Р Е Ш Е Н И Е

 

413/29.12.2014 година                                                      Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                              ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  шестнадесети декември                                                             2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                   ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1479 по описа за 2014 година.

 

 

Обжалвано е допълнително решение № 1007/07.10.2014г., постановено по гр. дело № 2836/2013г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът П.И.П. лично за себе си и от името на сина му И.П.П. считат, че допълнителното решение не е отговорило на основното искане и по нарушенията на закона които са посочени районният съд не се е произнесъл. По този начин фактически се оставяли без последствие незаконосъобразните действия на ЧСИ. Представени са и писмени пояснения. 

 

Въззиваемият К. П. А. чрез адв. Т.  е подал писмен отговор, с който оспорва подадената въззивната жалба и счита, че съдът се е произнесъл изцяло по предявените искове. Изложил е подробни мотиви в допълнителното решение, които следва да бъдат споделени. Правилно районният съд е оставил без уважение молбата на ищеца по чл. 250 ГПК. Моли да се потвърди обжалваното допълнително решение и се присъдят направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните данни по делото, намира за установено следното:

 

Производството е по чл. 250 от ГПК.

 

Постъпила е молба от ищеца П.И.П., с която моли да се допълни постановеното по делото решение относно законосъобразността на действията на ответника, къде се намират остатъка от събраната сума при извършеното плащане от ответника само на 447.04 лева по наложения запор от 5 730.99 лева и бъдат прецизирани начислените разходи и съответно присъдени.

 

Непълно е решението което не обхваща целия спорен предмет. При непълното решение липсва формирана воля на съда относно част от спорното право, един от съединените искове и допълнителни искания. При непълното решение непълнотата се отстранява без да се посяга върху постановеното решение. То остава същото, но към него се добавя новото допълващо решение. Ето защо постановяването на допълнително решение предпоставя такава непълнота на решението, която може да се отстрани без да се променя постановеното решение.

 

Производството е с обща сума на претенциите в размер на 1 857.64 лева, като по претенцията на П.П. сумата 1 361.64 лева - събрана от ЧСИ, 96 лева за администриране и по претенцията на И. П.. – сумата 400 лева – внесена по сметката на ЧСИ.

 

С постановеното по делото решение съдът се е произнесъл по цялото искане на П.И.П. като е осъдил ответника да му заплати сумата 88 лева като е отхвърлил иска до пълния предявен размер от 1 361.64 лева, както и за сумата 96 лева – като неоснователни. Следователно се е произнесъл по цялата претенция. Съдът е отхвърлил иска на И. П.. за осъждането на ответника да му заплати сумата от 400 лева. Следователно се е произнесъл и по цялата претенция на втория ищец.

 

Следователно, като е оставил без уважение молбата за допълване на решението първоинстанционния съд е постановил правилно допълнително решение, което следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия не следва да бъдат присъдени направени разноски по делото поради това, че не са представени доказателства за такива.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд

   

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА допълнително решение № 1007/07.10.2014г., постановено по гр. дело № 2836/2013г., по описа на С. районен съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                              2.