О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1224                                        11.12.2014  г.                                     гр.Стара Загора

 

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД                            ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на единадесети декември                                            две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

     

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар  ………………….…………………………………………………………………..

като  разгледа  докладваното  от  младши съдия ТЕНЕВА

въззивно  гражданско  дело № 1492 по описа  за  2014 година.

 

Производството е образувано по две въззивни жалби - на съделителите Л.В.П. и Н.П.П. против решение № 915 от 22.08.2014 г., постановено по гр. д. № 3928/ 2011 г. по описа на С.  районен съд. Във въззивната жалба на Л.П. се съдържа оплакване за липса на произнасяне на искане за сметки по реда на чл. 346 от ГПК.

 

Пред първата инстанция е предявен е иск за съдебна делба, като още с исковата молба единият от съсобствениците Л.П. е отправил претенция по сметки – искане по чл. 31 ал. 2 от ЗС. В отговора си другият съсобственик е представил насрещни аргументи по това искане. Първоинстанционният съд правилно не се е произнесъл по тези искания за сметки в първата фаза на делбата, но след влизане в сила на решението по чл. 344 от ГПК в първото съдебно заседание е дължал произнасяне с определение за допускане или неприемане на претенцията по сметки по чл. 346 от ГПК и в зависимост от определението е дължал произнасяне и по този спор. Макар и да няма повторно представяне на молба по чл. 31 ал. 2 от ЗС в това заседание, не може да се счете че такова искане няма. Искът за обезщетение за ползване на съсобствена вещ по чл. 31 ал. 2 от ЗС е предявен в срок – преди първото по делото заседание във втора фаза на делбата т.е. преди изтичане на преклузивния срок, визиран в чл. 346 от ГПК. Не може да се приеме, че срокът за предявяване на тези претенции е само и единствено в това единствено заседание – така и ТР № 45 от 12.08.1987 г. по гр. дело № 18/1987 г. на ОСГК. Всъщност първата инстанция следва да действа като при предявен иск, макар и неговото съединяване към делбения процес да настъпва едва по – късно – във втора фаза т.е.  следва да прецени във втората фаза на делбата редовно предявен ли е искът, посочени ли са суми, период, какво следва да се докаже всяка от страните и едва тогава да се произнесе по същество и по този спор, свързан с делбената маса. Прието е в практиката, че определение за приемане на искания по сметки се постановява и по нередовни искове, като се дава възможност за отстраняване на нередовности, а при неизпълнение на указанията производството по съответния иск се прекратява и определението подлежи на самостоятелно обжалване. Следва да се отбележи и че определението за недопускане на претенцията по сметки е обжалваемо. Като не е формирал воля по иск, с който е бил сезиран районният съд е допуснал нарушение, което може да бъде поправено по реда на чл. 250 от ГПК. Във възззивната жалба се съдържат оплаквания именно в тази насока, които навеждат на искане за допълване на решението. Ето защо макар и тази молба да не е отправена директно към районния съд настоящата инстанция има право да препрати молбата към първата инстанция за произнасяне. Едва след разглеждане на този иск и в зависимост от крайното решение въззивната инстанция може да се произнесе по оплакванията на страната и по това решение, но е недопустимо да разглежда крайният акт по процесната съдебна делба, без да има произнасяне и по спора по чл. 31 ал. 2 от ЗС. В производството по съдебна делба законът цели да се ликвидират едновременно както съсобствеността, така и спорове по вземания, които съделителите имат един срещу друг във връзка с делбената общност.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд счита, че следва да прекрати производството пред настоящата инстанция, като върне делото на С.  районен съд за произнасяне по предявена претенция по сметки във втора фаза на делбата с правно основание чл. 31 ал. 2 от ЗС.

 

 

Водим от горното, С.т окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 1492/2014 г. по описа на С. окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на С. районен съд, за изпълнение на процедурата  по чл. 250 от ГПК, за произнасяне с допълнително решение по предявена претенция по сметки във втора фаза на делбата с правно основание чл. 31 ал. 2 от ЗС.

 

        След изпълнение на процедурата по чл. 250 ГПК, делото ДА СЕ ВЪРНЕ на С. окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.

 

        Определението не подлежи на обжалване.

 

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: