Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  386                                  10.12.2014 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 10 декември …………………………...две хиляди и четиринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

 

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА                             

 

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от …    зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА        

въззивно гражданско дело номер 1480…………...…..по описа за 2014 година

                               

Производството е по реда на  чл.463 ал.1 във вр. с чл.278 ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от Община – Стара Загора против действията на ЧСИ Кр.А. по изп.д.№1887/2014г. по описа на СИС при ОС-Стара Загора против изготвено разпределение от 15.10.2014. на постъпила сума от продажба, което е предявено на 27.10.2014г.

          Жалбоподателят поддържа, че то е незаконосъобразно, тъй като не му е признато право на предпочтително удовлетворение на основание чл.136 ал.1 т.2 от ЗЗД на вземане към длъжника, представляващо такса битов отпадък.

          Длъжникът Е.Е.А. не  е взела становище по жалбата.

            “БАНКА ДСК” ЕАД  в качеството на присъединен взискател и ипотекарен  кредитор взема становище за неоснователност на жалбата.

          Приложени са писмени обяснения от ЧСИ – К.А. и е изпратено в препис изпълнителното дело.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д.№1887/2014г. по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора - изготвено разпределение от 15.10.2014. на постъпила сума от продажба, което е предявено на 27.10.2014г., намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнителното дело е образувано по молба с вх.№ 7205/01.07.2014г. на взискателя Община Стара Загора и приложени Актове за установяване на задължения по ЗМДТ. На осн. чл. 459, ал.2 от ГПК и чл.456, ал.2 от ГПК към изп. производство е присъединен ипотекарния кредитор - Банка ДСК ЕАД, който има образувано изп.дело № 973/2014г. по описа на ЧСИ Г.И.. На осн. чл.458 от ГПК Държавата е присъединена в лицето на ТД НАП въз основа на Удостоверение с изх.№ 160371401164899/18.07.2014г.

Жалбоподателят Община –Стара Загора възразява срещу начина на определяне на привилегията по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД в т.11 от обжалваното разпределение. Счита, че както данъкът върху недвижимите имоти, така и таксата за битови отпадъци представляват привилегировани вземания на Общината по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД. По - конкретно твърди, че в част ІІ на Протокола, относно привилегиите определени в чл.136, ал.1 т.2 от ЗЗД е разпределена сумата съответно от …лв. съгласно Акт за възлагане на събиране на публични вземания с изх. № 2851/25.06.2014г. по изп. дело № 1887/2014г. и … лв., съгласно справка с изх. № 10-11-12324/13.10.2014г. от Община Ст.Загора, която сума представлява публични задължения на длъжника Е.Е.А., изразени в данък върху недвижимите имоти. Счита, че така извършеното от ЧСИ К.А. разпределение е неправилно, необосновано и в нарушение на материалния закон, тъй като не е разпределена сумата от … лв., представляваща публично задължение на длъжника за такса за битови отпадъци. Жалбоподателят счита, че както задълженията за данък върху недвижимите имоти, така и тези за такса за битови отпадъци представляват публични общински вземания, възникнали по повод собствеността върху недвижимия имот и същите следва да бъдат включени с привилегия в извършеното
разпределение по изп. дело № 1887/2014г. Това твърдение било законоустановено и чрез императивната норма на чл. 162, ал.2, т.1 и т.З от ДОПК.

От приложеното изп.д. е видно, че с протокол от 13.10.2014г. за купувач на процесния имот - Сграда с идентификатор № 68850.515.52.1.32, находяща се в гр.Стара Загора, ул."…" № …, ет. …, е обявен присъединеният взискател „Банка ДСК" ЕАД, гр.София за сумата в размер на … лв., за която е изготвено разпределение от 15.10.2014г. на осн. чл.460 от ГПК. Сумата е разпределена между правоимащите на осн.чл.460 от ГПК и съгласно изискванията на чл.136 от ЗЗД. Същото е предявено на длъжника и всички взискатели съгласно чл.462, ал.1 от ГПК, за което е съставен Протокол от 27.10.2014г.

Разпределението е изготвено на осн.чл.460 от ГПК и съгласно изискванията на чл.136 от ЗЗД. В него са посочени размерите на вземанията, които се ползват с предпочтително удовлетворение. В т.1 от разпределението подробно са посочени таксите и разноските по всяко едно от изп.дела, конкретизирани по основание и размер, които са свързани с принудителното изпълнение срещу процесния имот. Спазена е трайната практика на съда при неговото изготвяне /Решение на ОС-Ст.Загора по в.т.д.№1/2010г.;Решение на ОС-Ст.Загора то т.д.№373/2010г.; Решение № 408/16.04.2010г. на ПАС по в.гр.д.№ 370/2010г.;Решение № 64/18.01.2010г. на ПАС по гр.д.№ 90/2010 г./.

В случая спорният въпрос е дали таксата за битови отпадъци за конкретния имот се обхваща от привилегията на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД. Съгласно посочената разпоредба с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за МПС - от стойността на този имот или на МПС, както и за вземания произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори. От изричното посочване в разпоредбата на вида на привилегированото вземане следва, че с нея не се признава привилегията и за вземане за такса за битови отпадъци. Законодателят използва понятието „вземания на държавата", но изрично посочва техния вид, което изключва възможността да се касае за всички публични вземания. Разширителното тълкуване на тази разпоредба е недопустимо, тъй като в хипотезата на нормата ще бъде включено допълнително вземане, което е различно от изрично посоченото в нея. Характерно за задължението за данъци е, че то е едностранно определено по силата на закона безвъзмездно плащане в полза на държавата или общината. От друга страна таксата е едностранно определено в полза на държавата или общината вземане, срещу което обаче платецът получава насрещна услуга, което е едно от различията с данъка. С оглед на характеристиките на данъка и таксата, същите представляват различни вземания като едното не се покрива с другото. Поради тази причина законодателят разглежда данъците като различни вземания от таксите.

Следователно вземането за такси и конкретно таксата за битови отпадъци е вземане, различно от данък, което макар и също да е публично не е сред изброените от разпоредбата, поради което правилно не е било включена в този ред привилегия.

Предвид гореизложеното окръжният съд намира, че жалбата  на Община – Стара Загора  е неоснователна, а изготвеното разпределение обективирано в Протокол от 15.10.2014г. е законосъобразно и в съответствие с императивните разпоредби на чл.460 от ГПК и чл.136 от ЗЗД.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община – Стара Загора против действията на против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№1887/2014г. по описа на СИС при ОС-Стара Загора против изготвено разпределение от 15.10.2014. на постъпила сума от продажба, което е предявено на 27.10.2014г.

 

Решението подлежи на обжалване пред АС-Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: