паркинг на Областна дирекция “Полиция”, който се намира отдясно на пътното платно. Според пълномощникът на ответната страна пострадалият автомобил е бил паркиран отляво в нарушение на Закона за движение по пътищата и този факт е довел до съпричиняване на вредоносния резултат. Според константната практика на ВКС съпричиняване има винаги когато определено действие или бездействие е в пряка причинно – следствена връзка с настъпилите вреди. В случая ответницата като водач на лек автомобил “О.” се е движела по еднопосочна улица в посока север в тъмната част на денонощието и съгласно правилата за движение е следвало да се придържа към дясната половина на платното – чл. 8 ал. 1 от ЗДвП. В протокола за ПТП е отбелязано, че поради несъобразена скорост водачът на автомобила е загубил контрол т.е. по нейна вина е извършила маневра като е навлязла в лявата половина на платното и се е ударила в паркирания там автомобил. Следва да се отбележи и че по еднопосочна улица престоят от лявата страна е разрешен – чл. 94 ал. 4 от ЗДвП. Водачите на МПС следва да спазват правилата за извършване на маневри – чл. 25 ал. 1 от ЗДвП и да възприемат всички участници в движението, с оглед на което да извършат по най – безопасния начин маневрата т.е. дори и да има неправилно паркирал автомобил следва да се съобрази и с него.

         С оглед гореизложеното жалбата се явява неоснователна и първоинстанционният акт следва да бъде потвърден като правилен, законосъобразен и обоснован.

         На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК и направеното възражение за прекомерност следва да се присъдят разноски в размер на 520, 33 лева от общо поисканите 564, 00 лева. Настоящата инстанция прецени, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност спрямо общият модел на развитие на подобни производство и загубилата страна не следва да се натоварва с прекомерни разноски. Съгласно Наредбата за адвокатските възнаграждения сумата от 520, 33 лева е минимума според чл. 7 ал. 2 т. 2 от нея и той се явява обоснован и достатъчен с оглед фактите и сложността на делото.

         Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 724 от 25.06.2014 г. по гр.д. № 2364/2013 г. по описа на Районен съд гр. С..

         ОСЪЖДА В.Г. Г с ЕГН **********, с адрес гр. С. ул. “Х.” № ., вх. ., ап. . да заплати на ЗК “У.” АД със седалище и адрес на управление град С., р-н К., ул. “Ю.” ...с ЕИК ... сумата от 520, 33 лева, представляващи направени по делото разноски за адвокат.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                    

                                                                            2.